Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 18, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-11-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw ¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-11-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 202/2012 PÀ®A 304(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠨sÉÆÃd¥Áà vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ªÀiÁºÀ£ÀAzÁ vÀAzÉ ¨sÉÆÃd¥Áà ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¨sÁ°Ì nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ QvÀÆÛgÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀiÁä ¨Á®QAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°è 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ¸ÀÄ¥ÀjnqÉAl DzÀ DgÉÆæ ¤ªÀÄð¯Á ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt C¢üPÁj ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½ÃUÉ ¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ ªÁAw ¨sÉâü DUÀÄwÛzÀÝgÀÄ PÀÆqÁ 2 ¢ªÀ¸À AiÀiÁªÀÅzÉ aQvÉì ¤ÃqÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀ»¹zÀÝjAzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EPÉ DgÉÆÃUÀå ¥ÀÆtð PÉlÄÖ CªÀ¼ÀÄ ¤±ÀPÀÛUÉÆArzÀÄÝ, C°è ªÀĺÁ£ÀAzÁ EPÉAiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è QvÀÆÛgÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀiÁä  ¨Á®QAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1) ¥À®è« vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¸Á: ¨ÁeÉÆüÀUÁ, 2) ªÉʵÀÚ« vÀAzÉ ²ªÁf ¸Á: ¨ÁeÉÆüÁ, 3) ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¸Á: ¨ÁeÉÆüÀUÁ, 4) ¢Ã¥Á° vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: PÀÄgÀħSÉüÀV EªÀgÉ®èjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆqÁ ªÀiÁºÀ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÁAw ¨sÉâü DUÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀnqÉAl ¤ªÀÄð¯Á gÀªÀjUÉ w½¹zÀgÀÆ CªÀgÀÄ ªÀiÁºÀ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ aQvÉì ¤ÃrgÀĪÀ¢®è JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ QvÀÆÛgÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀiÁä ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁºÀ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¨sÁ°Ì QvÀÆÛgÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀiÁä ¨Á®QAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ¸ÀÄ¥ÀjnqÉAl ¤ªÀÄð¯Á ºÁUÀÄ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt C¢üPÁj §¸ÀªÀAvÀ gÀªÀgÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀ»¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-11-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 215/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÉÃSÁ UÀAqÀ ¥À¥ÀÄàgÁd ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ (PÉ), vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥À¥ÀÄàgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ (PÉ), vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ UÀAUÁ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA JA.ºÉZÀ-24.6187/PÉJ-30.417 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÉAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¥À¥ÀÄàgÁd EvÀ£ÀÄ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ°è£À PÀ§Äâ ºÀ½îSÉÃqÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯ÉÆÃzÀ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è SÁ° ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ gÁeÉÆüÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-11-2012 gÀAzÀÄ ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ gÁeÉÆüÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÊf£ÁxÀ zÁ¸À¥À¯Éè gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¸ÉÖjAUï »rvÀ vÀ¦àzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊqï ©lÄÖ gÉÆÃr£À §®PÉÌ vÀVΣÀ°è mÁæöåPÀÖgï ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¥À¥ÀÄàgÁd EªÀgÀÄ MªÀÄä¯É PɼÀUÉ ©zÀÝ PÀÆqÀ¯É ¥À¥ÀÄàgÁd EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ mÁæöåPÀÖgï ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¥À¥ÀÄàgÁd EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 259/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ WÁ¼É¥Áà ¥ÀqÀ¸Á¯É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: §¼ÀvÀ (©), vÁ: OgÁzÀ, ¸ÀzÀå: D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀªÀgÁzÀ WÁ¼É¥Áà EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ fæ£À°è ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-56/JªÀiï-155 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ PÁj£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉÆ£ÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ Hj£À ZÀ£Àߧ¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ F±ÀégÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-37/eÉ-419 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ PÉÆ£ÀªÉļÀPÀÄAzÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ£Àߧ¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¨sÁ°Ì - ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉïÉé UÉÃl ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀĪÀĺÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ºÉZÀ-5312 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ FvÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ M¼ÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2012, PÀ®A 341, 323, 504, 500 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 30 ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌ gÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ-1993 :-
