Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 18, 2014

Gulbarga District Reported Crimes

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ದಾಬಿಮನಿ ಸಾ : ರಾಜಾಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 17-09-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ರಾಜಾಪೂರ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ರಾಜಾಪೂರ ಬಡಾವಣೆಯ 1) ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ನಂದೂರ 2) ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ನಂದೂರ 3) ಸಿದ್ಯಾ ತಂದೆ ಅಣವೀರಪ್ಪ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ 4) ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಅಣವೀರಪ್ಪ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಾಃ ಎಲ್ಲರು ರಾಜಾಪೂರ ಇವರೆಲ್ಲರು ಒಮ್ಮೆಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಬಂದವರೆ ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏ ವಡ್ಡ ಸೀನ್ಯಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಅವಾಚೈ ಬೈದು, ಸಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಗಮೇಶ ಇವರಿಬ್ಬರು ನನಗೆ ಏಕಾ-ಏಕಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದರು ಸಿದ್ದು ನಂದೂರ ಈತನು  ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಖಾಲಿ ಬೀರ ಬಾಟ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಲ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದನು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಯಿತು, ರಾಹುಲ ಈತನು ಸಿದ್ದು ನಂದೂರ ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬೀರ ಬಾಟ್ಲಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಈ ವಡ್ಡ ಭೋಸಡಿ ಮಗನಿಗೆ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳ ಬಂದಿದೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದವನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೀರ ಬಾಟ್ಲಿಯಿಂದ ಮೂಗಿನ ಬಲಭಾಗದ ಹತ್ತಿರ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದನು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 16-09-2014 ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ವಿನಯ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ  ಸಾ: ಸರಸ್ವತಿ ಗೋದಾಮ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೇಟ ರೋಡ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆಯಾದ ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಇಬ್ಬರು ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾಲ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ ಕಡೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ,ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೇಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ; ಕೆಎ 32 ವಾಯಿ 8070 ರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಯಾದ ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲ ಟೊಂಕಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಗು ಎಡಗೈ ರಿಸ್ಟ ಹತ್ತಿರ ತರಚೀದ ಗಾಯಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಸವಾರನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿ. 17/09/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆ-36/ಟಿಬಿ-9760 ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿ ನಂ. ಕೆಎ-36/ಟಿಎ-223 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ  1)ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ qÉÆÃAVæ, 21ªÀµÀð, mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ, ªÀÄĹèA, ¸Á.ªÉAPÀlgÁAiÀÄ£À ¥ÉÃmÉ ªÀÄzÀÄUÀ¯ï   ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕgÁzÀ 2) ªÀÄ»§Æ§¸Á§ C°AiÀiÁ¸ï wPÀÌ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ¨ÁµÀ¸Á§ ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ïEªÀgÀÄ  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮರಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾgÀgÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á. UÁæªÀiÁ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ dPÉÌgÀªÀÄqÀÄ, ºÁ.ªÀ. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï vÁ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀEªÀgÀÄ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಮಸ್ಕಿ ಠಾಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ಈತನು ಈತನು ಮುದಗಲ್ ಸೀಮಾದ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಸ್ಕಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸದೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮುದಗಲ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದು ಆಗ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ಇವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೂಕಿ ಗಾಯಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತರು ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮೆಲಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರನ್ನು ಕೆಡವಿ ಗಾಯಪಡಿಸಿzÀÄÝ  ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  136/2014 PÀ®A 279,353, 332 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿ.14-09-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಚಾಗಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಆನಂದಗಲ್, ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ,    :ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ:ಚಾಗಭಾವಿ. FvÀ£ÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರgÁzÀ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ, ವಯ-55ವರ್ಷ,  :ಮನೆಕೆಲಸ. ಸಾ:ಚಾಗಭಾವಿEªÀgÀ  ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಸೂಳೇ ಬೋಸೂಡಿ ರಂಡೆ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೂದಲಿಡಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವೆಂದು ಜೀವಬೆದರಿಕೆ  ಹಾಕಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮಗಳು ಮಲ್ಲಮ್ಮಳಿಗೆ ಸಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕೆಗೂ ಸಹ ಕೈ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ  ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2014 ಕಲಂ: 341,323,504,506  IPC.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
