Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 23, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-11-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-11-2013

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ G¸Áä£À ¸Á§ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå mÉÆt¥É, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀgÀªÀÄ¥ÉÃmï ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï ¢AzÀ ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, F ªÀµÀð ªÀÄ¼É ºÉZÁÑV vÀ£Àß ºÉÆ® ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-11-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉý ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÁ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĸÀÛSÉʪÀÄ vÀAzÉ G¸Áä£À ¸Á§ mÉÆt¥É, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: zsÀgÀªÀÄ¥ÉÃmï ªÀÄAoÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤ®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁªÀıÉÃnÖ ¥ÁgÁ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ® CAUÀrUÉ §AzÀÄ VgÁPÀ ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ §AzÀ ªÀiÁr HjUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 22-11-2013 gÀAzÀÄ OgÁzÀPÉÌ §AzÀÄ Q° vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrUÉ ºÁQzÀ vÀUÀqÀ vÉUÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ, 1) ©.J¸À.J£À.J® PÀA¥À¤ÃAiÀÄ 55 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 50 jZÁZÀð PÁqÀð, 2) JgÀ.mÉ®..PÀA¥À¤ÃAiÀÄ 120 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 20 jZÁZÀð PÁqÀð, 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000 gÀÆ. EgÀ°¯Áè, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CAUÀrAiÀÄ vÀUÀqÀ JwÛ ªÉÄð£À ªÉÄð ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 7150/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ  CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ RÄvÀÆâ¢Ý£À vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ±ÉÃgÀSÁªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ eÁ«zÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ PÁgÀ¥ÉAlgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É EªÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ SÁ¸ÀV ºÁUÀÄ ¸ÀPÁðj aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆmÉÖ ¨É£É PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀįÁè, ¢£ÁAPÀ 21-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À EzÉ CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ eÁ«ÃzÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÀÆAqÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ Dgï.¹.¹ bÁªÀtÂAiÀÄ PÀ©âtzÀ PÉÆArUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÀÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-11-2013 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 6 jAzÀ 7 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÀÄ ¸Á: ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀ±Àð£À ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-11-2013 gÀAzÀÄ vÀªÀÄÆägÀ°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ dAiÀÄAw ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, vÀªÀÄÆägÀ°è §ºÀ¼À d£ÀgÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ zÀ±Àð£À EªÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ §gÀ°¯Áè, gÁwæ vÀªÀÄÆägÀ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 22-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆägÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ  ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Áj VqÀzÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß w£Àß®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äÃPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄ UÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ dĨÉÃzÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ  «ÄeÁð±ÉÃgÀ ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-5-32, ¥À£Áì¯ï vÁ°ÃªÀiï, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. ¸ÀªÀÄjãÀ¼ÀÄ ªÀÄƨÉÊ¯ï ªÀÄÄaÑnÖzÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À£ÀÄß ªÀÄƨÉʯï J°è ªÀÄÄaÑnÖ¢Ý ¸ÀĪÀÄä£É ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ý ZÉ£ÁßV NzÀĪÀzÀÄ, §gÉAiÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ªÀÄUÀ½UÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÄÝ, CµÉÖ ªÀiÁwUÉ ¸ÀªÀÄjãÀ¼ÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 9:30 UÀAmÉUÉ ¨ÁvÀgÀƪÀÄUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁV ºÉý CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀ PÁågÉÆù£À JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ «ÄeÁð ¸ÉÊ¥sÀ ¨ÉÃUÀ E§âgÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁQ Dj¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä, ªÀÄÄR, 2JzÉ, ¨É£ÀÄß, ºÉÆmÉÖ, vÉÆÃqɬÄAzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ aPÀvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-11-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ 22-11-2013 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀUÀqÀ¢¤ßPÁåA¦£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ) a£Àß ¸ÁB UÀÄAlÆgÀPÁåA¥À2) UÁ¼É¥Àà vÀAzɸÀtÚºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ28ªÀµÀð,PÀÆ°PÉ®¸À     ¸ÁB gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁB UÀAUÁªÀw 3) ¥Á®tÚ vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà 42ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁB UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ £ÀPÀ° GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄvÀÄÛ EªÀżÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À zÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ JgÀqÀÄ GAUÀÄgÀÄzÀ ºÀgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ F ºÀ¼ÀÄîUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ¨Á¼ÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÀqɬÄAzÀ gÀÆ.2,500-00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁ¸ÀgÀAiÀÄå 40ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÉÊ PÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 297/2013 PÀ®A.420 gÉ.«. 34 L ¦ ¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
             ¢:22-11-2013gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ-§¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸Áé÷ÌAiÀÄgï ¯Áå¨ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è÷ gÀAUÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä ªÀ:21-ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁ®zÁ¸ÀgÀ[J¸ï¹] G:DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á:Cgï.wªÀÄäAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁë £ÀA.PÉJ-33/4225 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÄîÌAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï¢AzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀiÁqÀzÉà M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É §®PÉÌ wgÀÄV¹ DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁªÀÄ¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ EªÀjUÉ 1]§®¨sÀÄdPÉÌ, §®ªÉÆtPÉÊUÉ, §®UÀzÀÝPÉÌ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ, §®vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, JqÀ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÉ, ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÉÆÃAlPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §vÀPÀ¥Àà¤UÉ §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ §®ªÉÆtPÉʺÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, G½zÀªÀjUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  §vÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ¢:ªÉAPÀl¥Àà 46-ªÀµÀð eÁ: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄPÁ¥ÀÄ G:JwÛ£À §Ar ºÉÆqÉAiÀÄĪÀPÉ®¸À  ¸Á:d¯Á®£ÀUÀgÀ CAUÀr wªÀiÁägÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, gÀªÀgÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2013 PÀ®A:279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÉ.. 
             ¢£ÁAPÀ;-22/11/2013 gÀAzÀÄ  13-30 UÀAmÉUÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 35 ªÀµÀð,eÁ:-ºÀjd£À,G;-mÁæPÀÖgï qÉæöʪÀgÀ, ¸Á;-ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁåA¥ï. vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£À  ºÉAqÀw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ±Á¯ÉUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß JA¢£ÀAvÉ CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CA©PÁ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UɪÀÄä E§âgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ°UɪÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ CA©PÁ¼ÉÆA¢UÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ PÉ.J.36-J¥sï-1082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ CA©PÁ FPÉUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ »AzɯÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  207/2013. PÀ®A.279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2013 gÀAzÀÄ 39 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    5,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಮೀರ ಖುಷ್ರೊ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಶೀದ ರವರು  ದಿನಾಂಕ: 22-11-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಮೀರ ಸೊಹೇಲ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಮಿಲ್ ದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಹ್ಮದ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಫಿರೋಜಖಾನ ಶಾರೂಕ, ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದ ಮೇಲೆ ವೇವಗಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಸಿ ಫಿರೋಜಖಾನ ಈತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು  ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಕೈಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಆಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಿದ್ದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಮೀರ ಸೊಹೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿರುವ ಅಬ್ಬು ಇವರು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಮೀರ ಸೊಹೇಲ್ ಇವರಿಗೆ  ಶಾರೂಕ ಇವರು ಒಂದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಮೀರ ಸೋಹೇಲ್ ಇವರ ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಫಿರೋಜಖಾನ ಇವನು ನಿಮ್ಮಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ  ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೈಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕೆಳತುಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 21-11-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಇಇ-2775 ನೇದ್ದನ್ನು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಗೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಎಕ್ಸ-5984 ರ ಸವಾರನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬೀರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಸಾ ಜನವಾಡ ಜಿ: ಬೀದರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 22-11-2013 ರಂದು 12-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಹಮ್ಮದ ರಫಿಕ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಾ : ಕೈಲಾಸ ನಗರ ಇವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಂಏಕರ ಇವರನ್ನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ 32 ಬಿ 9607 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮಹ್ಹಮದ ರಫಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಜಂಜಂ ಕಾಲನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬರಲು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗು ರಕ್ತಗಾಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಠೋಡ ಸಾ : ಸ್ಠೇಷನ್  ತಾಂಡಾ ತಾ|| ಚಿತಾಪೂರ ಜಿ||  ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಠೋಡ  ರವರು ರಿಕ್ರಿಯಷನ್  ಶಾಲೆ  ಚಿತ್ತಾಪೂರ  ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು  ಇವರು ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ  ಆದರೆ ಇವರು ನನಗೆ ದಿನಾಲು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರಲು ಪಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನಿಡುತ್ತಿದದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಸಂಶಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತೋಂದರೆ ಕೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕಳ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಒತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ  ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಸಿಮೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸುಡಲು ಜೀವ  ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ, ನಾದನಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಸ ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ  ನಮ್ಮ ತಂದೆ- ತಾಯಿ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.  ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಠೋಡ ಇವನು ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಡೈವರ್ಸ ಕೊಡು ಅಂತಾ  ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ, ದಿನಾಂಕ 18.11.2013 ರಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ ಕೇಸಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿಸಲು ಶ್ರೀ ನಾಗಭೂಷಣ  ಲಾಯರಿಗೆ ಬೇಟಿ ಆಗಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೋರ್ಟ  ಹತ್ತೀರ  ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 01.30 ಪಿ ಎ ಮ್ಮ ಕ್ಕೆ  ನನ್ನ ಗಂಡ ನಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಠೋಡ  ಚಿಂಚೋಳಿನಲ್ಲಿ   ಆಠೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ನನ್ನ ಸುತ್ತಾ  ಮುತ್ತಾ  ತಿರಿಗಿಸಿ  ಆಟೋನಲ್ಲಿ  ಎಳೆದಙಾಡಿ  ಮೋಬೈಲ್  ಮತ್ತು ಹೆಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಹೋಡೆದು  ಡೈವರ್ಷ್  ಕೋಡುತ್ತಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು  ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಕೋಟ್ಡು  ಆಟೋದಿಂದ   ಹೋರದಬ್ಬಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಯ ನಕ್ಕ ಸಾ : ಮದನಾ ದಿನಾಂಕ 21-11-2013 ರಂದು ನಾಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ನಕ್ಕ ಇವರು ಅವರ ಭಾವನಾದ ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ನಕ್ಕ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿರಿಯರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಾವ ರಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬಸಮ್ಮಹಾಗೂ ಅವನ ಮಗ ನರಸಿಂಹಲು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇಗ ಕೊಟ್ಟ ಆಸ್ತಿ ನೀಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಹೊಲಸು ಶಬ್ದಗಳು ಬೈಯ್ಯುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಮಗ ನಮಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯನ್ನು ತಂದು ರಾಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಗಂಡನ ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಎಡಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಅದೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.