Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 25, 2011

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À CgÀ½ºÀ½î UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw @ ²æÃzÉë FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25.12.2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÁQëUËqÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߣÀUËq£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ,ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ-ºÉAqÀw C£ÀÆ£ÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è zÀıÀÑlUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀwUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀºÁQzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 16.06.2011 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥ÁQëUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CgÀ½ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr .ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ°¯Áè CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw EªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ®zÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æêÀÄw ªÀÄjªÀÄAqÀ¯ï UÀAqÀ gÁAiÀiï ªÉÆúÀ£À ªÀÄAqÀ¯ï ,28 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: Cgï ºÉZï, PÁåA¥ï £ÀA§gÀ 3 ºÁ.ªÀ Dgï ºÉZï PÁåA¥ï £ÀA 2 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 2002 gÀ°è DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÀUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw GvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¨Á¼ÉéAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ zÀıÀÑlUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27.05.2011 gÀAzÀÄ gÁAiÀiï ªÀÄAqÀ® ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj E£ÀÄß ºÉaÑ£À ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ F »AzÉ ¤ÃrzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw ªÀÄjªÀÄAqÀ¯ï EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀtÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ²æà ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ ¸Á: vÉVΣÀPÁåA¥ï ¸Á: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀ®ÆègÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 75 ªÀÄvÀÄÛ 76 gÀ ªÀiÁ°ÃPÀjzÀÄÝ, F ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀªÉÃð ªÀiÁr¹ §zÀÄ«UÉ PÀ®Äè ºÁQzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10.06.2011 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ²æà f,PÉÆAqÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀĸÁé«Ä ºÁUÀÄ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ®Äè QwÛ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁdUÁgÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà JªÀiï C£ÀégÀ vÀAzÉ JªÀiï §¶ÃgÀÄ¢Ýãï EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ £À¸Àjãï EªÀgÀÄ CPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖà §¸ïÖ DV ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ F »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É ¨É¼É¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24.06.2011 gÀAzÀÄ 1425 UÀAmÉUÉ ²æà JªÀiï C£ÀégÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀiÁd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ UÉÆÃjUÉ ºÀÆ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ JªÀiï .PÉ ªÀÄAdÆgÀÄ C° vÀAzÉ JªÀiï PÉ C«ÄÃgÀ C° ¸Á: £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ E°èUÉ AiÀiÁPÉ §A¢ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr,PÉÆ¯É ªÀiÁqsÀĪÀ GzÉÝñÀ ¨sÁªÀ£É ºÉÆA¢ vÀ£ÉÆßÃA¢UÉ vÀAzÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà JªÀiï C£ÀégÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ 24.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0130 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦ -21 qÀ§Æèöå 1059 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉÃSï CdªÀiï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ ¸Á: a®PÀ®UÀÆqÀÆgÀÄ (J¦) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß E®PÀ¯ï ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CªÀÄ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢AiÀÄ UÁqÀð ¸ÉÆÖãï UÀ½UÉ vÀUÀ°¹ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ ªÀÄgÀUÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖ¢ÝgÀAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ±ÉÃSï gɺÀªÀiÁ£À EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¢£ÁAPÀ 24.06.2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÆUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ§Ä°AUÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà CAUÀr ¸Á: »gÉÃgÁAiÀÄ£ÀPÀÄA¦ ºÁUÀÆ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå vÀªÀÄzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: J¯ï © J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦ J¸ï L UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 920/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥É£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 24.06.2011 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ PÀPÀÌ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ SÁ¹ÃA EªÀgÀÄ ºÉÆl¯ï ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï E¸ÉÖÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ºÉZï © ¸ÀtÚªÀĤ ¦.J¸ï. L eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ E¸ÉÖÃmï dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500/- ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 24.06.2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ«£À¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ dĪÀiÁä ªÀĹâ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAzÀgï- ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉÖÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ¢Ã¥ÀPï Dgï §Æ¸ÀgÀrØ ¦.J¸ï L °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3810/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 24.06.2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUɲæà gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç ¸Á: UÉÆêÀĹð EªÀgÀÄ ºÉqÀV£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÀªÀÄä vÁ¬Ä ,CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀÄgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ FgÀtÚ ºÁUÀÄ EvÀgÉà 7 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà gÁd±ÉÃRgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:25.06.2011 gÀAzÀÄ 32 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 6,400/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 25-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25-06-2011


ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 11/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/06/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ jdªÁ£À©Ã UÀAqÀ ªÉÄÊeÉƢݣï JSÉÃ½î ªÀAiÀÄ : 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèªÀÄ GB ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÁB ¤uÁð vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÉÄÊeÉÆ¢Ý£ï ªÉÄÊeÉƢݣï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ JSÉÃ½î ªÀAiÀÄ 50 eÁw B ªÀÄĹèªÀÄ GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ¤uÁð vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ºÁUÀÄ ©Ãr ¸ÉÃzÀĪÀ ZÀl EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 09/06/2011 ªÀÄzÁíöå£À 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¤AvÀÄ ©Ãr ¸ÉÃzÀ®Ä ¨ÉAQ PÀrØ VÃj ©Ãr ºÀZÀÄÑwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ½UÉ ºÀwÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¥ÁzÀ¢AzÀ ªÉƼÀPÁ®UÀ¼À ªÀgÉUÉ ºÁUÀÄ ¸ÉÆAl¢AzÀ PÀÄwÛUÉ ªÀgÉUÉ ¨É£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2011 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 23/06/2011 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁzÀgÀ vÀAzÉ vÁºÉÃgÀ±Á ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä EªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ±ÉÃgÀÄ dªÀiÁSÁ£À vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ±Á ¥ÀmÉî ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®PÉÊUÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 23/06/2011 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠱ÉÃgÀÄ dªÀiÁSÁ£À vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä EªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ SÁzÀgÀ vÀAzÉ vÁºÉÃgÀ±Á ¥sÀQÃgÀ ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀUÉ zÀÄgÀUÀÄnÖ¹ £ÉÆÃr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506, eÉÆÃvÉ 34 :-

¢£ÁAPÀ : 24-06-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CA§æAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä- CtÚ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CªÀÄdvÀÛSÁ£À vÀAzÉ ºÀSÁ¤SÁ£À ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á J®ègÀÄ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀÄ𢠺ÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ : 24-06-2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄdvÀÛSÁ£À vÀAzÉ ºÀSÁ¤SÁ£À £ÁAiÀÄPÉÆqÉ ¸Á: qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉAiÀÄAzÀ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ PÉêÀj vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ : 24-06-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀºÀzÉêÀ vÀAzÉ ±ÉñÀªÁgÀ UËAqÀUÁAªÉ ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr EªÀgÀÄ EªÀgÀ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄPÁÛ¨Á¬Ä vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ EªÀ½UÉ C¼ÀA¢ UÁæªÀÄPÉÌ CPÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©qÀ®Ä ºÉÆUÀĪÁUÀ PÉÆlUÁå¼ÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ lAlA £ÀA PÉJ39-7807 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄÄPÁÛ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊAiÀÄ°è C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 24-06-2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁÝxÀð vÀAzÉ gÁªÀÄå mÉÆPÀj ªÀAiÀÄ 33 ¸Á:ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl EªÀgÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀUÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Á:C¸ÀÆÖgÀ EvÀgÀ E§âgÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÀ ¥Áå±À£À £ÀA PÉJ 39 eÉ 4494 £ÉÃzÀÝgÀ°è EzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄåPÀqÉƪÀ® «¹Ì PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺Àt PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄzÀUÀ PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ : 18-06-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄtÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀAiÀÄ 56 ¸Á:eÉÊ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ UÉÆêÀzsÀð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 28 ¸Á :eÉÊ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ DtzÀÆgÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è J¯Áè PÀqÉ «ZÁj¹zÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 324 504 L¦¹ eÉÆÃvÉ 3 (I) (X) SC/ST ACT 1989 :-

