Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 20, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 20-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-09-2010
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2010 PÀ®A 279, 304(J), L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20/09/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0640 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÄqÀzÀ½î ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°ÃUÀ G: ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á ¤uÁð EªÀgÀÄ ºÉÆÃmÉ® vÉgÉAiÀÄ®Ä J£ï.ºÉZï, 9gÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°è C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É ¥ÀÆtð dfÓ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20/09/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J£ï.ºÉZï, £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ¥ÁzÀZÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 324, 504, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/09/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAfÃvÀ vÀAzÉ gÀÆ¥À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ [zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ] vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ DgÉÆæ ZÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ gÀÆ¥À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ [zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ] ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 264/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/09/10 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á ºÀA¢PÉÃgÁªÁr vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ 1) gÁd PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ ¸ÁoÉ 2) ¢°Ã¥À vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ ¸ÁoÉ E§âgÀÆ ¸Á ºÀA¢PÉÃgÁªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/09/2010 gÀAzÀÄ 213 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§±ÉÃnÖ ¸Á ªÀÄÄgÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1] GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ 2] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ E§âgÀÄ ¸Á ªÀÄÄgÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À°è ºÁUÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/09/2010 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀgÁd vÀAzÉ ¸Á¯ÉÆêÀÄ£À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: QæñÀÑ£ï G: ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ n«íJ¸ï ZÁA¥ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-1785 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-24/¹-0403 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÂÚUÉ ºÁUÀÆ PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/09/10 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ ¸Á: ¨Á§ªÀ®UÁªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±À¥ÉÆÃð¢£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ ¸Á ¨ÁªÀ®UÁªÀ UÁæªÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ¨ÁªÀ®UÁªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉArvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ vÀAzÉ ¢:§ÄqÀØ¥Àà 30 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À EªÀÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÀ CzÉUÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ vÀ®¥Álè ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw¹zÀÄÝ, EªÀj§âgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ CªÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ AiÀÄĪÀPÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ°è F JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀªÀgÀÄ DUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É ºÉÆA¢zÀÄÝ, EzÉ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:19.09.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£ÀÄ §»zÉðµÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ®¥Álè ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè, §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥À¥ÀÄà vÁAiÀÄ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉÆrè, §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉƯɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ±ÀA¸Á®ªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ¨ÉÆÃUÀrUÉÆÃmï (¸ÀÆ®zÀUÀÄqÀØ vÁAqÁ) ¤ªÁ¹ vÀÄPÀÌ¥Àà vÀAzÉ ¦ÃvÀ¥Àà ¥ÀªÁgï 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 8-9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 28 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßUÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. 7-8 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ FgÀ¥Àà£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:17.09.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «£Á:PÁgÀt CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:19.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:19.09.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¸Á: C£ÀéjUÁæªÀÄ EªÀgÀ ¥ÀÄvÀægÁzÀ «±Àé£ÁxÀvÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ EªÀj§âgÀÆ D¹Û ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è £ÁåAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁåAiÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥ÀàUËqÀ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt £ËPÀgÀ ¸Á: C£ÀéjUÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ ¤Ã£ÉãÀÄ £ÁåAiÀÄ §UɺÀj¸ÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«¢zÀÄÝ vÀ¦à¹PÉÆAqÁUÀÆå ZÁPÀ«£À KlÄ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ£À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «±Àé£ÁxÀgÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

         ¢£ÁAPÀ:19.08.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CgÉÆð UÁæªÀÄ EvÀ¤AzÀ vÀªÀÄÆägÀ gÁdÄ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà FvÀ£ÀÄÉ 500/- gÀÆUÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÊUÀqÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÉƼÀUÁV PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀ®Æ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ gÁdÄ£À vÁ¬Ä ¸ÀgÀ¸Àéw FPÉAiÀÄÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, gÁªÀÄtÚ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ 800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁåªÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ gÁdÄ EªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ KPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÁUÀ , DvÀ£À vÁ¬Ä F ¨ÁqÀPÉÆÃªï ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀt PÉÆnÖ¢Ýä CAvÀ ¨ÉÊzÁrzÁUÀ gÁdÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà gÁªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.09.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀQîgÀÄ ¸Á:¨sÉÆÃUÁªÀw EªÀgÀ »gÉÃPÉÆmÉßÃPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:262/©2 £ÉÃzÀÝgÀ 00.15 UÀÄAmÉAiÀĵÀÄÖ d«Ää£À°è ¨sÉÆÃUÁªÀw UÁæªÀÄzÀ ©.§¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀQîgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ & ±À²¨sÀƵÀt ºÁUÀÆ J£ï.§¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄZÀðmÁ¼ï ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ E§âgÀÆ ¸Á: »gÉÃPÉÆmÉßÃPÀ¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QwÛºÁQ CAzÁdÄ gÀÆ:3000/- jAzÀ 4000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ £ÀµÀÖ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ ªÀQîgÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.09.