Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 3, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:02-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¦£À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄAUÀ¯ï , ªÀAiÀÄ: 27ªÀ, eÁ; gÀd¥ÀÆvï , G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á:¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï¢AzÀ PÉÆqÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ »AzÀÄUÀqÉ ±ÁAvÀªÀÄä¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©PÀæA vÀAzÉ gÁªÀħºÀzÀÆÝgï, ªÀAiÀÄ:04ªÀ, F ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¤vÁAiÀiïªÉÄùÛç vÀAzÉ ¸ÀÄ¢üÃgïªÉÄùÛç ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA. PÉJ-36/eÉ-6652 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥ï-2 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/eÉ-6652 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©PÀæA¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ©PÀæA£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÀuÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖV PÀAzÀÄUÀnÖzÀÄÝ , §®Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÁAvÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EzÀÝ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/11 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀģɣÀA.11/359 ¥ÀæUÀw PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.9845674885 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAVÃvÁ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ £À£Àßö£ÀÄß ¦æw¸ÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛãÉ. CxÀªÁ ¤£Àß ªÀÄÄRPÉÌ Då¹qï ºÁQ ¤£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß CAUÀ«PÀ®ªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ E£ï¥ÀAmï eÉù¸ï r.Er PÁ¯ÉÃf£À°è ¦ªÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉƨÉÊ® £ÀA. 9916681340 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAVÃvÁ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ£À£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄ CAvÁ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É. ºÁUÀÆ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9481014786, 9986099355, £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÉUÉ PÀgÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸ÀAVÃvÁ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà ªÀ:19, eÁ: zÉêÁAUÀ. «zÁåy𤠸Á: ¥ÀvÁÛgÀ Nt ªÀÄ¹Ì FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 213/11 PÀ®A 504, 506, 509 gÉ/« 34 L,¦,¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÉ,§¸Àì¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦,«dAiÀÄPÀĪÀiÁj UÀAqÀ J£ï,±ÉÃRgÁªï¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄPÉÆAqÀ f:ªÀgÀAUÀ¯ï J,¦ FPÉAiÀÄÄ 8 JPÀgÉ 17 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 4 JPÀgÉ d«Äãï£ÀÄß ¦.vÁvÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÉAPÀtÚ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄPÉÆAqÀ f:ªÀgÀAUÀ¯ï J,¦ EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹ E£ÀÄß½zÀ 4 JPÀgÉ 17 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¦,«dAiÀÄPÀĪÀiÁj FPÉAiÀÄÄ ¦,ªÉAPÀmÉÃgÁªï ZËzÀj @ §Ä°è gÁdÄ vÀAzÉ ¦, vÁvÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 45 ¸Á: zÀÄUÁðPÁåA¥ï ºÁ/ªÀ ªÀÄÄgÀĪÀÄÄAqÀ UÁæªÀÄ PÀrAiÀĪÀÄä ªÀÄAqÀ® F¸ïÖ UÉÆÃzÁªÀj f¯Áè FvÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß zÁ£À ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹gÀĪÀÅzÁV ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀĦ,ªÉAPÀmÉÃgÁªï ZËzÀj @ §Ä°è gÁdÄ gªÀjUÉ 6 JPÀgÉ ºÉÆ® PÉÆqÀzÉà PÉêÀ® 4 JPÀgÉ 13 UÀÄAmÉ ºÉÆ® PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȵÀ×£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦,ªÉAPÀmÉÃgÁªï ZËzÀj @ §Ä°è gÁdÄ gÀªÀjUÉ PÉÃqÀÄ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2011 PÀ®A 426.464.477.gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¦,«dAiÀÄPÀĪÀiÁj UÀAqÀ J£ï,±ÉÃRgÀgÁªï , J£ï.±ÉÃRgÀgÁªï vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¯gÁªï E§âgÀÆ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄPÉÆAqÀ f: ªÀgÀAUÀ¯ï J,¦EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦,ªÉAPÀmÉÃgÁªï ZËzÀj @ §Ä°è gÁdÄ vÀAzÉ ¦, vÁvÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 45 ¸Á: zÀÄUÁðPÁåA¥ï ºÁ/ªÀ ªÀÄÄgÀĪÀÄÄAqÀ UÁæªÀÄ PÀrAiÀĪÀÄä ªÀÄAqÀ® F¸ïÖ UÉÆÃzÁªÀj f¯Áè FvÀ¤UÉ PÉ,§¸Àì¥ÀÆgÀÄ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 43gÀ gÀ°èAiÀÄ 6 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß 16 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ 15 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀ£ÀÄß £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆqÀĪÁUÀ 4 JPÀgÉ 17 UÀÄAmÉ ªÀiÁvÀæ zÁ£À ¥ÀvÀæ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¥ÀàAzÀ ¥ÀæPÁgÀ 6 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ©lÄÖ PÉÆqÀzÉà ¢£ÁAPÀ:-22-12-2007 ºÁUÀÆ 10-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦,ªÉAPÀmÉÃgÁªï ZËzÀj @ §Ä°è gÁdÄ gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 02.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2011 PÀ®A 420, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

