Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 19/09/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19/09/2011


UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.144/2011, PÀ®A 420, 338 eÉÆvÉ 34 L¦¹ & PÀ®A 18(¹) r & ¹ JPÀÖ 1940 ªÀÄvÀÄÛ gÀƯïì 1945 :-

¢£ÁAPÀ 18/09/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ, «oÀ×® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¸Á oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÄ GzÀVÃgÀ£À PÉ®ªÀÅ ªÉÄÃrPÀ¯ï ªÀiÁ°PÀgÀÄ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd£À ªÉÆÃw §eÁgÀzÀ°è J¸ï.JA UÀA¢üUÀÄr CAUÀrAiÀÄ°è C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÁªÀiÁdzÀ d£ÀjUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸À£ÀßPÀĪÀiÁgÀ OµÀzsÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ (UÀÄ¥ÀÛ ªÁvÉð) ¥ÁæzÉòPÀ ZÀSÉÃj UÀįÁâUÀð EªÀgÀÄ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.97/2011, PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/09/2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ EªÀ£À eÉÆvÉUÉ DgÉÆæ 1) AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ 2) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ©üãÀ±Áå ªÀqÀØgÀ 3) ºÀtªÀĪÁé UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀÄ £ÀUÉñÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÀt PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CªÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®èjUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2011, PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/09/2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ 1) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ªÀqÀØgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ PÉÆqÀĪÀ 200=00 gÀÆ ºÀt PɽzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ªÀqÀØgÀ 2) ©üêÀıÁå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ 3)gÁdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ 4) ®Qëöä ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÁPÀ¤UÉ, vÁ¬ÄUÉ §rUÉUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.102/2011, PÀ®A 323, 341, 504 eÉÆvÀ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/09/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¥sÀd¯ï «ÄAiÀiÁ vÀAzÉ gÀÄPÀÄä¢Ý£À ªÀAiÀÄ 68, G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÉƬģÉÆâݣÀ vÀAzÉ gÀÄPÀÄä¢Ý£À 2) ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ gÀÄPÀÄä¢Ý£À ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ ¥sÀAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÉÆ® ºÀAaPÉ ªÀiÁr PÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.103/2011, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 11/09/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁj C¤ÃvÁ @ aªÀÄt vÀAzÉ CdÄð£À ¨sÀAqÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð ¸Á: CAiÀĸÀ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ CAiÀĸÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀAUÉÆÃwæ ±Á¯ÉUÉ lÄåµÀ£ïUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ vÉÃd¥Áà ¨sÀAqÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ 35, G: V¯ÁªÀ PÉ®¸À ¸Á: CAiÀĸÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 09/2011, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 05/09/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ DqÉ ªÀAiÀÄ; 55 ªÀµÀð eÁ; ®A¨Át G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ºÀvÁå¼À vÁAqÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ£ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁrPÉÆüÀÄîªÁUÀ ¸ÉÆÖà §¸ÁÖV EvÀ£À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ vÀUÀ° ¸ÀÄnÖºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄR¢AzÀ mÉÆÃAPÀzÀªÀgÉUÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ZÀªÀÄð PÉA¥ÀUÉ DVgÀvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ EvÀ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦AiÀiÁð¢vÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 17/09/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.186/2011, PÀ®A 143, 147, 504, 506, 355, 498 (J) eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÄ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 15/09/201 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæ ªÀÄÄfç vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á : d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¸ÀPÉÆAqÀÄ JPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ ªÀÄÄfç 25 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ “ J gÀAr ¸Àƽ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ªÀģɬÄAzÀ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ 10 vÉÆÃ¯É ¨É½î vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è gÉïÉé ºÀ½AiÀÄ°è ºÁQ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.89/2011, PÀ®A 323, 427, 448, 504, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/09/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GvÀÛªÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ²ªÁfgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¸ÁªÀ½ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ PÉÆAr¨Á PÁ¼É ¸Á: ¸ÁªÀ½ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£Àß ªÀÄUÀ PÀªÀįÁPÀgÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CªÀ£ÀÄ FUÀ E°èzÁ£É ``gÀAr ¨sÉÆøÀr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁUÀ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ »UÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ `` J gÀAr’’ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ°è MzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ɮèPÉÌ ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼É DUÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ 14’’ PÀ¥ÀÄà-©½ ºÀ¼ÉAiÀÄ n.