Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ; 27/06/210

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð ¸Á GqÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ºÀĸÉãÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÀÆæ £ÀA PÉ,J 39/eÉ-4690 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®V ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀAUÀ¥Àà vÀ®ªÁqÉ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ.£ÀA gÀ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J.¦ 27 JPÀì 1647 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀ¢AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß CtÚ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀB 26/6/10 gÀAzÀÄ 0640 UÀAmÉUÉ «±ÀéfÃvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ PÁ¥À¸É ¸Á UÀqÀ»AUÀèd EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ ¸ÉÃj lªÉgÁ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-09, ©JA-1314 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ oÁuÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£À PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §® ¨sÁUÀzÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr ºÀÄt¸É ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉVzÀÝ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt aPÀÌzÉÆ¼É ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄgÁoÀ, ¸Á ºÀ¸ÀgÀZÀA¥ÀÄ vÁ UÀqÀ »AUÀèd f¯Áè PÉƯÁè¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀB 25/6/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÞAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå §gÀ¸Á£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä G: G¥À£Áå¸ÀPÀ ¸Á gÁeÉñÀégÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «ÃgÀuÁÚ ¥Ánïï gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw EvÀ£À ºÉAqÀw ¤ªÀÄð¯Á EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ mÁmÁ J.¹.E. ªÀiÁ®Ä ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-39/ 6662 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CªÀ£À »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁªÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. rQÌ ªÀiÁr C°èAiÉÄ ¤AvÀ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä JA.ºÉZï- 12, JPÀÄå-4338 EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è J£ï.JZï.-09 ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè L.©. JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ(ºÀÄZÀÑ) ªÀåQÛ ªÀÄÆPÀ£ÁVzÀÄÝ J°èAzÉÆ §AzÀÄ J£ï.JZï.9 ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè gÉÆÃrUÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®è°è wAr w¤¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ wAzÀÄ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄjUÉ L.©. JzÀÄjUÉ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝ F C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ CAzÁdÄ 3-4 ¢£ÀUÀ½AzÀ DgÉÆÃUÀå PÉnÖzÀjAzÀ ¨sÉâAiÀiÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÀĽvÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á¨ï ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 143 147 148 341 324 427 353 332 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 2, 3 ¥À©èÃPÀ ¥Áæ¥Ànð qɸÁÖçAiÀiï JPïÖ 1992 :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀ¼ÉAUÀ¼É¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á eÉÆ£ÉßPÉÃj EªÀgÀÄ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sÀ-454 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ OgÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ d£ÀgÀÄ gÁ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠧¸Àì ¤°è¹ ¤AwzÉݪÀÅ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ UÀ¯ÁmÉ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁr PÀ®Äè vÀÆgÁl ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÀ®Äè vÀÆgÁl¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¹ì£À UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. CzÉà jÃw C¯Éèà EzÀÝ EvÀgÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÁzÀ 1) §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-532 2) §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ-521 3) §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ-316 ªÀÄvÀÄÛ 4) §¸Àì £ÀA. PÉJ38/J¥sÀ-473 §¸ÀÄìUÀ½UÉ PÀ®Æè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀjAzÀ UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀ gÀÆ 40,000/- ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj PÀ®Äè vÀÆgÁl¢AzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ ºÁUÀÆ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄĵÀÌgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÁzÀ 1) ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ¥Ánî E£ÀÆß 150-160 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄĵÀÌgÀ ªÀiÁr PÀ®Äè vÀÄgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄAoÁt UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß E¸Ààl J¯ÉUÀ½AzÀ DqÀÄwÛgÀĪÀÅgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß Î PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è dÆdÄUÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ¸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð 2)ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð 3)UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà dªÀiÁzsÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð Át 4)ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð 5)GªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ PÁgÀ¨Áj ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á ¸ÀÄAoÁt CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 710=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 354,504,506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ GªÀiÁPÁAvÀ ªÀiÁ£ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: CAUÀ£ÀªÁr