     ¸ÀgÀvÁd DºÀäzï vÀAzÉ ©.§²Ãgï ºÉʪÀÄzï 37 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-CmÉÆà £ÀA PÉJ-36/2411 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á-ªÀÄ£É £ÀA 12-12-83/2 ºÁf PÁ¯ÉÆä GgÀÄzÀÄ ±Á¯É JzÀgÀÄUÀqÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉʯÉéà ¸ÉÖñÀ£ïzÀ°è CmÉÆà ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ ¢£Á®Ä CmÉÆà ¸ÁÖöåAqÀ¢AzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ ¢: 31-10-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ CmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉʯÉé UÁqÀð£ï ¸ÀÄvÀÛ®Ä EzÀÝ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â C¥ÀjavÀ 60 jA 65 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀ¹£À ©ÃPÀëPÀ¤zÀÄÝ DvÀ£ÀÄ §ºÀ¼À QëÃt£ÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è gÉʯÉé UÁqÀð£ï PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° CAUÁvÀªÁV ªÀÄ®V ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½§tÚzÀ D¥sï ±Àmïð, MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ©½ ¥sÀÄ¯ï §¤AiÀÄ£ï EgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢: 02.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:15/2011 PÀ®A:174 ¹Dgï.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 02-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-654, fÃ¥À ZÁ®PÀ ¦¹-650 gÀªÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-36/f-29 gÀ°è ºÉÆgÀlÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ «ÄnÖ AiÀÄgÀUÉÃgÁPÉÌ vÀ®Ä¦ fÃ¥À£ÀÄß PÉ,E,© D¦üù£À PÀA¥ËAr£À°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤°è¹, J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀÆð¯ï-AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉÀ.E.© D¦üù£À ªÀÄÄAzÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwgÀ®Ä ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀÆð¯ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÆ JgÀqÀÄ PÉÆqÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀÄ vÀA¢zÀÝ JgÀqÀÆ PÉÆqÀUÀ¼À°è MAzÉÆAzÀÄ PÉÆqÀzÀ°è CAzÁdÄ 15 °ÃlgÀ£ÀAvÉ MlÄÖ 30 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢ CA.Q. gÀÆ. 150/- EzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀݪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà, 21 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-PÀÆ°, ¸Á: «ÄnÖ AiÀÄgÀUÉÃgÁ 2) PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ vÀ¥Ààr PÀgÉ¥Àà, 62 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-PÀÆ°, ¸Á: «ÄnÖ AiÀÄgÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ®Ä »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå¸À£ï EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J-36/J¯ï-4397 CAvÁ EzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 80/- UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉù£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ §AzÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2011 PÀ®A:- 273, 284, gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ, C .PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢:01-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-15 UÀAmÉUÉ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆà CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ½AzÀ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ§¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.3,100-00, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛPÉÆArzÀÄÝ, §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 363/2011 PÀ®A. 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPÀÖ gÀ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 03/11/2011 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀAiÀÄB 64 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB ¨ÁUÀ®ªÁqÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦.J¸ï.L PÁ«vÁ¼À ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr ¥ÀA¥ÀtÚ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1020/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄ §AzÀ°è CAvÁºÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2011 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
 

    ¢£ÁAPÀ: 03.11.2011 gÀAzÀÄ ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨ÁwäªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV PÉÆAqÀ wªÀÄä¥Àà ¸Á. PÉÆvÀðPÀÄAzÁ & §®gÁªÀÄ ¸Á. PÀqÀUÀªÀÄ zÉÆrØ gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ 180 JA.J¯ï. Mjf£À¯ï ZÁAiÀiïì MlÄÖ 134 ¨Ál° ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 5490/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉÆÃA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/11 PÀ®A. 32 & 34 PÉ.E. AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 22-10-2011 gÀAzÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ElV eÁw: gÉrØ, ªÀAiÀiÁ: 30, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉʯï gÀ¸ÉÛ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA £ÀA.PÉ.J-36-AiÀÄÄ-4017 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPïªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 23-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ JzÀÄÝ §AzÀÄ ºÉÆgÀUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 249/11 PÀ®A. 