« C.Q.1000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ £ÉzÀÝ£ÀÄß £É®PÉÌ JwÛ §r¢ÝzÀÝjAzÀ ºÁ¤ DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ C°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ©zÀÝ MAzÀÄ zÉÆqÀØ UÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥À®AUÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀjAzÀ ¥À®AUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃV CzÀgÀ CAzÁdÄ 500/-gÀÆ zÀµÀÄÖ ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.88/2011, PÀ®A 323, 504, 506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/09/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÀå¨sÁªÀiÁ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ¨ÉüÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð ¸Á: SÉÃqÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ¨ÉîPÀmÉÖ EªÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀjzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ½AzÀ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÀÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ºÀt PÀÆqÀ¢zÀÝgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀĺÁPÀÄvÉÛ£É. JAzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ EA¢¯Áè £Á¼É ¸Àj ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£ÁVgÀÄvÁÛgÉ »VgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 17/09/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÀÆqÀÄ CA¢zÀÝPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ `` gÀAr ºÀt E¯Áè C£ÀÄßwÛ ‘’ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀmÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ¤£ÀÄ ºÀt PÀÆqÀ¢ÝzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.105/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀ gÁwæªÉ¼ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ©ÃzÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ gÀªÉÄñÀ CmÉÆà ªÀPÀð±Á¥À PÀA¥ËAqÀ UÉÆqɬÄAzÀ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¥ÁåfAiÉÆ DmÉÆUÀ¼À 5 ¨ÁånæUÀ¼ÀÄ C: Q: 20,000/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªÀ ¨sÉƸÉè ¸Á: £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.142/2011, PÀ®A 78(3) PÉ.¦.JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L.¦.¹. ;-

¢£ÁAPÀ 17/09/2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ°è £À¹gÉÆâݣÀ JA§ ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É JA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²æà f.J¸ï. ºÉ¨Áâ¼À ¦.J¸ï.L. alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁzÀgÁªÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ªÀ¼ÀTAr 2) ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ PÀlV ¸Á: PÉÆqÀA§® gÀªÀjUÉ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA.PÉ.J 38/f-172 £ÉÃzÀgÀ°è ¹§âA¢ ¹¦¹ 1368, 1739, 1726, 1407 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV fÃ¥À ¨sÀªÁ¤ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀPÀæzsÁj ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÉÆåɪÀÄä ¤ªÁ¸À ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸Á¬Ä «rAiÉÆà ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ £ÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ £À¹gÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ gÀhiÁqÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ alUÀÄ¥Áà JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ EvÀ£À ºÀwÛgÀ 3 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 740/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.141/2011, PÀ®A 78(3) PÉ.¦.JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 17/09/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ°è DgÉÆæ PÀÄvÉÆââݣÀ JA§ ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É. JA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²æà f.J¸ï. ºÉ¨Áâ¼À ¦.J¸ï.L alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ, E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁzÀgÁªÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ªÀ¼ÀTAr 2) ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ PÀlV ¸Á: PÉÆqÀA§® gÀªÀjUÉ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38/f-172 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¹¦¹ 1368, 1338, 1726, 1407 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV fÃ¥À PÀjªÀÄįÉèñÁå zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä «rAiÉÆà ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀdvÀ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ UÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸Á¬Ä «rAiÉÆà ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ £ÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ PÀÄvÉÆââݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À RÄgÉö ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ; ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà CAvÀ w½¹zÀÄÝ EvÀ£À ºÀwÛgÀ 6 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 1280/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.91/2011, PÀ®A 279, 337, 338, 283, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/09/2011 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CwêÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ J¸ï.¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ªÉÆwð, mÁåAPÀ ¯Áj £ÀA. AP-21/TV-4439 ¸Á ¸ÀªÀgÀ¥Á®A. CªÀįÁ¥ÀÆgÀA F¸ÀÖ UÉÆÃzsÁªÀj f¯Éè. EvÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï CxÀªÁ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ, ¤°è¹zÀ ¯ÁjUÉ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¯Áj £ÀA. MYY-6265 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ²ªÁ£ÀAzÀ FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: ®A¨Át G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

BB CAvÀgï f¯Áè PÀÄSÁåvÀ ºÀUÀ®Ä PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ FvÀ£À §AzsÀ£À BB


 

    ²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ G¥À-«¨sÁUÀzÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ¹.PÉ. ¨Á¨Á gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è JA. ¥ÁµÀ ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ JªÀiï.eÉ. ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) ¸ÀzÀgï §eÁgï oÁuÉ ºÁUÀÆ PÉ.JA.§rUÉÃgï ¦.J¸ï.L.(C.«)¸ÀzÀgï §eÁgï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ zÀ¼À ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ºÉgÀÆgÀÄ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqïð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ°è JgÀqÀÄ ºÀUÀ®Ä PÀ£Áß PÀ¼ÀĪÀÅ ºÁUÀÆ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è MAzÀÄ ºÀUÀ®Ä PÀ£Áß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 6,14,000-00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀUï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ 4 §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ 1,04,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. »ÃUÉ MlÄÖ 7,18,000/- gÀÆ.UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    

¢£ÁAPÀ: 06.09.2011 gÀAzÀÄ ²æÃ. J¸ï. ªÀÄ»£ÀĢݣï vÀAzÉ ±ÉÃPÀµÁªÀ° EvÀ£ÀÄ ¨ÁåAPï D¥sï ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¨É¼ÀV£À 10.15 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 28/JPïì 2748 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÁåAQ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ QèAiÀÄjAUïUÉ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è E°èAiÀĪÀgÉUÉ C®°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV zÉÆgÀwgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÄîÌAqÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.09.2011 gÀAzÀÄ J¸ï. ªÀÄ»£ÀÄ¢Ý£ï ¸Á. DzÉÆä ºÁ.ªÀ. JPÀ «Ä£Ágï ªÀÄfÃzÀ »AzÉ ¨ÉgÀÆ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà UÀAqÀ «gÉñÀ 25 ªÀµÀð ªÀqÀØg EªÀjUÀÆ ºÁUÀÆ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ DAiÀiÁå½, PÀÄgÀħgÀÄ DAiÀiÁå½ vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ , FgÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÀà,ªÀqÀØgÀ ºÀÄ°UÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ EªÀjUÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀjAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzÀªÁV 2-3 ¸À® dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:18-9-2011 gÀAzÀÄ 21;00 UÀAmÉUÉ ®QëöäÃFPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀjAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §gÀÄvÀÛªÉAzÀÄ CqÀدÁV ªÀÄtÚ£ÀÄß ºÁQzÀPÉÌ ¨Á¬Ä ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ®Qëöäà 08 wAUÀ¼ÀÄ UÀ©ðt EzÀÝ£ÀÄß ¸ÀºÀ UÀªÀĤ¸ÀzÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀPÉÌ H½zÀªÀgÉ®ègÀÆ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ®Qëöäà PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

