Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 19, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£À¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19/05/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ºÉÆPÁæuÁ[©] EªÀgÀÄ EAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-1078 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á PÉƼÁîgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆAqÁ, ªÀAiÀÄ; 35ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ºÉÆPÁæuÁ[©] ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ Hj£ÀªÀ£ÁzÀ UÀAUÁzsÀgÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 23ªÀµÀð, ¸Á ºÉÆPÁæuÁ[©] EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ mÁæPÀÖgï PɼÀUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁzsÀgÀ E§âgÀÄ ©¢ÝzÀgÀÄ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ, ¨Á¬ÄUÉ, §®UÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄRPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ EvÀ¤UÉ gÉÆArUÉ, ¨É¤ßUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ E§âgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/04/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-29/JªªÀiï-7952 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ QæµÀÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ºÉʧwÛ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸ÁB ¹¹ð (J) OgÀzÀ vÁB ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ QæµÀÚ£À £Á®UÉ PÀmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, ªÉÄî vÀÄnUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ d£ÁzsÀð£À¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ, PÁwðPÀ¤UÉ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆüÀ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw avÀæªÀÄä½UÉ ¨É£Àß°è, KqÀ §ÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ ¸ÉÃj¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©.JZÀ.E.J®. D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀPÉÌ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹PÀAzÀgÀ¨ÁzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 26/04/2010 gÀAzÀÄ 0145 UÀAmÉUÉ aQvÉì PÁ®PÉÌ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ gÀrØ vÀAzÉ CuÁÚ gÀrØ ªÀqÀUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ±ÀA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ªÀÄqÀQ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: ªÁå¥Áj, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀ vÀªÀÄä ºÁUÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà EªÀgÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/4813 PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/l-892 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀ¯É ¸ÀA¥ÀÆtð MqÉzÀÄ ªÉÄzÀĽUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ gÉÆÃVAiÀÄ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ. ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀPÀët ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ gÉÃ¥sÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPïÖ :-¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀgÁ ºÀwÛgÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ ªÉƺÀäzï ªÀÄĩãï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. 375/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-02-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£À®Qëöä ªÀÄ.¦.¹-1682 ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ 1) «±ÉéñÀégÀAiÀiÁå vÀAzÉ AiÉÆÃUɱÀ vÉÆgÉ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ ¸ÉƪÀĪÁgÀ ¥ÉÃmÉ f PÉÆqÀUÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ gÉf¸ÀÖgï «ªÁºÀªÁVzÀÄÝ 2010 £Éà d£ÀªÀj¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtPÁÌV MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÄÝ, E°èAiÀÄ ªÀgÀUÉ ¸ÀªÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ UÀAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ gÁAaUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 2) AiÉÆÃUɱÀ 3) AiÀıÉÆÃzÀªÀiÁä 4) wÃxÀð 5) ªÀÄAdÄ J®ègÀÄ vÉÆgÉ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ ¸ÉƪÀĪÁgÀ ¥ÉÃmÉ f PÉÆqÀUÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃrwÛgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ, CªÀgÀ »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É. ©ÃzÀgÀzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ EzÁÝUÀ zÉÊ»PÀªÁV ¹UÀgÉÃn¤AzÀ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠻AzÉ ¢£ÁAPÀ 19-04-2010 gÀAzÀÄ PÀıÁ® £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/10 PÀ®A. 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.JPïÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆjgÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ 0705 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¥ÀzÁä£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 41ªÀµÀð eÁ: PÀ§â®UÉÃgÀ G: ªÁå¥ÀgÀ ¸Á ºÀÄqÀÄV EªÀgÀÄ EAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ CA§jñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨ÉÆøÀPÉÌ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA. PÉJ-39 /7108 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ºÀÄqÀÄV EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ºÁ®Ä ªÀiÁgÀ®Ä ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÁUÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ J£ï.JZï. 