Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 24, 2010

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è EªÀiÁ«Ä PÀA¥À¤AiÀÄ EªÀiÁ«Ä ªÉÄAxÉÆÃ¥Àè¸ï ¨ÁªÀiï 2 JA.J¯ï ¸ÁZÉmï£ÀÄß £ÀPÀ®ÄªÀiÁr ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ E£ïªÉ¹ÖUÉÃlgï L¦Dgï «f¯É¤ì ¸À«Ãð¸ï ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï ¥sÁgï EªÀiÁ«Ä °«ÄmÉqï ¸Á: ªÀįÉèñÀégÀA ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.04.2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁPÉÃðmï£À°è ¸ÀªÉÃð ªÀiÁqÀÄvÀÛ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÉÃvÁfgÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ dUÀzÀA¨sÁ PÁ¸ÉäÃnPïì CAUÀrAiÀÄ°è EªÀiÁ«Ä PÀA¥À¤AiÀÄ EªÀiÁ«Ä ªÉÄAxÉÆÃ¥Àè¸ï ¨ÁªÀÄ£ÀÄß £ÀPÀ®ÄªÀiÁr C¸À°UÉ ºÉÆîĪÀ ªÉÄAxÉÆÃ¥Àè¸ï ¨ÁªÀiï£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr C¸À° EªÀiÁ«Ä ¨ÁªÀiï ªÉÄÃ¯É PÀÈw ¸ÁéªÀÄå ºÉÆA¢zÀ EªÀiÁ«Ä PÀA¥À¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ AiÀÄÄ.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ CAUÀrAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ ¥À£Àß¹AUï vÀAzÉ «dAiÀĹAUï oÁPÀÆgï ¸Á:PÀĪÀiÁgÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ »gÉèÉÃgÀV UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà vÉÆqÀQ 70 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.04.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Dgï.§¸À£ÀUËqÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ vÀÄ«ðºÁ¼ÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý £ÉÆÃQAiÉÆà PÀA¥À¤AiÀÄ ¥sÉÆãï Kgïmɯï¸ÀASÉå: 9980908573 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÉƨÉʯï¹éZï D¥sï CAvÁ §gÀÄwÛzÀÄÝ, F ªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀÄvÀæ AiÀÄAPÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:23.04.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:05.04.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà ¸Á:PÀgÉUÀÄqÀØ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀIJîªÀÄä UÀAqÀ ¢:§¸ÀªÀgÁd¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ±ÀgÀt¥Àà£À ¥ÀwßUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:23.04.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:23.04.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ EªÀiÁªÀiï ¸Á: PÉÆÃoÁUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ eɹ© ¸ÀASÉå: PÉJ.23, ©.9090 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀnÖ-¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ »gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36,Dgï.4143 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà AiÀÄ®§ÄUÁð ¥sÉÆÃmÉÆà UÁæ¥sÀgï ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:23.04.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀäzï £ÀÆgÀÆ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¤eÁªÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¸Á:ªÀÄPÀÛ¯ï f¯Áè:ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ, (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ)EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CgÀV£À ªÀÄgÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåAPÀgï¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.03,¹.7035 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ ¥ÀÆwðdRAUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£ÀUÁè¸ï MqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ §AzsÀįÁ¯ï AiÀiÁzÀªï ¸Á:±ÉÃgÀ¥ÀÆgÀ,f¯Áè:ZÀAzÀªÀ½î (GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀ) PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ UÉÆëAzÀ¥À°è UÁæªÀÄzÀ £ÀÆgÀªÀĺÀäzï EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÉÊAiÀÄzï £ÀªÁ¨ï SÁ¸ÀV fÃ¥ÀÄZÁ®PÀ zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ 15 ¢£ÀUÀ¼À»AzÉ CªÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ SÁ¹ÃªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁªÉÃzï EªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï £ÀªÁ¨ï £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï£ÀªÁ¨ï ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɩlÄÖ ¥ÀwßAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:22.04.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁPÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀgÀ vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÁ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖ UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï£ÀªÁ¨ï ¢£ÁAPÀ:23.04.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 23.04.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ®QëöäÃ¥Àw ¸Á:qÉÆÃtªÀÄgÀr UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ qÉÆÃtªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ, UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á®£ÀUËqÀ & vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄtÚ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ FgÀ¥Àà£À£ÀÄß ªÀÄ£É ©lÄÖ Nr¹, CAiÀÄå£ÀUËqÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¢ÝÃj CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 23.04.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á®£ÀUËqÀ ¸Á:qÉÆÃtªÀÄgÀr UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ qÉÆÃtªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ®QëöäÃ¥Àw, AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¼ÀªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä ©r JAzÀÄ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ §ºÀ¼À ºÉÆwÛ¤AzÀ PÁAiÀÄÄÝ ¤AwzÉÝÃ£É ¤ÃªÀÅ E¢ÃUÀ §AzÀÄ ©qÀÄ CAvÁ PÉüÀÄwÛÃgÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀAUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà §Ar ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.04.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¼É UÉÆãÁégÀ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 63 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆãÁégï EªÀ£À£ÀÄß §A¢¹,C.Q.gÀÆ:300/-ªÀiË®åzÀ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøïgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÀÄ®§UÁð f¯Éè

