Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 12, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ 11-04-14 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 19.45 ಗಂಟೆಗೆ 1] ಅಮರಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಾಮಪ್ಪ ಹರಿಜನ 45 ವರ್ಷ ಸಾ. ಗೋನಾಳ ತಾಸಿಂಧನೂರು2] ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ 43 ವರ್ಷ ಕಿರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ. ಮೇರನಾಳ  ತಾ. ಸಿಂಧನೂರು3] ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಮುಂಡರಗಿ ಉಪ್ಪಾರ 23 ವರ್ಷ ಸಾ. ಶಾವಂತಗಲ್ ತಾ.ದೇವದುರ್ಗ
4]
ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ 28 ವರ್ಷ ಸಾ. ಗೋನಾಳ ತಾ. ಸಿಂದನೂರು
5]
ರಮೇಶ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ 25 ವರ್ಷ ಸಾ. ಗೋನಾಳ ತಾ. ಸಿಂದನೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಮಸ್ಕಿ ನಗರದ ಕನಕಾಚಲ ಬಾರ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಹಣ ಹತ್ತಿರದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಮೋಸಮಾಡುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್. ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ  ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಹಣ 11,710/- ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 62/2014 ಕಲಂ 78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಯಾಕ್ಟ ಮತ್ತು 420 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
            ದಿ.11-04-2014ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ4-30ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪಿ.ಎಸ್..ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1] ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಜಾತಿ:ಕುಂಬಾರ ವಯ-60ವರ್ಷ,:ಕುಲಕಸುಬು  2] ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಕಬ್ಬೇರ,ವಯ-30ವರ್ಷ ,:ಒಕ್ಕಲುತನ    3] ರಂಗನಾಥ ತಂದೆ ರಂಗಣ್ಣ ಈಳಿಗೇರ,ವಯ-25ವರ್ಷ, :ಒಕ್ಕಲುತನ     4] ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಯ್ಯ ಜಾತಿ:ಕುಂಬಾರ ವಯ-23ವರ್ಷ, :ಒಕ್ಕಲುತನ   ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಕಲಂಗೇರಾ ವಾಸಿಗಳು EªÀgÀ£ÀÄß ಹಿಡಿದು ಅವರ ವಶದಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.2,260=00.ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸ï ಬಂದು   ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದ  ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2014 ಕಲಂ: 87 .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             CAzÁdÄ 50 jAzÀ 55 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ aPÀ̪ÀÄAZÁ°AiÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ vÀ¯Áj °AUÀ¥Àà£À ©Ã¼ÀĺÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀÅ PÉƼÉvÀĺÉÆÃVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2014 gÀAzÀÄ vÀ¯Áj °AUÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà, ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð, eÁ-PÀ¨ÉâÃgï, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-aPÀ̪ÀÄAZÁ° UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                  ªÀÄÈvÀ PÀÄ:§¸ÀìªÀÄä vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà,16ªÀµÀð,eÁ:ªÀÄrªÁ¼À,¸Á:UÀÄAmÁæ¼ï FPÉAiÀÄÄ   ¢:07/04/14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÀqÉ §AzÀÄ MAzÀÄ vÀgÀºÀ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ£ÀÄß ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw §ÆzɪÀÄä £ÉÆÃr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV K£Á¬ÄvÀÄ CAvÁ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä K£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°®è ¨Á¬ÄAzÀ PÉlÖ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÁÝ¼É CAvÁ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÀĸÀgÀPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ jªÀÄì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ §¸ÀìªÀÄä¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹  E¯ÁdÄ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢:11/04/14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.25 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, FPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è  CAvÁ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà,48ªÀµÀð,eÁ:ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á:UÀÄAmÁæ¼ï UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ   UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2014 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ 08-01-2014 gÀAzÀÄ 8-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ UÀÄgÀætÚ, 45 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀªÀÄ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 139 gÀ°è 2 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è 1) CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀætÚ, 50 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ2) ºÉêÀiÁªÀw UÀAqÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ, 45 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F ºÉÆ®zÀ°è £É®Äè ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ºÀZÀÄÑwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 03/2014 £ÉÃzÀÄÝ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2014 PÀ®A. 323,324,504,506,427, gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¦üAiÀiÁð¢ü ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¢: zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, 38 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À ºÁ:ªÀ: E.eÉ. ºÉƸÀ½î PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ ¦vÁæfðvÀ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 1) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À FvÀ£ÀÄ «gÀÄzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï zÁªÉ ºÁQzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¹«¯ï zÁªÉ ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆ CAvÁ ªÁzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 05-11-2013 gÀAzÀÄ ) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À
2) PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà, 40 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¨É¼ÀªÁl vÁ:    ªÀiÁ£À«.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 489/2013 £ÉÃzÀÄÝ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2014 PÀ®A. 448,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 03/2014 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¦.¹.131 gÀªÀgÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀªÀÄä @ ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:ªÀlUÀ¯ï ºÁ:ªÀ: ¨ÁåUÀªÁl UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ  ªÀlUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà£À ºÉ¸ÀjUÉ Open Plot Bearing GP No.2-2013 msg,90 Feet X 17 1/2 Feet £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, : §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì45ªÀµÀðeÁw°AUÁAiÀÄvï,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀlUÀ¯ï vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-04-1999 jAzÀ ¢£ÁAPÀ                03-12-2013 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¥Áèl£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C«ÄãÀUÀqÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀÄÄmÉñÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ºÁUÀÆ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 45/2014 PÀ®A; 403.415.416.417.420 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ 04-03-14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕುನ್ನಾರಾಣಾ ತಂದೆ ಶಶೀರಾಣಾ  23 ವರ್ಷ ಸಾ. ಹಿರಾಪುರ ತಾ. ಟಾಟಿಬಂಧ ಜಿ. ರಾಯಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಛತ್ತಿಸಘಡ FvÀ£ÀÄ  ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂಬರ CG 04 G 5224  ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಲಾರಿಯನ್ನು ಮಸ್ಕಿ ಸಿಂಧನೂರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮಸ್ಕಿಯ .ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೈಪಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ರೋಡಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿರುಗಾಡಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ .ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಗೊಡೆ .ಕಿ.ರೂ 2,000/-  ಕೆ..ಬಿ ಸಂಬಂದಿಸಿದ 100 ಕೆ.ವಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರೀವರ್ತಕ .ಕಿ,ರೂ 25.000/- ಮತ್ತು 90 ಬಂಡೆಗಳು ,ಕಿ,ರೂ 17,000/- ಒಟ್ಟು 44,000/- ರೂಗಳಷ್ಟು ಲುಕ್ಸಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆಅಂತಾ ತಾಜುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಪ್ರಭಾರಿ ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿಗಳು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಮಸ್ಕಿ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 61/14 ಕಲಂ 279,283,427 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
              ದಿನಾಂಕ;-12/04/2014 ರಂದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತರಲು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹಿರೋಹೋಂಡಾ ಸಿ.ಡಿ.ಡಿಲಕ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.17-ಎಕ್ಸ್-8640. ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಗ ªÉÆÃw¯Á¯ï vÀAzÉ vÁgÀt¸Á 55  ªÀµÀð, eÁ:-PÀëwæAiÀiÁ, ,(¸ÁªÀÇf) G:-¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥sï PÉ®¸À,¸Á:-fãÀÆgÀÄ gÉÆÃqï ¥ÉÆÃvÁß¼À vÁ;-ªÀiÁ¤é  FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಹಾದೇವ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡಿಸಲು ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೂಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪೋತ್ನಾಳ ಬ್ರಿಜ್ಡ್ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ,ಎನ್.ಎಲ್.01-ಜಿ-8419.ರ ಚಾಲಕನು ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಿಗೆ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕಳೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂದೂಗಡೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಎಡಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಡಬುಜಕ್ಕೆ,ಎಡಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು  ನಂತರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೋಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2014.PÀ®A.279.304(J)L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  187  LJA« PÁ¬ÄzÉ. CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೋಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
