Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 26, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ºÀÄ£ÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄgÉÃgÀ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà dmÉßÃgï ©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgï, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà dmÉßÃgï EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ Q¯ÁègÀnÖ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå gÁdQÃAiÀÄ ªÉʵÀåªÀÄåUÀ½zÀÄÝ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25-08-11 gÀ ¨É¼ÀV£À 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸À¥Àà,& ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ªÀÄPÀÌtÚ£ÀÄ ©üêÀÄtÚ Q¯ÁèègÀnÖ FvÀ£ÀÄ zÉÆqÀØ PÀ®è£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ©üêÀÄtÚ£À ªÉÄÃ¯É JwÛºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ®VzÀÝ ©ÃªÀÄtÚ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ «ZÁj¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è NrºÉÆÃVzÀÄÝ »AzÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ £ÀA 2 ±ÀgÀt¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ D¥Á¢vÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ºËzÀÄ §A¢zÁÝ£É £ÉÆÃqÀ¯Éà K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄî« ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:25/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À f£ÁߥÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ;£ÁAiÀÄPÀ, FvÀ£ÀÄ f£ÁߥÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA.19/J £ÉÃzÀÝg°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄUÉÉ ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ PÉÆÃnð£À DzÉñÀ EzÉ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÁÝUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ÀÄ ºÉÆ® £ÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è EzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ §AzÀÄ ¹nÖUÉÃj K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÉÆÃlð DzÉñÀ £ÀªÀÄäAvÉ DVzÉ ¤Ã£ÀÄ KvÀPÉÌ ºÉÆ® ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀªÀgÉà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ZÀAzÀæ ±ÉÃRgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À PÀ¯Áä® UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä FPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ¸Á§ªÀÄä EªÀ½UÉ zÉÆqÀØ gÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ gÀAUÀªÀÄä CAvÁ E§âgÀÄ CPÀÌ£ÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. f£ÁߥÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.19/J £ÉÃzÀÝgÀ°è 4 JPÀgÉ 21 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¸ÀtÚ gÀAUÀªÀÄä EªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸Á§ªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ 3 d£À CPÀÌ vÀAVAiÀĪÀjUÉ ¸ÀªÀÄ¥Á®Ä CAvÁ wÃ¥ÀÄð ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀjUÉ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð ªÀiÁr ®Qëöäà UÀAqÀ PÀgÉ¥Àà EªÀjUÉ C¼Àw ªÀiÁr ¤ÃqÀĪÀAvÉ DzÉò¹zÀÝjAzÀ ¸ÀªÉÃðAiÀÄgï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ §AzÁUÀ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:f£ÁߥÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F ºÉÆ® £ÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°èzÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É AiÀiÁPÉ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢j CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉÀzÁr C¥ÀªÀiÁ£À UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ®Qëöäà EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÉÆãÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç ªÀiÁåPÀ¯ï, FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÁgÀzÀ ¤ÃjUÉ CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÁ¥Á¸À §gÀzÀ PÁgÀt JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 25/08/11 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ UÉÆãÀªÁgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁd, CªÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä ºÁUÀÆ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ¸ÉÃj gÀ§âtPÀ°èUÉ ºÉÆÃV ©üêÀĪÀé¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ©üêÀĪÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd , gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ¨ÉlzÀÆgÀ, FgÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ¨ÉlzÀÆgÀÄ , ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÉlzÀÆgÀÄ , AiÀÄAPÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÉlzÀÆgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÀ§âtPÀ¯ï ,ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ gÀAUÀzÁ¼À, ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà gÀAUÀzÁ¼À ºÁUÀÆ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà gÀAUÀzÁ¼À ªÀÄƪÀgÀÆ ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼À J®ègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ J®èjUÉ CªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀÄ®èAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 24.08.