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¤AUÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸ÉÆêÀÄeÁ¼À PÀÄgÀ£À½î ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÀÄgÀ£À½î¬ÄAzÀ eÉÃgÀlVUÉ lAlA£À°è ºÉÆÃgÀmÁUÀ PÀÄgÀ£À½î zÁnzÁUÀ Cwà ªÉÃUÀzÀ°èzÀÝ lAlA CqÀØ §AzÀ £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß §zÀÄQ¸À®ÄºÉÆÃV MªÉÄäÃ¯É PÀmï ºÉÆÃqÉzÁUÀ lAlA gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ lAlAzÀ°èzÀݪÀjUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. ZÁ®PÀ£ÀÄ lAlA C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ZËzÀj ¸ÀÄA§qÀ FvÀ£ÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀA±À¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24/04/2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/04/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤvÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÖêï UÉ ¹ÃªÉÄ JuÉ ºÁPÀÄwÛzÁUÀ JuÉÚ ¸ÉÆÃj ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀV£À ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ ¸ÉÆÖêï UÉ PÀrØ VÃj ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ CªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 23/04/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á B ¨Á§½ (§A§¼ÀV) vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ d£ÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ gÁdÄ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ d£ÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ 39/778 mÁæöå° £ÀA. n 779 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉ®¸ÀPÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁå£Àí 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ EAzÀÄ 23/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ®½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁdÄ FvÀ£À §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ §UÉÎ C¯Éè ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÁ®½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÉÆgÀUÀqÉ ¤AvÀÄ ZÀºÀ PÀÄrAiÀÄĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ 39/778 mÁæöå° £ÀA. n 779 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ gÁdÄ FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À »A¢£À UÁ° vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ C¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄUÀĸÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/10 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ D¢ü£ÁxÀ gÁªÀ dUÀzÁ¼É ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: eÉÊ£À ¸Á ¨sÁgÀvÀ EArùÖçÃd JA.L.r.¹. KjAiÀiÁ G¸Áä£À¨ÁzÀ EªÀgÀÄ gÁºÉ £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉåÀ vÀ£Àß ¹éÃ¥sÀÖ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-25, Dgï-521 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ JA.r. UÀ¥sÁgÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¯Áj £ÀA PÉJ-25.©-5860 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ ¯ÁjUÉ vÀUÀÄ° ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ºÁ¤UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A 279, 337 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÉʸÀÆgÉ ¸Á zsÀ£Á²æà vÁ d»gÁ¨ÁzÀ f¯Áè ªÉÄÃqÀPÀ(J¦) EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÉAl¸ÀÜ£À £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj¤AzÀ DmÉÆà £ÀA J¦-23-«-1019 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÀAUÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝêÀÅ. ªÀqÀUÁAªÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PËoÁ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjÃavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ§£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀgÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¥ÉÃlÄÖ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 gÀ CA§Ä¯É£ïì £À°è D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ CA§Ä¯ÉãÀì JzÀÄgÀÄUÀqÉ MAzÀÄ DmÉÆà §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CA§Ä¯Éãïì ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §®PÉÌ wgÀÄV¹zÁUÀ CA§Ä¯ÉãÀì gÉÆÃr£À PɼÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ gÀvÀߥÁà ¸ÉʸÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw; J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G;À PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á zsÀ£Á²æà vÁ d»gÁ¨ÁzÀ f ªÉÄÃqÀPÀ (J¦) EªÀjUÉ ¸ÀÖçZÀgïÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹zÀÄÝ ¸ÀÖøZÀgÀ ºÁj ¨ÁdÄ ©zÀÄÝ §®UÀqÉ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ CªÀgÀÄ C¯Éè ¹QÌ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ Q«AiÀÄ »AzÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVzÉ G½zªÀjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ C¥ÀjÃavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ºÁUÀÆ CA§Ä¯ÉãÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CA§Ä¯É£Àì ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-¢£ÁAPÀ 23-04-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ¯Á®ªÀĺÀäzï ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 55ªÀµÀ𠤪ÀÈvÀÛ ¸ÀgÀPÁj ¦AiÀÄÆ£ï, ¸Á D¸ÁÛ£Á gÉÆÃqÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÉƺÀäzï ªÉƬÄd vÀAzÉ ªÉƺÀäzï E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð G: PÁgÀ ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á