¢£ÁAPÀ 25-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ gÁªÀÀ gÁeÉÆüÀPÀgï ¸Á: ©¢æ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä PÁ¯ÉÆä ©¢æ ªÀÄvÀÄÛ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆäUÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀ ªÀw¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj E°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄwÛªÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ ºÀ£ÀĪÀÄgÀqÉØ¥Áà ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÆ.) UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ£ÉÆ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ, J°ègÀÄwÛAiÀiÁ, AiÀiÁªÀ NtÂAiÀĪÀ£ÀÄ, ¤Ã£É£ÀÄ »ÃgÉÆ£Á, ¤ ¸ÀvÀå ºÀj±ÀÑAzÀæ£À ªÉƪÀÄäUÀ£Á CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼ÀÄ §¼À¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UËgÀªÀPÉÌ ZÀÄåw (PÀÄAzÀÄ) GAlÄ ªÀiÁr ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌ G®èAWÀ£É ªÀiÁr vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-11-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩.r §Ä°ð ¦.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ    RaÃvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ  ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ  ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ ¥ÀgÉî JA§ £À¹©Ã£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À ºÁUÀÄ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ¸ÉÆãÁ¼À EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,850/- ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.r. ¸À£À¢ ¹.¦.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀzÀ DmÉÆãÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ±Á±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¹ÃvÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÄ E£ÀÄß 16 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àl dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 98,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ J®ègÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖUÀÆr¹ 1,01,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è ºÁQ zÁgÀ¢AzÀ PÀnÖ CzÀPÉÌ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß CAn¹ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:17/11/2012 ರಂದು 3-30 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಪಿ ಕಾರ್ಯಲಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರದ ಮಮತಾ ಲಾಡ್ಜ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರ/ಬಾಹರ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್ ಹುಲ್ಲೂರ ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಬಸವರಾಜ ಎ.ಎಸ್.ಐ,ಶಿವಯೋಗಿ ಹೆಚ್.ಸಿ,ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಸಿ,ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹೆಚ್.ಸಿ,ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್.ಸಿ,ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಚ್.ಸಿ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಜಿ-456 ರ ಚಾಲಕನಾದ ವೀರಣ್ಣ ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕರೀಕಲ್ ಪಿ.ಐ ಅಶೋಕ ನಗರ ರವರ ಸಂಗಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದ ಮಮತಾ ಲಾಡ್ಜ ಎದುರುಗಡೆ ಕೇಲವು ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ/ಬಾಹರ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟ  ಆಡುತ್ತಿರುವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು 5 ಜನ ಜೂಜುಕೊರರಾದ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಸಾ|| ಕುರಿಕೋಟಾ ಹಾ.ವ|| ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಶೇರಿಕಾರ ಸಾ|| ಸಿರಸಗಿ ಮಡ್ಡಿ,ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಸುಭಾಸ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಕಪನೂರ ಬೆಲೂರ ಕ್ರಾಸ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೀವಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಹಾರತಿಹಡಗಿಲ ಮತ್ತು ಶಿವಯೋಗಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸುಭೆದಾರ ಸಾ|| ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 2960/- ನಾಲ್ಕು ಮೊಬೈಲಗಳು ಅ.ಕಿ 2000/- ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು 5 ಜನ ಆಪಾಧಿತರು ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ತಂದು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್ ಹುಲ್ಲೂರ ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವ ರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:102/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವೈಶ್ಯವಾಟಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:17/11/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಮತಾ ಲಾಡ್ಜಿನ ಅಂಡರ ಗ್ರೌಡ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಹಾಗು ಮಾಲಿಕರವರು ವೈಶ್ಯಾ ವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್ ಹುಲ್ಲುರ ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಭಾರಿ (ಎ) ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಟಿ.ಹೆಚ.ಕರೀಕಲ್ ಪಿ.ಐ ಅಶೋಕ ನಗರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಬಸವರಾಜ ಎ.ಎಸ್.ಐ, ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್.,ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಚ್.ಸಿ. 151, ಹಾಗು ಪ್ರಿಯಂಕಾ ಮಪಿಸಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಮಮತಾ ಲಾಡ್ಜ ಅಂಡರ ಗ್ರೌಡ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲು ಬಡೆದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ರೂಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬೆಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅರೆ ಬತ್ತಲೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ  ಕಂಡೋಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾಹಾತೇಶ ಜಮಾದಾರ ರವರು ತನಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕುಡಿಸುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮಮತಾ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಗಂಡಸರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೂಮಿನ ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಮತಾ ಲಾಡ್ಜ ಮ್ಯಾನೇಜರ ವಿನಾಯಕ ತಂದೆ ಶೇಖ ಮಹಿಬೂಬ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜಿನ ಮಾಲಿಕರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗಿರಾಕಿಗಳಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ತನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾಹಾತೇಶ ಜಮಾದಾರ ಸಾ:ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವೈಶ್ಯಾ ವಾಟಿಕೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ 4200/- ರೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ ಮೋಬಾಯಿಲ್, ಲಾವಾ ಮೋಬೈಲಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಲಾಡ್ಜ ಕೌಂಟರ ಹತ್ತಿರ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಇನಾಯಿತ ತಂದೆ ಶೇಖ ಮಹಿಬೂಬ ಸಾ:ಭಗವತಿ ನಗರ ಇತನನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವೈಶ್ಯಾ ವಾಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ 4500/- ರೂ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜಿನ ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಲಾಡ್ಜಿನ ಮಾಲಿಕನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಬಂದೇಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಎಸ್.ಟಿ.ಓ ಅಂತಾ ಹೆಳಿದನು.  ಕಾರಣ ವೈಶ್ಯಾ ವಾಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ ರವರಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್ ಹುಲ್ಲುರ ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಘಟಕ ಎಸ್.ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 103/2012 ಕಲಂ. 3,4,5,6, ಪ್ರಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೋರಲ್ ಟ್ರಾಫೀಕ್ ಆಕ್ಟ್ ( ಪಿ.ಐ.ಟಿ ಆಕ್ಟ) ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಜಗದೇವ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹಳಕೆ ಸಾ: ಕರಹರಿ ತಾ: ಆಳಂದ ರವರು ದಿ:10-11-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಿಜಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ ಎದರುಗಡೆ ನನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಟ್ಲೇಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎಕ್ಸ- 6364 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು  4-30 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲೂ ಹುಡಕಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ.  ಸದರಿ ದ್ವಿ ಚಕ್ರವಾಹನದ ಅಕಿ: 30,000/- ರೂ ಇರುತ್ತದೆ.  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 373/12  ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ನರಸಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮುರಗಯ್ಯಾ ಕಲಾಲ ಸಾ:ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ ಮಿಟಿಂಗ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ 17/11/2012 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮೇಂಬರಗಳಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಸಾಯಾಂಕಾಲ 7:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೀಟ್ಟಿಂಗ ಕರೆದಿದ್ದು ಮೀಟ್ಟಿಂಗ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಶಶಿಧರ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ,ಆನಂದ ತಂದೆ ಅಮರಯ್ಯಾ ಮಠ, ಧರ್ಮಯ್ಯಾ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯಾ ಕಲಾಲ,ಕಿರಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಖಿಂಡೇ,ಶಾಂತಕುಮಾರ @ ಶಾಂತು ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ವಾಡಿ,ಭರತ ತಂದೆ ಜೀವಾನಂದ ದೇವುರ,ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಹಾವನೂರ,ಕೇವಲ ತಂದೆ ಜಗದೀಶ ಆದೋಂಲ,ಸಂಜೀವ ತಂದೆ ಗುರನಾಥ ಮದರಿ  ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆಳಂದ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಕೇರಿ ಬೋಸಗಾ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಇರುವ ದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಕಿರಣ ಈತನು ತನ್ನ ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ ಕೆಎ 32 ಡಬ್ಲ್ಯೂ 3555 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಯ್ಯ ಈತನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳ ಮೇಲೆ   ಹಿಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವು. ರಾತ್ರಿ 10-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಕೆರೆ ಭೋಸಗಾ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ  ಸಂತೋಷ ದಾಬಾದ ಸಮೀಪ ಹೊರಟಾಗ ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು,  ರೋಡಿನ ಬಾಜು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮನ್ಸಚೂನೆ ನೀಡದೇ ಅಜಾಗೂರಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ಒಮ್ಮಿಂದ ಒಮ್ಮೇಲೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ ಹೊಡೆದು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಿದ್ದ  ಕಿರಣಕುಮಾರ ಇವನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲವು  ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ  ಹೊಡೆದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದೊಂದಿಗೆ ರೋಡಿಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಸದರಿ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹಾಗೇ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. ನಾವು ಅಪಘಾತವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ  ಕಿರಣಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಇವನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, 108 ಗಾಡಿ ಪೋನ ಮಾಡಿದಾಗ  ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇದುದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಭಾದೆಯಿಂದ ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಾಮರಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 10-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ , ಅಲ್ಲಿ  ವೈದ್ಯರು ನೋಡಿ ಎರಡು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.374/12 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂ. 187 ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.