Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 21, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-07-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-07-2018

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÉʯÁ¤ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Á ¨sÉƸÉè, ¸Á: PÁ¥À¯Á¥ÀÆgÀ (eÉ) UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà gÀªÀjUÉ PÀ¼ÉzÀ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ZÉÃj£À ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè, PÀ¼ÉzÀ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ZÉÃj£À ¨ÉÃ£É ºÉZÁÑzÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ªÉÊzÀåjUÉ vÉÆÃj¸À®Ä 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À M¼ÀUÁV CªÀgÀ ZÉÃj£À ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀPÁÌV ¢£ÁAPÀ 19-07-2018 gÀAzÀÄ vÀAzÉUÉ PÁ¥À¯Á¥ÀÆgÀ (eÉ) UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä vÁvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ zsÀƪÀĸÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 20-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀzÀ PÁgÀt UÁ§jUÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÀqÉ PnÖÖUÉAiÀÄ CqÀØ zÀAmÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ZÉÃj£À ¨ÉãÉAiÀÄ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨ÉøÀvÀÄÛ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20-07-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 150/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ|| ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÀUÀmÉ, f¯Áè ±À¸ÀÛç ZÀQvÀìPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ©æêÀiïì ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀj¹zÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉãÀAzÀgÉÃ, ©æêÀiïì ¨sÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæ, ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ PÀlÖqÀzÀ ªÉÄïÁѪÀtÂAiÀÄ 58 ¸ÉÆïÁgÀ ¥Áå£ÉîUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°ègÀĪÀ PÁ¥Àgï vÀAwUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀÄ EAzÀÄ ºÉƸÀ D¸ÀàvÉæ PÀlÖqÀPÉÌ «ÃPÀëuÉUÁV ºÉÆÃzÁUÀ w½zÀħA¢zÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 218/2018, PÀ®A. 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 20-07-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾ: ಗುರು ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ ಸಿಟ್ ಔಟ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ ಇ311 ಮೋಬೈಲ ಅ:ಕಿ: 6000/- ರೂ. ದಷ್ಟು ಇಟ್ಟು ಹಾಲನಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 0900 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೆಜ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಡುಗರು ಮನೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ತಾವು ಅಂಗವೀಕಲರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುತ್ತೆವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಂಗವೀಕಲರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಂಗವೀಕಲರು ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸದರಿ ಮೊಬೈಲ ಸಿಟ್ಟ್ ಔಟ ಕೋಣೆಯ ಟೇಬಲ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸಿಟ್ಟ್ ಔಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ಮೋಬೈಲ ಇರಲಿಲ್ಲಾ, ಸದರಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸದರಿ ಹುಡುಗರೆ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಹುಡುಗರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟು ಹಾಗು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆಗಳುಳ್ಳ ನಿಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಟಿ-ಶರ್ಟ ಹಾಗೂ  ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜೀನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟ ಧರಿಸಿದನು, ಸದರಿ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮತ್ತು ಮೋಬೈಲ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆನೆ, ಸದರಿ ಹುಡುಗರ ಅಂದಾಜು ವಯಸ್ಸು 16-18 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 230/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 86, 87 PÉ.J¥sï PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ q˪À¼ÉñÀégÀ ¸Á: eÉêÀÇgÀ, vÁ: Ear, ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀwxÀð ªÀÄoÀ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ §¸ÀªÀwxÀð ªÀÄoÀzÀ, §¸ÀªÀwxÀð UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ°è ²PÀëPÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, §¸ÀªÀwxÀð ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀ®ÆègÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ EzÀÄÝ, CzÀgÁZÉ EgÀĪÀ ªÀÄoÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 41 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀÄt¸É, ªÀiÁ«£À VqÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÀå C®è°è ²æÃUÀAzsÀ VqÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄoÀzÀ »AzÉ CAzÁdÄ 600 «ÄÃlgÀ CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄoÀzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ©°ØAUÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀÄoÀzÀ°è ¸ÀAUÀAiÀiÁå CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄ®VPÉƼÀÄîvÁÛgÉ, »ÃVgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ ¥Ánî E§âgÀÄ PÀÆr ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ VqÀUÀ¼À PÀqÉUÉ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ MAzÀÄ VqÀ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr CzÀgÀ §rØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ mÉÆAUÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ, ¢£ÁAPÀ 19-07-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À°èAiÀÄ CAzÁdÄ MAzÀÄ ¦üÃmï ¸ÀÄvÀÛ¼ÀvÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀqÉzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉAiÀÄÄ CAzÁdÄ 2 jAzÀ 3 PÉ.f EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 42,000/- gÀÆ¥Á¬Ä¬ÄAzÀ 45000/- gÀÆ¥Á¬Ä zÀµÀÄÖ DUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20-07-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 237/2018, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄjAiÀÄA©Ã UÀAqÀ C§ÄÝ® ªÀiÁfÃzÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ C§ÄÝ® ªÉÆézï EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ»AzÁæ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-03/©.E-3717 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §UÀzÀ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁgÀ ¤°è¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 19-07-2018 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ JzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV® M¼ÀV£À PÉÆAr vÀgÉ¢vÀÄÛ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ gÁwæ ªÀÄUÀ ¤°è¹zÀ PÁgÀ C.Q 6,75,000/- gÀÆ. EgÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥ÁPÉÃl£À°èzÀÝ 6,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄUÀ C§ÄÝ® ªÉÆézï EªÀ£À L.¥sÉÆãï 7+, ¹ªÀiï PÁqÀð £ÀA. 50451119 C.Q 80,000/- gÀÆ., C§ÄÝ® ªÉÆézï£À ¥ÁPÉÃl£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÉÊvï zÉñÀzÀ 40 ¢£Ágï, E£ÉÆßç⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ C§ÄÝ® ªÉÆìÄzï EªÀ£À ºÀĪÉL ¦- ªÉÆèÉÊ¯ï ¹ªÀiï PÁqÀð £ÀA. 51581316 ªÉÆèÉʯï C.Q 58,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 8,21,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÁt°®è, ¢£ÁAPÀ 18-07-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼Àîru ¸ÀzÀj PÁgÀ, ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20-07-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 50/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-   
¢£ÁAPÀ 20-07-2018 gÀAzÀÄ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ©æeï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀiÁ»w §UÉÎ ¨Á®PÀȵÀÚ J.J¸ï.L ¥Àæ¨sÁgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ vÀPÀëtªÉà zÁ½ £ÀqɸÀ®Ä E§âgÀÄ ¥ÀªÀÄZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ®UÀÄr ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV «Që¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 04 d£ÀgÀÄ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ©æeï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀÄvÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆf£À°è vÉÆÃqÀVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqɹzÁUÀ M§â ªÀåQÛ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, G½zÀªÀjUÉ AiÀÄxÁ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¸À®Ä ¥ÀæwAiÉƧâgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä, 1) U˸ÉÆâݣÀ vÀAzÉ C£ÀégÀ«ÄAiÀiÁå §AzÉ° ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 2) ªÀÄĤgÉÆâݣÀ vÀAzÉ RÄvÀÄâ¢Ý£À §AzÉ° ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 3) ¥ÀArvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ ¯ÁqÀ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ 4) ²ªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀgÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4050/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.