D¸ÁÛ£Á gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ PÁgÀ ªÉÄPÁå¤ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 7795967086 £ÉÃzÀÝ ªÀÄÆ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÁ£ÀÄ «±ÁPÁ ¥ÀlÖtPÉÌ £ÀªÀÄä G¸ÁÛzï ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ 2- 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ DzÀgÉ D£ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆç¯ï £ÀA§jUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁÝV CzÀÄ ¹ééZï D¥sï CAvÀ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ §gÉzÉà EzÀÝjAzÀ ªÉÆèÉʯï AiÀiÁgÀzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀѨÉPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 498(e), 324, 504, 506 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 23/04/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁ UÀAqÀ «gÉÃAzÀæ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á ¨sÁzÁæ¥ÀÆgÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ «gÉÃAzÀæ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á ¨sÁzÁæ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÀÄÝ KPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄw¢Ýj CAvÀ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆägÀ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƼÀî®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀiÁwUÉ ¨É¯É PÉÆqÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23/04/2010 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä JzÁÝUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÁ G½zÀgÉ ¤Ã£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÉÆîUÉÆAf ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: 108 CA§Ä¯É£ïì £ÀA. PÉJ-07/f-443 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ vÁ ¸ÀªÀzÀwÛ f ¨É¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯É£ïì £ÀA. PÉJ-07/f-443 £ÉÃzÀÝgÀ°è PËoÁ (PÉ) UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JA§Ä¯ÉA¹UÉ ¸ÉÊgÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÉqÀ¯ÉÊl ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/4322 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß MªÉÄä¯É §®PÉÌ wgÀÄV¹ CA§Ä¯É£ïì JzÀÄjUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃUÉ §ZÁªÀ ªÀiÁqÀ®Ä JA§Ä¯ÉA¸À §®PÉÌ wgÀÄV¹zÁUÀ gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁQgÀĪÀ ªÀÄgÀ½£À°è UÁ°UÀ¼ÀÄ eÁj vÀVΣÀ°è E½¢gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀÄ ªÀUÉgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®£ÀPÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀUÉ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁºÀÄ® @ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ eÁw: J¸À.¹ ¸Á: ©¢æ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-38/ºÉZÀ-2958 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽwgÀĪÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ E¸À䮥Áà ¸Á: PÀAzÀUÉÆüÀ EvÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°è®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ §® PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/10 PÀ®A 147, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ CA§uÁÚ ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á DtzÀÆgÀ, zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÉÆÃgÀ¼É ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¥À¸ÁgÀUÉ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀªÀÄAl¥À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀvÀÄ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà §±ÉnÖ , 2) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ §±ÉnÖ, 3) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÀAUÁgÉrØ, 4) CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ, 5) ¸ÀAdAiÀÄgÉrØ vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀ¼ÀUÉ ¥É£Á® PÀqɬÄAzÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj ºÁUÀÆ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ £ÁªÀÄ ¥ÀvÀæ ºÁQ¢Ý CAvÁ ºÉý PÉÊUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ »rPÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ zsÀƼÀ¥Áà, ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/10 PÀ®A 147, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ §±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ gÁdÄ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ §±ÉÃnÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà §¸ÀgÀUÉ J®ègÀÆ ¸Á: CtzÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §¸ÀªÀªÀÄAl¥ÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¥À¸ÁgÀUÉ 2) ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ vÉUÀA¥ÀÆgÉ 3) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà vÀqÀUÀÆgÉ 4) zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÉÆÃgÀ¼É 5) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÁªÀ¼ÀV J®ègÀÆ ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E°è KPÉ PÀĽwÛ¢ÝÃj E°è PÀĽvÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ «ÄÃnAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA 2 & 3 EªÀj§âgÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀj MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÉÆîÃt CAvÁ ºÉý DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆæ £ÀA 2 EvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 3 EvÀ£ÀÄ JqÀ PÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß .£ÀA. 52/10 143, 147, 148, 323, 324, 356, 504, 506 gÉ.«. 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 11-00 ¦.JA.UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß CtÚ vÀªÀÄäA¢gÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÁªÀ£Éß £ÉªÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè, gÁqÀÄ, PÀwÛ, PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ PÉÆrè¬ÄAzÀ JqÀvÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀwÛAiÀÄ vÀÄA©¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß .£ÀA. 53/10 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ.«. 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 11-15 ¦.JA.UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÁªÀ£Éß £ÉªÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ºÉ§ânÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ¤UÉ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A. 279,337,338 L.¦.¹

¢:23/04/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ ªÀĺÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ºÁ¢ªÀĤ ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð ¸Á:»gÉêÀÄ£ÁߥÀÄgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ®PÀëöät ¥ÀvÉÛ¸Á§ ºÁUÀÆ DgÉÆæ zÁªÀ®¸Á§ EªÀgÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr aPÀ£ï ¸ÉÃAlgÀzÀ PÉÆý ¥ÀÄZÀѪÀ£ÀÄß ZÉ®è®Ä ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À £ÀA PÀ.J-35/8776 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆæAiÀÄÄ CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ®PÀëöät¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 55/10 PÀ®A 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 17-04-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ¥ÀAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ½gÀĪÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß ¯ÁPÀgÀzÀ°è ¯ÉPÀ̪ÀiÁr ElÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 18-04-2010 vÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆÃPÉñï zÀ°è eÉÆÃrù ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, CA¢£À ¢ªÀ¸À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr gÁwÀæ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §ºÀ¼À DVzÀÝjAzÀ ¯ÉPÀÌ ºÁPÀzÉà ¯ÁPÀgÀ zÀ°è ¨ÁAUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ½gÀĪÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ : 19-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ½gÀĪÀ ¨sÁPÀëUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄwÛzÀÄgÀªÁUÀ JgÀqÀÄ ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ PÀqÀĪÉÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CAUÀrAiÀÄ ¯ÁPÀgï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ PÀAqÀÄ §gÀ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CAUÀrAiÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV D¨sÀgÀtUÀ½gÀĪÀ ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §gÀ¢zÀÝjAzÀ £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°è£À D¨sÀgÀtUÀ½gÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À «gÀÄvÀÛzÉ

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.78/2010 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ

¢£ÁAPÀ. 23-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ lAlA £ÀA. PÉ.J-37/4728 gÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹°AqÀgÀ vÀgÀ®Ä ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ E¸ÁàvÀ PÀA¥À¤UÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ J£À.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÉÄ PÁ¸À£ÀPÀAr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ 407 ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-14/4236 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ lAlA£ÀÄß MªÉgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ lAlA ¥À°ÖAiÀiÁV CzÀgÀ°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¨Áj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÄÃ¯É UÁ¼ÉêÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvï UÁå¸À CrUÉ C¤®zÀ ¹¯ÉAqÀgï EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2010 PÀ®A 309 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ

¢£ÁAPÀ: 23-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ UÁæªÀÄ ¥À0ZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ¸À°èPÉ ¥ÁægÀ0¨sÀªÁVzÀÄÝ ¥ÉmÉÆæð0UÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀ0¢ ¸À0UÀ¥Àà G¥Àà£Á¼À ªÀAiÀÄ: 49ªÀµÀð eÁ: UÁtUÉÃgÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á; aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj 2] ¹zÀÝ¥Àà vÀ0zÉ ¤0UÀ¥Àà PÀÄPÀ£À¥À½î ªÀAiÀÄ; 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄ ¥À0ZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄ0zÀÄUÀqÉ ºÉÆUÀĪÀ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ EªÀgÀ ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄ©ÃvÀgÁVzÀÄÝ EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉà ªÀÄÄ0zÉ §gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥À0ZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è EªÀj0zÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±Á0vÀvÁ ¨sÀ0UÀ G0mÁUÀĪÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀ0qÀÄ §0¢zÀÝj0zÀ ªÀÄÄ0eÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2010 PÀ®A 309 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ²æà §ÆzÉ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀzÀUÀ dªÀÄð£ï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, gÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉƦ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ ¤£Àß ºÀwÛgÀ JµÀÄÖ ºÀt EzÉ PÉÆqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉýzÀÝ£ÀÄ. CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ EAzÀÄ £Á¼É C£ÀÄßvÁÛ §A¢zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ wAzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 22-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ EªÀiÁªÀÄ UÁågÉÃd AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.