              ದಿನಾಂಕ 11-04-2014 ರಂದು 5-40 ಪಿ.ಎಂ.ಸುಮಾರಿಗೆ E.eÉ.GzÁâ¼À UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ©ügÀ¥Àà£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  vÉÃeÉñÀ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: E.eÉ.GzÁâ¼À    FvÀ£ÀÄ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  ) 90 JA.J¯ï £À 36 N¯ïØ lªÀjÃ£ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ gÀÆ.1550/-2) 180 JA.J¯ï. £À 20 N.n. ¥ËZïUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 1300/-3) 180 JA.J¯ï.£À  8 Njd£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï ¥ÉÆÃZÀUÀ¼ÀÄ  gÀÆ.450/-4) 90 JA.J¯ï £À 20 PÀè§ì ZÁ¬ÄøÀ «¹Ì ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ gÀÆ.600/    
J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ .C.Q 3900/-
ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ  DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2014 PÀ®A. 32, 34 sPÉ.E DPïÖ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                                                                                                                                                                                                       ದಿನಾಂಕ 11-04-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.(ಕಾ.ಸು.) ಮಾನವಿ ಠಾಣೆರವರು ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಮಾನವಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸೀಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ ಈತನು ತನ್ನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನ ವಶದಿಂದ 1) 36 McDowell's No.1 Celebration  Deluxe XXX RUM 90 JA.J¯ï. ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ gÀÆ 34=05 ¥ÉÊ MlÄÖ gÀÆ.1225=82) 06 Original Choice Deluxe Whisky 180 JA.J¯ï.£À  ¥ËZï MAzÀPÉÌ gÀÆ 48=30 MlÄÖ gÀÆ. 289=08
3) 05 Old Tavern Whisky 180 JA.J¯ï.£À ¥ËZï MAzÀPÉÌ gÀÆ. 56=61 ¥ÉÊ MlÄÖ gÀÆ. 283=05
4)
76 Original Choice Deluxe Whisky 90 JA.J¯ï.£À ¥ËZïUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ gÀÆ. 24=15 MlÄÖ gÀÆ. 1835=4 »ÃUÉ MlÄÖ 3633=33. ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.(ಕಾ.ಸು.) ಮಾನವಿ ಠಾಣೆರವರು ಮಧ್ಯದ ದಾಳಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ  ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 109/2014 ಕಲಂ 32, 34 ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
         
          ¢£ÁAPÀ:11-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ  K¼ÀÄgÁV PÁåA¥À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ £ÀA.01 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, PÀgÀ¨Á¬Ä, ªÀAiÀÄ: 23ªÀµÀð, eÁ:     £ÁAiÀÄPï ¸Á: K¼ÀÄgÁV PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . FvÀ£ÀÄ  C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß aîzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À zÀgÀPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì «í¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï £À 23 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 1127/-  ºÁUÀÆ N®ÖmÁªÀgïß «í¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï£À 05 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 285/-£ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ «ZÁj¹®Ä DgÉÆæ 02  ªÉÄÃWÁ ¨Ágï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¦qÀ§Æèr PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  £ÉÃzÀݪÀ£À ºÀwÛgÀ Rjâ¹zÁÝV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀzÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ   £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2014 PÀ®A: 32 , 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .
          ದಿನಾಂಕ;-11/04/2014 ರಂದು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯೆಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಮಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಖಚೀತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣಾ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಜಿ-211.ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ  ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂಕೆಪ್ಪ ತಾತನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಜೀಪನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯೆಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪಾನ್ ಶಾಫ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸದರಿ ವ್ಯೆಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಣ್ಣ 35 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ನಾಯಕ,ಸಾ;-ಪುಲದಿನ್ನಿ ಹಾ.ವ. ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ.ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FvÀ¤AzÀ 1).180 ಎಂಎಲ್.ದ 10 ಮದ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಲ್ಟದಬಾಟಲಿಗಳುಅಂ.ಕಿ.409/ರೂಪಾಯಿಗಳು   2). 180 ಎಂಎಲ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಟಾವರಿನ 10-ಟೆಟ್ರಾ ಪಾಕೇಟಗಳು ಅಂ.ಕಿ.566./-  3).90 ಎಂ.ಎಲ್.ದ 10-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಲ್ಟದ ಪೋಚಗಳು ಅಂ.ಕಿ.204/-ರೂ.ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ §AzÀÄ  ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:87/2014.ಕಲಂ,32,34 ಕೆ.ಈ. ಕಾಯಿದೆ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೋಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.04.2014 gÀAzÀÄ  130 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.