Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 5, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ರೋಜಾ ಠಾಣೆ : ಶಾಕಿರಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಖಾದರ ಆಟೋವಾಲೆ ಸಾ:ರಾಜಾಗ್ರೂಪ್ ಕಲ್ಫಾಕಾಲೋನಿ ವಿಕಾರಾಬಾದ ತಾ||ವಿಕಾರಾಬಾದ ಜಿ:ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಹಾ|||| ಸೈಯ್ಯದ ಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮೋಹರಂ ಹಬ್ಬ ಇರುವದರಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಸೈಯ್ಯದ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:05/12/2011 ರಂದು ಅಂದಾಜು 1:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಖಾದರ ಈತನು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶೇವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜು 2:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಶೇವಿಂಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಮೈಮೇಲಿನ ಶರ್ಟ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಗಾಯಹೊಂದಿ ನಿತ್ರಾಣ [ನಿಶಕ್ತ] ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಖಾದರ ಈತನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಖಾದರ ಈತನು ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಮಹ್ಮದ ಈತನು ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 16:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ವೈದ್ಯರು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಪರಿಕ್ಷಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ನನ್ನ ಮೈದುನನಾದ ಮಹ್ಮದ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಪಾಶಾಮಿಯಾ ಈತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.114/2011 ಕಲಂ.302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:04/12/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ »gÉPÀqÀ§ÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÀjPÀÄj FgÀªÀÄä£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀÄt¹VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï -§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.PÀ«vÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr »rAiÀįÁV ªÀÄ®èöAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå¸Áé«Ä, ªÀÄoÀ¥Àw,dAUÀªÀiï, ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, ¥ÀÆeÁj ¸Á: aPÀÌPÀqÀ§ÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.55,140/-, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀ®ÌA¢¤ß UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃdUÁgÀ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj ªÀiÁrzÀÄÝ, gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁ®PÀ£À ªÀÄUÀ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ wPÀ̸Áé«Ä EªÀgÀÄ ¨ÁåAQ£À SÁvÉUÀ¼ÀÄ M¨ÉÆâçâgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è JgÀqÉÃgÀqÀÄ DVzÀÝPÉÌ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃPÀAvÀ ¦.r.N. gÀªÀjUÉ Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ, D ¸ÀA§AzsÀ ¢£ÁAPÀ 27-11-2011 gÀAzÀÄ ¦.r.N.gÀªÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ F PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀqÀzÀ «ÃgÉñï vÀAzÉ ²ªÀtÚ ¥ÉAqÉÃPÀ¯ï & £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀtÚ ¥ÉAqÉÃPÀ¯ï E§âgÀÄ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀ®ÌA¢¤ßgÀªÀgÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÀgÀªÁV KPÉ Cfð PÉÆnÖj CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, D ¸ÀA§AzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁ®PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀjUÉ ¸Àj EgÀ°®è. £ÀAvÀgÀ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À¢AzÀ «ÃgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀÄ ©üêÀÄtÚ¤UÉ D wPÀ̸Áé«Ä vÀAzÉ wPÀÌAiÀÄå EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀqɸÀ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀzÁzÀgÀÆ mÁæöåPÀÖgï £ÀqɸÀÄ CAvÁ £À£ÀUÉ ºÉýzÀPÉÌ £ÁªÀÅ §qÀªÀgÀÄ zÀÄrzÀÄ w£ÀÄßvÉÛêÉà ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃQ®è £Á£ÀÄ PÉ®¸À ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ CªÀgÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ¥Àà vÁvÁ£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CªÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛâà CAvÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ CqÀتÁV ¤AwzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ¢AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄ®Ä CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÀÄÝ£À CzÉ CAvÁD PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/11 PÀ®A 341, 504, 323, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

E¥sÁð£Á¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁfzïºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzïºÀĸÉÃ£ï £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:30-06-2011 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀ 5,000/- gÀÆ §mÉÖ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆlÄÖ ªÉÄʪÉÄî MAzÀĪÀgÉ vÉÆ¯É £ÉPÉè¸ï ºÁQ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ eÉÆÃr C®è zÀ¥Àà E¢Ýà gÁAiÀÄZÀÆgÀ°è «ÄAqÀUÁgÀ£Àß ElÄÖPÉÆAr¢Ý CAvÁ ZÀÄZÀÄÑ ªÀiÁvÁr QjQj ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà E£ÀÆß ºÉaÑ£À 50,000/- gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:03-12-2011 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:04-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DCPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ CvÉÛ , ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ CPÉUÉ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ°è «ÄAqÀUÁgÀ EzÉæ vÀ¯ÁSï PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ°®è CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃªÉÄJuÉÚ DPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑÑzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ §AzÀÄ zsÀjzÀæ ªÀÄÄAqÉ ¸ÀvÀÛ¼ÉãÀÄ CAvÁ CAzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉC®èzÉ JqÀPÀ¥Á¼À , JqÀPÀÄwÛUÉ , JqÀºÉÆmÉÖ , JqÀZÀ¥ÉàUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.207/11 PÀ®A.498(J),504,307 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀiË£ÉñÀ ¦.