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ gÁ¼ÀzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è D±ÀtÚ vÀAzÉ dA§£ÀUËqÀ ¸Á. gÁ¼ÀzÉÆrØ EªÀgÀ HgÀ ªÀÄÄA¢£À ªÉƸÀA© vÉÆÃlzÀ°è ªÀļɬÄAzÁV ¹r®Ä §rzÁUÀ ¸ÀzÀj vÉÆÃlzÀ°è ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, 1 DPÀ¼ÀÄ, 1 JªÉÄä EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨ÉzÀj MAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ G½zÀ DPÀ¼ÀÄ, JªÉÄä ªÀÄ£ÉUÉ Nr §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À C.Q. 1,15,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2011 gÀAzÀÄ ²æÃ. C±ÀtÚ UÉÆ®ègï PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À V¤ßªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÁègÉrØ FPÉAiÀÄÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ºÁdgÁV PÉ,ºÀAa£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¥Á°£À 1 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è PÉ. ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ 1) £ÀgÀ¸ÀgÉqÀØ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr d«ÄãÀÄ vÀªÀÄä ¥Á°£ÀzÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ d«ÄãÀÄ ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀAvÉ E¯ÁèªÁzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2011 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À PÉƼÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ EvÀ¤UÉ FUÉÎ 11 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ D PÁ®zÀ°è ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt £ÀUÀzÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ 1 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¥Àæw ¤vÀå ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ §qÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w¥ÀàªÀļÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ w½¹zÀÝjAzÀ FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÆgÀÄ vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ DzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀgÀzÀQë£À ºÀt vÀgÀzÉ EzÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw w¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2011 gÀAzÀÄ 132 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 24,100-/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಮಟಾಕ ಪ್ರಕರಣ :

ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 26/8/2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರೋಜಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಪವನ ನೆಜ್ಜೂರ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ಪ್ರೋ) ರವರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಬಿ. ಆರ್ ರಾಠೋಡ ಪಿ,ಎಸ್,ಐ,  ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ, ಜಮೀಲ ಅಹ್ಮದ ಪಿಸಿ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಮಲಿಂಗ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಇವರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಶಿರೂರ ರವರು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ದೃಡಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 8225=00 ರೂ,  ಎರಡು ಕಾಲ್ಯೂಕೇಟರ,   ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು, ಮೊಬೈಯಲ್,  ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ .

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 26-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 26-08-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQë ¦üAiÀiÁ𢠱ÀQî CºÀªÀÄzï vÀAzÉ d«Äî CºÀªÀÄzï ±ÀªÀÄä£ï ªÀAiÀÄ : 48 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: J¯ï.L.¹ JeÉAmï ¸Á ºÀÄqÀÄV EªÀgÀÄ alÄUÀÄ¥Áà¢AzÀ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉ.J.32/J-0499 ºÁUÀÆ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¥ÁåUÉÆà DmÉÆ £ÀA 39/5729 £ÉÃzÀÄÝ ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J. 38/J¥sï-510 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DmÉÆêÀÅ §¹ìUÉ NqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆêÀÅ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ eÁQÃgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸Á§ ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁªÁ¯É, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: Dgï.JªÀiï.¦. qÁPÀÖgï. ¸Á alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ §¸ï DvÀ£À ªÉÄð¤AzÀ ºÉÆÃVzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2011 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÀuÉñÀ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á §PÀZËr ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ® JjAiÀiÁ ©ÃzÀgÀÀ EªÀgÀÄ £ÁvÀ ºÁåArPÁæ¥sÀÖ ¥sÁåPÀÖj ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ JgÀqÀÄ CAvÀ¹Û£À ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃzÀ®£ÉÃAiÀÄ CAvÀ¹Û£À°è PÀbÉÃj EzÀÄÝ, JgÀqÀ£Éà CAvÀ¹Û£À°è vÀ£Àß ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è 30 d£À PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-05-2011 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå AiÀiÁzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥sÁåPÀÖj £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥Á®£Á EªÀ¼ÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀ¼ÀÄ »ÃUÀÄgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 31-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¥sÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¥Ál°, £ÉPÉè¸ï, £Á£ï, UÀAl£ï, ZÉÊ£À ¸ÀgÀ Q«AiÀÄ°èzÀÝ ºÀÆ, ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ, GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 251 UÁæA §AUÁgÀ C.Q. 4,92,000 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÁAiÀiÁ¸ÀàzÀ DgÉÆæ 1) ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf 2)¸ÀĤÃvÁ vÀAzÉ ²ªÁf 3) DPÁ±À vÀAzÉ ²ªÁf J®ègÀÆ PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á UÉÆÃgÀaAZÉÆý, (4) dUÀ£ÁßxÀ ¸Á §¼ÀvÀ EªÀgÀ ªÉÄÃPÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ªÉÆÃUÀ®¥Áà ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð, G : UÁæA ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå eÁ: UÉƯÁè ¸Á §¹gÁ¥ÀÆgÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ FgÀtÚ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19/08/2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ¢AzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr J¸É¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÁdÄ ¥ÀÄeÁj, 30 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á ¨Á§½ vÁ OgÁzÀ (©)¸ÀzÀå :PÉÆüÁgÀ PÉÊUÁjPÉ ¥ÀæzÉñÀ £Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀA¢¤ ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ºÀÄqÀÄV gÀÆ¥Á EªÀgÀ eÉÆvÉ EAqÀ¹ÖçAiÀÄ® JjAiÀiÁzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ±ÀA¨sÀÄ, ¸Á §PÀZËr EªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ £ÀA. PÉJ-38/ PÉ 899 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄV gÀÆ¥Á EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ E§âjÃUÀÆ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n.«í.J¸ï. ªÁºÀ£À £ÀA- PÉ.J-26/PÉ-910 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ r¸Éïï vÀgÀĪÀ¸À¯ªÁV VtÂUÉÃj ¬ÄAzÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀPÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀUÉ ºÉÆÃV C°è r¸Éïï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À vÀªÀÄä n.«í..¸ï..£ÀA PÉ.J-26/PÉ-910 ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É VtÂUÉÃjUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁdÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁåAlgï ªÁºÀ£À £ÀA-PÉ.J-43/929 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ n..«í.J¸ï. ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4:45 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ CdÓ »gÉñÁå«ÄÃzÀ¸Á§, CfÓ ºÀĸÉãÀ©ü, ¸ÀA§A¢ ¥ÁwêÀiÁ©ü, ¨Á®PÀ ªÀi˯Á¸Á§ J®ègÀÆ ªÀiÁgÀÄw M«Ä¤ ªÁºÀ£À £ÀA- J.L.PÉ-4545 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÁ®PÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÀ®UÉÃj¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½UÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÌöå£ï E¸Áàvï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA- PÉ.J-22/©-3795 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ M«Ä¤ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ M«Ä¤ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ J®èjUÀÆ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :.

¢£ÁAPÀ. 24-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀA UÉÆëAzÀ¥Àà GgÀPÀÄA¢ ¸Á.dÆgÀlV FvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£À §® ZÀ¦àUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÉZï.¹ 95 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಹೋಟ್ಕರ, ಸಾ|| ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 24/08/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕುಡಿ ಕಿರಣಾ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ ಇವರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನೀನು ಮಾಂಗರವಾಡಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಂಧಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಾಂಬಳೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಎಜೂಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಚ ಸಾ: ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ದಿನಾಂಕ 25/08/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿ.ಎಲ್. ಗುಡಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇನ್ನೂ 4 ಜನರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಡು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ.ಎಲ್. ಗುಡಿಯಪ್ಪ ಇತನು ಜಾತಿ ಏತ್ತಿ ಬೈದು ನಮಗೆ ನೀನು ಸಪ್ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿಯಾ ಅಂತಾ ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ @ ಬಸಣ್ಣ ಬೋರಖಡೇ ಸಾ: ಸೈಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಬಸವರಾಜ ಇತನು ದಿನಾಂಕ 24/8/11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಏರುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖವಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 25/8/11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ದಿನಾಂಕ 25/8/11 ರಂದು ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮು ಚವಾಣ ಇತನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 9 ಜನರನ್ನು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೈಬೀಮ ಕೋರಳ್ಳಿ ಇತನ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಂಡು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಜನರು ಎದುರು ಬದರು ಆದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಸಂಭವಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತೆಗೆ ಭಂಗವುಂಟಾಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.