Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 29, 2014

Raichur District Reported Crimes

.     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                     ¢£ÁAPÀ:28-03-2014 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÀ£À¨Á« ªÀÈvÀÛzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄr ºÀwÛgÀ §qÉ¥Àà vÀAzÉ §qÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:ZÀ®ªÁ¢ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA: 19-9-150 ¸ÀwðUÉÃgÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ.1/- UÉ gÀÆ.80/- gÀAvÉ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ N.¹. £ÀA§gï aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä §qÉ¥Àà vÀAzÉ §qÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:ZÀ®ªÁ¢ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA: 19-9-150 ¸ÀwðUÉÃgÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ   FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ DvÀ¤AzÀ  1] MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn CzÀgÀ°è CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q.gÀÆ. E¯Áè. 2] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ. E¯Áè. 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 460/-  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄPÉðmï AiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:53/2014 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ: 28-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀAiÀÄå 55ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-vÀ¼ÀªÁgÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ J®ègÀÆ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr J®ègÀÆ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2 ®PÀë 2) ¨É½î §AUÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q 1 ®PÀë gÀÆUÀ¼ÀÄ 3) ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ CA.Q 20 ¸Á«gÀ 4) §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ CA.Q 20 ¸Á«gÀ 5) DºÁgÀ zÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ CA.Q 10 ¸Á«gÀ 6) §°Ã¸ï,D¥ï ªÀÄvÀÄÛ vÀnÖUÀ¼ÀÄ CA.Q 20 ¸Á«gÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ ªÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ FUÉ MlÄÖ 3,70000/- gÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À «zsÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ©¦J¯ï PÁqÀð, DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.36 J.3201 £ÉÃzÀÝgÀ ºÁUÀÄ mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.36 n.J.6189 £ÉÃzÀÝgÀ ºÁUÀÄ mÁå° £ÀA. PÉ.J.36 qÀ§Æè 3181 £ÉÃzÀݪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð oÁuÁ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 04/2014 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ದಿ.28-03-2014 ರಂದು  ಸಾಯಾಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಬೂದೇಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಡದಯ್ಯ ಜಾತಿ:ವಡ್ಡರ್ 45 ವರ್ಷ ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಚಾಗಭಾವಿ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀ£ÀÄß ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಸಿದಾಪೂರದಿಂದ ಸಿರವಾರ ಮೂಲಕ ಚಾಗಭಾವಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿರವಾರ-ಬಾಗ್ಯನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿ.ಮಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಯ್ಯ ಟಾಟಾ ಚಾಲಕ , ಟಾಟಾ ಎಸಿ ನಂಬರ್  ಇರುವದಿಲ್ಲಸಾ:ಶಾವಂತಗಲ್ ಹಾ::ಚಾಗಭಾವಿ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಟಾಟಾ ಎಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 13 ಜನರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು  ವಾಹನ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಗಾಯಾಳುಗಳು ಸಿರವಾರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವರಲ್ಲಿ 4 ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: . 96/2014 ಕಲಂ: 279,337 ,338.IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ :37 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕುರುಬರ :ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆವ್ಯಾಪರ ಸಾ:ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2014 gÀAzÀÄ  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಖರೀದು ಮಾಡಲು  ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆ. 36 ವೈ-9671 ನೇದ್ದನ್ನು  ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಖರೀದಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ  ವಡ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ¬ÄAzÀ JA.r ¸Á¢üÃPï ¥Á±Á vÀAzÉ JA.r zÀ¸ÀÛVj ªÀ:52 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:qÉæöʪÀgï ¸Á:¦.ºÉZï. PÁ¯ÉÆä 8 £Éà PÁæ¸ï ¨ÁA¨É ©°ØAUï ºÀwÛgÀ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ vÁ:f:vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ಲಾರಿAiÀÄ£ÀÄß  ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಮಗ್ಗಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲಿನ ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ತರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು  ತನಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಲಾರಿ ನಂ:ಕೆ. 19 ಬಿ-1721 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆಆಗ್ಗೆ ವಡ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಶರಣಬಸವ ತಂದೆ ಭೀರಪ್ಪ ::20 ವರ್ಷ ಸಾ:ಯದ್ಲಾಪೂರು ಈತನು 108 ಅಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸ್ ನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ  ಕುರಿತು ಬಾಲಂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2014 PÀ®A: 279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è    ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
                 ದಿನಾಂಕ;-28/03/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 19-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ 26  ವರ್ಷ, ಜಾ:-ಕುರುಬರು,  ಉ:-ಕೂಲಿಕೆಲಸ.ಸಾ;2ನೇ ವಾರ್ಡ ಪೋತ್ನಾಳ.ತಾ;-ಮಾನ್ವಿ FvÀ£ÀÄ  ಸಿಂಧನೂರು-ಪೋತ್ನಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಗಾನೂರು ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಮೇಂಟ್ ಎಳ್ಳೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೋತ್ನಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ.ಎ.ಪಿ.29-ಟಿಬಿ-7323.ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ£ÀÄ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೋಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಪೋತ್ನಾಳ ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೈ.ಮೋ. ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋ.ಸೈ ನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ಜೋರಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ ಮೋ.ಸೈ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆರಿಂದ ಮೋ.ಸೈ.ಚಾಲಕ£ÁzÀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ 40 ವರ್ಷ,  ಜಾ:-ಕುರುಬರು,ಸಾ:-ದನಗರ ಪೇಟೆ ಸಿಂಧನೂರು.FvÀ£ÀÄ  ಮೋ.ಸೈ.ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಲತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ತುಟಿಯವರೆಗೆ ಸೀಳಿದಂತಾಗಿ, ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಲಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೋ.ಸೈ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹಾಗೇಯೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 81/2014.ಕಲಂ.279,304(ಎ)ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187.ಐಎಂವಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     2014 ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤«ÄvÀå  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¢¢ÝV §¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥Éưøï ZÉPï¥ÉÆøïÖ ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¸ÀÆ®SÁ£ï ºÉZï.¹-103 §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ  ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà ºÉZï.