Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 19, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 


 

¢£ÁAPÀ:-18/08/2011. gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ d¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ 22 ªÀµÀð ªÀÄĹèA mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á;¥ÀÄ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ ¥ÉÆÃvÁß¼À ¸ÀAvÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁPÀªÀiÁ£ï ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ mÉÊgï ¨Áè¸ïÖ DVzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ SÁd©Ã UÀAqÀ SÁdºÀĸÉãï PÀ®AUÉÃj ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV SÁd©Ã gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ¢¢ÝV FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ-18.08.2011 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ gÀAUÀ£ÁxÀ vÉÃj£À ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ gÀAUÀ£ÁxÀ zÉêÀ¸ÁÛ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À eÉÆÃUÉÃgÀ ¹zÀÝ¥Àà£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ¸Á- C¹ÌºÁ¼À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÉ GavÀªÁV «vÀj¸ÀĪÀ ©¹ HlzÀ vÉÆÃUÀj ¨Áå¼ÉAiÀÄ 50 PÉ.f.AiÀÄ 2 aîUÀ¼À£ÀÄß CAzÁdÄ 5000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ aîUÀ¼À£ÀÄß E½¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¸ÉÆêÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ FUÀ E½¹ £ÀAvÀgÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ£ÀªÀjUÉ C£ÀĪÀiÁ£À ºÉZÁÑV ¤d ºÉüÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¥ÉưøïjUÉ M¦à¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ 2 aî vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ¤d ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¸ÉÆêÀÄtæöÚ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ d®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

    ªÀĺÀäzÀ µÁ @ ªÀÄPÀ§Ä¯ï ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á. ¨ÉgÀÆ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É £ÀA. 3-11-27 [ºÀ¼ÉÃ] ºÁUÀÄ 3-11-38[ºÉƸÀ] ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ¨ÁrUÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ vÁ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CUÀµïÖ 2006 gÀ°è ¸ÀéAiÀÄA ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ DUÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 wAUÀ½¤AzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ºÉ¸Àj£À G½zÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÀäzï DAiÀÄƧ SÁ£À£ÀÄ ¨ÁrUÉUÉ PÉÆlÖ CzsÀð ¨sÁUÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ G¥À£ÉÆAzÀt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 03.06.2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw £À¹ÃªÀiÁ ¨Á£ÀÄ EªÀ½UÉ PÁtÂPÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤Ãr CªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2011 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀĺÀäzï µÁ @ ªÀÄPÀ§Ä¯ï ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÉSÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

    ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï-2011gÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁzÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:28.08.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 jAzÀ 12.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. RÄzÁÝV Cfð ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¹zÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CAZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ gÀªÁ¤¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß F PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in
¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. (D¥sï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÉ¨ï¸ÉÊmï¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ). °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ CºÀðgÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

            PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁzÀ°è °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
PÀgÉ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ GwÛÃtðgÁzÀ ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁdgÁUÀ¢zÀÝgÉ CAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉ.

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2011 gÀAzÀÄ 145 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 31,900/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನಭಂಗ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
:

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಪಟ್ಟಣದವರ ಸಾ:ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರವರು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 18-8-2011 ರಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಬಾನಾಮತಿ ಮಾಡುತ್ತೀದಿರಿ ಅಂತಾ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮದನಕರ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ನಾಗಪ್ಪ @ ನಾಗೇಶ ಮದನಕರ, ಮನೋಹರ ಮದನಕರ, ಸಂಜು ತಂದೆ ಅಂಬಾರಾಯ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಗೊಬ್ಬರು ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 8-10 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಮಾನ ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTIRCT DAILY CRIME UPDATE 19-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-08-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/08/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀħuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ : 62 ªÀµÀð, ¸Á ¹AzÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¸ÀħâuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÀUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 18/08/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÄzÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¹AUÀ ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 9 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ºÀÄ¥À¼Á vÁ ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ 52 E¸ÀàÀmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8,300/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/08/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤AUÀ¥Àà @ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀAiÀÄ 80 ªÀµÀð, ¤ªÀÈvÀ £ËPÀgÀ, J¸ï.¹ (ªÀiÁ¢UÀ) ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÁºÀ UÀAd ©ÃzÀgÀÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÉÆøÁé EªÀgÉÆA¢UÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §¸ïÀ £ÀA. PÉ38-J¥sï473 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÉhÄgÉÃ¥Àà ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlzÀ §® ¨sÁUÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಡಿ.ಸಮಿಯೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಎಮ್.ಡಿ.ಸಲಿಮೊದ್ದಿನ ಸಾ: ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೇ.ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 17-08-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪರ್ಶಿ ಅಡ್ಡಾ ಎದುರುಗಡೆ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಬಿ 3722 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 37 ಕೆ 3193 ನೆದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಅಟೋ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ. ಮುತ್ತಗಿ, ಅಭಿಯೋಗ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರದಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 18/8/2011 ರಂದು 2-20 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕೋರ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುನೀಲ ರಾಠೋಡ ಇವನು ನನ್ನ ಇಲಾಖಾ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದನೆ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 15/8/11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬೇಗ ಬರಲು ಚಾಲಕನಾದ ಸುನಿಲ ರಾಠೋಡನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಬಾರದೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗು ದಿನಾಂಕ 17, 18/8/11 ರಿಂದ ದಿವಸವು ಸಹ ಈತನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೈರ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಮಯ ಸಾದಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಒಬ್ಬನೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ದಿನೇಶಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಿಹಾರಿಲಾಲ ಬಿಶಕರ್ಮಾ ಸಾ|| ಶಿವಾಝಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಾನು ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ಅರ್.ಎಂ.ಬಜಾಜ ದಾಲ ಮಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಂ ಎಚ 06 ಟಿ 2066 ನೇದ್ದರ ಕಾರ ಚಾಲಕ ಸೈಯದ ಮಸ್ತಾನ ಪಟೇಲ್ ಸಾ|| ಸೋನಿಯಾಗಾಂಧಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನು, ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿಗೂ ಕೂಡಾ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಬಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ.18-08-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶರಣ ಸಿರಸಗಿ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಗರ ದಾಬಾ ಹತ್ತಿರ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೋಟಲ ಸಾ;ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಮಡ್ಡಿ ಇತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವನಿಂದ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಹಾಘು ನಗದು ಹಣ 1250-/ ರೂ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.