Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 17, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 17/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17/07/
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1115 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀAzÀ£Á UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ¸Á WÉÆÃqÀA¥À½î EªÀgÀ vÁ¬Ä ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ zÉÃUÀ®ÆgÀ f¯Áè £ÁAzÉÃqÀ EªÀgÀ£ÀÄß EAzÀÄ ªÀÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ DgÉÆæ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 23ªÀµÀð ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/JªÉÊ-5365 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á WÉÆÃqÀA¥À½î EªÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±ÀPÀÄAvÁ¯Á EªÀjUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 78(J) PÉ. E.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/07/2010 gÀAzÀÄ 1930 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆüÀÄîwzÀÝ£ÀÄ PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ ±ÀºÀeÁ¤ OgÁzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¥ÉÃ¥ÀgÀ aÃn 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 215/- gÀÆ¥Á¬Ä 3) MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 4) MAzÀÄ ¸É¯ÉÆèà ¥sÉÊ£ï Væ¥ï ¨Á¯ï ¥É£ï £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÀ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1400 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ü ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ AiÀÄ®èzÀUÀÄAr vÁAqÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÁgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¸ÀĩãÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝAiÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸Àg «ZÁj¸À®Ä 1) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀÆ¥ï¹AUÀ E£ÀÆß 7 d£À J®ègÀÄ ¸Á: AiÀÄ®ÝzÀUÀÄAr vÁAqÁ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J¯É ºÁUÀÄ 810/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/07/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄAdÄ®¥Áà zÀAqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð eÁ; J¸ï¹ ºÉÆïÉAiÀÄ ¸Á; EAzÁæ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀÄoÀzÀ JzÀÄjUÉ ¨ÉÃUï J£ÀÄߪÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)CªÀÄgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¸ÉÃgÉPÀgÀ eÁ: J¸ï¹ ºÀjd£ï ¸Á: nZÀgïì PÁ¯ÉƤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 2)¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥ÁàªÉÆüÀPÉgÁ eÁ: ºÀjd£À ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁgÀÄ F ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÁgÉ JAzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß SÉÃqÀÄ«zÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CzÀgÀ §UÉÎ PÉýzÀgÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 213/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.F CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 16/07/2010 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÀÄ¥ÉÃAzÀæ gÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà «oÁ¯É ªÀAiÀÄ: 42ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G ; PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á NvÀV JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 180 JªÀiïJ¯ï£À 32 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨ÁmÉüÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 214/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹
£ÁAPÀ : 14/07/2010 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÉÊzÀå ªÀAiÀÄ: 22ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÁ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á UÀqÀªÀAw EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÁAqÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÉÊzsÁå E£ÀÄß 4 d£À ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ PÉÆüÀZÉ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ-PÁ°¤AzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 215/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/07/2010 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ VgÉÃ¥Áà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀÄ: 55ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÁ G: ªÁZÀªÉÄãï PÉ®¸À ¸ÁºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-576 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉÃlÖ¥Áà gÁeÉÆüÁ G: §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-576 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt rÃ¥ÉÆ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ ¨ÁåqÀÓ £ÀA 431 EªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5841 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæUÉ §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ MqÉzÀÄ ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ 21.35 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DzÉ¥Àà ¸Á:ºÀnÖ EªÀ£ÀÄ «DgïJ¯ï §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.25, ¹.5610 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ 7£Éà ªÉÄ樀 PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝ jAzÀ §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ²æúÀj vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªï 28 ªÀµÀð, ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÉZï.r.J¥sï.¹ ¨ÁåAPï ¸Á:«zsÁå£ÀUÀgÀgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÆÛ§â wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ, ¨sÁUÀå®Qëöäà E§âgÀÆ ¸Á:¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, «oÀ®gÁªï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, EAzÀæPÀ¯Á, ±ÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á:PÀȵÀÚ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ), J¸ï.JA.£ÁUÀgÁd °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁUÀÆ J.¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¸Á:±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¸Á:¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:15.07.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,nJ.2315 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ, eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄPÀÌ®UÀÄqÀØ vÁAqÁ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ£ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¥ÀzÀÝtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:04.06.2010 gÀAzÀÄ 21.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ, ªÀĺÁzÉêÀ ¹ºÉZï¹.248 ªÀiÁ£À« oÁuÉgÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà oÁuÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ®ZÀªÀÄ¥Àà ¹ºÉZï¹.191 EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀå «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¹ºÉZï¹.248 gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉƸÀUÉÃgÀ¥Àà 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀUÀÄ ¸Á: §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À 15 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸À®ÄUÉ ¨É¼É¹, ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ gÀ«Ä¹ CªÀ¼À EµÀÖPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV ¢£ÁAPÀ:14.07.