¹ C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ EªÀgÀ£ÀÄß £ÉëĹzÀÄÝ ¸ÀAUÀqÀ J¸ï.J¸ï.n vÀAqÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 28-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ ZÉPï¥ÉÆøïÖ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA.J¦-29/n©-7323 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛzÁUÀ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ZÁ®PÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 d£ÀjzÀÄÝ CzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ZÉPï¥ÉÆøïÖ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåjPÉÃqï EnzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVzÉ CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ®ªÀÅ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ZÉPï¥ÉÆøïÖ mÉAmïUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15000/- zÀµÀÄÖ mÉAmï ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ §gÉ , ºÁ¹UÉ, ºÀUÀÎ , ZÁdðgï ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ïUÉƽ¹ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.82/2014 PÀ®A. 143,147,341,353,435,427 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
DvÀä ºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ.ಮತಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಮರೇಶ 35 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ಹರಿಜನ,:-ಹೊಲಮನಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ;-ಬಳಗಾನೂರು ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FPÉAiÀÄ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು., ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆಗೆ ಮೂರು ಜನ ಅಕ್ಕಂದಿರರು ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗನಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತೀರಿಕೋಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತಂಗಿಯು ಮೃತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೇವೆಂದ್ರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಂಗಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2-ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಳಗಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕುಲಸ್ತನಾದ ಆರೋಪಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಈತನು ಮೃತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಈಕೆಯು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಈತನ ಮೇಲೆ ಬಳಗಾನೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆವಾಗಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಫಿತರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡದೆ ಆರೋಪಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಈತನು ಮೃತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಈಕೆಗೆ ವಿನಕಾರಣ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ;-29/03/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ 1).ಅಣ್ಣಯ್ಯ ತಂದೆ ಶಿವರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ 25 ವರ್ಷ,    2).ಮಾಳಮ್ಮ ಗಂಡ  ಶಿವರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ  40    ವರ್ಷ.3)ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರೆಡ್ಡೆಪ್ಪ 30 ವರ್ಷ.  ಎಲ್ಲರೂ ಹರಿಜನ,ಸಾ:-ಬಳಗಾನೂರು    4).ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸ್ಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಪರಶುರಾಮ 30 ವರ್ಷ, ಹರಿಜನ, ಸಾ;-ಮುದಗಲ್.5).ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ 70 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ಹರಿಜನ,ಸಾ:-ಬಳಗಾನೂರು EªÀgÉ®ègÀÆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವರೇ ಮೃತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಈಕೆಗೆ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದು,ಅಣ್ಣಯ್ಯನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೃತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ದುಷ್ಪ್ರರಣೆಯಿಂದ ಯಾವೊದೋ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಷಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಡಿದಿದ್ದು ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಳಗಾನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಅಂಬ್ಯೂಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು,ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಈಕೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರು ಕಾರಣರಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2014.ಕಲಂ,306,ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
 ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 28-03-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 13-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂತಾ ಪಿ.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಐ ಡಿ ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಮತ್ತು ಪಂಚರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ರವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ-36/ಜಿ.230 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ  ಮಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ  ಒಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಕ್  ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮದ್ಯದದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು  ಮಾರುತ್ತಿದ್ದವನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಂತರ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಯಂಕಯ್ಯ ಈಳಿಗೇರ ಸಾ:ದೋಟಿಹಾಳ ಹಾ:ವ: ಮಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮ, ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಿತು,ಇವನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ  ಪ್ಲಾಸ್ಟಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ  1) 180 ಎಮ್.ಎಲ್.ದ 50 ಶಾಟ್  ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಅ.ಕಿ.ರೂ.2049/-, 2) 180 ಎಮ್.ಎಲ್.ದ  22 ಓರಿಜನಲ್ ಚಾಯ್ಸ ಸಾಚೇಟ್ ಗಳು ಅ.ಕಿ.ರೂ.1062/-  3) 180 ಎಮ್.ಎಲ್.ದ  13 ಓಟಿ ವಿಸ್ಕಿ ಸಾಚೇಟ್ ಗಳು ಅ.ಕಿ.ರೂ 735/- 4) 3 ನಾಕೌಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಬೀರ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅ.ಕಿ.ರೂ.470/- ಮತ್ತು 5) ಒಂದು ಮಿನಿ ನಾಕೌಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಬೀರ ಬಾಟಲಿ ಅ.ಕಿ.ರೂ. 47/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ.ರೂ.4163/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  gÀªÀgÀÄ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2014 PÀ®A.32, 34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ 188,L¦¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
                      ದಿನಾಂಕ 28.03.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30  ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  01) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: UÁdgÁ¼À 02) d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀðeÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÆ° ¸Á: UÁdgÁ¼À 03) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ AiÀiÁ¥À±ÉnÖ vÀAzÉ §ÄqÀØtÚ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: DvÀÆÌgÀÄ04) ©üêÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ £ÀqÀ¥À°è ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀðeÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: DvÀÆÌgÀÄ 05) ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß 06) DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DvÀÆÌgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ತಮಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ತರಹದ ಲೈಸನ್ಸ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಡವನ್ನು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ  ಬಗ್ಗೆ  ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ 64 ಲೀಟರ್ ಹೆಂಡ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ರೂ.  640=00 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÀUÉ §AzÀÄ zÀ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: .48/2014 273.284. L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.