¹.530 °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝ£ÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà dAiÀÄ¥Á® vÀgÀ¨ÉÃw ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÀ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¤¸ÀÛAvÀÄ«£À°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ PÁgÀ ¤AwzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÉUɹj CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ¦.¹. gÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà §AzÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.25 ¦.4995 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUɬĸÀ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨Áj «f¯ï ºÁQzÀgÀÆ AiÀiÁgÀÆ §gÉzÉà EzÀÄÝ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ D PÁj£À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ gÁd±ÉÃPÀgÀ ªÀQ®gÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ CzÀgÀ ºÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ CªÀjUÉ E£ÀÄß 10-15 ¤«ÄµÀ vÀqÀªÁV §A¢zÀÝgÉ UÁ°AiÀÄ UÁ½AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛzÉÝ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DUÀ CªÀgÀÄ MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ E¯ÉèAiÉÄà ¤°è¸ÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÉãÀÄ ¸ÉAmÁ ªÀiÁqÀÄwÛ ¤£Àß ºÀuɧgÀºÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ªÀiÁqÀAiÀÄvÉÛ£À CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£Árj CAvÁ ¦.¹.gÀªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÁ £Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÆ JA§ÄzÀÄ UÉÆwÛ® K£ÀÆ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ ¤£Àß ºÀuɧgÀºÀªÀ£Éß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÁ£ÀÄ CqÀØ PÉÊ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 281/11 PÀ®A.504, 353, 506,332 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

gÁd¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: »gÉÃPÉÆÃmÉßÃPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ JA. ¸ÀÄzsÁPÀgï vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® gÁªï EªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ »gÉÃPÉÆmÉßÃPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 137/¹ «¸ÀÛtÂð 3 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁUÀƪÀ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÀzÉÝAiÀÄ°è £É®Äè ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÁUÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ®PÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð r¸ÉA§gï wAUÀ¼À°è ¨sÀvÀÛªÀÅ PÀmÁ«UÉ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 13-12-10 gÀAzÀÄ ¨sÀvÀÛ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® gÁªï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄUÉ ªÀiÁ£À« oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, oÁuÉAiÀÄ°è ¦.J¸ï.L.gÀªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀjUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ §UÉÎ ºÉÆ®zÀ ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉ vÉÆÃj¸À®Ä ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¨sÀvÀÛ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä w½¹ £ÀªÀÄUÉ PÀ½¹PÉÆlÖgÀÄ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ¢£ÁAPÀ 14-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ G½zÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀÄ ¤AvÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¤AvÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ 05 d£À DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÁd¥Àà¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀgÉ ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ÃªÀÅ ªÀiÁzÀgÀÄ zÀ£ÀzÀ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß w£ÀÄߪÀ d£À ¤ªÀÄä£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É £ÁlPÀ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÁd¥Àà gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 276/2011 PÀ®A 447, 341,506, 323 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.J¹./J¸ï.n. ¦.J DPïÖ 1989 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

  ¢£ÁAPÀ:-02/12/2011 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨Á®AiÀÄå PÁåA¥À ºÀwÛgÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CdÓ¥Àà ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð.eÁ:-eÁ®UÀgÀ,G:-PÀÆ°PÉ®¸À/ n.«.J¸ï.¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36-PÉ-9597 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:-ªÀÄ»§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï.¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36-PÉ-9597 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß dªÀ¼ÀUÉÃgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨Á®AiÀÄå PÁåA¥À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°ÖUÉƽ¹zÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ 22.ªÀµÀð.eÁ;-eÁ®UÀgÀ. G:-PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á;-ªÀÄ»§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁUÀÆ n.«.J¸ï.¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ E§âjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁjà ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 03.12.2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2011.PÀ®A.279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉåPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-03-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀiÁ;28 eÁ;°AUÁAiÀÄvÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èÉ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ZÀ£ÀÆßgÀÄ ªÀAiÀiÁ;45 FvÀ£À vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ §¸ÀìªÀÄä¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁVzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ °Ã¯ÁªÀwUÉ ºÉä£À ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãj£À°è ºÁQ PÀÆ®ÄèªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ£À°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯ÁdÄ ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉà §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ;-04-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ.ÝEgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ °Ã¯ÁªÀwAiÀÄÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.JAzÀÄ ¤AUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2011 PÀ®A.307 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 04-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĸÉãÀ ©Ã UÀAqÀ ªÀiÁ¨sÁµÁ 35 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA , G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄlªÀiÁj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt DPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUɵÀÄÖ ¸Áj ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ®è £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä zÀÄqÀÄØ ¨ÉÃPÀÄ, zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ DPÉAiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ zÀÄqÀÄØ E¯Áè CAvÁ w½¹zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊ,PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®°è EgÀĪÀ ¨É½î PÀqÀUÀUÀ¼À£ÀÄß ©aÑPÉƼÀî®Ä §AzÀ£ÀÄ, CzÀPÉÌ DPÉAiÀÄÄ ¤gÁPÀgÀ¹zÀÝjAzÀ ¤£À£ÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÄwÛUÉ »ZÀPÀ®Ä §AzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ agÁrzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀiÁ¨sÁµÀ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë FvÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉ. ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: . 214/2011. PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 L¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2011 gÀAzÀÄ 127 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23600/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ. ಗುರುಶಾಂತ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಸಾ; ಓಕಳಿ ತಾ;ಜಿ; ಗುಲಬರ್ಗಾ ವರು ನನ್ನ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ: 61/4 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಕುರಿತು ಬಾವಿ ತೋರಿದ್ದು ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಲೈಟಿನ ಕಂಬಗಳು (ಪಿಸಿಸಿ) ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಟಿ.ಸಿ ಕೂಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ: 03/11/2011 ರಂದು ನಾನು ಹೊಲದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 04/11/2011 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 6 ಲೈಟಿನ ಕಂಬಗಳ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರಗಳು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ಅಂದಾಜು 1000 ಫೂಟ್ ಉದ್ದ ಇದ್ದು ಅದರ ಅ.ಕಿ. 6000/- ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಬಹುದು, ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 151/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸದಸ್ಯಳ ಅಪಹರಣ:

ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಮ ದಂಡೋತಿ ಸಾ|| ಅಲ್ಲೂರ(ಕೆ) ರವರು ಹೆಂಡತಿಯಾದ ದೇವಕಿ ಇವಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸದಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು 20 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಅತ್ತೆ ನೀಲಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಾವ ಚಂದ್ರಾಮ ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ರಾಮ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಟಿಕಾರ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವಳನ್ನು ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಾಮ ಖತಾಲ, ಚಂದ್ರಾಮ ತಂದೆ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಖತಾಲ , ರಾಮ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಟಿಕಾರ ಸಾ|| ಅಲ್ಲೂರ(ಬಿ) ರವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 117/2011 ಕಲಂ 365 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 05-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-12-2011

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀiÁvÀ, ¸Á: PÉÆÃlUÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ ºÉÆîzÀ°è vÉÆÃUÀj ¨É¼ÉUÉ QÃl£Á¸ÀPÀ OµÀzÀ ºÉÆÃqÉwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀiÁvÀ, ¸Á: PÉÆÃlUÉÃgÁ ºÁUÀÄ UÀAUÀ±ÉnÖ ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ Er ¢ªÀ¸À vÀ£Àß ¨ÉäUÉ UÀmÁgÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ QÃl£Á¸ÀPÀ OµÀzºÉÆÃqÉwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄRPÉÌ §nÖ PÀnÖgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÁAiÀÄAPÀ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ QÃl£Á¸ÀPÀ OµÀ¢ü gÁdPÀĪÀiÁgÀ£À ±ÉÃjgÀzÀ°è ºÉÆÃV ªÁAwAiÀiÁUÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü ¢£ÁAPÀ 1-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CPÀÌ «dAiÀÄ®Qëöäà E§âgÀÄ PÀÆr ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì eÁzsÀªÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr, C°èAzÀ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÀÄ ªÀiÁr ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ 03-12-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aPÀìvÉ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄÈvÀÛ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n, ¸Á: ºÀÄtf, vÁ: ¨sÁ°Ì, EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ¢£ÁAPÀ: 02-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¯Á®¨ÁUÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ 02-12-2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©¢ÝzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ DzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ K£ÀÆ £É£À¦gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¢£ÁAPÀ 02-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DzÀAvÀºÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 4-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ n.Cgï.gÁWÀªÉAzÀæ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ mÁQøï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á £À¹Ã©£À E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÁfÃzÀ RÄgɲ vÀAzÉ dªÀiÁ¯ï RÄgɲ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: RÄgɲ, ¸Á: R¸Á§ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ ºÀt 5,950=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2011 PÀ®A 279, 427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 03-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà J¦¹-111 ºÉÆPÁæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ fÃ¥ï £ÀA PÉJ-38/f-205 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ EªÀgÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¥sÀÄqï ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß OgÁzÀ(©) ¬ÄAzÀ ¨ÉÆAw vÁAqÁ ªÀgÉUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JPÀA¨Á ²ªÁgÀzÀ °AV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥Áå±ï ¥ÉÆæà £ÀA .JA.JZï.-24/JPÀì.-4736 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ F±ÀégÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸Á: ªÀÄÄQð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥Éưøï fÃ¥ï£À ªÀÄÄA¢£À JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥Éưøï f¥ï qÁåªÉÄÃeï DV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 jAzÀ 40 ¸Á«gÀ gÀÆ AiÀĵÀÄÖ ºÁ¤ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/12/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ vÉÆÃj gÀªÀgÀ ©Ã¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉAQ¥À½î UÁæªÀÄzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÀrØ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ EvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DUÀzÀ ªÉÊjUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄmïgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: PÉÆqÀA§® gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 238/2011 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 02-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸ÉÆä ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CA©PÁ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÀAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÀ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸À°ªÀiÁ© UÀAqÀ AiÀÄPÁâ® SÁzÀgÀ¨ÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ PÀ©ÃgÀ¨ÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á¨ï ¸Á: ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄqÀV EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ M¯É ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ EmÁÖUÀ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ AiÀÄPÁâ¯ï ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÄPÁÛgÀ EªÀgÀÄ PÀÆr M¯É ºÁPÀ¨ÉÃr CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ vÀĪÀiï PË£ï ºÉÆÃvÉ ºÉÊ ºÀªÀiÁgÉ PÉÆà gÀÄPÁ£É ªÁ¯É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ MwÛ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ PÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 192/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¨ÉÆÃvÀV ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÀjd£À, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃvÉUÁgÀgÁzÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ CqÉÃ¥Áà ªÀÄgÀPÀ® ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà §¸À£ÉÆÃgÀ E§âgÀÄ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀ eÉÆvÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è qÉʪÀÄAqÀ ºÉÆmÉî PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀtÚ zÁjAiÀÄ £Á° ¸ÀéZÀÑUÉÆý¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ @ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ªÉÄvÀgÀ ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ F §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è £Á° ¸ÀéZÀÑUÉÆý¸ÀĪÀ PÉ®¸À £À£ÀߢzÉÝ, ¤ÃªÁåPÉ ¸ÀéZÀÑUÉÆý¸ÀÄwÛ¢Ýj, ¤ªÀÄäUÁågÀÄ £Á° ¸ÀéZÀÑUÉÆý¸À®Ä ºÉýzÁÝgÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âÃtzÀ gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 32, 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-12-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀĤïï vÀAzÉ PÀgÀt¹AUÀ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, eÁw: gÀd¥ÀÆvï, ¸Á: ¨É£ÀPÀ£À½î, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠫gÉÃAzÀæ J£ï ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É£ÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É UÉƧâgÀ aîUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ, ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£Àì «ZÁj¸À®Ä K£ÀÆ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£Àì EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 87 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÆ C.Q 4350/- EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 04/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß ¥ÀmÉî eÉÆvÉAiÀÄ°è PÁ®ßrUɬÄAzÀ J£ï,ºÉZÀ £ÀA-9 gÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ¥ÁµÁ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® JzÀgÀÄUÀqÉ J£À,ºÉZï, £ÀA 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉJ-32/JªÀiï-7884 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ §®UÁ® gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnAiÀÄ PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03,04-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ eÁ§±ÉnÖ PÁA¥ÉèPÀìzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÉ ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ UÉÆÃqÉ MqÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 7 ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q 20,000=00 AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqsÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2011 PÀ®A 51, 52(J), 61, 68(J) gÉÊnAUï DåPÀÖ 1957 :-

¢£ÁAPÀ 04/12/2011 gÀAzÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ D¢vÀå DrAiÉÆÃ-«rAiÉÆà r«r-«¹r PÁå¸Émï ¸ÉAlgï£À°è ««zsÀ ¨sÁµÉAiÀÄ £ÀPÀ° ¹rUÀ¼À ¦æAmïUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀiÁ«£ÀzÉÆrØ, ¸Á: amÁÖªÁr, EvÀ£À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JA. ¥ÁnÃ¯ï ¦.L. r.¹.L.© ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj CAUÀr ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, CAUÀr¬ÄAzÀ ««zsÀ ¨sÁµÉAiÀÄ MlÄÖ 1850 £ÀPÀ° ¹rUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ qÀĦèPÉmï ¦æAlgï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2125/- gÀÆ, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï, »ÃUÉ MlÄÖ 51,375/- gÀÆ ¨É¯É G¼Àî ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮರಾಯ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ಸಾ; ಕಲ್ಲೂರ ಹಾ.ವ:ನೃಪತುಂಗಾ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಶಹಾಬಾದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 04-12-2011 ರಂದು 14.45 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಕೆಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲು ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಬಸ್ಸ ನಂ: ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಬಸ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎಫ್ 1099 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 156/2011 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ತುಕ್ಕೋಜಿ ಸಾ: ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 21/9/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಪೂಲಿನ ಹತ್ತಿರ 4 ಜನ ಹುಡಗರು ಕುಳಿತಿದ್ದು ಅವರು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ನಾನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಬಂದು ಹೆದರಿಸಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ 2 ಮೋಬೈಲ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 16700/- ರೂ ಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 19500/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 362/2011 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

ಅಲಕ್ಷತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಸೊಮಲಾ ಚವ್ಹಾಣ ಉ:ಲಾರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ ನಂ: ಕೆ.ಎ-32/ಬಿ-4529 ನೇದ್ದರ ಮಾಲಿಕ ಸಾ|| ಬಲರಾಮ ಚೌಕ ವಾಡಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 4/12/2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕರ ಡ್ರೈವರ ಮಶಾಕ ಇತನು ಟ್ಯಾಂಕರ ನಂ: ಕೆ.ಎ-32/ಬಿ-4529 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮಾಹರಾಷ್ಟ್ರರಾಜ್ಯದ ಪರಲಿಯಿಂದ ಬೂದಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಹಾಬಾದ ನಂತರ ಶಂಕ್ರವಾಡಿ ಬಸ ಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಟ್ಯಾಂಕರ ಚಾಲಕನು ಟ್ಯಾಂಕರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಲಾರಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕನು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಟ್ಯಾಂಕರ ಎದುರಿನ ಗ್ಲಾಸ ಮುರಿದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ ಬೆಂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 188/2011 ಕಲಂ: 279 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಮತ್ತು ಅಪರಾದ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ದೇವಿಂದ್ರ ಕುಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 04/12/2011 ರಂದು 2000 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ ಬಂಡ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಮೋಟರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಂದಾಜು 21-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೋವಾ ಹೊಟೇಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆತನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲೈಸನ್ಸ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ನೋಡಲು ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಕಂಪನಿಯ (ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಫ್ಯಾಶನ್) ಕೆಎ 5/1229 ಅ||ಕಿ|| 25,000/- ಬೆಲೆಬಾಳುವದು ಇದ್ದು, ಸದರಿ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸಂಶಯಬಂದು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ಮಾಜೀದ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಹುಸೇನಿ ವಯ|| 29, || ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ|| ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಆತನಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.