Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 27, 2016

                                                        ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-05-2016

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/16 PÀ®A 379 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 26-05-2016 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æÃ. CA¨ÁzÁ¸ï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀiï ªÀÄAUÀ®¥ÀjÛ, ªÀAiÀĸÀÄì: 27 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀzÀä±Á°, G: PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgï PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.9-12-232, 11 £Éà PÁæ¸ï, ±ÁAw¤PÉÃvÀ£ï ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ, «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgï ªÀZÀ£ÀPÁæAw PÀ£ÀßqÀ ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ: 23-01-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£À¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CAvÁ £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èöÊAqÀgï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-38-J¯ï-6765 gÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀÄeÁvÁ ¨Ágï JzÀÄjUÉ ¤°è¹ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ÀUÉ ºÉÆÃV gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £Á£ÀÄ ¤°è¹ ºÉÆÃzÀ £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èöÊAqÀgï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ  PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ¹¸ï £ÀA.JªÀiï.©.JZï.J10Jr¹Jaâ35206 EAf£ï £ÀA. JZïJ10EJZï¹JZï©41988  ªÀiÁqÀ¯ï-2012, §t:Ú PÀ¥ÀÄà, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ-35,000/-gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢; 26-05-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2016 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26-05-2016 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æÃ. gÁdPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï ¨ÁªÀVPÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì: 41 ªÀµÀð, eÁw: zsÉÆé, G: UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀ, ¸Á: ±ÁAw ¤ªÁ¸À, ªÀÄÈvÀÄAdAiÀÄ £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ: 24-05-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ  vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CAvÁ £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-38-PÀÄå-9212  gÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ zÀÄUÁð ºÉÆÃmÉïï JzÀÄjUÉ ¤°è¹ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃV gÁwæ 108-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £Á£ÀÄ ¤°è¹ ºÉÆÃzÀ £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.   PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ   ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï©J¯ïJZïJ10J6EJZï©23708 ,  EAf£ï £ÀA. JZïJ10EJ£ïEJZï ©41449  §t:Ú PÀ¥ÀÄà, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ-40,000/-gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/16 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢ : 26/05/2016 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ 1800 UÀAmÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÆ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ²ªÁf ªÉÄÃPÀìªÀiï ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ¥Àj²µÀ× eÁw GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// WÉÆÃqÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ  ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ zsÀªÀÄðgÁªÀ qÉÆ¯É ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// WÉÆÃqÀªÁr gÀªÀgÀ«Ää zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ  180 JªÀiïJ¯ï£À 25 N®Ø mÁªÀjÃ£ï «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¥ÁPÉÃlUÀ½zÀÄÝ CA.QB 1534=75/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ §mÉÖ ¨ÁåUÀ  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78 (|||) Pɦ JPïÖ, 420 L¦¹ :-

:- 26/05/2016 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ  WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À NtÂAiÀÄ ºÁ¯ï PÀ«Än ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÀļÀÄî ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV  zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt JPÀ®ÆgÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// WÉÆÃqÀªÁr vÁ// ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 220/- gÀÆ. 2) JgÀqÀÆ ªÀÄlPÁ aÃn 3)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಗಂಡ  ನರಸಿಂಗ ತಾಳಮಡಗಿ ಸಾ:ಚಂದಾಪೂರ ತಾ:ಚಿಂಚೋಳಿ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಇವಳನ್ನು  ದಿನಾಂಕ 9-4-2016 ರಂದು 3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಸವಿತಾ  ಓದುವ ದಿಶಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು  ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ   ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ  ನನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 26-05-2016 ರಂದು ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕೂಡಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಪ್ಪರ ಲೈನಗ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಎರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಸುಮಾರು 6,7ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಶರಣು ಎಂಬುವ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು.ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಶರಣು ಇತನು ನಾನು ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಸತಾಯಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ದಿನಾಂಕ; 09.04.2016 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ರೋಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಆಟೋಗಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಶರಣು ಇತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದವನೇ ತನ್ನ ಆಟೋ ಕೆಎ 32 ಬಿ 4021 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವಾದ ಸಿರನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಆಗ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ  ಆಗ ಶರಣು ಇತನು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ನನಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಸಂಬೋಗ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ನಾನು ಅಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಶರಣು ಇತನು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ಸ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೋಂದು ಬಸ್ಸ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಲ್ಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಪೇಠದ ಅವನ ತಂಗಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಸಂಬೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.