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀrØ, ¸Á: ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀ:24, °AUÁAiÀÄvÀ. ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¨É®èzÀªÀÄgÀr FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23-02-2006 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 50,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ²ªÀgÀd£ÀÄ ¸Á§ªÀÄä ªÀÄ¹Ì FPÉAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢ DPÉAiÀÄ ¥ÀæZÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ ±À²PÀ¯Á½UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt 1,00,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÀvÀÄÛ »¸ÀÄQ ¸ÁĸÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ & ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: ¨É®èzÀ ªÀÄgÀr EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÀgÀd£ÀÄ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ±À²PÀ¯Á¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/11 PÀ®A. 498 (J), 504.506, 109 ¸À»vÀ 34 L,¦,¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦. AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 03-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀìAiÀÄå vÀAzÉ SÁ£ÀAiÀÄå, 45 ªÀµÀð, eÁ- £ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÀÄAd½î FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ -ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²æÃgÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36/6003 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀ§AiÀÄå, 21 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: «ÄnÖ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À §®UÀqÉUÉ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2011 PÀ®A. 279, 338, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ wgÀĪÀÄ®¥Àà ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-¤ÃgÀªÀiÁ£À« vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÉÄñÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ AiÀÄAPÀªÀÄä EªÀgÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà jÃwAiÀiÁV F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 03/11/11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ©üêÀÄ¥Àà, ºÁUÀÆ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀÄAPÀªÀÄä EªÀgÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©üêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¤ÃgÀªÀiÁ£À« dÄlèºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ¤ÃgÀªÀiÁ£À«AiÀÄ n.¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀ £É®ÄèUÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä §ArAiÀÄ »AzÉAiÉÄà ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 05-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA.J¦-28/ªÉÊ-2999 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C±ÉÆÃPÀ r. vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå ¸Á-ªÀÄAUÀ®¥À°è UÁæªÀÄ f-ªÀÄ»§Æ§Ä£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ

£ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl JwÛ£À §ArUÉ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ JwÛ£À §Ar ¥ÀÄr¥ÀÄrAiÀiÁV JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ §ArAiÀÄ°è PÀĽvÀ AiÀÄ®è¥Àà£À ªÀÄUÀ ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÉÄñÀ FvÀ¤UÉ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, §ArAiÀÄ°èzÀÝ AiÀÄAPÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ©üêÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ £ÁUÀgÁd EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/11 PÀ®A 279 337 338 304(J) 427 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà CgÀPÉÃj ªÀAiÀÄ-36 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-mÁæªÉ¯ïì §Æå¹£É¸ï ¸Á-PÉ.J¯ï.J¯ï PÁA¥ÉèPïë «zÁå£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ªÉÆ.£ÀA.9448035231 FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03/11/11 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ jAiÀiÁeï vÀAzÉ ±Á®A¸Á§ ¸Á-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ£À mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-36/7279 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå gÁAiÀÄZÀÆgÀ¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ©lÄÖ ªÀiÁ£À« ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀA¢ºÁ¼À zÁn gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¸ÉÊqï£À°è mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 07-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JzÀÄgÁV CAzÀgÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA.PÉJ-37/JA-1918 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆÃUÀzÉà §®¨ÁdÄ gÁAUï¸ÉÊqï£À°è §AzÀÄ ¤®ÄUÀqÉAiÀiÁzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸Àì¥Àà PÉÆ½î ¸Á-ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ°è PÀĽvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ¥Àà ¸Á-PÉÆ¥Àà¼À FvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ºÁUÀÆ jAiÀiÁeï vÀAzÉ ±Á®A¸Á§ ¸Á-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀ¤ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/11 PÀ®A 279 337 338 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.11.2011 gÀAzÀÄ 87 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಅಬ್ದುಲನಬಿ ತಂದೆ ಅನ್ವರಸಾಬ ಮೌಜನ ಸಾ:ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ಶಂಕರಲಿಂಗ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಹ್ಮದ ಇಕ್ಬಾಲ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 7 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಳೆ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ನನಗೆ ಎಡ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಎಡಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ಕೈ ಮುಷ್ಠಿಮಾಡಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಡಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆದನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮತ್ತು ಉಮರನಿಗೂ ಕೂಡಾ ಕೈಮುಷ್ಠಿಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ 164/2011 ಕಲಂ: 427 323 504 341 354 147 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ :

ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬೈಯರ ಸಾ|| ಮಳಖೇಡ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 02/11/2011 ರಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದರ್ಗಾದಿಂದ ಮಳಖೇಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 7:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಳಖೇಡ ಚಿತ್ತಾಪುರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿದ್ದು ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರು ರಾಜಶೇಖರ ಪುರಾಣಿಕ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರುವನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಪೇಪರಿ ಬಂದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಜೊಲ್ಲು ಬುರುಗು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸಗೇ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇಡಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೇಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೇಡಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.11/2011 ಕಲಂ 174 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-11-2011zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 24/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Éå¯Á¤ vÀAzÉ CºÀªÀÄäzÀ° ¸ÀAUÀļÀVªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ ©Ã¯Á® EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 02/11/2011 gÀAzÀÄ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ PÁ®ÄªÉ ¤j£À°è §mÉÖ PÀ¼ÉzÀÄ ¤Ãj£À°è FeÁqÀ®Ä ¤Ãj£À°è ªÉÄðAzÀ fÃVzÀÄ ¤Ãj£À ¸ÀĽAiÀÄ°è ¹®ÄQ CPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EªÀ£ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/2011 PÀ®A 174(¹) ¹Dgï.¦.¹ :-


¢£ÁAPÀ 02/11/2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀÆgÀSÁ vÁ°ªÀÄzÀ ±ËPÀvÀ C° JA§ÄªÀgÀ ªÀÄ£É. £ÀA.4-2-140 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå ¸ÀAUÀ£À½î. EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉºÉÆõÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EªÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 210/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-


¢£ÁAPÀ 02/11/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÉÄðgÀĪÀ zsÀ£ÀgÁd ¥sÀÄl ªÉAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ UÀAiÀiÁ¼À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¤qÉç£ï, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ 3 J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃl dÆeÁl Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£À © ªÀÄoÀ¥Àw ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ ºÀt 11,000=00 gÀÆ, 2) 52 E¹àÃl J¯É, 3) ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 07 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 211/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 01/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ §¤ì ZÀªÁít ¸Á: ©Ãj (©) vÁAqÁ, ¸ÀzÀå: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ PÀ¯Áåt PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ JPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ PÉÆAr¢ CªÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ±Àlð »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2011 PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ »ÃgÉÆÃf zÀªÉÃðµÀ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: qsÉÆÃgÀ, ¸Á: aAZÉƽî, vÁ: aAZÉƽî, f¯Áè: UÀÄ®âUÁð, ¸ÀzÀå: ¥Á±À«ÄAiÀiÁå zÀUÁð ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ C¥ÁÛ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁwðPÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå zÀUÁð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ R°Ã® ªÉÄåPÁ¤PÀ gÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²æäªÁ¸À PÀnÖªÀĤ ¸Á: «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ, dÆå¤AiÀÄgÀ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2] zÉêÉAzÀæ¥Áà PÀnÖªÀĤ, 3] ±ÀgÀt¥Áà PÀnÖªÀĤ J®ègÀÆ ¸Á: «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ dÆå¤AiÀÄgÀ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C¥ÁÛ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj PÁwðPÁ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-