    ಮೃತ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ §ÄzÀÝ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð, eÁw|| £ÁAiÀÄPÀ G|| DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á|| DvÀÆÌgÀ UÁæªÀÄ vÁ|| f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ   FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಉಪ-ಜೀವನಕಾಗಿ ಒಂದು ‘’XENON PICKUP’’ ಆಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ದಿನಾಂಕ 10-09-2014 ರಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕಿಡಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕೂಲಿ ಜನರು ಮೃತ ಪಟ್ಟು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದಿ|| 14-09-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 07-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರೀಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 18-09-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2014 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁcAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.09.2014 gÀAzÀÄ  46 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr     6,100 -gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                         BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-09-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-09-2014

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-09-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀıÁ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw¼À £Á«ªÀÄ ¸Á: vÀqÀ¥À½î gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 22 £ÉÃzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½£À ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨ÉúÉÆøÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀÄzÁå£À ªÀÄ£ÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ CA§Ä¯É£Àì ¹§âA¢ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, DvÀ£ÀÄ ºÁªÀÅ PÀaÑ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ °TvÀªÁV PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 17-09-2014 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ VjzsÁj ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÁ¼ÀUÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ಹೊಲಕ್ಕೆ ºÉÆÃಗಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬಂದಾರೆಗೆ ಇದ್ದ ಬೆವಿನ ಮರಕ್ಕೆ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ M§â ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದರಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಕೂಡಲೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದದಲ್ಲಿದ್ದ ಮ್ಮ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು Hj£À ನೇತಾಜಿ ತಂದೆ ಧನಾಜಿರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಸದರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ಸದರಿ ನೇತಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕುಡಿ ಪುನಃ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಕೇಟ ಇದ್ದು ಪಾಕೇಟ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ ಐಡಿ ಇದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ ಐಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಭಾವ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಹರೆ ಒಂದೆ ಇದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ನೋಡಲು ರಾಮ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಸಾ: ಹೊಳಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಾಂಕ 17-09-2014 ರಂದು ಬೇಳಗಿನ ಜಾವ 03:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 0600 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ತನ್ನ ಟಾವೆಲದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2014, PÀ®A 309 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ gÀ«AzÀæ @ gÀ« ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©), vÁ: OgÁzÀ(¨Á) gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉÆÃUÀ®¥Áà PÀvÉÛ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 16-09-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ F jÃw ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛj, ªÀÄ£ÉUÉ K£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. ªÀģɬÄAzÀ¯Éà MAiÀÄÄÝ PÀÄrzÀÄ §gÀÄwÛj, EzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ ©r, E¯Áè CAzÉæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃrj CAvÀ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, EzÉà PÁgÀt ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAwj JAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉzÀj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ 17-09-2014 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý OµÀzsÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 296/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-08-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ gÀPÀÛ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ¸ÀÄeÁvÀC° vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ªÁºÉÃzï C°, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 5-2-167, UÉƯÉÃSÁ£Á ªÉÆúÀ¯Áè, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgï J¸ï.JA.J¸ï ¯Áå¨ïUÉÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èöÊAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-509 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¯Áå¨ï ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ¯Áå¨ïUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 11-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) ªÁºÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èöÊAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-509, 2) ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.10.E.f.J¸ï.f.eÉ.13260, 3) EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.©.8.f.eÉ.75641, 4) ªÀiÁqÀ¯ï 2008, 5) §tÚ: PÀ¥ÀÄà, 6) C.Q 30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-09-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2014, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-08-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ ªÀÄ°VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-09-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆjV¤AzÀ aÃ®Ì ºÁQzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆVzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ FgÀuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀªÀÄÆwð ¸ÀÄvÁgÀ gÀªÀgÀÄ a®Ì vÉUÉzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁV°UÉ ºÁQgÀĪÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁj vÉgÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉnÖUÉUÀ¼ÀÄ vÉgÉzÀÄ §mÉÖUÀ¼É¯Áè a¯Á覰èAiÀiÁV ©zÀÄÝ, C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ, fÃgÁªÀÄt¸ÀgÀ, 3 vÉÆ¯É ¨É½î ZÉÊ£ï ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è£À MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ §¼É C.Q. 10,000/- gÀÆ. fÃgÁªÀÄt ¸ÀgÀ C.Q. 2500/- gÀÆ. 3 vÉÆ¯É ¨É½î ZÉÊ£ï C.Q. 800/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- gÀÆ¥Á¬Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÉÆÃzsÀ£À vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ±Á®UÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÀªÀ¸ÁgÀ bÀwæAiÀiÁ, ¸Á: F±ÀégÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ¯Áj £ÀA. JA.JZï-25/©-9483 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÄA¨ÉÊ ©üêÀArAiÀÄ°è UÉÆÃAiÀįï mÁæA£Àì¥ÉÆÃlð¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉqïØ §Ä¯ï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ 1000 PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ, 7 PÀÆ®gÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ K¯ÉÌÃmÁæ¤Pï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯ÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÁqÀ¥Àwæ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ QèãÀgï E§âgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-09-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §A¢zÀÄÝ, D ¢ªÀ¸À ¯ÁjAiÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ j¥ÉÃj PÉ®¸À ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-09-2014 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ¢ªÀ¸À gÁwæ CAzÁdÄ 7-00 UÀAmÉUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ QèãÀgï EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¯ÉÆÃqÀ SÁ° ªÀiÁqÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢UÉ ¯Áj ZÁ®PÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £Á£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁPÀÆgÀ zsÁ§zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°zÀÝ ¸ÀvÁÛgÀ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ HlzÀ ¸À®ÄªÁV ¯Áj ¤°è¹ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ E°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, CzÉà ¢ªÀ¸À gÁwæ CAzÁdÄ 3-30 UÀAmÉUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ gÁwæ 3-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Ä wÃgÀÄUÁr £ÉÆÃrzÁUÀ ¯Áj »A¢£À ¨sÁUÀzÀ vÁqÀ¥Àwæ PÀvÀÛj¹ gÉqïØ §Ä¯ï PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 15-09-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªÀ ±Á®UÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ±Á®UÁgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀvÁÛgÀ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À vÁqÀ¥Àwæ PÀvÀÛj¹zÀÄÝ EvÀÄÛ vÁqÀ¥Àwæ ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä 183 gÉqïØ §Ä¯ï PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ EzÀݪÀÅ CzÀgÀ C.Q 1,16,700/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¯Áj ZÁ®PÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀvÁÛgÀ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj ¤°è¹ Hl ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 3-00 UÀAmÉ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ 183 gÉqïØ §Ä¯ï PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-09-2014 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå: 06/2014 :-
¢£ÁAPÀ 17-09-2014 gÀAzÀÄ CfðzÁgÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀvÀÛAiÀiÁå ªÀiÁåqÀªÀiï, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆêÀÄn, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛÃ£É 1730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀrAiÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ºÉÆÃUÉ §gÀÄwÛzÉ, ¤ÃªÀÅ PÀÆqÀ¯Éà E°èUÉ §¤ß CAvÁ CAzÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ £ÁªÀzÀUÉÃjAiÀÄ°èzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvÀ ±Álð ¸ÀQÃðl¢AzÀ £À£Àß ªÉÆèÉÊ® & VÃ¥sÀÖ ¸ÉAlgÀzÀ°èzÀÝ 30 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ C.Q. 40,000- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ®£À ©r ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ºÉƸÀ PÀA¥ÀÆålgÀ ¹¸ÀÖªÀiï 25,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ºÀ¼É PÀA¥ÀÆålgÀ ¹¸ÀÖªÀiï, C.Q. 10,000/- ªÀÄvÀÄÛ jZÁdð PÁqÀÄðUÀ¼ÀÄ C.Q. 20,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ VÃ¥sÀÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 40,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀzÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁ¤AiÀiÁzÀ MlÄÖ ªÀiË®å 1,35,000/- gÀÆ. DUÀÄvÀÛzÉ, F WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.