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DAiÀiÁ vÀ¦à mÉA¥ÀÆ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ KqÀPÁ®Ä ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, KqÀPÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §® vÀÆnAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲gÉÆêÀÄt vÀAzÉ §AqÉ¥Áà eÉÆÃvÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À ¸Á: DtzÀÆgÀ PÀÆ° PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ JªÀÄJZÀ-14/©J-3127 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À ¨ÉgÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀ®è¥Áà PÁA§¼É ¸Á ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä AiÀiÁzsÀªÀgÁªÀ EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J¯ÉPÀë£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ¤UÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄPÁÛ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÁA§¼É ¸Á ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ zsÀ£ÀgÁd E§âgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£ÁzÀ DgÉÆæ AiÀiÁzÀĪÀgÁªÀ @ ±ÁzÀÄ¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃr¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É PÀÄzÀÄ®Ä »rzÀÄ J¼É¢¼ÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 279,304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É a¢æ PÀqɬÄAzÀ gÉïÉé ºÀ½AiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnÖzÀÝ ªÀÄÈvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà mÁåAPÀgï Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÁAiÀĪÁV CzÀjAzÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ðAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà vÉÆgÀuÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀªÀıÁ £ÀUÀgÀ ¸ÀzÀå £ÀÆå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:18.05.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ¸Á: ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,PÉ.2858 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.36,8402 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁJ¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ °AUÀ¥Àà ¸Á £ÁgÀ§AqÁ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ CªÀÄgÉñÀ ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà ¸Á: D¯ÉÆÌÃqï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 18.05.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ®APÉ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà PÀgÀrUÀÄqÀØ ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ ¸À¥ÉÆÃlð ªÀiÁr®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ, PÀ®Äè & §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÁåªÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 18.05.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ UÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà PÀgÀrUÀÄqÀØ EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ ¸À¥ÉÆÃlð ªÀiÁr®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ, PÀ®Äè & §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀAUÀAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 18.05.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÁd¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀÄ®èl ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®èlUÁæªÀÄzÀ SÁeÁ£À ºÉÆÃl¯ïºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ªÀĺÀ§Æ¨ï vÀAzÉ £À¸ÉÆÃf ¸Á: ªÀqÀªÀnÖ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆägÀªÀjUÉ NlĩüÀzÀAvÉ ªÀiÁr, £ÀªÀÄÆägÁUÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃgÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á ªÀÄ®èl EªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ, PÀ®Äè & §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀĺÀªÀÄÄzÁ¨ÉÃUÀªÀiï¼À ªÉÄÊ-PÉʪÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀĺÀ§Æ¨ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 18.05.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ AiÀįÁègÉrØ, «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä & ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd SÁ£ÁªÀ½ J®ègÀÆ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ AiÀiÁgÉÆà M§â ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÀÛ ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ QèäPïM¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ZÁj¹zÀ Qè¤Pï£À PÀA¥ËAqÀgï CT¯ï vÀAzÉ ¯Á® CºÀäzï ¸Á ±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CT¯ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ:15.05.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà 28 ªÀµÀð, ¸Á:eÁUÀlUÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ, ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÀiÁ£À¹ÃPÀ T£ÀßvɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £É®ÄèUÀzÉÝUÉ ºÁPÀĪÀ «µÀzÀ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:18.05.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 18.05.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÁUÀ¨Á« ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ZÀAzÀæ ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà D£ÀAzÀUÀ¯ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁgÉÆà ¨ÉAQPÀrØ VÃa J¸ÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°, 5 ºÉZï¦.ªÉÆÃmÁgÀ d£ÀgÉÃlgï PÉç¯ï ªÉÊAiÀÄgï ¸À«Ãð¸ï ªÉÊAiÀÄgï ¸ÁÖlðgï, ¥ÉÊ¥ï J¯Áè¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:51,000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ D£ÀAzÀUÀ¯ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 17.05.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɬÄAzÀ 18.05.2010 gÀAzÀÄ 02.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄlªÀiÁj UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå¸Áé«Ä vÀªÀÄzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ ¨ÉqïgÀƪÀiï£À°èzÀÝ C¯ÁägÀzÀ Qð ªÀÄÄjAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, Qð ªÀÄÄjAiÀÄzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¸ÀÆlPÉÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ læAPï£À°èzÀÝ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀĺÀt:1000/- gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÉÆà ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï, J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:58,600/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå¸Áé«Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