nÃZÉgÀ ¸Á SÉÃqÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ QgÁt CAUÀr EvÀÄÛ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¨sÀ¯ÉñÀégÀ PÁgÀ¨Áj ¸Á SÉÃqÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è 4560=00 gÀÆ. QgÁt GzÀj M¬ÄÝgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ¸ÀzÀj gÀÆ¥Á¬Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. »ÃgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¦üAiÀiÁð𢠤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ §AzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà fêÀ¢AzÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ±ÉlPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á OgÁzÀ (©) f ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw NªÀĤ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 32/ JA. 7547 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §A§¼ÀUÉ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁf PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤Ã°è¹zÀÄÝ ¨É¼ÀUÉÎ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÁºÀ£À EgÀ°è®è PÁgÀt AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ £ÀPÀ° QðAiÀÄ£ÀÄß G¥ÁAiÉÆV¹ ªÀiÁgÀÄw NªÀĤ PÁgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 323, 325, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26-6-2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C£ÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ® «ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄPÀzÀÆݪÀÄ ¥ÀÄgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÉÃgÀ ºË¸À »AzÉ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀÄwãÀ vÀAzÉ ªÀÄvÀ§Æ® «ÄAiÀiÁå, G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄPÀzÀÆݪÀÄ ¥ÀÄgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀ ¨sÀÄd£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀjAzÀ ªÀÄÄA¢£À ªÉÄïÁãUÀzÀ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á ªÉÄÊ®ÆgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 26-06-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÁ±À UÉƯïعävï EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ qÀ¨ÁâUÉ ºÁQzÀ Q° ªÀÄÄjzÀÄ gÁqï ¨ÉAqï ªÀiÁr ªÀÄzÁågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ qÀ¨ÁâUÉ ºÁQzÀ QðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ qÀ¨ÁâzÀ°è ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 20,630/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 143.147.448.504.506. eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-10 gÀAzÀÄ 400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr EªÀgÀÄ EAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä DgÉÆæ «gÀÄzÀÞ ªÀÄvÀZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ DgÉÆæ 1) §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀ®ÆègÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ N¼ÀUÉ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ªÀÄįÁè£ÉÆÃgÀ ¸Á ¨É¼ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄÆägÀ DgÉÆæ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ¥sÀQÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¨É¼ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɬĹzÀÝjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 600 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀ©Ã§ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 279, 337, 338 304 (J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á PÀAUÀ£ÀPÉÆl EªÀgÀÄ PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÀ§â EgÀĪÀzÀjAzÀ JvÀÄÛ §Ar PÀnÖPÉÆAqÀÄ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ Hj£À DgÉÆæ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ±ÀA¨sÀÄ gÀªÀgÀÄ mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÉ® ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-402, 403 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ HgÀ ¸ÀÄvÁ ¸ÀÄvÀÄÛªÁUÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄäÃ¯É PÀmï ªÀiÁrzÀjAzÀ mÁæPÀÖgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. E£ÉÆߧâ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9-10 d£À ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀÄgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè AiÀÄ®§ÄUÀð vÁ®ÆQ£À ¸ÉÆêÀÄ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄÄzÀݪÀé UÀAqÀ §¸À¥Àà ¸ÉÆêÀÄ¥ÀÆgï EªÀ¼ÀÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀA§«¹zÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ ¥ÀjºÁgÀPÁÌV JA.J.¹n.ªÉÆzÀ®£É f¯Áè £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ JA«¹PÉÃ¸ï ¸ÀASÉå:29/1991 £ÉÃzÀÝgÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.05.1994 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀݪÀé¤UÉ gÀÆ:36,391/- gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀjºÁgÀ ºÀt ªÀÄAdÆgÀÄ DVzÀÄÝ, D ºÀtªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ EArAiÀÄ£ï ¨ÁåAPï£À°è ¢£ÁAPÀ:17.03.1995 gÀAzÀÄ J¥sï.r.ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀASÉå: 255949 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀÄ 2010£Éà ¸Á°£À J¦æ¯ï wAUÀ¼À°è J¥sï.r.CªÀ¢ü ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ CzÀgÀ ºÀt :92,123/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÉÆæ¸É¸ï ¸ÀªÀðgï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀݪÀé¤UÉ eÁjªÀiÁqÀzÉ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ eÁj ªÀiÁrzÀÄÝ, C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:27.05.2010 gÀAzÀÄ EArAiÀÄ£ï ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgïUÉ vÉÆÃj¹ ¨ÁåAPï¤AzÀ gÀÆ:92,123/- ºÀtzÀ rrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÉÆæ¸É¸ï ¸ÀªÀðgï ªÀÄÄzÀݪÀé¤UÉ DzÉñÀ eÁj ªÀiÁqÀzÉ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ eÁj ªÀiÁr, ªÀiÁå£ÉÃdgïgÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀݪÀé¤UÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ºÀtzÀ rrAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ ¤Ãr, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÄzÀݪÀé £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:26.06.2010 gÀAzÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.06.2010 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DmÉÆÃjPÁë¸ÀASÉå:PÉJ.36,7146 £ÉÃzÀÝgÀÀ°è eÉ.