Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 20, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮುಧೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ನರಸಪ್ಪಾ @ ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಕೊತ್ತಾಲ ಸಾ|| ಭೂತಪೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಸೇಡಂ ರವರು ನನ್ನ ಮನೆಯ ದಿನಾಂಕಃ 19-05-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ, ಜಗಪ್ಪಾ, ನಾಗಪ್ಪಾ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಫಾ ರವರು ಟಂ ಟಂ ನಂ ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದಿ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಬಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಟಂಟಂದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕಃ 20-05-2012 ರಂದು 00-30 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮದನಾ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಕೆ ತಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಜಗಪ್ಪಾ ಈತನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಲೈಟಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:56/2012 ಕಲಂ, 143, 147, 148, 341, 324, 504, 307 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ 19-05-2012 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ (1) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ(2) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ (3) AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁwB PÀ¨ÉâÃgÀ ¸ÁB »gɨÁzÀgÀ¢¤ß EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ DlzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀÄqÉØÃgÀ ªÀAiÀÄB36 ªÀµÀð eÁwB PÀ¨ÉâÃgÀ GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB aPÀÌ£ÀUÀ£ÀÆgÀÄ vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁ.ªÀ.gÁAiÀÄZÀÆgÀ FPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ,PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, DPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð eÁwB PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB »gɨÁzÀgÀ¢¤ßºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄB40 ªÀµÀð eÁwB PÀ¨ÉâÃgÀ MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB »gɨÁzÀgÀ¢¤ßEªÀgÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2012 PÀ®A: 504,323,324,354,506,¸À»vÀ 34 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

 


 

¢£ÁAPÀ:19-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀí 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® EAqÀ¹Öçøï DªÀgÀtzÀ°è ºÀ«ÄÃzÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ.J¦-04/qÀ§Äè-3795 £ÉÃzÀÝgÀ ºÀwÛPÁ¼ÀÄ aî ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀUÀÎ ©VAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj EAqÀ¹Öçøï CªÀgÀtzÀ°è DgÉÆæ ªÀĺÀäzï ¥sÀgÀºÀvïC°SÁ£ï FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-04/qÀ§Äè-3701 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É E®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÁzÀgÀ£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ¯Áj §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£À¹ ºÉüÀĪÀÅzÁUÀ° ªÀiÁqÀzÉà CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É »AzÉPÉÌ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀ:29 ªÀµÀð, FvÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÁlPï eÉÆÃgÁV vÀ¯ÉUÉ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¼À®Ä vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ, ¨É¤ßUÉ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À PÀ©âtzÀ ¥ÁlPÀ §rzÀÝjAzÀ M¼ÀUÀqÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ Q«UÀ¼À°è gÀPÀÛ¸ÀæªÀªÁVzÀÄÝ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÉà ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÝ£ÀÄ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2012 PÀ®A.279,338.304 (J)L.¦.¹. gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢B18-05-2012gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4-45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀ §®èlV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ CAd£ÉÃAiÀÄåPÁåA¦£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ zÀAqÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï dÄeÁlªÁqÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå rJ¸ï.¦¸ÁºÉ§gÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹.¦.L.ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀ,¦J¸ï.L ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨É£ÀPÀ¥Àà eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-38ªÀµÀð . GBMPÀÌ®ÄvÀ£À,¸ÁB»gÉÃPÉÆmÉßPÀ¯ï 2] AiÀiÁ¹Ã£À vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ-39ªÀµÀð . GB¥Á£À±Á¥À,¸ÁBPÀgÀrUÀÄqÀØgÉÆÃqÀ ªÀiÁ£À«.3] ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð eÁwB£ÁAiÀÄPÀ . GBMPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB§®èlV.4] ¸ÉÊAiÀÄåzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ZÀÄ£Àß ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð GB¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸ÁB§eÁd ±ÉÆÃgÀƪÀÄ »AzÉ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀgÀ£ÀÄߪÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ G½zÀ 3d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ºÀtgÀÆ.18,500=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß, DgÉÆævÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁlªÁqÀ®Ä vÀA¢zÀÝ 12 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2012 PÀ®AB 87 PÀ.¥ÉÆÃ..PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2012 gÀAzÀÄ 78 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 

    
 


 


 


 


 


