Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 8, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
.  
ದಿನಾಂಕ: 07/08/2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀA±Áä, 40ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÀªÀUÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.  FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಈತನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.. 03  ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್. 4057 ನೇದ್ದರ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಟಿ.ವಿ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವಂತ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಹಾಗೇಯೇ ಅತಿಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದುವಂದಲಿ ಮತ್ತು ಪಲಕನಮರಡಿ ರಸ್ತೆಯ ವಂದಲಿ ದಾಟಿ  2 ಕಿ.ಮೀ. ನಂತರ, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಸೈಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ, ರೋಡಿನ ಬಾಜು ಇದ್ದ ಬಾಂಡಗಲ್ಲಿಗೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಹಾSಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಳಲು ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಎದೆಗೆ, ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ  ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಕುಳತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಗೈ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಬಲಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದುಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2014 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

           ¢£ÁAPÀ: 07-08-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-G¥Áæ¼À FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß eÉÆvÉUÁgÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ,J-36/E¹-5577 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¹zÉÆrØ¢AzÀ °AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ ªÀiÁUÀðªÁV G¥Áæ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¸ïzÉÆrØ PÁæ¸ï zÁn §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸À«Ä vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸À«ÄÃzï ªÀAiÀÄ:21 eÁ-ªÀÄĹèA, G- ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgï PÉJ-36/JªÀiï- 1922 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgï £ÀA PÉJ-36/JªÀiï- 1922 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄð£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÉÄð£ÀAvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ   PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2014 PÀ®A 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ 07.08.2014 ರಂದು 2030 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಂಗಣ್ಣ, 24 ವರ್ಷ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಮಾದಿಗ ಸಾ: ಫತ್ತೇಪೂರ FvÀ£ÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು  ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 2000 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರವು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶಿವಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಗಂಜಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 153/2 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ. 4-8-2014 ರಂದು 0800 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ 1] ಸೂಗಪ್ಪ ವಯ 60 ವರ್ಷ, ಕುರುಬರ ಸಾ: ಗಂಜಳ್ಳಿ.2] ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೂಗಪ್ಪ ವಯ 33 ವರ್ಷ, ಕುರುಬರ ಸಾ: ಗಂಜಳ್ಳಿ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸದರಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ತಾನು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಸದರಿ ಅಪಾದಿತರು ಯಾಕಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಹೊಲ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಬದುಕಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಆಕೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮುಗಿತು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅಪಾದಿತ ನಂ.2 ಇತನು ತನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೊಲದ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಸಹಿತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 220/2014 PÀ®A 447, 504, 323, 506 ಸಹಿತ 34 ಭಾ.ದಂ.ಸಂ. ಮತ್ತು 3(I) (X) ಹರಿಜನ/ಗಿರಿಜನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ 1989 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

    ದಿನಾಂಕ;-07/08/2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-50 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  ¹§âªÀÄ¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ಪುಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದPÉÌ ºÉÆÃV C°è ಶರಣಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಾಗಿ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/-ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 7-45 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1).ಗಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗನಗೌಡ ರಾಗಲಪರ್ವಿ 40 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ನಾಯಕFvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ  CvÀ¤AzÀ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 400/-ರೂ.1-ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು, ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ,1-ನೋಕಿಯಾ ಮೋಬೈಲ್ ಅಂ.ಕಿ.300.ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ತಾಬಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ «ZÁj¸À®Ä  ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಲು ಮಹ್ಮದ ತಂದೆ ಮೋದೀನಸಾಬ ಕಟಗರ್ ಈತನಿಗೆ  ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.£ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 145/2014.ಕಲಂ.78(3).ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ವಯಾ 33 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಜಂಗಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ,
