Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 8, 2013

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿ: 29-09-2013 ರಂದು 18-00  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  UÀ¢ÝV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ wªÀÄÝAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀtÚwªÀÄäAiÀÄå 28 ªÀµÀð,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÀ¢ÝV FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ   ಫಿರ್ಯಾ¢  ಶ್ರೀ ªÀÄw wªÀÄäªÀé UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:UÀ¢ÝV FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ, ªÀiÁ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æÃzÉë J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA:01 wªÀÄÝAiÀÄå ¤UÉ AiÀiÁPÉ ªÀiÁ£À¥Àà£À DqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà DqÀÄ wA¢Ã¤ PÉüÉÆÃPÉ ¤Ã£ÁågÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, DgÉÆæ £ÀA:02 zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚwªÀÄåöå 45ªÀµð, ¸Á:UÀ¢ÝV UÁæªÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV £ÁåAiÀiÁ¯ÁAiÀÄzÀ SÁVà ¦ügÁå¢ ¸ÀA 67/13 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ; 07.10.2013 gÀAzÀÄ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2013 ಕಲಂ: 323,354,504,506(2)  ಐಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ: 06-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: gÁZÀtÚ, 42ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: zÉÆAqÀA§½.FvÀ£ÀÄ °Ãeï ªÀiÁrzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 35, 2 JPÀgÉ d«Ää£À°è ºÁQ ¨É¼É¢zÀÝ ¸ÀeÉÓAiÀÄ£ÀÄß vÉ£É ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV UÀÆqÀÄ ºÁQzÀÄÝ gÁwæAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzÀPÉÌ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ C.Q. 25,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁ oÁuÉ .CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 4/2013 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
DgÉÆæ £ÀA.1 DvÀäPÀÆj UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ gÀPÀëPÀqÀÄ 35ªÀµÀð, ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw DvÀäPÀÆj ¨sÁgÀw UÀAqÀ J.UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ 30ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸ÁB PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀªÀÄqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀëÄ®èPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉPÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 23-7-2013 gÀAzÀÄ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀĪÀÅzÁUÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå.405/13 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 266/2013 PÀ®A.498 (J), 323,504,506 gÉ.«.34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 07.10.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁµÁ vÀAzÉ ºÀĸÉøÁ¨ï w¥À஢¤ßFvÀ£ÀÄ w¥À஢¤ß UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀįÉèñÀ FvÀ£À CAUÀrUÉ §f w£À߯ÉAzÀÄ ºÉÆÃV §f w£ÀÄßwÛzÁÝUÀ C°èUÉ §f vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÉAzÀÄ §AzÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¨ÁµÁ ¯Éà vÀªÀiÁä ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄUÀ£À¯Éà CAvÁ PÉýzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ªÀįÉèñÀ FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¤Ã£ÉãÀÄ ±ÀAmÁ PÉýÛAiÀįÉà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ ¨ÁµÁ FvÀ£ÀÄ ºÀAUÀ AiÀiÁPÉ ¨ÉLAiÀÄwÛ £Á£ÉãÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁvÁr£ÉãÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ ºÁUÀÆ EvÀgÉ £ÁAiÀÄPÀ d£ÀgÀÄ PÀÆr CªÁZÀå §åzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÄâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:146/2013PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,506,¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.10.2013 gÀAzÀÄ 51 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 07-10-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1130 ಗಂಟೆಗೆ ಎಮ್. 80 ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜಗದಂಬಾ ಹೋಟೆಲ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಇತನು ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಬಿ 7950 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮಲೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಶ್ರೀ ಮಹಿಬೂಬ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ  ಸಾಃ ಖುರೇಶಿ ಪಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮಿಜಗುರಿ ನಯಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರಿಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಯಾದಗಿರಕರ ರವರು ಸಾ: ಚಿಂಚೀಳಿತಾಲ್ಲುಕಿನ ನರನಾಳ ಗ್ರಾಮವಿದ್ದು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿವರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶರಣಪ್ಪ ಯಾದಗಿರಕರ ಇವರ ಮಗನಾದ ಬೀಮಾಶಂಕರ ಇತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ನಾವು 4 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರು ಫರಹತಾಬಾಧ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ  ಮಾಡಿ ಉಣಲು ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆವೆ.. ನನ್ನ ಗಂಡನು ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 06-10-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ಹ 3:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಿಳೂಗುಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಿಗರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಇರುವದರಿಂದ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಫರಹತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅವನು ಕುಡಿದ ನಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ನಾವು ತಿಳಗೂಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಿವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ:07-10-2013 ರಂದು 6-30 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಬಿಗರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಲಿಕಳಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಇವಳು ನನಗೆ ಪೋನ್‌ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದು ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಹೊಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮನೆಯಾಗ ಯಾರಿದ್ದರಿ ಅಂತಾ ಕರೆದು ಕೇಳಲಾಗಿ ಏನು ಹೇಳದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೊಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಜಂತಿಗೆ ಉರಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಬೇಗನೆ ಬಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೀಗರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಜಂತಿಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೆಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-10-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-10-2013

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/13 PÀ®A 279, 337 L¦¹. :-    
¢£ÁAPÀ 07/10/2013 gÀAzÀÄ 09:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj CA©PÁ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ, ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð, eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ, «zÁåyð¤, ¸Á:ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÄgÀ vÁ:OgÁzÀ (©) f:©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw ¦æAiÀÄAPÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ, ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÀ eÉÆvÉ PÀÆr ©ÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ²æêÀÄAqÀ® UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©ÃzÀgÀzÀ d£ÀªÁqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ  MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38-PÀÆå-4827 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. CzÉà jÃw ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAr¯Áè. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉåPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ²æêÀÄw ¦æAiÀÄAPÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ PÀÆr gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ CmÉÆÃjPÁëzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. rQÌ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄî «£ÀAw. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                   

 
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2013 PÀ®A 379 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ: 07/10/2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢: 06-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉaiÀÄ°è gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀ zÀ°è ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀ©âtzÀ ºÁgɬÄazÀ MqÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/13 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹  :-
¢£ÁAPÀ 07/10/2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 07/10/2013 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ UÁæA. ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÀ¸ÉÛ CUÀ°ÃPÀgÀt PÁªÀÄUÁj £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §AqÉ¥Áà E§âgÀÄ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr  gÀªÀgÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀªÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃqÀ CUÀ°ÃPÀgÀt ªÀiÁr¹gÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ  PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 119/2013. PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 07-10-2013 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà © PÀÄ¥ÉAzÀæ ¸ÁUÀgÀ ¸Á/ UÁgÀA¥À½î ¸ÀzÀå PÀªÀÄoÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀ£Àß ªÉÆ. ¸ÉÊ. £ÀA. J¦-23/ºÉZï-5689 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßKSÉýî¬ÄAzÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ JA PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ªÉÆ. ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. C®è°è ªÉÆ. ¸ÉÊ. qÁåªÉÄÃeï AiÀiÁVzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 102/2013 PÀ®A 392 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/10/2013 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÁ©ÃgÀ¹AUï  vÀAzÉ ©.¨sÀUÀvÀ¹AUï §ºÁzÀÆÞgÀ. ªÀAiÀÄ 37  ªÀµÀð eÁw gÀd¥ÀÆvÀ G// SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ PÉ®¸À ¸Á//  PÁaUÀÆqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06/10/13 gÀAzÀÄ  UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä E£ÉƪÁ PÁgÀ £ÀA J¦-28 J«-1612 £ÉÃzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä, ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ¼ÀÄ. CvÉÛ-ªÀiÁªÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ²gÀr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ  ¢£ÁAPÀ 07/10/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ©lÄÖ gÁwæ CAzÁd 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀzÀ £ÀÆgÀ zsÁ¨ÁPÉÌ §AzÀÄ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ C°èAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁd 22 Q.«Ä §AzÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV-UÁA¢£ÀUÉ ªÀÄzÀå gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ UÉÆÃ®Ø PÀ®gÀ lªÉÃgÁ £ÀA J¦-03 2©-5213 £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ 4  d£À C¥ÀjavÀ ¸ÀÄ°UÉUÁgÀgÀÄ   ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ CqÀØ UÀnÖ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÃzÀj¹ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EzÀÝ CAzÁd 10 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ, L ¥ÁåqÀ, PÁåªÀÄgÁ, ªÉƨÁ¬Ä® ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁd 3,50,000=00 gÀÆ UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

                                                                  
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠩 PÀÄ¥ÉAzÀæ ¸ÁUÀgÀ ¸Á/ UÁgÀA¥À½î ¸ÀzÀå PÀªÀÄoÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-10-2013. gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆ. ¸ÉÊ. £ÀA. J¦-23/ºÉZï-5689 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßKSÉýî¬ÄAzÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ JA PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. C®è°è ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® qÁåªÉÄÃd DVzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄß CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.