                       ದಿ.28-03-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 6-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¸ÀAiÀÄå UÉÆ®¢¤ß eÁw: £ÁAiÀÄPÀ 28 ªÀµÀð¸Á;ªÀÄ®èl   2] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw:G¥ÁàgÀ ¸Á:ªÀÄ®èl EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಿರವಾರ ಮತ್ತು ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ , ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಿ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು  CªÀ¤AzÀ  180 JA.J¯ï.£À 79-Njf£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ    C.Q.gÀÆ. 3,792=00  2] 180 JA.J¯ï.£À 07-N.n. ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ  C.Q.gÀÆ. 392=00 3]  180 JA.J¯ï.£À 06-PÉÆqÉÃPïì gÀªÀiï   C.Q.gÀÆ.  342=00  4]  180 JA.J¯ï.£À 07-PÀè¨ï JA.¹.gÀªÀiï  C.Q.gÀÆ.  476=00  5]  90 JA.J¯ï.£À 10-JA.¹.gÀªÀiï ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ     C.Q.gÀÆ.  340=00     6] 90 JA.J¯ï.£À   14-PÀè¨ï ZÁé¬Ä¸ï ¥Áè¹ÖPï ¥ÁåPÉÃl     C.Q.gÀÆ.  280=00 7] 90 JA.J¯ï.£À   21- N.n. ¥Áè¹ÖPï ¥ÁåPÉÃl          C.Q.gÀÆ.  714=00  8] 330 JA.J¯ï.£À  04- £ÁPËl n£ï ©Ãgï   .Q.gÀÆ.  228=00  9] 650 JA.J¯ï.£À  03-£ÁPËl UÁf£ï ©Ãgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 270=00 10] MAzÀÄ PÁ§ð£ï ªÉƨÉʯ C.Q.gÀÆ 400=006)   11] ¸Éïï SÁ£ï ªÉƨÉʯ  C Q gÀÆ 300=00    J¯Áè ¸ÉÃj C.Q. 7534=00  ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ . ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2014 PÀ®AB 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             ¢£ÁAPÀ: 28.03.2014gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. §¸ÀªÀgÁd ºÀÆUÁgï UÁæªÀįÉPÁÌ¢üPÁj zÉêÀ£À¥À°è FvÀ£ÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ §ÄUÁÎgÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ°è   C£Àß ¨É¬Ä¸ÀĪÀ ¹®égï ¨ÉÆUÁtÂAiÀÄ°è vÀÄA¨Á PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ C«ÄõÀªÉÇrØ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀ UÀ½¸ÀĪÀ PÀÆjvÀÄ ªÀUÁÎt ªÀiÁr¹zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ²ªÀ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 20 ¸ÉÃgÀÄ C£Àß ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉÆUÁt ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÁÎt d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÁ mÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:62/2014 PÀ®A: 188,171 (E) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

       ¢£ÁAPÀ 29.03.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀAiÀÄ; 40 ªÀµÀð eÁ: F½UÉÃgÀ G: PÀÆ° ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄFvÀ£ÀÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀÈvÀPÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁݣɠ CAvÀ  zÉÆgÉvÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è  ºÉÆÃV DgÉÆævÀ£À ªÉÄïɠ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 02 ¥Áè¹ÖPï SÁ° PÉÆqÀUÀ¼ÀÄ C.Q. E¯Áè. 2] MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï SÁ° §PÉmï C.Q. E¯Áè. 3] 04 PÀélgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. E¯Áè. 4] MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï SÁ° l¨ï C.Q E®è.ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæv£ÀÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2014 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E. AiÀiÁPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 273, 284 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  01 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2014 gÀAzÀÄ  115 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.