«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ eÉ.UÀÄAqÀ¥Àà 58 ªÀµÀð, ¸ÀºÀ-²PÀëPÀgÀÄ eÁVÃgÀªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ, ¸Á: J¯ï©J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ eÁVÃgÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀvÉÛ¥ÀÆgÀÄ¢AzÀ AiÀÄPÁè¸ï¥ÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ DmÉÆÃPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ & wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà 44 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ eÉ.«±Àé£ÁxÀ ²PÀëPÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 25ªÀµÀð, ¸ÉAnæAUïPÉ®¸À ¸Á:ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ, vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð, ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ M¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ eÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ eÁ£ÀQgÁªÀÄAiÀÄå 59 ªÀµÀð, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj¥ËæqÀ±Á¯É eÁVÃgÀªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ ¸Á:ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ½AzÀ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÝjAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ§gÉzÀÄ ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.06.2010 gÀAzÀÄ 11.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ qÁ:gÁd±ÉÃRgÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÉÊzÁå¢üPÁj f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JªÀiï.5953 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄA¢£À PÁgÀÄ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀ¢AzÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÈzÀݤUÉ rQÌPÉÆlÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÀÈzÀÝ£À ªÉÄÃ¯É PÁj£À UÁ° ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃV ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ©¯Á¯ï vÀAzÉ ¥sÀPÀÈ¢Ýãï DmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á:PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.06.2010 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ 30 ªÀµÀð, ¸Á:ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ, EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¸ï.8772 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀĹ̬ÄAzÀ ºÁ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆlÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ PÀgÉ¥Àà¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÀAUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ GlPÀ£ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥ÀàºÀtV, 25 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®è ªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆArzÀÄÝ, ¥Àwß ºÉjUÉUÉ vÀªÀgÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:25.06.2010 gÀAzÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.06.2010 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dA§®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £À®ègÉrØ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á:dA§®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt:4200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

Gulbarga District Crime Reported

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¢£ÁAPÀ: 26-6-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀºÀÄtÂÚªÉÄ ¸À®ÄªÁV JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ Nr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤AvÁV ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ dUÁÎr PɼÀUÉ ©½¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-6-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀıÁå §¯Áè ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð ¸Á: ¦ügÉÆÃeÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 24-6-2010 gÀAzÀÄ 6 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÁÌV UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ¤eÁªÀÄÄ¢ÝãÀ EªÀgÀ CqÀw ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¤eÁªÀÄĢãÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á¢Ã£À ªÀÄįÁè EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß vÀqÉzÀÄ K ²ªÁå ¨ÉƸÀr ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ K£Á¬ÄvÀÄ ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è ºÁAUÀå ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß mÁæöåPÀÖgÀ UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ PÉý Cfð PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀ ¸À¥Àà¼À PÉý w¥Ààt vÀAzÉ ©üêÀıÁå §¯Áè 2) ¨sÁUÀªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ §¯Áè EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀ£ÀÄß ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 7.30 ¦JªÀiïPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2010 PÀ®A: 341,323,504,506 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦J DPïÖ 1989 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ²æÃ.J¸ï.ºÉZï ¸ÀĨÉÃzsÁgÀ ¦.L «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ C.¯Á.¤ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 25/06/10 gÀAzÀÄ 6:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ©Ãmï ¦.¹ 1011 gÁd±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ ¨Áwä w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr UÀ°èAiÀÄ ZÀAzÀæ¨sÁUÁ UÀAqÀ ¢: ZÀA¥Á¯Á® EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ºÉAqÀ vÀAiÀiÁåj¹ DPÉ ªÀÄvÀÄÛ C«ÄvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥Ánî JA§ÄªÀªÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ C.