Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 9, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ವಿಶ್ವ ವಿಧ್ಯಾಲಯ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಅಜಾದಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ  ಅಳವಡಿಸಿದ ಏರಟೆಲ್ ಟವರನಲ್ಲಿನ ಆರ.ಎಫ ಕೇಬಲನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದ ಹೂವಣ್ಣ ಇತನು ಪೋನ ಮೂಲಕ ತೀಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ದಿನಾಂಕ:07-06-2012 ರಂದು 2-45 ಪಿ.ಎಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಆರ.ಎಫ ಕೇಬಲ ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು 250 ಮೀಟರ ಅ.ಕಿ.24,000/ರೂ ನೇದ್ದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ . ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-131/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,
ಗೋದಾಮ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವು :

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಂಡಗುಂಡ ಸಾ:ಕಾಚವಾರ ಇವರು ನನ್ನ  ಗಂಡನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದಂಡಗುಂಡ ವಯ:36 ವರ್ಷ ಇವನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಟಗೇರಾ (ಬಿ) ಗೇಟದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿ:08-06-2012 ರಂದು ಸಹ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು  ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಒಂದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋದಿ ಚೀಲ ಲೋಡ ಮಾಡಲು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೋದಿ ಚೀಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂಕು ಡೊಂಕಾಗಿರುವ ಸಾಲಿನ ಗೋದಿ ಚೀಲಗಳು ಮೇಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಆತನನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮೃತ ಪಟಟಿದ್ದನು. ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಗೋದಿ ಚೀಲಗಳು ಜಾರಿ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 127/2012 ಕಲಂ 304 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,

Raichur District Reported Crimes

®Æ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ eÁ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ:-55 ªÀµÀð eÁ:-ºÀjd£À G:-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:-aPÀ̪ÀÄAZÁ° UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝjAzÀ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀ£ÀÄ CzÉà zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ, ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ¬Ä ®Æ¸ÀªÀÄä¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɪÀÄÄA¢£À NtÂAiÀÄ zÁj»rzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, §AzÀªÀ£É DPÉUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ±ÀAl §Ä¢Ý ºÉüÀÄwÛAiÀÄ "¤ÃZÀ ¸ÀƼÉà CAvÁ"À CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÉÆÃgÁV PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÝjAzÀ, DPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV, ºÉÆmÉÖUÉ N¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2012 PÀ®A 341, 504, 324 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

ºÉƼÉAiÀĪÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ 18 ªÀµÀð ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. FPÉUÉ FUÉÎ 6 wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¢zÀÝPÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ.08-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 08-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦.qÀ§Äèöå.r PÁåA¥ïzÀ°è Væãï¯ÁåAqï ¨Ágï JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀ¥sÀÆgï¸Á¨ï vÀAzÉ SÁzÀgï¸Á¨ï ¥sÀQÃgï , ªÀAiÀÄ: 60ªÀ, G:©üPÉë¨ÉÃqÀĪÀzÀÄ , ¸Á: §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà , ºÁ.ªÀ: §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ Væãï¯ÁåAqï ¨Ágï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀjd£À mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36/n©-1867 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á: K¼ÀÄgÁVPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36/n©-1867 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.130/2012 PÀ®A.279 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 08-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À gÉÆÃqÀ ªÉÆÃw ªÀĹâ ºÀwÛgÀ £ÀªÀgÀAUÀ zÀgÀªÁeï PÁæ¸ïzÀ°è ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-45 ªÀµÀð C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ f¯Á¤ vÀAzÉ C¯Áè§PÀµÀ 30 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:PÁgÀqÉæöʪÀgÀ ¸Á:vÀ®ªÀiÁgÀ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÁgÀ £ÀA.PÉJ-36/JA-7624 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ PÀqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À gÉÆÃqÀ£À°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃw ªÀĹâ PÁæ¸ï EzÉ CAvÁ, F C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÁUÀ®Æ ªÉÄîÌAqÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É PÀÆqÀĪÀ ¸ÀܼÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃqÀ ºÀA¥ïì EzÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è PÁgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼ÉUÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è GgÀĽ ©zÀÄÝ UÁ°AiÀÄ°è ¹Q̺ÁQPÉÆArzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ £ÉwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®¥ÀQÌUÉ PÁj£À UÁ°AiÀÄ ºÉeÉÓ UÀÄgÀÄvÀÄ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV CzÉà jÃw §®¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ, JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÆtPÉÊUÉ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ, ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖzÀAvÁVzÀÄÝ ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzï ¸À°ÃA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï UË¸ï ªÉÆû¢Ýãï 35 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:ªÉÆÃw PÉÃ¥sï ºÉÆÃl®£À°è PÉ®¸À ¸Á: f.,r.vÉÆÃl d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ C°èzÀÝ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2012 PÀ®A.279, 304(J) L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 08-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÉ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà.40ªÀµÀð.eÁ:ZɮĪÁ¢, ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀA/ ªÀiÁgÉ¥Àà EvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ°èUÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É MzÀÄPÉÆArzÀÝ PË¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.39/2012 PÀ®A:- 354 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæAiÀÄå, 28 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FPÉUÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ CwÃAiÀiÁzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. DPÉUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ F ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £Á£ÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-06-2012 gÀAzÀÄ 6-40 ¦.JA.PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢: 09-06-2012 gÀAzÀÄ 8-30 J.JA.PÉÌ UÀAUÀzsÀgÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå, 45 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ :09-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÃgÁ¥ÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ è ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀ:60 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:PÀÆ° ¸Á:«ÃgÁ¥ÀÄgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀ:35 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:PÀÆ° ¸Á:«ÃgÁ¥ÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉÆrè PÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ E®è ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ , CªÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzsÀÄ PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÉÆrè PÁªÀŤAzÀ §® ªÉÆtPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀÀ ªÉÄð¤AzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2012 PÀ®A. 324, 504, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

FUÉÎ 4 ªÀ¸ÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀgÉÆÃeÁ FPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀzÁé® vÀ¯ÉÊQ£À £ÀA¢¤ UÁæªÀÄzÀ ¹Ã£ÀÄ @ ²æäªÁ¸À JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 2 ®PÀë, 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ CzÀgÀ°è 1 ®PÀë ºÀt 1 vÀ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2010 gÀAzÀÄ 2 ªÀµÀð PɼÀzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀĽzÀ §AUÁgÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DPÉUÉ ªÀiÁ¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAR 07.06.2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÁÀ¬ÄAiÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ CªÀgÀÄ ºÀt §AUÁgÀ vÀgÀzÉ EzÀÝgÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ MlÄÖ 6 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ CPÉUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2012 PÀ®A; 498 (J) 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 3&4 ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 08-06-2012 gÀAzÀÄ C®§£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è «ÃgÀ¨sÀzÀæ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ, ªÀAiÀiÁ 69 ªÀµÀð eÁw : °AUÁAiÀÄÄvÀ, ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀîwÛzÁÝUÀ ¹ ¦ L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ, ¦ J¸ï L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆúÀ£À ¸Á: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà [ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É. ] gÀªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÁ§¢AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï. ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2012 PÀ®A. 78 (3) PÉ ¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 08-06-2012 gÀAzÀÄ s¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ºÀ¼ÉçeÁgï£À°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀÄUÉÎÃgï , ªÀAiÀÄ:45ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ , G: «Äað §Ar ¸Á: ºÀ¼É§eÁgï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ, ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.500/- , ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.131/2012 PÀ®A.78(3)PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 08-06-2012 gÀAzÀÄ sgÁwæ 7-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ®PÀëöät vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¸Á , ªÀAiÀÄ: 56ªÀ, eÁ: ¸ÁªÀf ,G: ¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæ¥sÀgï , ¸Á:PÀĵÀlV gÀ¸ÉÛ FgÀtÚ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.600/- , ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹ªÀÄzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.132/2012 PÀ®A.78(3)PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:08/06/2012 gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÉ¥Àà vÀAzÉ §Ä¼Àî¥Àà §ÄgÀ£ÀºÀnÖ ªÀAiÀÄB45 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ºÀªÁð¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÀªÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀ¥Àà£À ºÉÆmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L.ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 695/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2012 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2012 gÀAzÀÄ 110 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-06-2012

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/06/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-6657 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »A¨sÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀzÁ²ªÀ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î, ¸ÀzÀå: ¥sÉÊgÀ PÁél¸Àð, ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁf ªÀÄAr PÀqɬÄAzÀ ±ÁºÀ UÀAd PÀªÀiÁ£À ªÀiÁUÀðªÁV ¥sÉÊgÀ D¦üøï PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVΣÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸À»vÀ ©¢ÝzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ, ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆt PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁºÀÄ® EvÀ£ÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 26 «¹Ûtð, 2 JPÀÌgÉ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À PÀrØ vÉÃUÉAiÀįÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÀ¸À PÀqÀØ vÉÃUɪÀŪÁUÀ gÁºÀÄ® EvÀ¤UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀPÉÌ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPï ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ¢£ÁAPÀ 08/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É,  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: qÉÆAUÀgÀV, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ªÀÄAUÀ¯Á vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄgÀR¯É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¼ÉA§gÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß wæÃZÀPÀæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-1679 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ vÀ£Àß UÉüÀw UÀÄgÀªÀiÁä EªÀ½UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ¢AzÀ PÉ.E.© PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ PÀ£ÀßqÁA¨É ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ DmÉÆà UÀÆqÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ NªÀgÀ mÉÃPÀªÀiÁr gÁAUÀ ¸ÉÊr¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÉüÀw E§âgÀÆ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ¸ÁæªÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UɼÀwUÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀiËTPÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ SÁåªÀiÁ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiïºÉZï-05/eÉ-3552 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃd ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ «DgïJ¯ï §¸ï £ÀA. PÉJ-25/¹-7927 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £Àqɹ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄt PÀnÖ£À ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  GULBARGA DIST


ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಘಟಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ, ಶಹಾಬಾದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂದನ, ನಗದು ಹಣ 60,230 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಜಪ್ತಿ.
ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಡ್ಡರ ಸಂಘದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬರಾಯ ಹದನೂರ ಇತನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಖುಲ್ಲಾ  ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ  ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬರುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಅವರಿಂದ  ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಅಸ್ಲಾಂ ಭಾಷ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಶಾಖೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚೇತನ ಐಪಿಎಸ್ ರವರು, ಬಿ.ಬಿ ಪಟೇಲ್ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕ, ಶಿವಪ್ಪಾ ಹೆಚಸಿ, ಎಪಿಸಿಗಳಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸಿದ್ದಾರೋಢ, ಶಿವಪ್ಪಾ, , ಮತ್ತು ಖಾಸಿಂ ಹೆಚಸಿ ಡಿಎಸಬಿ ಶಾಖೆ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಪನ ಬಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ, ಜಾಯಿಂಟ ಬಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ಅಂಬರಾಯ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹದನೂರ, ಸಾ|| ವಡ್ಡರ ಸಂಘ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಇತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 13500/- ಮತ್ತು ಪೆನ್ನು,ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು, ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಚೌದರಿ ಸಾ|| ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ ಇತನಿಂದ 10,930/- ನಗದು ಹಣ, ಮತ್ತು ಪೆನ್ನು, ಮಟಕಾ ಚಿಟಿಗಳು, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹದನೂರ ಸಾ|| ವಡ್ಡರ ಸಂಘ ಇತನಿಂದ 10,000/- ನಗದು ಹಣ, ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹದನೂರ ಇತನಿಂದ 10,000/- ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನು, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು, ಪರಮಾನಂದ ತಂದೆ ದುಂಡಪ್ಪಾ ಯಲಗೋಡ್ ಇತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 9300/- ಮತ್ತು ಪೆನ್ನು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು, ನಾಗು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಇತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 6500/- ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 60,230/- ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೀರಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮಟಕಾ ಬುಕ್ಕಿ ಇತನು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಷಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ನಾಕಮನ ಸಾ|| ಕೆರಿಬೋಸಗಾ ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ, ಮಾಪಮ್ಮಾ ಗಂಡ  ರಾಣಪ್ಪಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ನಾಕಮನ , ಗಂಗಾದರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಪ್ಪಾ ನಾಕಮನ , ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಷಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ನಾಕಮನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ;ಕೆರಿಬೋಸಗಾ ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ.8-6-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು  ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ (ಕೆರ್) ಬಾಡ ಏಕೆ ಕಟ್ಟಿರುವಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು  ತೆಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲೂ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ , ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ , ಕೈಯಿಂದ , ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 192/2012 ಕಲಂ 323, 324, 354, 504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ, ರೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ  ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 08-06-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಎದುರು ನಿಂತಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಇತನು  ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯ್ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಮ್ನೆತ ತಿಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು, ನಾನು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದ  ಕೊಡಲಿ ಕಾವಿನಿಂದ  ತಲೆಯ  ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಬಲರಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 193/2012 ಕಲಂ 504, 324 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಗಜರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲವಟೆ  ಸಾ|| ಭೂಸನೂರ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಮೃತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 30/05/2012 ರಂದು 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ  ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಭಾವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸುಧಾಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಇವರು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅವನು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈಧ್ಯರು ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೊಲ್ಲಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ 5-6 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗದ್ದಿಂದ ಪುನಃ ದಿನಾಂಕ 06/06/2012 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಯ್ದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ: 08/06/2012 ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ:30/05/2012 ರಂದು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸ್ಕೀಡ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 45/2012 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.