¢£ÁAPÀ : 24/06/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥ÁåUÉ ªÀAiÀÄ : 23 ªÀµÀð G : PÁgÀ ZÁ®PÀ eÁ : J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ RAqÉæ UÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zsÀqÉØ ¸Á : eÁAiÀÄUÁAªÀ EªÀgÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 24/06/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ UÀAUÀÄgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ : ®A¨Át G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁAqÁ ¸ÀzÀå : PÀzÁ¯Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®è±ÉÃnÖ ªÀiÁ±ÉmÉÖ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Á«UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ªÉÆÃÃmÁgÀ CQ 12000=00 ºÁUÀÄ 50 ¦üÃl ªÉÊgÀ CQ 3000=00 »ÃUÉ MlÄÖ 15000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 324, 504, 506, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 24 -06-2011 gÀAzÀÄ 2220 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ºÀįɥÁà zÀgÀ¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð, G; ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ eÁ; J¸ï.¹. ¸Á; OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà , 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨ÉÆUÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á OgÁzÀ EªÀjUÉ ªÀÄlPÁ DqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀAZÀ¢AzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 24/06/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸Á: ZÉl£Á¼À ¸ÀzsÀå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ38eÉ3911 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ £ÉºÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆlð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ gÁAUÀ¸ÉÊqÀ DV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38E9495 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï £À¹ÃgÉƢݣÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀmÁ¬ÄAiÀÄ PɼÀ§¢ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®Q«AiÀÄ M¼À¨sÁzÀ°è ¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛÀ¸ÉÆj ªÀÄvÀÄÛ §®PÀ¥Á½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®¨ÁdÄ«£À ºÀ°è£À zÀªÀqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ C®ÄUÁqÀÄwÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 24/06/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲¯ÁzÉë UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ32PÉ5703 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÉÆAlzÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ®PɼÀUÉ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ :

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ:24/06/2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಶ್ರೀ ವಿ.ಹೆಚ್. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಿ.ಐ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ ಮುತ್ತಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವು ಜನರು ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಇಸ್ಪೀಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಂದರ-ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವದು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೀಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 3 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 1400/- ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಯ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಬಡಿಗೇರ ಸಾ|| ನಾಲವಡಗಿ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾ, ಸುಮಂಗಲಾ, ಭಿಮಬಾಯಿ, ಮಂಜುನಾಥ, ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊನಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಶಹಾಬಾದದ ಜಗಜೀವನ ರಾಮ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಟಂ.ಟಂ. ಚಾಲಕನ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೋತೆಯಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ತಂದೆ ರುಕ್ಕಪ್ಪಾ ಗೋಳಾ ಸಾ|| ಭೀಮನಗರ ಜಗತ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾಡಗಿ ಇವರ ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2-481 ನೇದ್ದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 31/05/2011 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 29/05/2011 ರಂದು ಸದರಿ ಅಂಗಡಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ 11 ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲಿಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾಡಗಿ ಇವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯವರಾದ ರಮಾದೇವಿಯವರು ಕರಾರು ನಂತೆ 11 ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 10,000/- ರೂ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1600/- ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಅವಧಿ 30/04/2012 ರ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ: 21/06/2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ರಮಾದೇವಿ ಮಾಡಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಮ್ಮನಾದ ವಿನೋದಕುಮಾರ ಬಂದು ವಿನೋದಕುಮಾರ ಇತನು ನನ್ನನ್ನೂ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ಏ ಯಶ್ವಂತ ನೀನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡು ನೀನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಖಾಜಾ ತಂದೆ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ವಯ 25 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಯಾದುಲ್ಲಾ ಕಾಲನಿ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಕ್ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಗಾರ ದಾಬಾಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಗರ ಧಾಬಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಬಾದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಏಕಿ ಮಾಡುವಾಗ ಲತೀಫ, ಮತ್ತು ಮಹಿಬೂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಾಗರ ದಾಬಾ ದವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.