Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 16, 2012

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:- 15-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ zÉÆAqÀA§½ UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀªÀÄä eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄä HjUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.36 J-1544 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, CgÀPÉÃgÁ - zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À ¦°UÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÁgï £ÀA. PÉ.J.36 J.1042 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Àà UËqÀgÀ, 38ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ PÀĽwzÀÝ DmÉÆÃzÀ ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹¢ÝjAzÀ, ªÉÄîÌAqÀ ¹zÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2012 PÀ®A;279,337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð,eÁ;-¨sÉÆë, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ.ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ;-¨sÉÆ«,¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ.EªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ.E§âgÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ SÁ° eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ zÉéÃóµÀ«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-15/02/2012 gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉUÉ ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ±ÉrØ£À ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr §AzÀªÀgÉà ¸ÀzÀj dUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ F eÁUÉAiÀÄ°è ±ÉrØ AiÀiÁPÉà ºÁQzÀݯÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉåzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ JqÀUÀtÂÚ ªÉÄïÉ,ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÉÃAPÀmÉñÀ FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀnÖUÉ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ, gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2012.PÀ®A.143,147,148,504,323,324.,¸À»vÀ 149.L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ 50 eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ 1).£ÀgÀ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 2).ªÉÃAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå 3).²ªÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå 4).CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀÎAiÀÄå 5).zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå 6).§¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ J®ègÀÆ eÁ:-£ÁAiÀÄPÀ,¸Á:-wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ,¢£ÁAPÀ;-08/02/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆÃ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄìÄå¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¢£ÁAPÀ:-14/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉUÉ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ GZÀÑgÉqÉ¥Àà FvÀ£À ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢¢Ýj CAvÁ PÉüÀ®Ä DUÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå£ÀÄ ''J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà FUÀ wgÀÄV 8-¢£ÀªÁ¬ÄvÀÄ FUÉãÀÄ PÉüÀÄwÛAiÀįÉà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DUÀ dUÀ¼ÀªÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý C°èUÉ §AzÀ E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr §AzÀªÀgÉà ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ F «µÀAiÀÄ ¤£ÀUÉÃPÉ ¨ÉÃPÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄÄzÀÄPÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀÄPÀÄ¥Àà£À vÀªÀÄä£À£ÀÄß PÉÊUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ ZÉ¥Àà°UÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2012.PÀ®A.143,147,341,504,323,355.¸À»vÀ 149.L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ 15-02-2012 gÀAzÀÄ 5-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-J¸ï-875 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ¤zÁ£ÀªÁV gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀmÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ JA. gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ JA. §ÄUÀÎAiÀÄå, ¸Á: ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ f¯Áè: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¯ÉÆÖà PÁgÀ £ÀA. PÉJ-36-¦-0005 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »A¢¤AzÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁV PɼÀ vÀÄnUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è §¼Áîj ¸À«ÄÃ¥À 7-40 ¦.JA.PÉÌ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÁgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄð£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2012 PÀ®A. 279,337,338,304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 15-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ - PÀ«vÁ¼À gÉÆÃqÀ£À°è C«ÄãÀUÀqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄZÀÄѧÄqÉØñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀ«vÁ¼À PÀqɬÄAzÀ Vjñï vÀAzÉ Q±À£ï gÁªï PÀÄ®PÀtÂð ¸Á:©eÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ EArUÉÆà ªÀÄj£Á PÁgï £ÀA: PÉ.J.28/J-0853 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ zÉêÀgÁeï ¸Á: PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 /«-3179 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ lPÀÌgÁV ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ ªÉÄðzÀݪÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÁd¤UÉ JqÀUÀtÄÚ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É JqÀPÀtÂÚ£À §¢UÉ, JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ ¨Á¬ÄAiÀÄ JqÀ§¢UÉ, ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÁ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ ®qÀĸÁ§ªÀ ¨ÁåUÀªÁl eÁw ªÀÄĹèA ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á:d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ:- 15-02-2012 QÌAvÀ 8 wAUÀ¼À ªÉÆÃzÀ®Ä, ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ: ¨ÁUÀ¥Àà, 25ªÀµÀð, ºÀjd£À, ¸Á: PÉÆÃwUÀÄqÀØ. £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ, DzÀªÀÄä vÀAzÉ: zÁåªÀ¥Àà, 20ªÀµÀð, ºÀjd£ï, ¸Á: PÉÆÃoÁ ºÁ.