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯Éè §zÁ«Ä vÁ®ÆPÀ PÀUÀ®UÉÆA¨É UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà 51 ªÀµÀð EªÀgÀÄ §AUÁjPÁåA¥ï£À°è ªÁ¹¸ÀÄvÀÛ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É gËqÀPÀÄAzÁ ±Á¯ÉAiÀÄ°è zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀ, PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄvÀÛ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:11.06.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §AUÁjPÁåA¥ï£À vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀßzÀªÀgÉUÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀ𻹠CzÉ ¢£À ªÀÄzsÁåºÀߢAzÀ gÀeÉ ¥ÀqÉzÀĺÉÆÃzÀªÀgÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ²PÀëPÀgÀ ¥ÀÄvÀæ ¥ÀAZÁPÀëj PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ «J¸ïJ¸ïJ¸ïJ£ï ¸ÉƸÉÊn UÀÄqÀzÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ ¸ÉƸÉÊn ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄgÀĪÀÄvÀ JtÂPÉUÉ ¸ÀA¨sÀA¢ü¹zÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ EªÀgÀÄ ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹, ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¸ÀÄvÀÛ wgÀ¸ÀÌøvÀ ªÀÄvÀ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²¥ÀÄvÀæ¥Àà PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:01.07.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉêÀÄd¥Àà ¸Á: ¸ÀÆ®zÀUÀÄqÀØ EªÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAvÉAiÀÄ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁrzÀ ºÀt:30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¥Àwß ®ZÀªÀĪÀé¼À PÉÊAiÀÄ°è PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹ÃvÀ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 60 ªÀµÀð ¸Á:¸ÀÆ®zÀUÀÄqÀØ EªÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀtzÀ aîªÀ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ®ZÀªÀĪÀé £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ vÀ®ªÀiÁjUÁæªÀÄzÀ ®QëöäèÁgï£À°è ¸À¥ÉèöÊPÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ©üêÀÄtÚ @ PÉƪÀÄätÚ 22 ªÀµÀð, ¸Á: vÀ®ªÀiÁj EªÀ£ÀÄ, ¨Ágï±Á¥ï£À ºÀt: 1200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:15.07.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ¨Ágï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸À¥ÉèöÊ ªÀiÁrzÀ ºÀt: 1200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ºÀt §¼À¹PÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzsÀå £À£Àß°è ºÀt E®è DªÉÄÃ¯É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý, ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÝ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ¨Ágï±Á¥ï£À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §AzÀ D®A¨sÁµÁ vÀAzÉ zÀħâ gÀdÓ¨ïC° ¸Á: vÀ®ªÀiÁj EªÀ£ÀÄ EªÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À vÁ¬ÄUÀÆ PÀÆqÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ ©üêÀÄtÚ @ PÉƪÀÄätÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ¸Á: «ÄnÖ PÀ®ÆègÀÄ EªÀ£ÀÄ DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ FgÀ¥Àà£À ºÉÆÃl¯ïzÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà gÀªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§¥Àà ¸Á: ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj AiÀiÁªÀ ¸ÀPÁðgÀ §AzÀÄ K£ÀĪÀiÁrzÉ £ÀªÀÄä gÉõÀ£ï PÁqÀð PÁå£Àì¯ï ªÀiÁrzÁÝgÉ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ UÉƽ¹zÁÝgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ FgÀ¥Àà£À ºÉÆÃl¯ïzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ¸Á: «ÄnÖ PÀ®ÆègÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà gÀªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§¥Àà ¸Á: ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀPÁðgÀ §AzÀÄ K£ÀĪÀiÁrzÉ £ÀªÀÄä gÉõÀ£ï PÁqÀð PÁå£Àì¯ï ªÀiÁrzÁÝgÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: «ÄnÖPÉ®ÆègÀÄ EªÀgÀÄ ¤£Àß gÉõÀ£ï PÁqÀð PÁå£Àì¯ï ªÀiÁrzÀgÉ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ° CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ UÉƽ¹zÁÝgÉAzÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C©üµÉÃPï vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ & ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ E§âgÀÆ ¸Á:ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÁ¸À« £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄzÀégÁªï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÁªï G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃeï ¸Á: dªÁºÀgÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ PÁ¯ÉÃeï£À°è ªÁ¤ðAUï ªÀiÁr¢Ýà CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁQ ¨Áåmï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀA¢Ã¥À G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÁµÀ¥Àà vÀAzÉ zÁªÀÄè¥Àà ¸Á:CqÀ«¨Á« vÁAqÁ EªÀ£À 35 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ vÀ£Àß G¥ÀfêÀ£ÀPÉÌ CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ-zsÁ£Àå PÉýzÀÝPÉÌ ¨sÁµÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀvÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ zÀÄrzÀÄ w£Àß°PÉÌ DUÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ¤®ÄªÀAf UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, £À©¸Á§ vÀAzÉ ¸ÉÆæü¸Á§ EªÀgÀ 12 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ EªÀiÁªÀÄ©üà 6£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåy𤠢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÉÆõÀPÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:07.07.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀAPÀæAiÀÄå ¸Á:dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀgÀqÉØ¥Àà, gÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà gÀqÉØ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀĺÉñÀ ¥Àwß CªÀÄgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀgÀqÉØ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ±ÀAPÀæAiÀÄå EªÀgÀ ¥ÀÄwæ ¥ÁªÀðw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ºÀA¥ÀªÀÄä vÀAzÉ ²ªÀgÁd 15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.06.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¨ÉâÃgÁ¼ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀ«vÁ¼À ¸Á:±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀªÁqÀ±ÉnÖ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ UÉÆÃ®Ø£ï ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ PÁ¹ÃA¸Á§ & DzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ EªÀÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï, MAzÀÄ PÉA¥ÀħtÚzÀ ºÀAPï ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:990/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ gÀªÉÄñÀ ¸Á: dwÛ¯ÉÊ£ï ºÀnÖ EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.07.2010 gÀAzÀÄ UÀÄqÀ¢¤ß PÁåA¥ï£À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ NªÀð£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, aPÀ̪ÀÄAZÁ° vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ §ÆzÉ¥Àà ¸Á: UÀÄqÀ¢¤ß PÁåA¥ï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 50 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ SÁd£ÀUËqÀ ¸Á:UÀÄAqÀæªÉð CAvÁ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÀÄ®§UÁð f¯Éè

UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

¸ÁªÀ¼ÀV(©) UÁæªÀÄzÀ KgÀmÉÊ® lªÀjUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¨Áålj E£ï¥ÉÆæà ¥ÀªÀgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 10000 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁåljAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁ¼ÀV ¥Éưøï oÁuÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ vÀqÉ ¥ÀæPÀgÀt

zÉëzÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀĦàUËqÀgÀ J.F.F eÉøÁÌA PÁ¼ÀVgÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É J.¹ ZËPÀ ¢AzÀ ºÉÆÃgÀmÁUÀ U˽ ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ¸Àw±À vÀAzÉ ±ÀĨsÁ¸À PÀzÀA PÁ¼ÀV EvÀ£ÀÄ zÉëzÀæ¥ÀàgÀªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀvÀðªÉåPÉÌ vÀqɪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁ¼ÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð ºÀUÀ®Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt

²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï UÀqÀUÀqÉ ¸Á:UÁf¥ÀÄgÀ UÀÄ®§UÁ EªÀgÀ vÀ£Àß CmÉÆèÁPÀì UÁrAiÀÄ°è ©æmÁ¤AiÀiÁ ©¹Ìmï, UÀÄqï £ÉÊmï ¥Á¥ÀqÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃ¯ï ªÀiÁqÀ®Ä PÉ.©.J£ï. zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¸É®ìªÉÄ£ï §¸ÀªÀgÁeï EªÀ£ÀÄ CmÉÆèÁPÀì UÁr ¤°è¹, ¸À¥À£Á ¨ÉÃPÀjAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ, CA§jõÀ vÀAzÉ gÁuÉÆÃf gÉrØ EªÀ£ÀÄ CmÉÆèÁPÀìzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ 24,000/- £ÀUÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. gÉÆÃeÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«ÄjAiÀiÁt ¥Éưøï oÁuÉ

²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÉAl¥Áà vÁgÀ¥À°è ªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ, d»ÃgÁ¨ÁzÀ f|| ªÉÄÃqÀPÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð EªÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨sÀPÀÛA¥À½î UÁæªÀÄzÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj EªÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄÈvÀ eÉÆåÃw EªÀ¼À£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëÃuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÀÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-07-2010 gÀAzÀÄ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ «µÀ PÀÄr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ eÉÆåÃw ¸Á«UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, £ÁzÀ¤, ¨sÁªÀ EªÀgÉ PÁgÀtgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ «ÄjAiÀiÁt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.