  f.gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¥ÀÄ®ètÚ eÁw- UÉÆ®ègÀÄ G- ¯Áj £ÀA J.¦.02 qÀ§Æè- 5405£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÁqÀ¥Àwæ f- C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA J.¦.02 qÀ§Æè-5405 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±Á¨Á¢ (¥À¹ð) §AqÉUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 8-10 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁå©£ï 4 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ §AzÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:18-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ¸ÀÄgÉÃAzÀæ gÉrØ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÉrØ, 20 ªÀµÀð, gÉrØ qÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ¸Á:ZÀAzÀæ§AqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-36/JA-3488 £ÉÃzÀÝgÀ°è MlÄÖ 25 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸À®Ä w½¹zÁUÀÆå fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÀÄÝ fÃ¥ï£À PÁUÀzÀ¥ÀvÀæ PÉýzÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ r.J¯ï. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ¥À«Äðmï ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁdgï¥Àr¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆêÀÄqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 18-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB »gɺÀtV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA PÉJ-36 «-2437 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ«vÁ¼À §¸ÁÖAqÀ ªÀÄÄAzÉ ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀĤUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï»AzÉ PÀĽwzÀÝ °AUÀgÁd¤UÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀAiÀÄB 28 ªÀóµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÁZÁ¥ÀÆgÀÄ vÁB ªÀiÁ£À«EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 16-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®âUÁð ©ÃzÀgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀUÀÄwÛ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï£ÀÄ vÀ£Àß PÁåAlgï £ÀA. PÉJ-11/J-2223 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀÄ®âUÁð PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgï PÀqÉ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CqÀاAzÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ PÁåAlgï §®PÉÌ GgÀĽ ©¢ÝzÀÄÝ PÁåAlgïzÀ°èzÀÝ UÀuÉñï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñï±ÉnÖ , ªÀÄrªÁ¼À±ÉnÖ , ªÀAiÀÄ: 24ªÀ, PÁåAlgï £ÀA. PÉJ-11/J-2223 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á: zÉÆqÀØUÁªÀ£ÀºÀ½î , vÁ: CgÀPÀ®UÀÆqÀ , f: ºÁ¸À£À QèãÀgï ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÉƼɣÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ 32ªÀ, ºÁUÀÆ DgÉÆæ EªÀjUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉƼÀîzÉà ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹PÉÆAqÀgÉ DAiÀÄÄÛ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ±ÉÆÃgÀƪÀiï ºÀwÛgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ JzÉ£ÉÆêÀÅ , ¥ÀPÉÌ£ÉÆêÀÅ CAvÁ UÀuÉñÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀƸÀÆzsÀ£À¤UÉ w½¹zÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÁUÀ ¨É½UÉ 09-10 UÀAmÉUÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è vÀ£ÀUÁzÀ M¼À¥ÉnÖ¤AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV UÀuÉñÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ 17-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÁªÀÄ£ÀPÉ®Æèj¤AzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ UÀAzsÀzÀPÀnÖUÉ PÉÆqÀwÃgÉãÀÄ CAvÁ PÉüÀÄvÁÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w §AzÁUÀ PÀÆqÀ¯Éà ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÁªÀÄ£ÀPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ,¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr E§âgÀÄ ªÉåQÛUÀ¼ÀÄ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ MAzÀÄ VqÀzÀ »AzÉ CqÀV PÀĽvÀgÀÄ. ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉÄð£ÀAvÉ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, vÁªÀÅ E°èUÉ §AzÀ PÁgÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è. ¸À¢æAiÀĪÀgÀÄ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀéwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸À¢æAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀgÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ¸À¢æAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 17-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ oÁuÉUÉ 00-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj ªÀw¬ÄAzÀ PÀ«vÀ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 19-09-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÀÝgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ¯Áj £ÀA. PÉJ-52/4534 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄuÁÚ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-52/4534 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß¹gÀÄUÀÄ¥Àà-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À°è §Æ¢ªÁ¼À PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀß¯ï ºÁPÀzÉà gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤°è¹zÀÝ AiÉÄøÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁ®Qëöä ¯Áj £ÀA. PÉJ-37/6447 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ©üêÀiÁªÀgÀA.FvÀ£À ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-52/4534 gÀ°èzÀÝ gÁdUÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå 29 ªÀµÀð, UËqÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÉƼÀ £ÁUÀwºÀ½î f¯Áè: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ QèãÀgï zÉêÀgÁd vÀAzÉ aPÀÌ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á: ªÀÄuÁÚ¥ÀÄgÀ f: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ gÁdUÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.        


