Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 12, 2014

Raichur District Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
 AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
    ಮೃತ  FgÀ¥Àà vÀAzÉ »gÉà °AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 80 ªÀµÀð eÁ; PÀÄgÀ§gÀÄ   ¸Á: PÀ£Áßj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ¤UÉ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದು ಗುಣಮುಖನಾಗದೆ ಇದ್ದುರಿAದ ಮೃತನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು   ದಿನಾಂಕ: 11-12-14 ರಂದು 12-00 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರು ಕನ್ನಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಗುಣ ಮುಖನಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ: 12-12-14 ರಂದು 00-15 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೃತನ  ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ PÀgÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ; PÀÄgÀ§gÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ£Áßj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.       ಯು.ಡಿ.ಆರ್ £ÀA: 54/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
         ಮೃತ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ" 42 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï.FvÀ¤UÉ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದು ಗುಣ ಮುಖನಾಗದೆ ಇದ್ದುರಿಮದ ಮೃತನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು              ದಿನಾಂಕ: 11-12-14 ರಂದು 8-00 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರು ಇ.ಜೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದು ಉಪಚಾರಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಗುಣ ಮುಖನಾಗದೆ 9-15 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೃತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ" 42 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. ಯು.ಡಿ.ಆರ್ £ÀA: 54/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 10.12.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAzÀ° ºÉƸÀÆgÀÄ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ, 2) ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ, 3) ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ, 4) ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲಾರು ಜಾ: ಕುರುಬರು ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ವಂದಲಿ ಹೊಸೂರುEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿಗರಿ ವಯಾ: 50 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕುರುಬರು ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ  ಸಾ: ವಂದಲಿ ಹೊಸೂರು  ತಾ: ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು.EªÀgÀ  ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಗಳಿಂದ, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  157/2014 PÀ®A :447. 504. 323. 324. 506. gÉ/« 34 L¦¹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ

ªÀgÀzÀQÀët PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾಧಿ ºÀÄ°UɪÀÄä@G¯Áè¸À UÀA CªÀÄgÉñÀ vÀÄA§zÀgÀ 28 ¸Á. ZÀ½UÉÃgÀ vÁ. PÀĵÀÖV ºÁ/ªÀ/-G¥Àà®zÉÆrØ,vÁ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಾಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಆರೋಪಿ ನಂ,1 ಈತನಿಗೆ 25000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ 2, ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಇನ್ನಿತರ ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು  ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,ಆರೋಪಿತರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ  ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ತವರುಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 20-06-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು  ಉಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತಂದೆಯ  ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಇರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ರಿಂದ 5 ನೇದ್ದವರಾದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಗಂಡ  ,ಅತ್ತೆ  ಮೈದುನ, ನಾದಿನಿ ಮತ್ತು,ನಾದಿನಿಯ ಗಂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಮರಳಿ ಬರದೆ ಇಲ್ಲೆ ಇದ್ದಿಯೆನಲೆ ಚಿನಾಲಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ  ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಅಳುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿತರರು ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 50,000 ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಖಾಸಿಗಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 175/14 ಕಲಂ 498 () 323,324 .504.506,,R/W 149  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಹಾಗೂ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ.ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-                                                                          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2014 gÀAzÀÄ 11 ¥ÀÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1900/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-12-2014¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-12-2014

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 10-12-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢ügÀPÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ PÁgÀt CªÀgÀ CAwªÀÄ QæAiÉÄà PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ KPÀ£ÁxÀ, ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ £ÁUÉÃAzÀæ, gÁªÀÄ ¨ÉÆÃgÀPÀgï, zÀvÀÄÛ ¥Ánïï, C£ÀAvÀgÁªÀ ¥Ánïï, ¢°Ã¥ÀgÁªÀ ¥Ánî, GµÁ¨Á¬Ä, gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA. PÉJ-32/J£ï-1034 £ÉÃzÀgÀ°è ZÁA¨ÉÆüÀ¢AzÀ ZÁAzÉÆÃj (JªÀiï.ºÉZï) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 11-12-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÀÆædgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ d£ÀªÁqÁ - C°AiÀiÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C±ÉÆÃPÀ gÀªÀgÀ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀzÀ ©æqÀÓ£À ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ°èzÀÝ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀÄVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¢°Ã¥ÀgÁªÀ ¥Ánî EªÀjUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ತಾವರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 109/2014 ಕಲಂ. 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ:
ದಿನಾಂಕ: 11-12-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಸ್.ಉಜ್ಜನಕೊಪ್ಪ ಸಿಪಿಐ ಕುಷ್ಟಗಿ ವೃತ್ತರವರು ಗಣಕೀಕೃತ ವರದಿ, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂವೆನೆಂದರೆ ತಾವರಗೇರಾದ ಶ್ಯಾಮೀದಲಿ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಸಿ-332,117,202 ರವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ 1140-00 ರೂ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ  ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪನ್ ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನುಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಸದರಿ ಗಣಕೀಕೃತ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2) ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 322/2014 ಕಲಂ. 5 Explosive Substance Act 1908:.
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 11-12-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï gÀ»ÃªÀiï, ªÀAiÀĸÀÄì 59 ªÀµÀð, PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ªÉAPÀlVj ºÉÆç½ vÁ: UÀAUÁªÀw  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-12-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÀrØ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨s¸À¥Àà G¥ÁàgÀ FvÀ£ÀÄ DPÀæªÀĪÁV ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÉAPÀ£ÀUËqÀ Dgï. ¥Ánïï vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ UÀAUÁªÀw, ²æà §¸ÀÀªÁd UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉAPÀlVj, ²æà F±À¥Àà, £ÁqÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ªÉAPÀlVj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀrØ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¥Àj²Ã°¸À®Ä C°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉÆàÃlPÀUÀ¼ÀÄ ¹UÀzÉà EzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÁUÀ¥Àà¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¤d«zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀzÁV w½¹ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄÓ vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄ. £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¯Éʸɣïì EzÉAiÉÄà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸɣïì EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ²æà ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: UÀrØ, (2) ²æà UÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ, ¸Á: UÀrØ (3) ²æà PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà G¥ÁàgÀ, ¸Á: UÀrØ, EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ F PɼÀPÀAqÀ ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¨É½UÉÎ 10:30 jAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 
1] 50 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ 17 aî vÀÄA©zÀ ºÁUÀÆ RįÁè EgÀĪÀ CAzÁdÄ 20 PÉ.f, CªÉÆäAiÀĪÀiï £ÉÊnæÃmï aîUÀ¼À ªÉÄÃ¯É OPTIMEX Ammonium Nitrate CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ, CA.Q. 34,000/-
2] 4 aî vÀÄA©zÀ f°n£ï lÆå¨ïUÀ¼ÀÄ CA.Q. 8,000/-
3] ©r©rAiÀiÁzÀ 350 f°n£ï lÆå¨ïUÀ¼ÀÄ lÆå¨ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É Explosive (Class-2) 125 gm, IDEAL POWER-90 CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ, CA.Q. 2,000/-

£ÀAvÀgÀ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gï: PÉ.J-34/ n.J-3407 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°AiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiËTR DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ.