Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, February 27, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-02-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-02-2013

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ªÀgÀzÁ, 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÉüÀV EªÀgÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ ªÀgÀzÁ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 127 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀgÀ JqÀPÁ°UÉ ¦AqÀjAiÀÄ M¼À¨sÁUÀzÀ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ SÁ¸ÀV aQvÉì PÀÄjvÀÄ eÁAw UÁæªÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ EAzÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ £Ë¯ÉPÀgÀ ¸Á: PÀoÀ×½î EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ zÁ£À¥Áà £Ë¯ÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¸Á: PÀoÀ×½î EªÀgÀÄ Hj£À ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀð¢AzÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-02-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧®ªÀAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀÄAmÉ ²¹ð, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÁ¬Ä ¤ªÀÄð¯Á ¥Ánî E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä r¸À̪ÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-4876 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄAmÉ ²¹ð¬ÄAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¹.© PÁ¯ÉÃd UÉÃl ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀÄ.JZÀ-13/Dgï-1957 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C§ÄÝ® vÀAzÉ ªÀfÃgÀ ¥ÀoÁt ¸Á: ªÉÆúÀ®, f¯Éè: ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ (JA.J¸ï) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ J¼ÉzÀÄ PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊAiÀÄgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯É ¥ÀÆtð MqÉzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄR eÉfÓ ºÉÆV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁªÀÄĪÉî vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: 9-12-123 gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ gÉÆÃqÀ, «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß SÁvɬÄAzÀ 2,50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁåV£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ DQÖêÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-1252 gÀ ¹Ãn£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ rQÌAiÀÄ°èlÄÖ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ZÀPÀæ ¥ÀAZÀgÀ DVzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÀÄgÀ¹Û PÀÄjvÀÄ £ÉúÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA ºÀwÛgÀ ¥ÀAZÀgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ eÉÆÃr¸À®Ä PÉÆlÄÖ C°è ¸ÉßûvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¥ÀAZÀgÀ eÉÆÃr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ §½ §AzÀÄ, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÉÆÃrzÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¹Ãl vÉgÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÁ§j¬ÄAzÀ ¹Ãl£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ M¼ÀUÉ EnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, ¨ÁåAPÀ ¥Á¸ï §ÄPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÇÃlgÀ PÁqÀð EzÀÝ ¨ÁåUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¸ÀÄj£ï ¹¦L ªÀÄAoÁ¼À ªÀÈvÀÛ EªÀjUÉ »gÀ£ÁUÁAªÀ ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÉgÉAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄt¹£À VqÀzÀ PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àmï J¯ÉUÀ½AzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ªÀgÉÆqÀ£É »gÀ£ÁUÁAªÀ PÉgÉAiÀÄ zÀqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀÄt¹VqÀzÀ PɼÀUÉ PÉgÉAiÀÄ zÀqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÁ»zï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî, 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ©gÁzÀgÀ, 3) §®©üêÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ, 4) ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ 5) Nr ºÉÆÃzÀ gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ J®ègÀÄ ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï JA§ £À¹©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 4 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ MlÄÖ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ DlzÀ°è vÉÆÃqÀV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1430/- gÀÆ, MAzÀÄ 2 PÁgÀ§£ï ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ, 1 ¸ÁåªÀĸÁAUÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ »gÉÆà ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-56/E-3849 ºÁUÀÆ r¸ÀÌÀªÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-56/E-1291 »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 77,430/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ  «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2013 gÀAzÀÄ dªÀÄV UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ZËzÀj gÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è E¹àÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²æÃPÁAvÀ.«. C¯Áè¥ÀÆgÉ ¦J¸ÀL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É dªÀÄV UÀæªÀiÁzÀ ²ªÁf PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ZËzsÀj gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ZËzÀj ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: FqÀUÁgÀ, 2) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «µÀÄÚPÁAvÀ §ZÁÑ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÉƪÀÄn, 3) £ÁUÉAzÀæ vÀAzÉ zÉÆAr¨Á vÁqÀªÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 4) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹ªÀÄ®Ä PÁqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: dªÀÄV EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï JA§ dÆeÁl Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ 2800/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÊf£ÁxÀ aPÀ¤AUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è E¹àÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²æÃPÁAvÀ.«. C¯Áè¥ÀÆgÉ ¦J¸ÀL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ aPÀ¤AUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃl¯ï »AzÉ EgÀĪÀ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ®SÁ£É, 2) Q±À£À vÀAzÉ ±ÀAgÀPÀ ZÀªÁít, 3) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà CzÀÆßgÉ, 4) £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ «oÀ® dªÀÄ£ÁPÉ ¸Á: J®ègÀÆ  ªÀqÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ 1900/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134(J) & (©) eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀÄAoÁt EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀzÁ²ªÀ ¥Ánî EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-04/JZï.E-5073 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄAoÁt - ªÀÄÄqÀ© gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É «oÀ®gÁªÀ gÁAiÀÄUÉÆüÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JZÀ-04/©ªÉÊ-4722 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© PÀqÉUÉ §AzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ, vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸À»vÀ zÁ¸ÀgÀªÁr PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£À vÀ¯É §®¨sÁUÀzÀ°è, ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ, §® gÀmÉÖ, §® ªÀÄÄAUÉÊ, §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® ¨sÀPÁ½ ¸ÀÄvÁÛªÀÄÄvÁÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀiÁ¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¸ÀD: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-56/E-3715 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 Q.«Äà zÀÆgÀ §gÀ®Ä JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA. PÉJ-38/JA-1448 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è, UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

  ²ªÀgÁd vÀAzÉ vÉæöÊ AiÀÄA§PÉñÀégÀ ªÉÄÃzÁ, 26 ªÀµÀð, ªÉÄÃzÁgÉ, lA§gï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: «oÀ® £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¦An vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁeï ¸Á: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖzÀ UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV ¥ÀA¥Á UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ ¥ÀA¥ï ºË¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÀð® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ©lÄÖ ¦AlÄ FvÀ£ÀÄ PÀnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆr §AzÁUÀ C°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. ¸ÀzÀj §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.36/ªÉÊ-2491 Zɹ¸ï £ÀA  MD2DHDHZZUCH09712  EAf£ï £ÀA    DHGBUH83876  C.Q. 48,000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀ°®è. CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2013 PÀ®A: 379 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ²ªÀ PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: mÉÊ¥ï-5/97 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É £ÀA: mÉÊ¥ï-5/97 gÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ Pɦ¹ AiÀÄ°è  PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  AiÀiÁgÉÆà vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV°UÉ eÉÆÃr¹zÀ ¥À½AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Éqï gÀƪÀiï£À°èzÀÝ  1] PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁ¤lgï C.Q. 6500/-gÀÆ. 2] ¨É½î ¢Ã¥À  C.Q 1000/-gÀÆ.  3] ¨É½îAiÀÄ §lÖ®Ä C.Q 500/-gÀÆ. 4] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500/- »ÃUÉ MlÄÖ 9500/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2013 PÀ®A: 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

                 :

¢£ÁAPÀ: 11.01.2013 jAzÀ 20.01.2013 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è E.£À«Ã£ï PÀĪÀiÁgï £ÁAiÀÄPï G: Pɦ¹ £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ.£ÀA mÉÊ¥sï-4/50 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ¸ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É £ÀA: mÉÊ¥sï-4/50 gÀ ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀÆåV HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ  N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 26 EAZÀļÀî 24000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ n.« AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 28/2013 PÀ®A 457.380 UÀÄ£Éß £ÀA§gï 28/2013 PÀ®A 457.380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 26.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgï ¸Á: ªÀÄ.£ÀA J/11 ºÉƸÀ AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆzÉÆåÃVAiÀiÁzÀ «ÃgÉñÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ AiÀÄåQÖÃªï ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉ.J 36-EJ-9112 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ Pɦ¹ ªÉÄãï UÉÃmï ªÀÄÄAzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀqÉUÉ ºÉÆnÖzÀÝ ¯Áj lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 29/2013 PÀ®A 279 337,L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: MPÀÄÌvÀ£À ¸Á: ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ CzÉà ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 21.02.2013 gÀªÀÄzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄzsÀ ¸Éë¹ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ : 26.02.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 5.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ²æêÀÄw ¥ÀzÀäªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄÄ®Ä ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ vÁ;f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢.04-06-2006 gÀAzÀÄ 1) ªÉAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ & 2) ¤AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ E§âgÀÆ ¸Á.£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ ¹ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ d«ÄãÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀªÉð.£ÀA.66/1 »¸Áì.J «¹ÛçÃtð 02-33 UÀÄAmÉ & ¸ÀªÉð.£ÀA.27 »¸Áì.2 «¹ÛçÃtð 07-11 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ.1,64,000/-UÀ½UÉ ¦ügÁå¢ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¢.05-6-2006 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÀªÉð.£ÀA.66/1 »¸Áì.J «¹ÛçÃtð 02-33 UÀÄAmÉ gÀ°è 1979 gÀ°è 00-25 d«ÄãÀ£ÀÄß d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 1980 gÀ°è 01-00 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß J£ï.J ªÀiÁr ¥ÁèlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢UÉ w½¸ÀzÉà ªÉÆøÀ¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2013 PÀ®A.417, 420, 424 gÉ/«.34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2013 gÀAzÀÄ 176 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,900 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶೇಖ್ ಖಾಜಾಮೀಯಾ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಶೇಖ್ ಮಗ್ದುಮ್ ಹುಸೆನ ಮೀಣಜಗಿ ಸಾಮದಿನಾ ಕಾಲೊನಿ ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಕೆ ಮಿಲ್  ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಮಗನಾದ ಶೇಖ್‌ ವಾಸೀಂ ಹುಸೇನ್‌ ಇತನು ಫಿರೋಜಾಬಾದದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಬೂಬ ಪಾಷಾ ತಂದೆ ಸುಲೈಮಾನಸಾಬ ಹೆರವಾಲೆ ಸಾ|| ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ದಿವಸವಾಯಿತು ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ:25-02-2013 ರಂದು 7-00 ಪಿ.ಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ-100 ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್‌ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಆರ್-2942 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 9-00  ಗಂಟೆಯ ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಮಗನಾದ ಶೇಖ್‌ ಹಾಬಿದ ಹುಸೇನ್‌ ಇತನು ಅಣ್ಣನಾದ ಶೇಖ್ ವಾಸೀಂ ಹುಸೇನ ಇತನ ಮೋಬೈಲ್‌ ಫೊನ್‌ನಿಂದ ಯಾರೋ ಪೊನ್ ಮಾಡಿ ಸರಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸಮೀಪ ಯಾವೂದೋ ಒಂದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮೋಟರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಆರ್- 2942 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು 108 ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನಲ್ಲಿ  ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತಿದ್ದೆವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ದೇಹದ ಹಲವು ಕಡೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಶೇಖ್‌ ವಾಸೀಂ ಹುಸೇನ್‌ ಇತನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್‌ ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಶೇಖ್ ಖಾಜಾಮೀಯಾ ಹುಸೇನ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 25/2013 ಕಲಂ,279,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.