FvÀ£À ಅಕ್ಕ ಗಂಗಮ್ಮ ಈಕೆಯನ್ನು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜವಳಗೇರದ ಮಹೇಶಶಾಸ್ತ್ರಿ ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು,ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಹರಿಯುವದು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುಸ್ತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಾವು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.ರಾಯಚೂರು ಮುಂತಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ್ಯೂ ಕಡೆಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲಾ.. ದಿನಾಂಕ;-07/08/2014 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣ ಮೈಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಮೃತ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಗಂಗಮ್ಮಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂಶಯ ವಗೈ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.14/2014.ಕಲಂ.174.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.08.2014 gÀAzÀÄ    80  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   13,200 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ವಾಡಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣಬುಡ್ಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಲಕ್ಷ್ಮಿಪೂರ ವಾಡಿ ಇವರ ಮಗ ಹಣಮಂತ ಇವನು ದಿನಾಂಕ 07-08-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹಲಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಿಗ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಕೊಡಚಿ @ ಚೌದ್ರಿ ಇವರು ಫೊನಮಾಡಿ ತನಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಗೊರಖಪಾಶಾ ಫೊನಮಾಡಿ ತಾನು ವಾಡಿಯಿಂದ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಮೆಲೆ ಹಲಕಟ್ಟಾಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಪೆಟ್ರೊಲಬಂಕ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೊ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹೊಗಿದ್ದರಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಯಾರು ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹಲಕಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಚೌದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಇದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷಿಪೂರ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಬುಡ್ಡಪ್ಪಾ ಅಂತಾ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 10 ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೊ ವಾಹನ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹಲಕಟ್ಟಾಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಆಗ ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ನನಗೆ ಫೋನಮಾಡಿ ಹೇಳಿದನು. ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊಗಲು ನನ್ನ ಬೀಗ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಚೌದ್ರಿ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಲಲಿತಾ ಇವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ನೊಡಲು ನನ್ನ ಮಗ ಹಣಮಂತನ ಎಡಗಾಲ ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಬಲಗಾಲ ಸಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಗಡೆ ತೆಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಬರ ಹತ್ತಿತು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೈಗಳಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ವಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಭರತ ತಂದೆ ದೀಪಕ ಮಾಳಗೆ ಸಾ: ಎಲ್,ಎಲ್, ಕೇರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ಆದರ್ಶ ನಗರ ರಿಂಗ ರೋಡ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು  ದಿನಾಂಕ 08-08-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಇಡಿ-5906 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಕ್ರಾಸ್, ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್ ಸರ್ಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿನಿಂದ ಮೋ/ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ವಾಯಿ-8162 ರ ಸವಾರನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋ/ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಗುಪ್ತಪೆಟ್ಟು, ತರಚಿದಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲ ಮುಂಗೈಗೆ ತರಚಿದಗಾಯ ಹಾಗು ಬಲುಭುಜಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮೋ/ಸೈಕಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸವಾರನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-08-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-08-2014

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2014 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DPÀÖ :-
  
¢£ÁAPÀ: 6-8-14 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 ¦.JªÀÄ.UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà PÉÆqÉØ£ÉÆÃgÀ ¸Á; GqÀ¨Á¼À FvÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ F±À¥Áà @ F±ÀégÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà EªÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ JzÀÄÝ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ¤ÃuÁð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý 5:30 UÀAmÉUÉ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ¤uÁðPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¨sÀAV EªÀ£À eÉÆvÉUÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤ÃuÁðPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛªÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄ vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÁåUÉÆà C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39-1494 DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃuÁð¢AzÀ ©nÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ£À »AzÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ¯É HjUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ Hj£À PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¤ÃuÁ𠲪ÁgÀzÀ C±ÉÆÃPÀgÉrØ ®ZÀÑ£ÀUÁgÀ ¤ÃuÁð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤uÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä vÀªÀÄä PÀĽvÀ DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ DmÉÆÃzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DmÉÆà ZÁ®PÀ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ M§â ªÀåQUÉ DmÉÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ DmÉÆÃzÀ »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄÆägÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¹ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ DmÉÆÃzÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV  UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä F±À¥Áà EªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®PÀ¥Á¼ÀzÀ ºÁWÀÄ §® ªÉÄ®ÄQ£À ªÉÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DmÉƪÀ£ÀÄß ªÉÊf£ÁvÀ ¨sÀAV EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ CzÉà DmÉÆzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊf£ÁvÀ E§âgÀÄ PÀÆr E¯Ád PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSɽî D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ qÁPÀÖgÀ gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt DmÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀB 06/08/2014 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ ¥ÀgÀªÀiÁ¼É£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄB48 ªÀµÀð, eÁwBgÉrØ, GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸ÁBPÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà gÉrØ ¥ÀgÀªÀiÁ¼É£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄB55 FvÀ£ÀÄ PÀÆ° ºÁUÀÄ ¨Á« ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½¤AzÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà gÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Á« ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀB 06/08/2014 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¨Á§ÄgÉrØ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ¨Á« PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¨Á«AiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÉrØ ºÁWÀÄ ±ÀgÀt¥Àà dªÀiÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ©mÁÖUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ K£ÁVzÀzÉ JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV ¨Á§ÄgÉrØ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ ¤£Àß UÀAqÀ£ÀÄ KQ ªÀiÁqÀ®Ä ¨Á«¬ÄAzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¨Á«AiÀÄ°è PÉæÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÉæãï¤AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ ºÀuÉUÉ M¼ÀUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt CA§Ä¯É£ïìUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                                                            
OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA> 266/2014 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/08/2014 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ªÀÄÄPÉÛ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð, eÁ, °AUÁAiÀÄvÀ G ¥sÀnð¯ÉÊd¸Àð CAUÀr ¸Á. vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TÃvÀ Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉÃ¥Áà ¥Ánî gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ¢AzÀ EgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 06/08/2014 gÀAzÀÄ J.¦.JA,¹ ªÁqÀð£À°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀªÀÄ£ÉÃAiÀÄ°è ªÁ¸ÀÄÛ ±ÁAw EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀgÀ¸Àéw ¨ÉýUÉΠ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀzÁV ªÀÄ£ÉÃUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ Qð ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆøÀ ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ°è ¨sÀd¤ ¥ÀÆeÁ, EgÀĪÀ¢AzÀ gÁwæ C¯Éè G½¢zÀÄÝ, EAzÀÄ ¨ÉýUÉ 0800 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉÃUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ ¨ÁV°£À PÉÆAr ªÀÄÄgÀ¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁjAiÀÄ Q° PÀÆqÁ ªÀÄÄgÀ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è£À 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀ¸ÀgÁ 15 UÁæªÀÄ G¼Á C.Q. 41250 /- gÀÆ 2) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ dĪÀÄPÁ 5 UÁæªÀÄ G¼Á C.Q. 13750/- gÀÆ 3) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ 5 UÁæªÀÄ G¼Á C.Q. 13750/- gÀÆ 4) §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀävÀæ 2 UÁæªÀÄ G¼Á C.Q. 5500/- gÀÆ 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000/-  »ÃUÉ  MlÄÖ 1,04,250/-  gÀÆ   ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀz ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 267/2014 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07/08/2014 gÀAzÀÄ  1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀĪÀÄ£À¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ZÀªÀít ªÀ. 30 ªÀµÀð, eÁ, ®A¨ÁtÂÀ G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á. £ÀA¢ ©Ãd®UÁAªÀ  ¸ÀzÀå °ÃqÀÌgÀ  PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸ÀPÁÌV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ °ÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉƤAiÀÄ°è ªÀÄPÀÆ⮸Á§ ªÀĤAiÀiÁgÀ  gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ°è ¨ÁqÀUÉ¢AzÀ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 01/08/2014 gÀAzÀÄ ¥ÀAZÀ«Ä ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV EAzÀÄ ¨É½UÉ 8 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §V®Ä £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄgÀ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä J®è ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ®è¦°èAiÀÄV ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃr C®ªÀiÁj vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  CzÀgÀ°è£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®zÀ°è ºÁQzÀ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ dĪÀÄPÁ 7 UÁæªÀÄ C.Q. 12000/- gÀÆ 2) §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ 4 UÁæªÀÄ  C.Q. 7000/- gÀÆ 3) ¨É½îAiÀÄ UÁè¸À 4 vÉƯɠ C.Q. 2000/- gÀÆ 4) ¨É½îAiÀÄ PÀqÀUÁ 5 vÉƯɠ C.Q. 2500/- gÀÆ MlÄÖ 23,500/- gÀƪÀiË®åzÀ §AUÁgÀz ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 265/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 07/08/2014 ರಂದು 2000 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿಇರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ ಗುಣವಂತರಾವ ಬಿರಾದಾರ ವಯ 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ : ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಲೇಕ್ಚರ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 04-05/08/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರದ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಎದುರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಶೋಕ ಲಿಲ್ಯಾಂಡ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ.-38/4542 .ಕಿ. 650000/- ರೂ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದು ಕಳವು ಆದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಇದ್ದು ಸದರಿ ಲಾರಿ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಕೀಲಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ಸಾ: ಸುಲ್ತಾನಬಾದವಾಡಿ ಈತನು ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕನಾದ ನೀಲಕಂಠ ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 05/08/2014 ರಂದು ಬೆಳಗೆ 0900 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೋಡಲು ಲಾರಿ ಇರಲ್ಲಿಲ. ಸದರಿ ಲಾರಿ ಫೈನಾನ್ಸದಾರರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ತಿಳಿದು ಔರಾದ. ಸಂತಪೂರ, ಬೀದರ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಜಹೀರಾಬಾದ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸದರಿ ಲಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲ್ಲಿಲ. ಸದರಿ ಲಾರಿ 2006 ಮಾಡಲ ಇದ್ದು ಅದರ ಬಣ್ಣ ಚ್ಯಾಕಲೇಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಾರಿ ಕಳವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನನ್ಸದಾರರ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಶಂಸಯ  ಇರುತ್ತದೆ. ಹುಡುಕಾಡಿ ಬರಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.