Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 8, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08/09/2010
OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/09/10 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ¥ÁzÀ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ªÁqÀÄð ¸ÀASÉå-2 gÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ QæòÑAiÀÄ£ï ZÀZÀð JzÀÄgÀÄUÀqÉ ZÀgÀArAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä¤Ãr ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV §aÑqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄgÀt ºÉÆÃA¢zÀ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°£À 6 wAUÀ¼À ºÉtÄÚ ºÀ¸ÀļÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀgÀArAiÀÄ°è J¸ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 395 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ UÀAqÀ ªÀĺÉÃAzÀæ UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, eÁ: »AzÀÄ CUÀæªÁ®, ¸Á ªÀÄ£É. £ÀA. 1-9-106/2 zÁégÀPÀ¥ÀÆgÀA ¢®¸ÀÆPÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦.) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÀiÁgÀÄw D¯ÉÆÖ £ÀA. J¦-11/JJ-1974 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÀÄÝ vÀPÀët ªÁºÀ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ MAzÀÄ PÁgÀÄ mÁmÁ EArUÉÆ £ÀA. J.ºÉZï.-01/8386 CxÀªÁ JA.ºÉZï-01/8383 EgÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©.PÉ.J¸ï.J¸ï.PÉ. »AzÀÄUÀqÉ MAiÀÄÄÝ ¤°è¹ C°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ MqÀªÉ, ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q 2,28,830/- gÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 179/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07-09-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 24 G: ¨Á§ðgï PÉ®¸À ¸Á ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÁæªÀÄgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà CAvÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07-09-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À PÁgÀ§j ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð G: «zsÁåyð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á £ÁUÀÆgÁ (PÉ) EªÀgÀÄ ¸ÀzÀå ¹AUÁgÀ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ £Á¹Ãgï vÀAzÉ C§Äݯï PÀjêÀiï E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÄ ¸Á ¹AUÁgï ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ eÉÆÃvÉ vÀgÀPÁj ¨É¯É «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ §A¢zÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ UɼÉAiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄÄ£Àĸï EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ P©ââtzÀ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 07/09/2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ EªÀgÀÄ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°zÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 06/09/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA PÉJ-33/JªÀiï-1305 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) CAvÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 498[J], 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/09/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ²æäªÁ¸À vÉîAUÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á ºÀ®§UÁð EªÀjUÉ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¨sÀzÀæAiÀiÁå vÉîAUÀ E£ÀÆß 3 d£À ¸Á ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 180/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/09/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɬÄAzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ mÁæ¦üPÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÁ ¸ÉÊPÀ® »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÉÃzÀÝ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ rªÉÊqÀgïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀÄ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/09/2010 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÀÄ®UÉÆAqÀ ¸Á ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-3358 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ a¢æUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/ºÉ-6937 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §r¨ÉÃ¸ï §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà a®V ¸Á:eÁ°ºÁ¼ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¥ÀÄwæ ªÀÄ®èªÀÄä 23 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è £À¸Àð PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EªÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ:07.09.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉìPÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÀzsÁgÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.09.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ËÖ ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ËÖ£À°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊUÉ ¹rzÀÄ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊAiÀÄ°è ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 07.09.2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ²æêÀÄw wªÀÄ䮪ÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 29.08.2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÁ Dgï. ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA§gÀ 1 gÀ°è ²æà ¸ÀĨÁµÀ ªÀÄAqÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀĪÀiÁgÉñÀ ©¸Áé¸À vÀAzÉ PÀȵÀÚ ©¸Áé¸À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj eÉ.JªÀiï J¥sï ¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀA 150/10 £ÉÃzÀÄÝ G¯ÉèÃTvÀUÉÆAqÀ C£ÀéAiÀÄ ¹Azs£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 06./07.09.2010 gÀ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ²æà ©üêÀĸÉãÀgÁªÀ vÀAzÉ wgÀĪÀÄ®gÁªÀ ¸Á: C£ÁºÉÆøÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ.°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À°ègÀĪÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁV® ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr n.« ¸ÁÖöåAqÀzÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 22,000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ©üêÀĸÉãÀgÁªÀ vÀAzÉ wgÀĪÀÄ®gÁªÀ ¸Á: C£ÁºÉÆøÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ.°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ 07-09-10 gÀAzÀÄ 9-00 UÀAmÉUÉ zÉë¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÀjAiÀÄÄÄwÛgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÀÄgÉñï vÀA PÀȵÀÚªÀÄÆwð, ¥Àæ¨sÁPÀgï vÀA PÀȵÀÚªÀÄÆwð JA§ÄªÀªÀgÀÄ C£À¢PÀÈvÀªÁV CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPɪÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ æ²æà PÉ. ¹PÀAzÀgï ¨ÁµÁ »jAiÀÄ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÀtÂUÁjPÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄEmÁa AiÀÄAvÀæ UÀ¼ÀÄ,EJPÀì 200 J¯ï ¹,EJPÀì 70-3, ºÁUÀÄ ºÀ¢£Á®ÄÌ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä 1) J.¦. 29 « 3508, 2) J.¦. 28 n.©. 6842, 3) J.¦. 22 « 7133, 4) J.¦. 28 n.©. 9413 5) J.¦. 28 n.©. 7990, 6) J¦. 28 n.©. 6966, 7) J.¦. 29 nJ 5031, 8) J.¦. 28 n.©. 8289, 9) J.¦. 28 n.©. 7589, 10) J.¦. 28 ªÁAiÀiï 2909, 11) J.¦. 28 n.©. 4957, 12) J.¦. 28 n.©. 6836, 13) J.¦. 29 « 2925, 14) J.¦.29 « 4356, ºÁUÀÆ JAlÄ mÁæPÀÖgïUÀ¼À ¸ÀASÉå : 1) PÉJ 36 nJ 6820, 2) PÉJ 36 nJ 8493, 3) PÉJ 36 n© 1856 4) PÉJ 36 nJ 1822, 5) ªÀÄ»ÃAzÁæ ZÉ¹ì £ÀA : J£ï¹J£ïqÀÆè4612J¯ï6, 6) PÉJ 36 n.©. 1245, 7) J¸ï.Dgï. £ÀA : Dgï.PÉJPïìqÀÆè 07282-¹ 9, 8) PÉJ 36 n. 4128. F ªÉÄð£À ¯ÁjUÀ¼À ¥ÉÊQ ¯Áj ¸ÀASÉå J.¦. 28 n.©. 9413, J.¦. 28 n.©. 7990, ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ F ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®å gÀÆ 40,000 UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. G½zÀ 12 ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 8 mÁæPÀÖgïUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§®Ä §A¢zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è E£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§zÉ ºÁUÉ ¤AwzÀݪÀÅ, ¸ÀzÀj ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÁdjzÀÝ ¥Áæ¨sÁPÀgÀ vÀA PÀȵÀÚªÀÄÆwð EªÀjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ K£ÁzÀgÀÄ zÁR¯É ¥ÀqÉ¢¢ÝÃgÁ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ K£ÁzÀgÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ,¸ÀÄgÉñï vÀA;PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð 2)¥Àæ¨sÁ PÀgï vÀA PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð æEªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀļÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ²æà PÉ. ¹PÀAzÀgï ¨ÁµÁ »jAiÀÄ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æÃ.¹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀÄoÀ ¸Á:gÉêÀt¹zÉÝñÀé PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ UÀAd §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ PÀAmÉÆæî ¥Á¬ÄAl PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DmÉÆÃjPÁë PÉJ.32/ J.4934 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ, UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ £ÀUÀ£ÀÆgÀ ¸Á:±Á¹Ûç ZËPÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸À PÉJ 32 AiÀÄÄ 9027 ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÁ¨ÁzÀ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ ºÉÆqÉzÀÄ, ºÉzÀj¹ £À£Àß ªÉÆèÁ¬Ä®, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4500 gÀÆ. PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé «zÁå®AiÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :²æà vÀªÀÄätÚUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ¸Á: ºÁUÀgÀUÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä CtÚ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ¥ÉưøÀ ¥ÁnîgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¯ÁPÀgÀ£À°èlÖ EnÖzÀÝ 75,000 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 1vÉÆ° §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, §AUÁgÀ fgÁªÀÄt »ÃUÉ MlÄÖ 87,000gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2010 PÀ®A: 78 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 07-09-2010 gÀAzÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆøÀUÉÃgÀ NtÂAiÀÄ°è FgÀtÚ£À UÀÄr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆøÀUÉÃgÀ NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è FgÀtÚ£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ PÉÆgÀ« FgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉÆøÀUÉÃgÀ -D£ÉÃUÀÄA¢ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 645-00 gÀÆ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 07-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£Áß¼À¥Àà ºÁzÀgÀªÀÄVÎ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉ½PÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 06-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¦lì PÁ¬Ä¯É §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è £É®PÉÌ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½î QªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 07-09-10 gÀAzÀÄ ¨É½ÀUÉÎ 7:45 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀànÖzÀÄÝ EzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2010 PÀ®A 283 L¦¹.

EAzÀÄ ¢:7-9-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦.J¸ï.L £ÀUÀgÀ oÁuÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀUÀgÀzÀ J£À.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼Éà r¹ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è MAzÀÄ mÁæöåPÀë £ÀA: PÉJ-36/JªÀiï-3265 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀë£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤°è¹ EvÀgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ PÀÆqÀ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §lÆÖgÀ ªÀAiÀiÁ: 22, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÀÄvÀðPÉÆÃn ºÁ;ªÀ: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß mÁæöåPÀë ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2010 PÀ®A 379 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 07-09-2010 gÀAzÀÄ 02-00 ¦.JA PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÉgÉ ¸ÀAvÀæ¸ÀÜgÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ vÁvÁÌ°PÀªÁV ¤«Äð¸À¯ÁzÀ «ÃgÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ±ÉqÀÄØUÀ¼À vÀUÀqÀÄUÀ¼ÀÄ UÁ½ ªÀļÉUÉ ©zÀÝ 29 vÀUÀqÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-8-2010 jAzÀ 28-08-10 gÀ 10-00 J.JA CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯É ºÀwÛgÀ EnÖzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀA¢ÝlÖªÀgÀÄ ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀÄ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ vÁªÀÅ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ w½¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. EzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹zÉ.