Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-01-2011
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¹zÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀd£Á¼É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉÆüÉUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÀd£Á¼É ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ CPÀ¸ÁävÀªÁV GjAiÀÄÄwÛzÀÝ ¢Ã¥ÀzÀ aªÀÄtÂAiÀÄÄ GgÀĽ ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£À JzÉUÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ¼À §UÀ®ÄUÀ¼À°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÉÆqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ C®è°è ¸ÀÄlÖ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ aQvÉìUÉAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/01/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀiÁUÀ¼À ¨ÁzsɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ¸Á: d£ÀªÁqÀ EvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ EvÀ¤UÉ d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ gÀÄzsÀæ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è eÁUÉ PÉÆnÖzÀÄ C°è ºÉÃtUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄqÀÄwÛzÁÝgÉ ¨ÉÃgÉPÀqÉUÉ eÁUÉ vÉÆÃj¹PÉÆÃrj CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ¥Á°UÉ J°è §A¢zÉ C¯Éèà EgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÁf EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨Éä£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-1-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà NPÀ½ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, ¸ÀzÀå: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ SÁ±ÉÃA¥ÀÄgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ PÀ£ÀA PÉJ-38/5485 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À zÀªÁ¯ïªÀiÁ®PÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ J¯Áè ±ÀPÀëPÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 448, 342, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-01-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ PÁ£Á, 2) ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ PÁ£Á3) ®ªÉñÀ vÀAzÉ UÉÆêÀiÁ J®ègÀÆ ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ vÁAqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀAiÀiÁå vÀAzÉ PÁ±ÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÆÃgÀRAr EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ¯Áj ªÉÄÃ¯É 30,000/- gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ KPÉ PÉÆÃqÀÄwÛ¯Áè CAvÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-1-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà UÀqÀzÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á: aAvÀ®UÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÀAw ¨Éð ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀAUÀÄ vÉÆr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ EvÀ£À aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¤ªÀiÁð® UÀAqÀ ®ZÀÑ¥Áà UÀqÀzÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á: aAvÀ®UÉÃgÁ EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É KPÉ vÀAUÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r..Dgï £ÀA 03/2011, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 26-01-2011 ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊ£ÉÆ¢ÝãÀ vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ¨Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄºÉ§Æ¨ï £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ¦üÃPÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ §mÉÖ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄ C¯Áè £ÀUÀgÀzÀ°è£À ¨Á«AiÀÄ°è PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ, ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:22.01.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀi˯Á¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä, zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ »gÉà SÁ¹ÃªÀĸÁ§ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§, CtÚ gÁeÁ¸Á§, vÀªÀÄä ¯Á®¸Á§ & ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ E¯Éè §AzÀÄ PÀĽw¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀȺÀt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:29.01.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀģɸÀA:1-4-157/174 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ gÁzÀ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ®Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 41 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DzÀ±Àð «zsÁå¦ÃoÀ & ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è SÁ¸ÀV ¥ËæqÀ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¢£À ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04.00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ §æ±ï ªÀiÁqÀÄvÀÛ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¸ÀéZÀÑvÉ PÁ¥ÁqÀzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ °Ã¯Á-ZÀAzÀæ±ÉÃRgï EªÀgÀÄ «zsÁåyðUÀ½UÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® w½ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉ EzÁÝUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀA¢zÀÝ®èzÉ zÀ°vÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ¸ÀºÁ ¥ÀPÀÌzÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ AiÀiÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä w½¹zÀgÀÆ ¸ÀéZÀÑvÉ PÁ¥ÁqÀzÉ vÉÆAzÀgÉ AiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖzÉ ¢£ÁAPÀ:28.01.2011 gÀAzÀÄ 07.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ QæPÉmï DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ °Ã¯Á-ZÀAzÀæ±ÉÃRgï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ UÀ½UÉ ZÉAqÀÄ §rzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ °Ã¯ÁgÀªÀgÀÄ Dl DqÀ¨ÉÃrj JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ £ÀªÀÄUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛÃj CAvÁ ºÉý ZÀAqÀÄ PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ£ÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, EªÀ½UÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹j CAvÁ «zsÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤Ãr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ °Ã¯ÁgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀÄ°è£ÁAiÀÄÌ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀĤªÁ¹, §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26:01:2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ 14 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß §¯ÁvÁÌgÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:29.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.01.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÉÆ®ègÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, CªÀÄgÀ¥Àà ¥ÀªÁgï EªÀgÀ ¥ÀÄvÀægÁzÀ wgÀÄ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀ¥Àà E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ, UÉÆ®ègÀzÉÆrØ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ vÀªÀÄä d«Ää£À°è ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀĤ°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.01.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©.PÉÆÃmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ©.¸ÀvÀåA ¸Á:ªÉÃAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ CzÉ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªï vÀAzÉ ©.«ÃgÀtÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:29.01.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:24.01.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ wªÀÄäªÀé, ²ªÀ°AUÀªÀÄä, ªÀAzÉè¥Àà, §Ä¼Àî¥Àà ¸Á: UÀ®V£ÀzÉÆrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ zÁj ¸ÀA§AzsÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ vÀqÉzÀĤ°è¹, PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ §¸ÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:29.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:27.01.2011 gÀAzÀÄ 09.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ J¯ÉUÁgï EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÀħâ½î D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.01.2011 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà J¯ÉUÁgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ¥ÀÄ®èAiÀÄå gÁoÉÆÃqï ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:29.01.2011 gÀAzÀÄ 18.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁZÀtÚ vÀAzÉ ¥Á°PÀAiÀÄå 45 ªÀµÀð ¸Á:¨ÉtPÀ¯ïUÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:3291/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ºÉZï.©.¸ÀtÚªÀĤ ¦J¸ïL eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:29.01.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀzÀÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀlUÀ¯ï ¸Á:°AUÀzÀ½î EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:1897/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ :

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:29-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ªÀiÁ®UÀwÛ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀȵÀÚ¥Áà PÀgÀuÉPÀgÀ ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ r.J¸À.J¸À. ¸À«Äw avÁÛ¥ÀÆgÀ ±ÁSÉgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ¦rM ªÀiÁ®UÀwÛ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ »ÃgÀUÀ¥Áà EvÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ gÀ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆ ªÀiÁqÀÄvÀÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ ²¹Û£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÝjAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.