Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 1, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 01/11/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 01-11-2010
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 307, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÀgÁªÀ ªÁ° ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÀAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ªÉÊd¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ HgÀÄ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆVzÀÝ£ÀÄ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÝgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ DgÉÆæ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀĤvÁ FPÉAiÉÆA¢UÉ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ C£ÉÊwÃPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAr¢Ý CAvÁ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 31/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CAUÀr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉƬÄÛ¬ÄAzÀ PÀÄwÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 498(J),324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/10/2010 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀgÀvÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CdUÀgÀ ¥Á±Á RwÃ¥sï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á £À©SÁ£Á alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ 1) CdUÀgÀ ¥Á±Á vÀAzÉ C¥sÀìgÀ ¥Á±Á RwÃ¥sï EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ EªÀjUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EªÀjUÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ SÉÊgÀĤ¸Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C¥sÀìgÀ ¥Á±Á RwÃ¥sï ¸Á alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 28/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄzÀÄ®Ä »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÀvÉÆÃr¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¨É¯ïÖ¢AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®PÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 31-10-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ªÀĸÀÌ¯É EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) vÁ£Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á vÀ¼ÀªÁqÀ (PÉ) JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 2,600/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 313/2010 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/10/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱Á»£À ¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ PÀA¥À¤ªÁ¯Éà ¸Á d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QÃgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÀÄÝ §vÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀ gÀmÉÖUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 205/2010 PÀ®A 323, 504, 353 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ : 31/10/2010 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¨ÉAzÉæ ªÀAiÀÄ: 45 AiÀÄ: eÉÃ.¸À.PÀA. ªÉÄÃPÁ¤ÃPï ¸Á «AiÀÄd ªÀiÁAvɱÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄïÁ¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀ CzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì wãÀ zÀÆPÁ£À UÀ°èAiÀÄ°è §eÁgÀ ¯ÉÊ£ï ªÉÊgÀ PÀmÁÖVzÉ zÀÄgÀÄ¹Û ªÀiÁrj CAvÀ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ ¨sÁ°Ì wãÀ zÀÆPÁ£À UÀ°è zsÀªÉÄð±ÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÉÊgÀ PÀmÁÖzÀ PÀA§ zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÁ¸ÀÛªÀ @ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÉÆÃzÉ ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á wãÀ zÀÆPÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ DvÀAPÀ GAlÄ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ AiÀÄĤ¥sÁªÀÄð ºÀjzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt: ¢:25-10-2010 gÀAzÀÄ ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ  ¤ªÀÈvÀÛ JEE ¸Á: ¨sÀUÀªÀw £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ  ¨É½UÉÎ 6:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ VqÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ ºÉÆAqÁ JQÖªÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ 22-qÀ§Æèöå-2042 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆàPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 31/10/2010 gÀAzÀÄ  ¸À°è¹zÀÝ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt: ¢:31-10-2010 ²æêÀÄw. ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ dÄeÁgÉ  ¸Á: §¹gÀUÀAd avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉéÃvÁ½UÉ «zÁå¨Áå¸ÀPÁÌV vÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ C¤Ã® fAzÉ gÀªÀgÀ ±ÁAw £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©nÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 29/10/2010 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉUÉ ±ÉéÃvÁ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆV §AzÀÄ, avÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ ºÉý vÀ£Àß §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåUÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀPÀÆÌ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄ£ÉUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£É ºÁUÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ CªÀ¼À ¸ÉßûvÀgÀ «ZÁj¹®Ä E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉéÃvÁ¼À ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉΠ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÁr ¥Éưøï oÁuÉ:

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt: ¢:31-10-210 gÀAzÀÄ 11-00 J.JªÀiï PÉÌ ²æà ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á|| ¹zsÁÞxÀð £ÀUÀgÀ ªÁrgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÊ£À ±Á¥À£À°ègÀĪÁUÀ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ªÁrAiÀÄ ªÀi˯Áå FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ 90 Njf£À¯ï ZÁAiÀÄì PÀÄrzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ 90 Njf£À® ZÁAiÀiïì PÉýzÀÝPÉÌ ºÀt PÉÆÃqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ £À£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 200/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ C.Q.1000/-gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÉÆèÉʯï QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ ªÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ºÀÄ®ÆègÀÄ ºÉƸÀÆgÀÄUÁæªÀĤªÁ¹,ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¢:ªÀiÁzÀªÀgÁªï ¥Ánïï EªÀ£ÀÄ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á:AiÀÄ®§ÄUÀð, f¯Áè:PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ ¥ÀÄwæ dAiÀIJæÃAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 11 ªÀµÀðzÀ ªÀÄzÀ£ÀUÉÆÃ¥Á® ªÀÄvÀÄÛ 8 ªÀµÀðzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA§ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÀA¥ÀwUÀ¼À ªÀÄzsÀå ©£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ §AzÀÄ zÉÆqÀتÀÄUÀ ªÀÄzÀ£ÀUÉÆÃ¥Á®£À£ÀÄß dAiÀIJæÃAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ 2£Éà ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:31.10.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ dAiÀIJæà vÀAzÉ-vÁ¬Ä & CAd£ÁzÉë UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ J°èzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉý £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß AiÀiÁPÉ ElÄÖPÉÆAr¢Ý CAvÁ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉ §rªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CzÀªÀÄä UÀAqÀ ¢:ªÀiÁzÀªÀgÁªï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¨ÉÃqÀgÀ PÁgÀ®PÀÄAnUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÉÄÃn, £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.04.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÀĪÀiÁj ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä, EªÀgÀ 15 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼Éà EzÁÝUÀ CªÀ½UÉ EµÀÖPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV §®vÁÌgÀªÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀðºÉÆA¢zÀÝjAzÀ UÀ¨sÀðzsÀj¹zÀÄÝ, «µÀAiÀÄ ¨Á®QAiÀÄ vÁ¬ÄUÉ UÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ¨Á®QUÉ w½AiÀÄzÀ ºÁUÉ SÁ¸ÀV OµÀ¢PÉÆr¹, UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄUÀݨÁ®QAiÉÆA¢UÉ §¯ÁvÁÌgÀ¢AzÀ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀðºÉÆA¢ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §¸ÀªÀgÁd£À «gÀÄzÀÝ CvÁåZÁgÀPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ C¥Áæ¥ÀÛ¨Á®Q ¢£ÁAPÀ:31.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ªÀÄzÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, £ÁUÀgÁd vÁ¬Ä gÁªÀĪÀé FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀzÁV d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀÝ°è ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ªÀÄj¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä §Ä£Á¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, CzÀPÉÌ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ JgÀqÀÄ ¦üÃmï eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ ¸ÀºÀ JgÀqÀÄ ¦üÃmï eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ PÀnÖj CAvÀ CA¢zÀÝgÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 31.10.2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ , ¥ÀæPÁ±À ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÀP¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr ,CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr,PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÁUÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ:31.10.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:nJ£ï.23, gÀhÄqï.3034 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÉÊPÁåA¥ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ²æà vÀªÀgÉ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ FvÀ¤UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀªÀgÉ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ:31.10.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà UÁgÀ®¢¤ß ¸Á:DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï »A¨ÁUÀ ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.01, EeÉ.3986 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝ jAzÀ PÀ¥ÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉʯïªÀÄZÉÃðqï KvÀ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀætvÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïZÁ®PÀ ¹zÀÝtÚ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸Á:¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄEªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.