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©.§¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀQîgÀÄ ¸Á:¨sÉÆÃUÁªÀw EªÀgÀ »gÉÃPÉÆmÉßÃPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:261/©1 £ÉÃzÀÝgÀ «¹ÛÃtð 4 JPÀgÉ-20 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁrzÀÄÝ, ¨sÉÆÃUÁªÀw UÁæªÀÄzÀ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀQîgÀÄ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà, ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁrgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, ¥ÀÆtð ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀvÀÛ £ÁnªÀiÁqÀ¢ÝÃj F ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¨sÁUÀ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©.§¸ÀªÀgÁd¥Àà «QîgÀÄ F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄäzÉ JAzÀÄ ªÀiÁ£À« vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÝgÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrj JAzÀÄ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ DzÉñÀzÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj 00.10 UÀÄAmÉAiÀĵÀÄÖ d«Ää£À°è ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QwÛºÁQ CAzÁdÄ gÀÆ:3000/- jAzÀ 4000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ £ÀµÀÖ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ©.§¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀQîgÀ C½AiÀÄ £ÀlgÁeï ¢£ÁAPÀ:19.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:19.09.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj ¸ÀASÉå:J£ïJ¯ï.02,3453 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ zÀ¸ÀÛVAiÀÄÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-vÀÄ«ðºÁ¼ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄ®ÝUÀÄqÀØ PÁåA¥ï£À°è gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ gÁªÀĨÁ§Ä vÀAzÉ PÉ.gÁªÀÄtÚ 38 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ®ÝUÀÄqÀØ PÁåA¥ï EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á: ªÀÄ®ÝUÀÄqÀØ PÁåA¥ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:16.09.2010 gÀAzÀÄ 02.10 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á:AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ PÁgÀÄ ¸ÀASÉå:PÉJ.48, JA.3699 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ qÁ®gï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀÄÄRå zsÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¨sÉÆë 19 ªÀµÀð, ©J.2£Éà ªÀµÀðzÀ «zsÁåyð ºÁUÀÆ UÀȺÀgÀPÀëPÀ ¹§âA¢ ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¹¦¹ 309 ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÆArzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁªÀÄtÚ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 19.09.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï¹ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÁªÀÅ PÀ®A C¼ÀªÀr¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À«¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:19.09.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀäzï C§Äݯï C¥sÉÆæÃeï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï C§ÄÝ¯ï ºÀQêÀiï ZÁzÀgÀ¯Émï ¸Á:ºÉÊzÁæ¨Ázï (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:J¦.13,J.1720 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 28 ªÀµÀð, ¸Á: CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆgÉèÁ¼ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉZï.¹zÁæªÀÄ¥Àà @ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ¸Á: UÉÆgɨÁ¼ï EªÀgÀ PÉgÉAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ JgÀqÀÄ PÉÆA¨ÉUÀ½UÉ ¥ÀAZɬÄAzÀ UÀAlÄ ºÁQ PÉÆgÀ½UÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀĪÀ CAzÁdÄ 50-60 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉZï.¹zÁæªÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¨ÉƨÉâUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ, mÉÆAPÀPÉÌ PÀnÖPÉÆArgÀĪÀ lªÀ¯ïUÉ gÀPÀÛºÀwÛ ¸ÉÆÃjzÀÄÝ ²±ÀßzÀ°è gÀPÀÛ ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ, UÀÄzÀzsÁégÀzÀ°è ªÀÄ® ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. 5' Cr 4" EAZÀÄ JvÀÛgÀ JuÉÚPÉA¥ÀħtÚ, ©½AiÀÄ lªÉ¯ï, ©½ §¤AiÀÄ£ï, ©½ dĨÁâ ªÀÄvÀÄÛ ©½AiÀÄ ¥ÀAZÉ zsÀj¹zÀÄÝ, PÉA¥ÀÄ GqÀzÁgÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ ©½ UÀqÀØ-«ÄÃ¸É ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ CAzÁdÄ 50-60 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ«gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:18.09.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 21.00 UÀAmÉUÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA¢ ¥ÀAZÁPÀëgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 32 dAUÀªÀiï ªÉƨÉÊ¯ï ªÁå¥ÁgÀ & zÀÄgÀ¹Û ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÉÃtÄPÁ PÁA¥ÉèPïì ±Á¥ï ¸ÀASÉå;203 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÉƨÉÊ¯ï ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ð¸À CAUÀrUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 19.09.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ 2 ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæªÉÃ¼É ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr MlÄÖ 9 ºÉƸÀ ªÉêÀÄ£ï £ÉÆÃQAiÀiÁ CgÉÆ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 4 ºÀ¼É ªÉƨÉʯï J¯Áè CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ: 18,357/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¼Àî zÁlĪÁUÀ ¤Ãj£À°è PÉÆaѺÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ¥ÀæPÀgÀt :-

aAZÉÆý oÁuÉ :²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà eÉÆÃUÀ£ÉÆÃgÀ ¸Á: ¸Á¯ÉégÀ£À½î vÁ: aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:18-09-2010gÀAzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Áà eÉÆÃUÉ£ÉÆÃgÀ EvÀ£ÀÄ PÀj ºÀ¼Àî zÁlĪÁUÀ ªÉÄð¤AzÀ ¤ÃgÀÄ MªÀÄä¯É §AzÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀgÀ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æêÀÄw ±ÉmÉÖªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á®¥Áà zÀAqÀUÀ°èPÀgÀ ¸ÁB £ÀgÀ¹AºÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ ¨Á®¥Áà£À ºÀwÛgÀ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀĤUÉ DUÁUÉÎ PÉÊUÀqÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ, ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀĪÁUÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ£ÀÄ ¨Á®¥Áà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¨sÁªÀA¢AiÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÉÄÊzÀÄ£À ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ £À£Àß UÀAqÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà °AUÀgÁd vÀAzÉ zÀƼÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸ÁB UÉÆÃPÀÄ® £ÀUÀgÀ f.r.J PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¤°è¹zÀÝ £À£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ¥Àè¸ï £ÀA PÉJ-35-PÉ-8588 CAzÁdÄ 25000/-gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Áà eÁ§±ÉnÖ ¸ÁB UÀtd®SÉÃqÀ vÁBfB UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ ±ÀgÀt§¸À¥Áà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ¸ÀASÉå -32-F-943 £ÉÃzÀÝgÀ°è HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¥Ánî£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éè ¨ÉæÃPï ºÁQ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. §¹ì£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.