CPÀæªÀÄ UÁAeÁ & CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀ®Ä ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢zÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÁwæ ¹.n §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ gËr ²Ãlgï R°ÃA JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ UÁAeÁ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉ £ÀqɸÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄZÀÄÑ EvÀgÀ ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢zÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ 'J' G¥À-«¨sÁUÀzÀ r.J¸ï.¦ gÀªÀgÁzÀ ªÀÄzsÀÄgÀ«ÃuÁ JªÀiï.J¯ï gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ. JªÀiï. ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¦.L §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ²æÃ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦.L r.J¸ï.©, ²æÃ.®PÀëöäAiÀÄå ¦.L C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ, ²æÃ.AiÀÄÄ.© aPÀ̪ÀÄoÀ ¦.L ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ, ²æÃ.¸ÀAUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ZËPÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr R°ÃªÀÄ vÀAzÉ «ÄeÁð ªÀĺɧƧ ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ|| 34, JA¨ÁvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£É ±ÉÆâü¸À¯ÁV DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 21.5 PÉ.f UÁAeÁ, MAzÀÄ ªÀÄZÀÄÑ, DnPÉ ¦¸ÀÆÛ¯ï £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ, ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :PÀĪÀiÁj. ¥ÁªÀðw vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà eÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ, ªÀÄÄ|| ¨sÉÊgÀªÁqÀV, vÁ|| §¸ÀªÀ£À ¨sÁUÉêÁr, f|| ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÀ¼ÉÃzÀ 1 wAUÀ¼À »AzÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÝ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ºÁUÀgÀV, ¸Á|| UÀÄ®§UÁð JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï £ËPÀj PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀA©¹ 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt vÀgÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 17-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ gÀÆ«Ä£À°è G½zÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl J¸ï.©.L UÉ r.r ªÀiÁr¸ÉÆÃt CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁPïì ªÉƨÉʯï C||Q|| 3000/- £ÉÃzÀÄÝ PÀgÉ¤ì ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, »ÃUÉ MlÄÖ 18000/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®VzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 17-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀ¸ÀAvÀ ¨sÀgÀvÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ® CAUÀr ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ Dgï.n.N D¦Ã¸À »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É JªÀiï.DgÀ. ªÉÄrPÀ® PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ Dgï.n.N PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ C±ÉÆÃPÁ ºÉÆÃmÉî PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÉÃqÀA jAUÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ DUÀ C§ÄÝ® UÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁºÉÃgÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr J©â¹ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÉAiÀÄzÀ ªÀ¸ÀAvÀ ¸ÁB ¨sÀgÀvÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ EzÀÄÝ E£ÀvÀ¤UÉ JqÀªÉÄ®QUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀiÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°°è. ¸ÀzÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤AvÉAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J 25 JªÀiï. 9609 CAvÀ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® UÀ¥ÀÆgÀ, vÁºÉÃgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀÆr C§ÆÝ® EªÀgÀ CmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÁå¢üPÁj¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ªÀ¸ÀAvÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ²æà gÁdÄ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ºÀzÀ£ÀÆgÀÄ, ¸ÁB ¨Á¥ÀÄ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðEªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ºÉÊzÀgÀ° vÀAzÉ ºÀĸÉÊ£À ¥ÀmÉî ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ18-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ ±ÀgÀt¥Áà PÀÆr ªÀiÁ®UÀwÛ Rt¬ÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ¯É ºÉÆgÀnzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ MAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA:PÉ.J25/J-6535 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀ£ÀÄ. DUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqɬÄvÀÄ. ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄ¯É vÀÄnUÉ, ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2010 PÀ®A : 279, 337, 338 L.¦.¹ PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ±ÀgÀtªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-37/4492 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄÄ E£ÀÆß 2 QÃ.«Äà zÀÆgÀ«zÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁr PÉqÀ«zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 5 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ mÁA mÁA UÁrAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA 37/2010 PÀ®A :279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 18-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï GªÀÄgï ªÀAiÀÄ: 06 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¦üeÁðzÀ NtÂAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/Dgï-1478 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À §®UÀqÉAiÀÄ Q«AiÀÄ »AzÉ ¨sÁj ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰø oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA100/2010 PÀ®A 366(A) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-05-10 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀzÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß 4 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á«wæUÉ 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. CgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DUÁUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17-05-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ 24 ¤«ÄµÀPÉÌ £À£Àß ªÉƨÉÊ® ¸ÀASÉå 9611593921 £ÉÃzsÀÝPÉÌ ºÉÆ£ÀߥÀà£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ® ¸ÀASÉå 9008694382 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr CPÀ̪ÀĺÁzÉëUÉ ¥sÉÆãÀ PÉÆlÄÖ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀÄÝ DUÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ£ÀߥÀà£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÉÝãÉ. ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ CzÉà ¥sÉÆ£À¤AzÀ £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ £Á£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉÝãÉ. ¤ªÉãÁÀzsÀgÀÆ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ PÀA¥ÉèÃAl PÉÆlÖgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥À¸À PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀĪÀÄä£ÀzɪÀÅ. £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ¨sÀ«µÀåzÀ §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁr ºÉÆ£ÀߥÀà£ÀÄ 22 ªÀµÀðzÀªÀ¤zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CPÀ̪ÀĺÀzÉë ¸ÀtÚªÀ½zÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ½UÉ J£ÀzÀgÀÆ ªÀiÁr©qÀĪÀ£ÉÆà ºÉÃUÉ CAvÁ ¨sÀAiÀĪÁV FUÀ vÀªÀÄä°èUÉ §A¢zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CPÀ̪ÀĺÀzÉëUÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt CªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀîÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2010 PÀ®A 366, 109 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 18-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ n. ¸Àħâ®Qëöäà UÀAqÀ ¢: n. ¸ÀÆj¨Á§Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁw: PÀªÀiÁä G: ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj n. «£ÀĵÁ vÀAzÉ n. ¸ÀÆj¨Á§Ä ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:- 10-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀݼÀÄ. F §UÉÎ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ «ZÁj¹zÁUÀ D£ÉUÀÄA¢AiÀÄ ±À©âÃgï vÀAzÉ UÀÄqÀUÀÄAmÉ £ÀÆgï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: DmÉÆà ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ »A¨Á°¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ±À©âÃgï£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ UÀÄqÀUÀÄAmÉ £ÀÆgï¸Á§, ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§, ¥ÁµÁ, ªÀÄ»§Æ§ ªÀÄvÀÄÛ §¸Á¥ÀlÖtzÀ ±À©âÃgï£À vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ (ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè) ªÀÄvÀÄÛ ±À©âÃgÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ CAd¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:- 10-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ n. «£ÀĵÁ vÀAzÉ n. ¸ÀÆj¨Á§Ä ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ±À©âÃgï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉüÀ¯ÁV CªÀgÀÄ ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß ±À©âÃgï ¦æÃw ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É £ÁªÉà ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÉÝêÉ, CªÀgÉ°èzÁÝgÉ CAvÁ ºÉüÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤ÃªÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj ªÀiÁrPÉƽî CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. PÁgÀt F §UÉÎ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.    

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

¢£ÁAPÀ. 18-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦.JA PÉÌ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,¨ÉzÀªÀnÖ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA 108 £ÉÃzÀÝg 10 JPÀgÉ d«ÄãÀzÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁQ¹ ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀ zÁ½A¨É, 250 aPÀÆÌ, 150 vÉÃUÀÄ, 50 ªÀiÁªÀÅ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ½UÉ ræ¥ï ¯ÉÊ£ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ CzÉ, vÁ£ÀÄ ¢£Á®Æ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁå£Àí 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ræ¥ï ¯ÉÊ£À ZÁ¼ÀÆ ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹ ªÀÄzÁå£Àí HlPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁå£Àí 1-00 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ vÉÆÃlzÀ°èzÀÄÝ ræ¥ï ¯ÉÊ£ï ZÁ®Ä ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ §Azï ªÀiÁr HlPÉÌ §A¢zÀÄÝ Hl DzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ²gÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥sÀ¸À 7-45 UÀAmÉUÉ HgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ v£Àß vÉÆÃmï d«ÄäUÉ «zsÀÄåvï ±ÁPï ¸ÀPÀÆðmï Qr zÁ½A¨Éæ vÉÆÃlzÀ ºÀÄ°è£À°è ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÉÆwÛ ¥ÀÆwð vÉÆÃlzÀ ¨É¼ÉUÉ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3000 zÁ½A¨Éæ, 250 aPÀÆÌ, 150 vÉÃUÀÄ, 50 ªÀiÁªÀÅ VqÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ræ¥ï ¯ÉÊ£À ¥ÉÊ¥ï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ JgÀqÀƪÀgÉ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 8 ®PÀë ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀÅ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ F §UÉÎ vÀ£ÀßzÀÄ AiÀiÁªÀzÀÆ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢®è PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ J¥sï.J. £ÀA:05/2010 gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.