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-05-2012


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà ªÁqÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²PÁgÀSÁ¤, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, ¸ÀzÀå: UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C©üµÉÃPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁUÀå²æà @ ¨sÁUÀåªÀAw ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð E§âgÀÆ ªÀģɬÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/5316 £ÉÃzÀgÀ°è lÆåµÀ£À PÀÄjvÀÄÛ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ £ÁåµÀ£À® ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA PÉJ-20/4457 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁ姣ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¨sÁUÀå²æà @ ¨sÁUÀåªÀAwAiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj PÀvÀÛj¹zÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉqÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2012 gÀAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢ eÉÊgÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¨sÀÆ«, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á宺À½î EvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ¸ÉÆãÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ N«Ä¤ (ªÀiÁgÀÄw) PÁgÀ £ÀA J¦-11/J©-1973 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̽UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ½UÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À C°èAiÉÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-05-2012 gÀAzÀÄ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀªÁ, ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ, EPÉAiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀÄt EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¤«ÄvÀå ¸Á®ªÁVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ 1 vÉÆÃ¯É JPÀëgÀ UÀÄAqÁ ªÀÄvÀÄÛ 1 vÉÆÃ¯É CAnUÀÄAqÁ ¸ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß J¯É aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aîªÀ£ÀÄß mÉÆAPÀzÀ°è ¹V¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀzÀ°è §AUÁgÀ CqÀ« EqÀ®Ä §AzÁUÀ CAUÀr §AzÀ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛ PÀqÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ CzÀgÀ°è ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà E§âgÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀĽwzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ FUÁUÀ¯Éà ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ E§âgÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ f¯Áè PÁgÁUÀæºÀ ªÀÄÄAzÉ DmÉÆâAzÀ E½zÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è DmÉÆâAzÀ E½zÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃZÁ®PÀ¤UÉ ºÀt PÉÆqÀ®Ä vÀ£Àß mÉÆAPÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀ J¯É aîzÀ°èzÀÝ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆqÀĪÁUÀ aîzÀ°è PÉÊ ºÁQ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è EnÖzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è, ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ 1 vÉÆÃ¯É JPÀëgÀ UÀÄAqÁ C.Q. 20,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 1 vÉÆÃ¯É CAnUÀÄAqÁ ¸ÀgÀ C.Q. 20,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 40,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ E§âgÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄ »rAiÀÄÄvÉۣɪÀÄzsÀÆ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A 407, 409, 420 L¦¹ :-
2000 £Éà ¸Á°¤AzÀ 2010 £Éà CªÀ¢üAiÀÄ°è ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) £ÉÃzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §AqÉ¥Áà f PÉÆmÉ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ PÁSÁð£ÉAiÀÄ GUÁæt £ÀA 1, 3, 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 gÀ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ MlÄÖ gÀÆ 34,74,800/- UÀ¼À 1460 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÀAlAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 58 ªÀAiÀÄ: G: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ £ËPÀgÀ, ¸Á: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©), vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 468, 471, 477(J) L¦¹ :-
©.J¸ï.J¸ï.PÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) PÁSÁð£ÉAiÀÄ ¹§âA¢ ±ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd £ÉüÀUÉ ¸Á: nÃZÀgï PÁ¯ÉÆä ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ 1995 £Éà ¸Á°¤AzÀ 2005 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£À £ËPÀgÀ ªÀUÀðzÀªÀgÀ ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV CªÀgÀ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁr ¸ÀļÀÄî ¢£ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÁSÁð£ÉUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÀAlAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, G: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ £ËPÀgÀ, ¸Á: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©), gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  
GULBARGA DIST


:: ದಿನಾಂಕ:22-05-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಸ್ಟೀಕರ) ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ::
      ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಲಿಕರುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಟೋಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲ ಪರ್ಮಿಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯು ನಗರದ  ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ     (ಸ್ಟೀಕರ) ಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರು 4000 ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ( ಸ್ಟೀಕರ) ಪಡೆಯಲು ನಗರದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಟೋ ನಂಬರಗಳು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
        ದಿನಾಂಕ: 22-05-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪರೇಡ ಮೈದಾನ  (ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ) ದಲ್ಲಿ  ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿದ ಕ್ರ ಸಂ: 001 ರಿಂದ 100 ರವರೆಗೆ ಹಾಗು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿದ ಕ್ರ ಸಂ: 1001 ರಿಂದ 1100 ರವರೆಗಿನ ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಸ್ಟೀಕರ್) ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೂಳಿದ ಪರ್ಮಿಟ ಹೊಂದಿದ ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ನಗರದ ಸಂಚಾರಿ ಸಂಚಾರಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವದು ಅಂತಾ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.