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.09.2011 gÀAzÀÄ -152-- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ: 19-092011 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗಿನಜಾವ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಪೂರ ಜೇವರ್ಗಿ ಮೇನ ರೋಡ ಕೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ.ಎ. 32 ಬಿ 1869 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೃತ ಅಬ್ದುಲ ಅಜೀಜ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲಗನಿಸಾಬ ಗಿರಣಿ ಸಾ: ಹುಸೇನ ಗಾರ್ಡನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂ ಕೆ.ಎ 28 ಎಮ್. 6643 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಶಹಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಎದುರಾಗಿ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅಬ್ದುಲ ಅಜೀಜ ಇತನು ಭಾರಿ ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟು ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ತೋಲಾಭಾಷ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ನದಾಫ ಸಾ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2011 PÀ®A-323,324,504,506 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 18-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «gÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄrªÁ¼Àgï G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á:Q£Áß¼À FvÀÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£ÉߣÀ ¸ÉAmÁ ºÉÃ½Û ¯Éà ¨ÉÆøÀÆr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊ ¬ÄAzÀ §rzÀÄ ¨Á¬Ä ¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉÆý¹ ¤£ÀߣÀÄ fêÀ¸À »vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj «gÉñÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ D¥Á¢vÀ zÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà C¼ÀªÀAr ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«í.J¸ï. JPïìJ¯ï £ÀA- PÉ.J-37/ J¸ï-0531 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄAUÀ¼Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢¹zÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ zÀƼÀ¥Àà£À£ÀÄß aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ CA§Æå¯É£ïì£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw zÉêÀªÀÄä½UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ zÉêÀªÀÄä¼ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÀħâ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ zÀƼÀ¥Àà£À£ÀÄß ºÀħâ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è CtÂÚUÉÃj ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ªÁ¥À¸ï PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2011 PÀ®A 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 17-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉUÉ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖgÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20,000=00 gÀÆ. ¬ÄAzÀ 22,000=00 gÀÆ. EgÀĪÀ MAzÀÄ PÀ§âtzÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2011 PÀ®A 78 (J) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ. 18-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ PÁæ¸ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀA/ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà £ÉÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð, eÁ. £ÉÃPÁgÀ G. ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á. ºÀÄ®V 2) CªÀÄgÀ¥Àà vÀA/ §¸À¥Àà PÀÄzÀj ªÉÆÃw ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð, eÁ. UÁtÂUÉÃgÀ G. ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á. ºÀÄ®V EªÀjAzÀ 2 ¨Á® ¥É£ÀÄß, 2 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1210=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2011 PÀ®A 171 (F) gÉ/« 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 18-09-2011 gÀAzÀÄ 09-30 ¦.JAPÉÌ ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ°è PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¨ÉA§°UÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁd ¥Ánî JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DªÀgÀtzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd »mÁß¼À EªÀjUÉ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀĪÀAvÉ £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀjUÉ D«ÄñÀ MrØ Hl ºÁQ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£À C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/2011 PÀ®A 376 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 18/09/2011 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±Áå«ÄÃzï ©Ã UÀAqÀ ¢: gÁeÁ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ £ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "
¢£ÁAPÀ:- 18-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¤ßªÀiÁ ªÀAiÀĸÀÄì 12 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ°è £ÉÆêÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ¼À UÀÄ¥ÁÛAUÀ PÉA¥ÁV ©½ zÀæªÀ §gÀÄwÛvÀÄÛ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è EgÀĪÀ C£ÀAvÀ®QëöäÃ, ²PÀëQ EªÀgÀÄ PÀAqÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, " ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, PÀ¨ÉâÃgÀ EªÀ£ÀÄ §®vÁÌgÀ ªÀiÁr PÉr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼Éà ¤£Éß £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ, ¤£ÀUÉ F «µÀAiÀÄ w½¸À®Ä ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §A¢zÉÝ£ÀÄ DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ EgÀ°¯Áè. CªÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÁ, ¤ªÀÄä zsÀt gÁªÀÄÄ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¸ÀÄ" CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ F §UÉÎ PÉüÀ¯ÁV CªÀ¼ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, " ¤£Éß ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÀÄr¸À°£À°è §gÉAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ «ÃgÉñÀ£ÀÄ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä UÀÄr¸À® ºÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ UÀÄr¸À°£À°è M§â¼Éà EzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄä¯Éà M¼ÀUÉ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §mÉÖ vÀÄgÀÄQ £À£Àß ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ vÉUÉzÀÄ, vÀ£Àß ¥ÁåAmï ªÀÄvÀÄÛ ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ £À£ÀߣÀÄß PɼÀUÉ ºÁQ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ MzÁÝrzÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆUÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ©qÀzÉà §¯ÁvÁÌgÀ ªÀiÁr PÉr¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ C°èAzÀ JzÀÄÝ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C£ÀAvÀ®Qëöäà nÃZÀgï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ ºÉüÀ®Ä, CªÀgÀÄ ¤ªÀÄä vÁ¬ÄUÉ w½¸ÀÄ CAvÁ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ºÉzÀj F «µÀAiÀÄ w½¸À°¯Áè " CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAiÉÆÃzsÀåPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä zsÀt gÁªÀÄÄ EªÀjUÉ F «µÀAiÀÄ w½¸À®Ä CªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ PÉÆqÉÆÃt CAvÁ ºÉý £ÀªÀÄä£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 17-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¤ßªÀiÁ EªÀ½UÉ §¯ÁvÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ £ÀUÀgÀ EªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ: 18-09-2011 ರಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇತನು ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹುಂಡಾ ಸ್ಲ್ಪೇಂ ಡರ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ. 32 ವಾಯಿ 9575 ನೇದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಟೇಲ ಮುಂದೆ ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೆ ವೇಳೆಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಬಸ ಸ್ಟಾಂಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆ.ಎ. 32 ಟಿಎ 2620 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಮಹಾಂತಗೌಡ ತಂದೆ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಸಾ: ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ಇತನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು 108 ಅಂಬುಲ್ಸನ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಜ್ಜನ ಸಾ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 18-9-11 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸಾಬಮ್ಮ ಗಂಡ ಧೂಳಪ್ಪ @ ರಮೇಶ ಮಾವನೂರಕರ್‌ ಸಾ: ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಮಡ್ಡಿ ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್‌ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ32 ಎಸ್‌ 4247 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉಪಳಾಂವ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಿರಾದಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಮ್‌‌ ಹೆಚ್‌ 2319 ನೇದ್ದರ ಕಾರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಮೋ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಮೋ ಸೈಕಲ ಸವಾರ ಧೋಳಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾರಿಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ 6 ಜನರ ಬಂಧನ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 18/9/11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಂದಾರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1. ವೀರಣ್ಣ ತಂದೆ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 2.ಅಂಬರೀಷ ತಂ/ ಶಿವಪುತ್ರ ಜಮಾದಾರ ಸಾ: ಶಹಾಬಜಾರ ಜಿಡಿಎ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 3.ರಾಜು ತಂ/ ಬಸವರಾಜ ಕಣ್ಣಿ ಸಾ: ದೇವಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ4.ಜಾವೀದ ತಂ/ ಮಹ್ಮದಖಾಜಾ ಸಾ: ರುಕುಂ ತೋಲಾ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 5.ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂ/ ಸಾತಪ್ಪ ದಸ್ತಾಪೂರ ಸಾ: ಸುಂಟನೂರ 6.ರವಿ ತಂ/ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರ ಸಾ: ದೇವಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 3100/- ರೂ 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 4 ಮೋಬೈಲ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು 4300/- ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಪಾದಿತರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 17.09.2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಶೆಂಕ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಸನಪ್ಪಾ ಎನಕೆಪಳ್ಲಿ ಸಾ: ದೇಗಮಡಿ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಾಗ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲ ತಿರಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಕೂಡಾ ಆಗಲಿಲ್ಲಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಷಕ ಎಣ್ಣೆ ಸೆವನೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶೆಂಕ್ರಪ್ಪಾ ಎನಕೆಪಳ್ಳೀ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.