Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 6, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-01-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-01-2019

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 05/2019, ಕಲಂ. 457, 380, 379 ಐಪಿಸಿ :-
¢£ÁAPÀ 05-01-2019 gÀAzÀÄ 0030 jAzÀ 0400 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåd CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ºÁ®»¥ÀàUÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Hj£À PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ¨ÁUÀ°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ vÀUÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ ±À©âgÀ¸Á§ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤Ã°è¹zÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-1240 £ÉÃzÀ£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 1,53,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 06/2019, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-12-2018 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 21-12-2018 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÉ®AUÀ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: FqÀUÁgÀ, ¸Á: ºÀ®§UÁð, vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: ºÀ¼É DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/Dgï-0297 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ «ªÀgÀ 1) ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/Dgï-0297, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀÄ.E.4.eÉ.¹.65.J.©.eÉ.n.014401, 3) EAf£ï £ÀA. eÉ.¹.65.E.n.2023787, 4) ªÀiÁqÀ¯ï 2017 ºÁUÀÆ §tÚ: PÀ¥Àà §tÚ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁAA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 05-01-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀaAZÉƽ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 02/2019, PÀ®A. 392, 448 L¦¹ :- 
ದಿನಾಂಕ 03-01-2019 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹಾನಂದ ಗಂಡ ಅನೀಲ ಕರುಣಶೀಲ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ದಲಿತ, ಸಾ: ನಾವದಗಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಚೀಲದಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಗ್ಗಿದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಬಾಯಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಚಾಕು ತೊರಸಿ ಕೈ ಸನ್ನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗಿ ಅಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹೆದರಿನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಕೊರಳಲಿದ್ದ 3 ಮಾಸಿಯ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 2 ಮಾಸಿಯ ಬಂಗಾರದ ವೋಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮಗಲಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕಡೆಗೆ ನೊಡಿದಾಗ ಕೊರಳಿನ ಹಾಗೂ ಕಿವಿಯ ಬಂಗಾರದ ವಡವೆ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಕಳುವಾದ ಬಂಗಾರದ ವಡವೆಯ ಅ.ಕಿ. 15000/- ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 04/2019, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-01-2019 gÀAzÀÄ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¤lÆgÉ ¸Á: JPÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ J¼Àî CªÀĪÁ¸É ºÀ§â EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü UÀuÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¤lÆgÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ gÁeÉ¥Áà ºÉÃqÉ ¸Á: JPÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. n.J¸ï.-07/J¥sï.J¯ï-7304 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr §gÉÆãÀ £ÀqɬÄj CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É UÀuÉñÀ FvÀ¤UÉ £ÀqÀĪÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ²æÃPÁAvÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ DvÀ£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì - JPÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀªÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JPÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ »rvÀ vÀ¦à MªÉÄäÃ¯É ¹ÌÃqÀ DV ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, UÀuÉñÀ FvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃPÁAvÀ FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CªÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ vÀªÀÄÆägÀ PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄÆägÀ PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà aãÀPÉgÉ gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®èjUÀÆ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 05/2019, PÀ®A. 419, 420 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ E£ÁAiÀÄvÀ SÁ£À vÀAzÉ UÀįÁ§ SÁ£À ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ CdªÀÄzÀ C° vÀAzÉ E£ÁAiÀÄvÀ C° ©gÁzÁgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ §¸À £ÀA. PÉJ-16/©-1994 ªÀÄvÀÄÛ PÉJ-16/©-1995 £ÉÃzÀÄÝ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ¢£ÁAPÀ 23-10-2017 gÀAzÀÄ ¸ÁQë d£ÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ £ÀAiÀĪÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÉÃR DºÀäzÀ, C¥sÀìgÀ SÁ£À vÀAzÉ E¨Áæ»A SÁ£À, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥Ánî ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ CdªÀÄzÀ C° EªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §¸À PÉÆqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÀtzÀ §UÉÎ JgÀqÀÄ ZÉÃPÀ PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸À» ªÀåvÁå¸À CAvÁ ZÉÃPÀ dªÀiÁ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 05-01-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 03/2019, ಕಲಂ. 03/2019, ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 05-01-2019 ರಂದು ಸೆವಂತ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿರ ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಬಿ.ಅಮರೇಶ ಪೊಲೀಸ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಸೆವಂತ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿರ ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಪಾಪವ್ವಾ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ಶ್ಯಾಮ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಯ: 30 ವರ್ಷ , ಜಾತಿ: ಎಸ.ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಜ್ಯೋಶಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಇತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೀಲದ ಗಂಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಹಿಡಿದು ಚೀಲದ ಗಂಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ 1) 90 ಎಂ.ಎಲ್ ವುಳ್ಳ 52 ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯಿಸ್ ಪೇಪರ ಪಾಕೇಟಗಳು, 2) 180 ಎಂ.ಎಲ್ ವುಳ್ಳ 4 ಓಲ್ಡ್ ಟಾವರ್ನ ಪೇಪರ ಪಾಕೇಟಗಳು ಇದ್ದವು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಕೆಟಗಳ ಅ.ಕಿ 1856/- ರೂ. ದಷ್ಟು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.