Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 24, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w
                 ¢£ÁAPÀ:- 21-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ: gÀAUÀtÚ, 40ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CgÀPÉÃgÁ. FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ CgÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À §®UÁ® »A§qÀPÉÌ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ CgÀPÉÃgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 23-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 16/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡.  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:
                 ¢£ÁAPÀ:-02.05.2012 gÀAzÀÄ ¨ÉùUÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ gÁwæ 10UÀAmÉUÉ JA¢£ÀAvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢lÄÖ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ  ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ CAzÁdÄ 3 vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ JgÀqɼÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ: 48,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ¢£ÁAPÀ: 23.07.2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ºÉêÀÄ®vÁ UÀAqÀ eÉÊ ©üêÀÄgÁeï, 54 ªÀµÀð, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: JªÀiï.n.JªÀiï. mÁQÃd »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2012 PÀ®A:-380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:
1]EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ: 10/06/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1130 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄ®zÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA-39/PÀ/3 gÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ ºÁ°ÃUÉÃgÀ 50 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁd®¢¤ß FvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 50 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ FvÀ¤UÉ ¸ÀÄ®zÀUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA-39/PÀ/3 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀªÁV vÀPÁgÀgÀÄ EzÀÄÝ EzÉà «µÀAiÀĪÁV ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï «Ä¹¯É¤ì £ÀA-08/12 gÀ°è §¸ÀªÀgÁd  gÀªÀgÀÄ PÉøÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ CzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ  D ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÁUÀ CzÀPÉÌ §¸ÀªÀgÁd F ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀiªÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ  dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2012 gÀAzÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2012 PÀ®A-447.504.506.323 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.07.2012 gÀAzÀÄ 158   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr                               33,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-07-2012

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA¹ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (PÉ), vÁ: OgÁzÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉAPÀl EvÀ£ÀÄ ¸ÀAdÄgÀrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÀrØ ¦gÀA ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-38/PÉ-9813 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: §ÄzÉÃgÁ, EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÉ PÀĽvÀÄ ªÀÄ£Àß½¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸ÀAdÄgÉrØ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À°è ¸ÉjÃPï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ gÉ¥sÀqÀð ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ CA§Ä¯Éãïì£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2012 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 18/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ C¤vÁ agÀqÉ, vÀAV gÉÃSÁ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ CAUÀr ¸ÀASÉå 48 £ÉÃzÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄPÀ̼À ¸ÀÄ¥Á¤ Rj¢¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÁåj ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¨ÉAZï ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ¸ÀÄ¥Á¤UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj PÁåj¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÁåj¨ÁåV£À°è 09 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÁ¬Ä¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ CAzÁdÄ 23,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2012 PÀ®A 324, 448, 354, 504, 506 L¦¹ :-
DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºËzÀSÁ£É£ÉÆgÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ FvÀ£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà §rUÉgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ElÄÖ ¥Àæw wAUÀ½UÉ ±ÉÃPÀqÀ 10 gÀÆ §rØAiÀÄAvÉ ¨ËAqÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gɹPÉÆAqÀÄ 45,000/ gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð DgÉÆæUÉ §rØ ¸ÀªÉÄÃvÀ 1 ®PÀë gÀÆ PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¨ËAqÀ ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß £À£ÀUÉ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè JAzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ 40 ¸Á«gÀ gÀÆ, ºÁUÀÄ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ UÀ¼À JgÀqÀÄ J¯ï.L.¹ ¨ËAqÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ËAqÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀ  PÉÆÃnÖgÀĪÀÅ¢¯ÁèªÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-07-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ  1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁj £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CxÀªÁ ¤£Àß ªÀÄ£É £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ ¤£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ J¯Áè ºÀt §rØ ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉÆnÖzÉÝÃ£É ¸ÀĪÀÄä£É £ÀªÀÄUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀ¨ÉÃqÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ J¯ï.L.¹ ¨ËAqÀUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ PÀ©âtzÀ ZÉÊ£ï¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ EqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÄïÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ §¸ÀªÀgÁd¤UÀÆ ¸ÀºÀ CzÉ ZÉÊ£À¢AzÀ JqÀ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ §® ¨É¤£Àß »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¥ÉæêÀįÁ ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CwÛUÉAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr CzÉ ZÉÊ£À¢AzÀ CwÛUÉAiÀÄ §® ªÉÄîQ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÀÀ CzÉ ZÉÊ£ï¢AzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉåAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤ÃªÀÅ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫PÀæªÀÄ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ZË¢æ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀÄ£É. £ÀA. 2-809 ²ªÁf £ÀUÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃqï UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-37/eÉ-8487 EzÀgÀ C.Q 22,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤±Á mÉPÁ߯ÉÆÃf E£ÀìmÉÆåÃl ªÀÄÄAzÀUÀqÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¢£ÁAPÀ 20-07-2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɬÄAzÀ 2030 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²ªÀªÀiÁä UÀAqÀ FgÀ¥Áà ¹AzÀ§AzÀV ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: ¨ÉªÀļÀSÉÃqÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ FgÀ¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ¸Á;¨ÉêÀļÀSÉqÁ, ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À QjQj ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄ®Ä ºÀt PÀÆqÀÄ CAvÁ PÉüÀĪÀzÀÄ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉzÀj¸ÀĪÀzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊvÀÄA¨Á ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É, DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ ZÀAzÀæªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ gÀhÄgÀt¥Áà gÀªÀgÀÄ PÀÆqÁ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ  ಆನಂದ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಮೊಹನ ಶಹಾ ಸಾಃ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಾಟನ ಮಾರ್ಕೆಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋದಾಮ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಸ್ಟೋರ ಪಾರ್ಟ್ಸಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ 21.07.2012 ರಂದು 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಗೋದಾಮಿನ ಸತೀಶ ಇವರು ಪೋನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೋದಾಮಿನ ಹಿಂದಿನ ಶೆಟ್ಟರ ಮರುದಿದ್ದು ಸಾಮಾನುಗಳೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ಸುಮಾರು 6,18,750/- ರೂ.ಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ Rocker Sprayer Presssure Chamber  ಅಃಕಿಃ2,47,500/- Rocker Sprayer Lance with nozzle  ಅಃಕಿಃ1,80,000/- Rocker Sprayed Pressure value  ಅಃಕಿಃ1,91,250, ರೂಪಾಯಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 121/2012 ಕಲಂ 454,457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತೆನೆ.