Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 26, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-10-2009
ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/09 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà UÀAUÁ 37 ªÀµÀð, ¸Á. ºÀ½îSÉÃqÀUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¸ÀĪÀÄÁgÀÄ 1700-2200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 60,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 317/09 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæ UÀt¥Àw@¯ÉÆÃPÉñÀ, 26 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-32/JZï-437 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á. ªÀÄÆUÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-32/JZï-437 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à d®¸ÀAV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/09 PÀ®A 304 ( ©), 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-06-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqï 45 ªÀµÀð, ¸Á. zÉëxÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 1 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ Q±À£ï, 2) Q±À£ï vÀAzÉ vÉdÄ, 3) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ Q±À£À, 4) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ Q±À£ï, 5) «zÁå¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À J®ègÀÄ ¸Á. ºÀvÁå¼À xÁAqÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ. 51000/- ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, ¢£ÁAPÀ 24-10-09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÉÄÊAiÉįÁè ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-10-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ®µÀÌgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯É ¸ÀASÉå 04 gÀ°è ¢£ÁAPÀ 23, 24-10-09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀ£ÀªÁr ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ 1) MAzÀÄ ¹®égÀ ¨sÀUÉÆÃt C.Q 850/ 2) MAzÀÄ ¹®égÀ dUÀ 3) ¹®égÀ UÁè¸À 16 4) ¹Öî §ÄnÖ 5) MAzÀÄ C®Æå«Ä¤AiÀĪÀÄ ªÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀhįÉÆÃr J®èªÀÇ ¸ÉÃj C.Q 1950=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrüzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/09 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 24/10/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì J.¦.JA.¹. ¥Áèl £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ« ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ ¥Áèl £ÉÆÃqÀ®Ä §A¢¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ»ÃrzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr MvÀÄÛ »ÃrzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

PÉÆý ¥ÀAzÀåzÀ dÆeÁl 8 d£ÀgÀ §AzsÀ£À £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3700/- gÀÆ/ MAzÀÄ CmÉÆà jPÁë ªÀÄvÀÄÛ 2ªÉÆèÁ¬Ä¯ï d¦Û


 

¢£ÁAPÀ 25.10.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Á¢AzÀ D±Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆý ¥ÀazÁåzÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¹¦L gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ PÉÆý ¥ÀAzÀåzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3700/- gÀÆ., MAzÀÄ CmÉÆà jPÁÕ ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


C£À¢üÃvÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨snÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À


 

ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ §AiÀiÁå¥ÀÄgÀ vÁAqÁzÀ°è ¢£ÁAPÀ 25.10.2009 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÀ¼Àî¨sÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 5 °Ãlgï PÀ¼Àî¨snÖ ¸ÁgÁ¬Ä C.Q gÀÆ: 500/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 183 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 25-10-2009 gÀAzÀÄ 8-30 J.JAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ªÀÄÄvÀÛV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA. PÉ.J 28 J-4222 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À¢AzÀ qÁªÀtUÉÃjUÉ J£À.ºÉZÀ. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ PÀÆPÀ£À¥À½î ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆè ªÀiÁrzÀÝjAzÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 32 J- 7207 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ¸ÉãÀ C° vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ® ±ÉÃR EªÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉ Nr¹ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ PÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2009 PÀ®A 286, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 5 JPÀì¥ÉÆèùªÀ PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-10-09 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JAPÉÌ oÁuÉAiÀÄ°è ¦¹-435 gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ gÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÁ¬Ä FgÀªÀé ZÀ®ªÁ¢, ªÀ:45ªÀµÀð eÁ:ZÀ®ªÁ¢, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¥Àæw¢£À zÀAvÉ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É §»zÉð¸ÉUÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÁéj PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ PÁéj ¨Áè¸ÀÖ¤AzÀ DvÀ¤UÉ ¥ÉlÄÖ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ dgÀÄVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁéjAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢. 25-10-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ²æà ªÀĺÀäzÀ ±À¦ü vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ¨ÁgÀÄzÀªÁ¯É ¸Á:UÉÆüÁ ZËPï UÀÄ®§UÁð FvÀ¤UÉ F »AzÉ PÉÆlÖ ºÀtzÀ «µÀzÀ°è 1)CªÀÄäzÀ C° ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á:EªÀÄ° ªÉÆúÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ZËPï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ : ¢. 25-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖÃ¥Àà ªÀiÁAUï ¸Á:- ¸ÉÆ£Àß vÁ; eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ zÀ£À ªÉĬĹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À gÁAiÀÄ¥Àà£À ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁAiÀÄ¥Àà §dAwæ ¸Á; ¸ÉÆ£Àß EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÄÛªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ §AzÀÄ «:uÁ PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :   ¢£ÁAPÀ: 25/10/09 gÀAzÀÄ PÀzÀA¨Á ¨Ágï dªÀ½ PÁA¥ÉèÃPïì ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl UÀÄ®§UÁðzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 4:30 UÀAmÉUÉ 3 d£ÀgÀÄ ¨ÁjUÉ §AzÀÄ PÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀ ©®Äè PÉÆqÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÉÃlgÀ¤UÉ ¨Ál°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr UÀ°èAiÀÄ 15-20 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ®ªÁgÀ, ªÀÄZÀÄÑ, ªÀÄvÀÄÛ qÉÆuÉÚ, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁjUÉ §AzÀÄ J.¹ UÁè¸ï, mÉç¯ï, ¦üæÃd UÀ¼É®èªÀÅ MqÉzÀÄ CAzÁdÄ gÀÆ.50,000/- ºÁ¤Ä¥Àr¹zÀ §UÉÎ PÀzÀA¨Á ¨ÁgÀ£À ²æà ¥Àæ±ÁAvÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 25/10/09 gÀAzÀÄ EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ zÀ°ègÀĪÀ ²æà gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ¥ÀvÁÛggÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÄZÀÄѪÁUÀ CAUÀrAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ EqÀ®Ä £ÉÆÃqÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï qÀ©âAiÀÄ°è EzÀÝ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è UÁ§jAiÀiÁV J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀ¢®è. ¨É½UÉάÄAzÀ §AzÀ VgÁQUÀ¼À°è AiÀiÁgÉÆà D qÀ©âAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ ¸ÁªÀiÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼À MlÄÖ 471 UÁææA vÀÆPÀzÀ ««zsÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q 6,52,000.00 £ÉßÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ PÉÆ¯É :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :- ¢. 25-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ÉÉ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Áà C¼Àî¼ÉÆî ¸Á:¨sÀAPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀAlÆf gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ, vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉqÀQ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ²æêÀÄw gÀvÀäªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ C¼ÉÆî½î ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.