Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 8, 2015

Raichur District Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
           ¢£ÁAPÀ:  06.08.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-45 UÀAmÉUÉ  «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è WÀ£ÀªÀÄoÀzÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ²æà r. ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L ºÀnÖ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ 1)    ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 555/- gÀÆ 2)   ªÀÄlPÁ aÃn CQgÀÆ E®è3)   MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï CQgÀÆ E®è EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 23/2015 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 07.08.2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2015 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                  ¢£ÁAPÀ: 07-08-2015 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄgÀªÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¥ÀlÚzÀ L¸ï ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¹QÌ©zÀÝ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀ¤AzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ºÀt 810/- gÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß MAzÀÄ PÁ¨sÀð£ï ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãï J®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ   ¢£ÁAPÀ 08-08-2015 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2015 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ DåPïÖ  CrAiÀÄ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 07/8/2015  gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 16-00 UÀAmÉUÉ   ¸ÀgÀPÁj  D¸ÀàvÉæ    zÉêÀzÀÄUÀð ¢AzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ JªÀiï J¯ï ¹  ªÁ¸ÀįÁVzÀÄÝ C¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn   C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄ UÉÆAqÀ ²æà ªÉÄÃUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉêÀÄ®¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 30 eÁ ®ªÀiÁt G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ªÉAUÀ¼Á¥ÀÆgÀ vÁAqÀ  FvÀ£À ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  CªÀgÀ Hj£ÀªÀgÁzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ UÀÄgÀ¥Àà .²®à vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀºÁ  HjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ d»gÀÄ¢Ý£ï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ C¥Éà CmÉÆà £ÀA PÉ J 36-6359 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄtÚ ªÀAiÀÄ 28 eÁ ®ªÀiÁt G ZÁ®PÀ ¸Á ªÉAUÀ¼Á¥ÀÄgÀ vÁAqÀ FvÀ£ÀÄ  C°èUÉ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð eÁ®ºÀ½î  ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ  L N ¹ ¥ÉmÉÆæ¯ï §APï ºÀwÛgÀ  vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß  CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV CzÀgÀ°èzÀݪÀgÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ  1) ¦ügÁå¢AiÀÄ §®ºÀuÉUÉ,§®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ,§® ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨sÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ 2) ZÀ£ÀߪÀÄä FPÉUÉ §® vÀ¯ÉUÉ gÀPÁÛAiÀÄ JqÀPÉÊUÉ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ 3) ²®à FPÉUÉ JqÀvÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀvÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ ªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ  vÉgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  .  E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¸ÉjPÉ AiÀiÁVzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ   ¸ÀzÀj   CmÉÆà ZÁ®PÀ£À    ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2015PÀ®A:279,337.338L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
             ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á¨ï , ¥sÀQÃgï , 32 ªÀµÀð, PË¢ ºÉÆ°AiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á: »gÉ¢¤ß PÁåA¥ï ಈತನು ದಿನಾಂಕ 6/08/15 ರಂದು ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಎಕ್ಷ . ಎಲ್ ಸೂಪರ್ ( ಕೆ.ಎ 36/ಟಿ.ಆರ್.0977) ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮಾನವಿಯಿಂದ  ತನ್ನ ಊರಾದ ಹಿರೆದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾನವಿ-ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9.00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ  ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ  ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ನ  ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ವಾಹನಕ್ಕೆ ಢಿಕ್ಕಿ  ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ  ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ  ಹುಸೇನ್ ಸಾಬನ ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಮುರಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಬಲಪಕ್ಕೆಗೆ, ಬಲ ತೊಡೆಗೆ  ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮಂಶ ಖಂಡ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ  ಎಡಗಾಲು ಸಹ ಮುರಿದು ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ  ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರ  ರಿಮ್ಸ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ  ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ 7/08/15 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 0245 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನ ವಾಹನ, ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು  ಅಂತಾ  ಮುಂತಾಗಿ gÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á¨ï , ¥sÀQÃgï , 30 ªÀµÀð, PË¢ ºÉÆ°AiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á: »gÉ¢¤ß PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 213/15 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಹಿತ 187  ಐ.ಎಮ್.ವಿ.  ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು. 
          ದಿನಾಂಕ:07/08/15 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ¢Ã°¥ÀZÀAzÀ vÀAzÉ ®®£ï  AiÀiÁzÀªÀ, 30 ªÀµÀð, ¯Áj £ÀA, JA.ºÉZï.-04/r.PÉ-164  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: DdAUÀqÀ GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ FvÀನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ, ಎಂ.ಹೆಚ್.-04/ಡಿ.ಕೆ-164 ನೇದ್ದನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಲಿಂಗಸಗೂರು ಮುದಗಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ  ಲಾರಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ನಿದಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ, ಎಂ.ಹೆಚ್-13/ಸಿ.ಬಿ-7407 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ eÉÊ£ÀįÁ§Ä¢Ý£À, ªÀAiÀÄ:42 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¯Áj £ÀA, JA.ºÉZï.-13/¹.©7407 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: FeÉÃj vÁ: eÉêÀVð  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ  ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೇ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಲಾರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಲಾರಿಗಳ ಬಲಗಡೆಯ ಮುಂಬಾಗ ಜಖಂಗೊಂಡು ಎರಡು ಲಾರಿಗಳ ಚಾಲಕರಗಳ ಬಲಗಡೆಯ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ   ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  141/2015 PÀ®A 279, 338 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಡ್ಡಿದ್ದು ಕೈಗೊಳ್ಳಾಗಿದ. 
 ¢£ÁAPÀ: 07.08.2015 gÀAzÀÄ  ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಯಾಳು  CgÀ¼À¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà GAiÀiÁå®, 35 ªÀµÀð,  PÉÆgÀZÀgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉ ªÀÄjAiÀĪÀÄä£ÀºÀ½î.  ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ, ಕೆ.-36/.ಎಪ್-6211 ನೇದ್ದನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮದಿಹಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕೆ. ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಬಲಗಡೆಯ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿರುಗುವಾಗ, ಮುದಗಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರ ನಂ, ಕೆ.-37/ಎಮ್-3439 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾರ್ನ ಕೊಡದೇ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೇ ಅರಳಪ್ಪನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅರಳಪ್ಪನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಗೆ  ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸದರಿ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2015 PÀ®A 279, 338 L¦¹.  & 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಡ್ಡಿದ್ದು ಕೈಗೊಳ್ಳಾಗಿದ. UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ¢£ÁAPÀ:06-08-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £À©¸Á§ vÀAzÉ  ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§, 50ªÀµÀð, eÁ- ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ªÀiÁvÀའUÁæªÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ UÉÆÃPÀįï¨ÁµÀ  vÀAzÉ £À©¸Á§ 24ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ gÀ«AiÉÆA¢UÉ  UÀÆUÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ  ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ£ÀÄ  UÀÆUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀÀ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ PÉÆnÖzÀÝ ºÀtzÀ°è E£ÀÄß 1600 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ, J¯É ¨ÁµÀ £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß E°èAzÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ PɼÀUÀqÉ E½¹ UÉÆÃPÀÄ® ¨ÁµÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÉýzÁUÀ, UÉÆÃPÀÄ¯ï ¨ÁµÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¹°AqÀgÀUÁV PÉÆnÖzÀÝ  3 ¸Á«gÀ ºÀtªÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ ¤£Àß ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ, ªÀÄ®è£ÀUËqÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆlÖ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃqÀ £Á£ÀÄ PÉÆlÖ ºÀt £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ, UÉÆÃPÀÄ®¨ÁµÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CA¢zÀÄÝ, DUÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ£ÀÄ K£À¯Éà £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAwAiÉÄãÀ¯ÉÃ, ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀÄ UÉÆÃPÀįï¨ÁµÀ¤UÉ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ MzÀÄÝ UÉÆÃPÀÄ® ¨ÁµÀ¤UÉ FUÁUÀ¯É DQìqÉAl°è PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¸Àj ºÉÆÃVzÀÝ PÁ®Ä §® vÉÆqÉUÉ M¢ÝzÀÝjAzÀ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ£ÀÄ J¯É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2015 PÀ®A:341, 323, 325,504 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

 AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

:¢£ÁAPÀ.05-08-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 25 ªÀµÀð,             eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á-±ÁªÀAvÀUÀ¯ï FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß 1 JPÀgÉ d«Ää£À°è ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀwÛ ¨É¼É ¨É¼É¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï£À°è ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁV ¨É¼ÀUÉ ¤ÃgÀÄ ¸Á®¢zÀÝjAzÀ ¨É¼É £Á±ÀªÁVzÀÄÝ CzÀPÉÌ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÉ ¹A¥Àr¸À®Ä vÀA¢zÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄðAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦gÁå¢ ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA;06/2015 PÀ®A-174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

.        ಮೃತ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತರಾಯ ತಂದೆ ಅತೇರಾಮಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು 50 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕಬ್ಬೇರ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಕಲ್ಲೂರು ಈತನು ದಿನಾಂಕ 04-08-2015ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನವಕ್ರಾನ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧವನ್ನು ಹೊಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಬಕೇಟ ಹಾಗೂ ಚರಿಗೆ (ತಂಬಿಗೆ)ಯಲ್ಲಿ  ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿನ ವಿಷದ ಅಂಶ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಬಸವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 07-08-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ     1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೃತನ ಮಗ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತರಾಯ ಇವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12/2015 ಕಲಂ; 174 ಸಿ.ಆರ್./ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                      


  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.08.2015 gÀAzÀÄ 103 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  15800/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.