¯Á.¤ UÀÄ®§UÁ𠫨sÁUÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ PÉÊ ºÉAqÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä §A¢gÀĪÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DPÉAiÉÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæ¨sÁUÁ UÀAqÀ ¢: ZÀA¥Á¯Á® ªÀAiÀÄ|| 35, ¸Á|| ªÀiÁAUÀgÀªÁr UÀ°è UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉý E£ÉÆߧâ PÉÊ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ C«ÄvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ|| 26, ¸Á|| ªÀiÁAUÀgÀªÁr UÀ°è UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉý ¥ÉưøÀjAzÀ PÉƸÀjPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. C«ÄvÀ FvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÁåAn eÉé¤AzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ qÉ©â ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAl¢AzÀ MAzÀÄ jªÁ¯ÁégÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ, £ÁªÀÅ ¥ÀAZÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV jªÁ¯ÁégÀ £ÀA: ¹JJ¯ï- 765 J¥ï.J ªÀÄvÀÄÛ §mï mÁæöå¥À PɼÀUÀqÉ EJ 9729 C||Q|| gÀÆ.50,000/- 2) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ qÉ©âAiÀÄ°è 6 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ C||Q|| gÀÆ.120 zÉÆgÉvÀªÀÅ. CzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è 5 ¥Áè¹ÖPÀ PÉÆqÀzÀ°è ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÝ vÀ¯Á 20 gÀAvÉ MlÄÖ 100 °Ãlgï PÉÊ ºÉAqÀ EzÀÄÝ, MAzÀÄ °Ãlgï ¨É¯É 10 gÀÆ¥Á¬Ä CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1000/- gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ vÉA©UÉ C||Q|| gÀÆ.00:00, ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ UÁè¸ï C||Q|| 00:00 »ÃUÉ J®èªÀÅ ¸ÉÃj MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 51,120/- EzÀÄÝ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ jªÁ¯ÁégÀ ªÀÄvÀÄÛ fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ vÀgÀºÀzÀ PÉlÖ ªÁ¸À£É¬ÄAzÀ PÀÆrzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÀ®§gÉPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F ºÉAqÀ ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ zÉúÀPÉÌ ºÁUÀÆ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉAqÀªÁVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÉÊ ¨sÀnÖ ºÉAqÀzÀ §UÉÎ «±ÉõÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 38/10 PÀ®A: 32, 34, 38(J) PÉ.E DPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 273, 284 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆArzÀÝ jªÁ¯ÁégÀ ªÀÄvÀÄÛ fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ M¦à¹zÀÄÝ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÀÄÝ DzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/06/10 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ²æÃ.JªÀiï.©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 26/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°è £ÀPÀ° eÁw & DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁåj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ²Ã® ºÁQzÀ eÁw & DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1) °AUÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀÄå ¸Á°, 2) PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¤gÀAd£À ¨sÀAiÀiÁå, 3) gÀªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀæªÀtPÀĪÀiÁgÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ ¥Àæ¨sÁj C¢üPÁj ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ ¦.J¸ï.L Dgï.f £ÀUÀgÀ oÁuÉ, ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ zÉëAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, UÀÄgÀıÀgÀt ºÉZï.¹ 238, zÀ¸ÀÛVj¸Á§ ºÉZï.¹ 529, ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ¸Áé«Ä ºÉZï.¹ 565, ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¦.¹ 588, C±ÉÆÃPÀ ¦.¹ 840, ±À²PÁAvÀ ¦.¹ 1293, §AqÀ¥Àà J.¦.¹ 297 ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ºÉêÀÄAvÀ ¦.¹ 660, ªÀĺɧƧ ±ÉÃR ¦.¹ 1289 ºÁUÀÆ ªÀÄÄ©£Á ªÀÄ.¦.¹ 86 gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëöªÀÄ zÁ½
ªÀiÁr »rzÀÄ 1) DgÉÆæ °AUÀgÁd¤AzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ gËAqÀ ¸ÁÖöåA¥À ºÀaÑzÀ 17 C||Q|| 00:00 2) gËAqÀ ºÀZÀѯÁgÀzÀ 37 eÁw & DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00:00 3) DgÉÆæ gÀªÀiÁ¨Á¬Ä ¬ÄAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ gËAqÀ ¸ÁÖöåA¥À ºÀaÑzÀ 9, C||Q|| 00:00 4) gËAqÀ ºÀZÀѯÁgÀzÀ 18 eÁw & DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00:00 5) DgÉÆæ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ vÀºÀ²Ã®zÁgÀgÀ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁrzÀ 33 eÁw & DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00:00 °AUÀgÁd£À gÀhÄgÁPïì CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀgÀ CAUÀr¬ÄAzÀ 6) MAzÀÄ ¯Áå¥ÀmÁå¥ï C||Q|| gÀÆ.15,000/- 7) MAzÀÄ ¯ÉÃdgï ¦æAlgï C||Q|| gÀÆ.2,000/- 8) MAzÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀ gËAqÀ ²Ã¯ï, ªÀÄvÀÄÛ £ÉªÀÄä¢ PÉÃAzÀæzÀ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ MAzÀÄ ²Ã® C||Q|| gÀÆ.00:00 9) eÁw & DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁr PÉÆlÖzÀݪÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.4700/- 10)gËAqÀ ¸ÁÖöåA¥ÀUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00:00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀPÀ° eÁw & DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ vÀAiÀiÁåj¹PÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ²Ã® ºÁQ PÉÆlÖ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gËAqÀ ¸ÁÖöåA¥ÀUÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¥ÀæPÁ±À £ÉªÀÄä¢ PÉÃAzÀæ vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀzÀÄ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:157/2010 PÀ®A: 465, 468, 471, 420, ¸ÀA 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.