Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 2, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-06-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-06-2016

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 27-05-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಪಾಸ್ಮೆ ವಯ:38 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಭೋವಿ, ಸಾ: ಚನ್ನ ಬಸವ ನಗರ ಬೀದರ ರವರು ತನ್ನ ಡ್ರೀಮ ನಿಯೋ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೊಂದಣಿ ಸಂ. ಕೆಎ-38/ಟಿಇ-001368, ಇಂಜಿನ ನಂ. ಜೆಸಿ62ಇಟಿ1069567, ಚಸ್ಸಿ ನಂ. ಎಮಇ4ಜೆಸಿ623ಜಿಇಟಿ069502, ಅ.ಕಿ 45,000/- ನೇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತರಕಾರಿ ತರಲು ಭಾಜಿ ಮಂಡಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಮೇನ ರೋಡಿಗೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ವಾಹನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಾಹನ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 01-06-2016 ರಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2016 PÀ®A: 279,304(J) L¦¹ ¸ÀA 187 LJªÀiï« JPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 01/06/2016 gÀAzÀÄ 07-15 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ²æà ²ªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¨sÀƵÀt CgÀÄtÂ, ªÀ:35, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:J¯ï.L.¹ KeÉAmï ¸Á:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃl AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £Á£ÀÄ J¯ï.L.¹ KeÉAmï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚ §¸ÀªÀgÁd, vÀªÀÄä ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ CAvÁ 3 d£À UÀAqÀÄ ºÁUÀÆ §æºÀä¯ÁA©PÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdƼÁ CAvÁ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CzÀÄ EzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¥Àæw ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ºÀwÛPÀÄtÂ-¸ÉÃqÀA gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ªÁAiÀÄÄ «ºÁgÀPÉÌ (ªÁQAUï) ºÉÆÃV 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀݼÀÄ. »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä JzÀÄÝ ªÁAiÀÄÄ «ºÁgÀPÉÌ (ªÁQAUï) ºÉÆzÀ¼ÀÄ. £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÉÝêÀÅ. ¨É¼ÀUÉÎ 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ fêÀtV EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¤ªÀÄä vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄä UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄr ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ªÁQAUï ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà qÉæöʪÀgÀ DmÉÆà rQÌ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É vɯÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ E§âgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä vÁ¬Ä gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ ©¢ÝzÀݼÀÄ. CªÀ¼À vɯÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ, JgÀqÀÄ Q«UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVvÀÄÛ. C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÁUÀgÁd fêÀtV ªÀÄvÀÄÛ §£ÀߥÀà AiÉįÉíÃj E§âjUÉ WÀl£É §UÉÎ PÉýzÁUÀ EAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤ªÀÄä vÁ¬Ä ªÁQAUï PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ. £ÁªÀÅ CªÀ¼À »AzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÉÝêÀÅ. CµÀÖgÀ°è AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ jAiÀÄgï DmÉÆà qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É gÉÆÃr£À §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¤ªÀÄä vÁ¬ÄUÉ §®ªÁV rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ©lÖ¼ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ Nr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vɯÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ, JgÀqÀÄ Q«UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. DmÉÆà qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ DmÉÆà C°èAiÉÄà ¤°è¹, C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DmÉÆà £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ 33 J 4520 EvÀÄÛ. qÉæöʪÀgÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ C°èAiÉÄà ºÉÆgÀnzÀÝ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉêÀÅ. ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jêÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀgÀÄ. CµÀÖgÀ°è ¨É¼ÀUÉÎ 6-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä C¥ÀWÁvÀzÀ°è DzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À ¨ÁzsɬÄAzÀ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. F C¥ÀWÁvÀªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj-ºÀwÛPÀÄt gÉÆÃqÀ UÀAUÁ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¨sÀƵÀt CgÀÄt ªÀ:54 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÁQAUÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ½UÉ »A¢¤AzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vɯÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV JgÀqÀÄ Q«UÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2016 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ: 01-06-2016 ರಂದು 6 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾ.ಸು) ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೆಮಾಲು, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾದ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ  ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮಟಕಾ ಆಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ  ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾಸು) ಮತ್ತು ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಸಿ..ಬಿ ಹೆಚ್.ಸಿ-97, ಹೆಚ್.ಸಿ- 26, ಹೆಚ್.ಸಿ-115  ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆ.33 ಜಿ 0075 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ 04-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ  ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ  ಜೀಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆಯಿಸಿರಿ ಅಂತಾ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡಲು ಪ್ರೇರೆಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1) ರಹೆಮಾನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹೌದಡಗಿ  ಮತ್ತು 2) ಮಹ್ಮದ ಹಾಜೀ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಲೂರ ಸಾ: ಇಬ್ಬರೂ ಯಾದಗಿರಿ ಇವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಯಪಯೋಗಿಸಿದ  4200/- ರೂ ನಗದು ಹಣ, ಎರಡೂ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಮಸಂಗ ಕಂಪನೀಯ ಮೊಬ್ಯಲನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು 4-45 ಪಿ.ಎಮ್ ದಿಂದ 5-45 ಪಿ.ಎಮ ದವರಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 75/2016 PÀ®A 323, 324, 504 506 s L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 01/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ L¬Ä®gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ C£À߸ÁUÀgÀ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, £ÀªÀÄÆäj£À ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÉÄîVj, 2) §¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÉÄîVj 3) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄîVj ªÀÄvÀÄÛ 4) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸Á§¥Àà ¹£ÉÆßüÀ EªÀgÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ EªÀgÀ°è ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÉÄîVj FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ K ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà gÀWÀÄ¥Àw ¤£ÀߪÀ£À ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃV §AzÀÄ ªÀiÁqÀ ¨ÉÃrj CAvÁ JµÀÄÖ¸À® ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉ ªÀÄvÉÛ EAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼À¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, £ÀªÀÄä L¬Ä®gÉrØ FvÀ£ÀÄ ºÉà ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀĪÀÄä£Éà AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄPÀwÛà ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉ, C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ »rUÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄîVj FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß §® ªÉƼÀPÁ°UÉ, ºÁUÀÆ §®JqÀQ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä £ÀqÀÄªÉ §AzÀ £ÀªÀÄä CtÚ L¬Ä®gÉrØ FvÀ¤UÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÉÄîVj FvÀ£ÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É L¬Ä®gÉrØ ¤AzÉãÀÄ ¸ÀÄ¢Ý CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©zÀÝzÀÝ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ L¬Ä®gÉrØ FvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸Á§¥Àà ¹£ÉÆßüÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ »rUÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2016 PÀ®A MMDR(MINES AND MINERALS REGULATION OF DEVELOPMENT) ACT1957(U/S-4(1),21,22)IPC 1860(U/S-379).:- ¢£ÁAPÀ: 01-06-2016 gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2014 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ºÉZï.¹-116 dUÀ£ÁßxÀ ºÁUÀÆ ¦.¹- 223 ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQUÉ ªÀÄzÁåºÀß 3 ¦.JAPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå CgÀPÉÃgÁ (PÉ) UÁæªÀÄ zÁn UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ 4-30 ¦.JAPÉÌ MAzÀÄ mÁåPÀÖgï CzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ »rzÀÄ mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ J°èAzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä UÉÆÃ¥Á¼À¥ÀÄgÀ ºÀ¼Àî¢AzÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄ°n vÀÄA©zÀ §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EªÉÃAiÀiÁ CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®è CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀĸÉÃ£ï ªÀÄįÁè£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 20 eÁw: ªÀÄĹèA G|| qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: CgÀPÉÃgÁ (PÉ) CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: CgÀPÉÃgÁ (PÉ) UÁæªÀÄzÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀB ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉà ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄ°n ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ mÁåPÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gÀ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ EAf£ï £ÀA§gÀ : PÉJ-33-nJ-6182 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°UÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁåPÀÖgï ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 6-30 ¦JAPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦gÁå¢üzÁgÀ£ÁV ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2016 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ :- ದಿನಾಂಕ-01/06/2016 ರಂದು 8-15 ಪಿ,ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ನ್ಯಾಯಲಯದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸೈದಾಪೂರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-44/2016 ಕಲಂ-78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2016 PÀ®A 379.L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 01/06/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà ®PÀÌ¥Àà ¹¦¹ 198 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/06/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸À.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀ CzÉñÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è J¯Áè PÀqÉ wgÀÄUÁr ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17- 00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  - ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ  ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ  ªÉÄïɠ «¨sÀÆwºÀ½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  zÀÄgÀUÀ¥Àà ¹¦¹ 190, E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) ¤Ã° PÀ®j£À ¸ÀégÁd  PÀA¥À¤ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA 391357 SUM 11988 CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA   WVTM28432116126 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀ  PÉA¥ÀÄ PÀ®j£À mÁæ° ZÉ¹ì £ÀA 41/2005 ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖj£À CA.Q: 1,00,000=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ  ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ°è  CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 1500/-gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ §UÉÎ gÀ²Ã¢ vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð eÁ|| ªÀiÁzÀgÀ G|| mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| ElV (J¸À) vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. mÁæöåPÀÖgÀ£À°ègÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ºÉÊAiÀiÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀȵÀÚ £À¢¬ÄAzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃgÀngÀĪÀÅzÀÄ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/06/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß  ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ  Nr ºÉÆÃzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2016 PÀ®A 420 436 465 468 471 166 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ  PÁAiÉÄÝ 192[©] PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ :- ¢£ÁAPÀ 01/06/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ¼À 16-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà zÀÄUÉÃð±À gÀÄzÁæQë ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzsÀgÉ, ¥ÀæPÀgÀtzÀ D¥Á¢üvÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ¨Á§Ä PÉ ºÁ®Ä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÀºÀ²¯ÁÝgÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/07/2014 gÀAzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ  ºÁdgÁV  ¢£ÁAPÀ 12/03/2015 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 30/04/2015 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåzÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÊd zÁR¯ÉªÀiÁr  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À ¨sÉÆë PÁqÀAUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸À.£ÀA 74/3 gÀ «¹Ûtð 8JPÀgÉ-35 UÀÄAmÉ d«Ää£À «gÁ¸ÀvÀ ªÁUÀðªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è «ZÁgÀuÉ £Àqɹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀPÀgÁgÀÄzÁgÀjUÉ £ÉÆÃn¸ï  ¤ÃqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸ÀªÉÃð £ÀA§j£À PÀÄjvÁV ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ, UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ CfðzÁgÀjUÉ  KPÀ ¥ÀQëAiÀĪÁV  ºÀPÀÄÌ ªÀUÁðªÀuÉ DzÉñÀªÀ£ÀÄß  EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¢£ÁAPÀVAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/03/2013 gÀAzÀÄ DzÉñÀ ºÉÆgÀr £ÀAvÀgÀ  ¢£ÁAPÀ vÀ¥ÁàV £ÀªÀÄÆzÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ  wzÀÄÝ¥Àr DzÉñÀ ºÉÆÃgÀr¹zÀ ¢£ÁAPÀ 12/3/2015 CAvÀ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ.   CfðzÁgÀgÀÄ ªÁgÀ¸Á ªÀUÁðªÀuÉUÁV ¸À°è¸À®Ä ¸Àȶ׹zÀ zÁR¯ÉUÀ¼À°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÁ  ±Á«Ä¯ÁV PÀAzÁAiÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ ¥Àr ªÀiÁr C¢üPÁgÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2016 PÀ®A: 380 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 31/05/2016 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ vÁ¬Ä, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ 4 d£À ¨ÉùUÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÁ½ §gÀ®Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ, ¢£ÁAPÀ: 31/05/2016 gÀ gÁwæ 11:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01/06/2016 gÀ ¨É¼ÀV£À 06:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ qÉʤAUï ºÁ¯ï £À°ègÀĪÀ ºÁåAUÀgï UÉ ºÁQ £À£Àß ±Àlð eÉé£À°èlÖ PÉÆgÀ½UÉ ºÁPÀĪÀ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï C.Q 60000/- gÀÆ, £À£Àß ¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯï C.Q 16,000/- gÀÆ ( CzÀgÀ L.JªÀiï.E.L £ÀA: 352840070490878,  352841070490876, ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA: 9448403405 ªÀÄvÀÄÛ 9448413405) ºÁUÀÆ ¥ÁåAn£À eÉé£À°è ElÖ 29400/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ MlÄÖ 1,05,400=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2016 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 01-06-2016 gÀAzÀÄ 9 J.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ.J 33 PÀÆå 1191 £ÉzÀÝgÀ°è ªÀÄ£É PÉqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA-lA DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß M§âjUÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ.

PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2016 PÀ®A:323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:01.06.2016 gÀAzÀÄ PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÀÝ, CA¨ÉæõÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð, eÁ:»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ºÉƸÀÆgÀÄ ¥ÉÊzÉÆrØ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 09:45 JJªÀiï ¢AzÀ 10:45 JJªÀiï ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 11:00 JJªÀiï UÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÀPÉÌÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ CA¨ÉæõÀ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà gÀªÀgÀ ºÉÆ®«zÀÄÝ, £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÉAmï ªÀAiÀÄgï ºÀjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß zÀÄgÀ¹Ü ªÀiÁqÀ®Ä ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:31.05.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉAmï ªÀAiÀÄgï vÉUÉzÀÄPÉÆAr CAvÁ CAzÀªÀ£Éà £À£ÀUÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ ªÀÄÄrØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä £À£Àß vÀAzÉ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ CA§æ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ªÉƼÀPÁ°UÉ  ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ aÃgÁqÀ®Ä £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌ® ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ, ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ wªÀÄätÚ zÉÆj, ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è G½¢j E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹PÀÌgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ. gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ®Äè §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2016 PÀ®A:323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß  zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ :: 72/2016 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 325, 307, 336, 504, 506, ¸ÀA.149 L¦¹ :- ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ »A¢£À dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, UÁæªÀÄzÀ°è zÁåªÀªÀÄä zÉëAiÀÄ ªÀÄÆwðAiÀÄ ¥ÀæwµÁ×¥À£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄvÉÛ dUÀ¼ÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 31/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 3-30 ¦.JA. zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§âjUÉƧâgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À-vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÉ «µÀAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/06/2016 ¨É½UÉÎ 6-30J.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀPÁj ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀ ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ºÁ¢AiÀÄ°è ¹PÀÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀjUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ®Äè, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÛAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, CªÁåZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPɺÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ PÀqÉUÉ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ :: 73/2016 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 307, 336, 504, 506,s ¸ÀA.149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)2(5)J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J AiÀiÁPÀÖ 19 :- ¢£ÁAPÀ 31/05/2016 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ºÉqÀVªÀÄ¢æ UÁæªÀÄzÀ°è  zÉëAiÀÄ ªÀÄÆwð ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ ±ÁAw ªÀiÁqÀĪÀ PÀjvÀÄ ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è, CUÀ¹AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀvÀwgÀ ¤ÃªÉ ¨sÁån ºÉÆqÉ¢¢Ýj £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÁeÁ PÉÆnÖgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ü vÀªÀÄä£ÀÄ zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè, §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ K ¨ÁåqÀ ¸À¼Éà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä eÁwAiÀĪÀgÉà J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÁeÁ PÉÆqÀzÉà ¤ªÉà zÉë ±ÁAw ªÀiÁrj ¤ªÀÄUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄ̬ÄzÉ ¤ªÀÄUÉ £ÁªÀÅ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CAzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÀ®Äè vÀÄgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/06/2016 gÀAzÀÄ 6-30 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ºÀ½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ªÀÄvÉÛ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊ°è PÀ®Äè  ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ü eÉÆÃvÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ , §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