¢£ÁAPÀ 01/11/2011 ¦üAiÀiÁ𢠺Àj vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ªÀiÁ±Á¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÁªÀ¼À¸ÉÆüÀ, vÁ: GªÀÄUÁð, f: G¸Áä£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ QèãÀgÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è J¹AiÀÄ£ï ¥ÉAl qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄuÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß QèãÀgÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ©lÄÖ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï,ºÉZï £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÄ ¥ÀAZÀgÀ DVzÀÝjAzÀ ¤°è¹zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀzÀ UÁ°AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 02/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ E§âgÀÆ ©ZÀÄÑwzÁÝUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ mÁåAPÀgÀ £ÀA eÉf-16/JPÀì-7987 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀªÀÅ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 504, 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ£ÀAzÁ C°AiÀiÁ¸ï ªÀiÁ¯Á²æà EªÀ½UÉ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ¤uÁðPÀgÀ ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ®ªï ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ £ÀA©¹ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ EzÀPÉÌ M¥ÀàzÉ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ EªÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ¸Àj¬Ä¯Áè £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ°PÉÌ §A¢¢Ý CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄ, EzÀjAzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀ ªÀiÁ£ÀAzÁ EªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-11-2011 gÀAzÀÄ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ vÀqÀ¥À½î ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: »¥ÀàgÀUÁ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2011 PÀ®A: 420,362,511
L.¦.¹

¢: 1-11-11 gÀAzÀÄ 6-00 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ MAzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¹éÃPÀÈvÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À »AzÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ZÀAzÀÄæ JA§ÄªÀªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ DV, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß HgÀÄ PÁvÀgÀQ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:156 5 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ d«ÄãÀzÀ°è ¤¢ü EzÉ CzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÉ ¥ÀÄ£À¸ÁÌgÀ, ºÉÆêÀÄUÀ½UÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀt RZÁðUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý ¢:13-6-11 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÉÆA¢UÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À d«ÄäUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÆgÀÄ ¦Ãmï D¼ÀªÁV ¸ÀºÀZÀgÀjAzÀ vÉÆÃr¹zÀÄÝ, DªÁUÀ MAzÀÄ vÁªÀÄæzÀ ©A¢UÉAiÀÄ°è §AUÁgÀzÀAvÀºÀ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÉÆÃj¹, ªÀÄvÉÛ ©A¢UÉAiÀÄ£ÀÄß ¹Ã¯ï ªÀiÁr, EzÀ£ÀÄß zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ElÄÖ ¥ÀÆf¸À¨ÉÃPÀÄ ¥ÀÆeÉ ¥ÀÄ£À¸ÁÌgÀ,ºÉÆêÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¢:13-6-2011 jAzÀ ¢:15-10-11 gÀªÀgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ MAzÀÄ ºÉÆÃl¯ïzÀ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤AzÀ ¢£Á®Æ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ gÁwæ ªÉÃ¼É ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3,4 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸Àä±Á£ÀzÀ°è ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr §A¢gÀĪÀÅzÁV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ £ÀA©¹, »ÃUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆêÀÄ, ºÀªÁ£À ªÀiÁr, CªÀ¤AzÀ 6,50,000-00 gÀÆ. ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw gÉÃtÄPÁ½UÉ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ïUÉ ¨Á ¤ÃªÀÅ RZÀÄð ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀA©¹zÀÄÝ, F ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ UÉÆvÁÛV EAzÀÄ ¢:1-11-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉýzÀ ªÉÃ¼É ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ïzÀ°è ºÉÆÃV, DgÉÆævÀ¤UÉ ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA:PÉJ;02 eÉqï-3939 gÀ°è §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw eÉÆvÉUÉ ªÀiÁvÁr £ÀAvÀgÀ, CªÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁqÀ®Ä §®ªÀAvÀªÁV J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁj£À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀgÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, C°èAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆ®zÀ°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, D ªÉÃ¼É ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¨É£ÀßlÖ®Ä ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀ°èUÉ JqÀ« PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, CªÀgÀ vÁ¨ÁPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ, ¥ÉưøÀgÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄä°è «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ FUÀ vÀªÀÄä°è §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀUÉÊgÉ «µÀAiÀÄ«zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 188/11 PÀ®A 379 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 30-10-2011 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmɬÄAzÀ 30-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ®°Ãvï ªÀĺÀ¯ï ºÉÆÃl¯ï DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÀÆå. 8838. ZÁ¹ £ÀA. MBLHA 10 EJ 99G 01031 EAd£ï £ÀA. HA 10 EA 99G 03201, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ CA.Q.gÀÆ. 30,000-00
£ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 275/2011 PÀ®A 498(J), 504, 506, 323, 324, 457 ªÀÄvÀÄÛ 363 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd ¸Á: ªÀÄ®èzÀÄUÀqÀØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, CªÀjUÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 20,000-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß, 2 vÉÆ® §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, DzÀgÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ 5 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ E£ÀÄß ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV gÀÆ. 10,000/- MAzÀÄ vÉÆ® §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ dįÉÊ 2011 gÀ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ ¢:- 10-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉUÁV ¦Ãr¹ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÀÄ. VjeÁ 4 ªÀµÀð, ¹AzsÀÄ-2 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw."
CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 276/2011 PÀ®A 420 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1-©. ¨Á®gÁd EªÀjAzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ ªÁqÀð £ÀA: 3 gÀ°ègÀĪÀ SÁ° ¤ªÉñÀ£À ¸ÀA: 949 «¹ÛÃtð 37' x 43' CrAiÀÄ°è ¤«ÄðvÀªÁzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢:- 28-01-2011 gÀAzÀÄ Rjâ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw zÁR¯ÁwUÀ¼À°è SÁvÁ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA: 2- £ÀgÀ¹AºÀ EªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ ©. ¨Á®gÁd EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÁªÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀj D¹ÜUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÁªÀÅ MAzÀÄ Rjâ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸Àȶ׹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÁªÉ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¢:- 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÀzÀj D¹ÜAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀ¨sÁgÉ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁr DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ©. ¨Á®gÁd ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÁªÉ ºÀÆqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ D¹ÜAiÀÄ£ÀÄß JwÛ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸Àȶ׹zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ SÉÆnÖ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸Àȶ׹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw."
CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄð
¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ವಂಶತ ಕುಷ್ಟಗಿ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ ಎಮ್.ಐ.ಜಿ 26 ಆದರ್ಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 05/10/2011 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಗಾರ್ಡನ ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಕ್ಯೂ 6801 ಅ||ಕಿ|| 20,000/- ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 207/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಲಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಳ್ಳಿ ಸಾ:ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ಶಂಕರಲಿಂಗ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಫ್ಜಲ್‌ ಬೇಗಂ ತಂದೆ ಖುರ್ಬಾನ ಖಾನ ಅಬ್ದುಲ ನಬಿ ತಂದೆ ಅನ್ವರಸಾಬ ರವರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್‌ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಲದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೋರ್ಟನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಿಯಾ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಬೆಲ್ಟ್‌ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ 163/2011 ಕಲಂ:323 341 324 504 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವರದಕ್ಷೀಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ. ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕ್ಯಸಪಲ್ಲಿ ರವರು ನನಗೆ ಗಂಡನದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತನು ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ (ಹೊಲ) ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ & ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ ದಿನಾಂಕ 24-10-11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ ಸಾಥಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 189/11 ಕಲಂ 498 (ಎ), 323,324,504,506, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.