ªÀ. ©¸À£ÀºÀ½î DzÀ±Àð ¯É§gï ±Éqï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.FPÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è, PÀA¥À¤AiÀÄ°è M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÉÆr¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý £ÀA©¹, PÉÆÃwUÀÄqÀØ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À zÉêÀgÀ ©¸À£ÀºÀ½î. DzÀ±Àð ¯Éçgï, ±ÉqïUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ ±Éqï £ÀA. 508 £ÉÃzÀÝgÀ gÀÆA £À°è, gÁwæ 01-00 UÀAmÉUÉ DPÉUÉ CvÁåZÁgÀªÉøÀVzÀÄÝ DPÉ QgÀÄZÁrzÁUÀ, zˤAiÀÄ£ÀÄß ¨Á¬ÄUÉ PÀnÖzÀÄÝ QgÀÄZÁrzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ±ÀgÀt¥Àà£À vÁ¬Ä gÀAUÀªÀÄä½UÉ ¥sÉÆãï£À°è «µÀAiÀÄ w½¸À®Ä, ¤£Àß vÀAzɬÄAzÀ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆr¸ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛªÉ CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß gÀÆA £À°è PÀÆrºÁQ, Qð ºÁQ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ FUÀ DPÉAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ 2 wAUÀ¼À UÀ¨sÀðªÀwAiÀiÁVgÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 19/2012 PÀ®A: 376,506 ,342,gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æÃ.ªÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ AiÀÄAPÀtÚ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð,eÁ;-¨sÉÆë, G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ.ªÀÄvÀÄÛ 1).²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ:-¨ÉÆë,¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ,¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ.E§âgÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ SÁ° eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ zÉéÃóµÀ«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-15/02/2012 gÀAzÀÄ 17-40 UÀAmÉUÉ ®Qëöä UÀAqÀ AiÀÄAPÀtÚ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀªÀgÉà ¸ÀzÀj dUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ eÁUÉ SÁ° ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ¤ªÀÄä ¸ÉÆÃPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÁ ¨ÉåzÀÄ DPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ ©ÃgÀ ¨Ál°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, C®èzÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ. vÀAV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ FvÀ¤UÀÆ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ,PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2012.PÀ®A.143,147,148,354,504,323,324.448,¸À»vÀ 149.L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƪÀÄrgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 15-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ®PÀëöäªÀÄä FPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ E£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÁV®è CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁóµÀPÀ OµÀ¢ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ£À°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §Ar, ªÀ:48, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ: PÀĵÀÖV f: PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï 04/12 PÀ®A 174(¹) ¹,Dgï,¦,¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

¢£ÁAPÀ: 16.12.2012 gÀAzÀÄ gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ G°zÀ 5 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1685/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2012 gÀAzÀÄ 90 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18800/-UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಅಮೃತರಾವ ಗೋಣಿಗಿಕರ ಸಾಃ ಕಿಣ್ಣಿಸಡಕ ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸುರೇಶ, ಪರಮೇಶ ಮಗ್ಗಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಹೋಳ್ಕರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:16/02/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಪಾಸಪೋರ್ಟ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಕಮಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾಸಪೋರ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಝರಾಕ್ಸ ಮಾಡಿಸಲು ಮಾಟೂರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹುಮನಾಬಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ. 218 ನೇದ್ದರ ರೋಡಿನ ಮಾಟುರ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಆಟೋ ರೀಕ್ಷಾ ನಂ. ಕೆಎ:39-1245 ಚಾಲಕನಾದ ವಾಸಿಂ ತಂದೆ ಗೊರೇಸಾಬ ಖೋರಬಾ ಸಾಃ ಕಮಲಾಪೂರ ಈತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುರೇಶ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರ ಇವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 15/2012 ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ. 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 16-02-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 16-02-2012


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 143, 147, 341, 504, eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/01/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ J¸ï.JZï.N. ªÀÄ»¼Á JZï.¹-635 ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¹.J¸ï ¸À¯ÁA ¥Á±Á ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉýî, E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70 jAzÀ 80 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÉưøïgÀ «gÀÄzÀÝ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 366 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÁQ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁA¨É PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CqÀØ UÀnÖ ¤°è¹ CPÀæªÀÄ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀ vÉÆqÀVzÀgÀÄ EzÀjAzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JgÀqÀÄ §¢UÉ ¤AvÀÄ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ GAmÁ¬ÄvÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ gÀ¸ÉÛ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CPÀæªÀÄ PÀÆl ¸ÉÃjzÀ d£ÀjUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨ÁºÉgÀªÁVzÀÄÝ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÆ PÉüÀzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2012 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15-02-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀAiÀÄå ¸ÀgÁ¥sÀ ªÀAiÀÄ : 47 ªÀµÀð, eÁ: EqÀUÁgÀ, G : CA©PÁ ªÉÊ£ï±Áå¥À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ AiÀiÁzÀVj f¯Éè ¸ÀzÀå SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÁgÀÆgÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, «QÌ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CAUÀrAiÀÄ PËAlgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ UÁf£À UÁè¸ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¢£ÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15/02/2012 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧PÀÌ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÁ¸É£ÉÆgÀ ¸Á ªÀÄĸÀÛjªÁr EªÀgÀÄ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉ.J32/J-2238 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆà CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ alUÀÄ¥Áà- ªÀÄĸÀÛj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÀÛj ²ªÁgÀzÀ PÀgÀ§¸À¥Áà ¨Á宺À½î gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §® ¸ÉÊrUÉ ¥À°Ö ªÀiÁr DmÉÆà ZÁ®PÀ DmÉÆà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀPÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ¤UÉ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, E¤ßvÀjUÉ ¸ÁzÁ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2012 PÀ®A 465, 467, 471, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-02-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«QgÀt vÀAzÉ gÀªÀiÁ£ÀAzÀ UÀeÉð ¸Á £ÀÆå ºË¹AUÀ ¨ÉÆqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀAUÀÎn ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 5/JJ£ÉÃzÀgÀ 2 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 155/E £ÉÃzÀgÀ 3 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀÄÆ®ZÀAzÀ vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ UÀeÉð ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄgÁzsÀ C¤Ã® ºÀAZÁmÉ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 23-05-1996 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸À¨ï gÀf¸ÀÖgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è §¸À¥Áà PÀ®è¥Áà PÀrØ ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÁ¬ÄUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2012 PÀ®A 279 , 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/02/2012 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧®ªÀAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀÄ : 52 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «ÄÃgÀR® EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ CtÚ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ J 39/ºÉZï-4784 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rüQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ¤UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/02/2012 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï ¸ÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 50 ªÀµÀð, «¨sÁVAiÀÄ EAfäAiÀÄgÀ(©J¸ïJ£ïJ¯ï) ¸Á: J¯ï.L.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁeÉÃAzÀæ (©J¸ïJ£ïJ¯ï) PÀbÉÃjAiÀÄ mÉA¥ÉÆà £ÀA. PÉJ38JªÀiï1327 gÀ°è OgÁzÀPÉÌ ºÉÆV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ CzÉ mÉA¥ÉÆë£À°è ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ ¸ÀĨsÁµÀ mÉA¥ÉÆà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À £ÁªÀzÀUÉÃj zsÀjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiïJZï-04/¹r-7932 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÉA¥ÉÆëUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ gÁeÉÃAzÀæ EªÀgÀ §® ªÉƼÀ PÁ°£À PɼÀUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ PÀĪÀiÁj ¸ÀAVÃvÁ JA§ÄªÀªÀ½UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/02/2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀät, G : MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á gÀÆzsÀ£ÀÆgÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀät, G : MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á gÀÆzsÀ£ÀÆgÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À¢AzÀ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®èzÀ PÁgÀt ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ CUÀ°®è »ÃVgÀĪÀ°è ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ªÀiÁqÀªÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ¯É vÀ¯É¸ÀÄwÛzÀAvÁV £É®PÉÌ ©¢ÝzÀPÉÌ CªÀ¤UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/02/2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÉÆÃgÉ ¸Á ªÉÄúÀPÀgÀ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ qÉÆèsÀ¼É ªÀÄvÀÄÛ ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ zÁzÁgÀªÀ ¥Ánî EªÀj§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: JªÀiï.ºÉZï 24/J£ï-6730 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ²ªÁf qÉÆèsÀ¼É EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ²ªÁf EvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ±ÉõÀgÁªÀ EªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ¯ÉUÉ §®PÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©¢ÝzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ:

ನೆಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 15-02-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ನೆಲೋಗಿ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅಸಬ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಅವ್ಯಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ಎ ಎಸ್ ಐ ಹಾಗೂ ಜಗಧೀಶ ಸಿಪಿಸಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಪಾರಗೊಂಡ ಸಾ: ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು ಸದರಿಯನನ್ನು ಹಾಗೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತಾ ಭಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು.ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 21/2012 ಕಲಂ 110 (ಇ) & (ಜಿ) ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಹುಡಗಿ ಸಾವು:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀದೇವಿ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಕಿವಡೆಕರ ವ: 18 ವರ್ಷ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ 15/2/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅವಳ ಎಡಗೈ ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಖಾಸಗಿ ಜೌಷದ ಇಲಾಜ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇವಳು ಗುಣಮುಖವಾಗದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 15/2/12 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ರಾಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಕಿವಡಿಕರ ಸಾ: ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 7/2012 ಕಲಂ 174 ಸಿಅರಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÉÆ£ÀÆßgÀ¥Àà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqï, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÉÆqÀQ vÁAqÁ, °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-02-2012 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄÆäj£À°è gÀhÄgÁPïì CAUÀrUÀ¼ÀÄ E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÁ®¥Àà vÀAzÉ §UÉÎ¥Ààà ZÀªÁít E§âgÀÆ ¸ÉÃj ZÀÄ£ÁªÀuÁ UÀÄgÀÄw£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß gÀhÄgÁPïì ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §A¢zÉݪÀÅ. £ÁªÀÅ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ªÉÄÃ£ï §eÁgïzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.©.ºÉZï. (¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï) ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ£ïð ¨Áj¸ÀzÉà ªÉÃUÀªÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£ÀUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV lPÀÌgïPÉÆlÖ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÁV §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß C½AiÀÄ £À£ÀߣÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ£ïð ¨Áj¸ÀzÉà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà FgÀtÚ ªÀiÁ¼ÀªÁqÀ J.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-10 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà ªÀÄzsÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²SÁªÀÄt ªÀAiÀiÁ 25 ¸Á|| ®QëöäÃPÁåA¥ï UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²SÁªÀÄt EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ZÁA¥ï ªÉÆÃ¥ÉÊqï £ÀA PÉ.J.37-E-8455 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï£À°è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C«ÄãÀ¸Á§ ¯Áj£ÀA§gÀ PÉ.J35 ¹-2799 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J. 35-¹ 2799 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ ¦gÁå¢ vÀAzÀAiÀÄÄ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ n.«.J¸ï. ZÁ¥ï ªÉÆ¥ÉÊqÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ²SÁªÀÄt EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, §®ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®PÁ® ªÉÆÃtPÁ°£À PɼÀUÉ vÀgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ §Ar ¦.J¸ï.L 2 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2012 PÀ®A. 498(J), 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ £ÀÄaÑ£À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: G¥ÁàgÀ G: ºÉÆîªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁ¸ÀÛPÀnÖ vÁ: PÀĵÀÖV. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ¦æÃw¹ ¢£ÁAPÀ: 11-10-2010 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV £ÉÆAzÀt C¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ C£ÀÆå£Àå ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ «£ÁPÁgÀt »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ CzÉ. ¢£ÁAPÀ: 10-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß UÀAqÀ£À E£ÉÆßÃAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁ®VwÛ UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ, ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, ¨Á¼À¥Àà ºÉÆ£ÀߥÀà, ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄ®è¥Àà, ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀĺÁzÉë gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ®èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ `` ¯Éà ¨ÉÆøÀÆr ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è ¤Ã£ÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀzÉ PɼÀzÉ C®è°è wgÀÄUÁqÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J®ègÀÆ PÀÆr ¨É¤ßUÉ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¯Éè EzÀÝ PÀ®è£ÀÄß ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ£ÀÄ F ¨ÉÆøÀÆr ¸ÀƽzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ CªÀ¼À ¨É¤ßUÉ PÀ°èAzÀ MUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,. ªÀÄvÉÛà DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ ¨ÉÆøÀÆr CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj J¼ÉzÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ w½¹ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀ£ÀÄß PÀgɬĹ®Ä CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¸ÀàAzÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ EAzÀÄ vÀqÀªÁV vÀªÀÄä°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¦üÃgÁå¢zÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà PÀ¯Á¯ï 36 ªÀµÀð, ¸Á-ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ºÀÄ®V UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ²æà ºÀÄ°UɪÀiÁäzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÀåPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J- 37/PÀÆå-8542 , £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ¼Éà PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀàzÀ ªÀÄÄAzÉà ¤°è¹ zÉëUÉ PÁ¬Ä PÀ¥ÀÄðgÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÀåPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ- 30,000=00 EgÀvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ «¼ÀA§ªÁV ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «oÀ¯ï ¹ºÉZï¹-112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.