Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 12, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-08-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-08-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2013, PÀ®A 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 
DAiÀıÁ ¹¢ÝQ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÁ»zÀ C° ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃgÁzÁgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÁ»zÀ C° vÀAzÉ C¨Áâ¸À C° ¥sÀįÁj ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ºÁUÀÆ CvÉÛ 2) SÁeÁ©Ã UÀAqÀ C¨Áâ¸À C° ¥sÀįÁj ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á; ©ÃgÁzÁgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÄ ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è E§âgÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr, ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä 2 ®PÀë gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ wgÀÄ« UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉÃgÉ ¨Á¥ï PÉ ¥Á¸ï ¸Éà ¥ÉÊ¸É ¯ÉPÉ D ¨ÉÆïÉvÉÆ £ÁlPÀ PÀgÀPÉ ¸ÉÆÃ¬Ä ºÉÊ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 11-08-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀAqÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀÄgÉhÄ vÀĪÀiÁgÉ ¨Á¥À¸Éà ¥ÉÊ¸É ¯ÉÃPÉ D CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÉÊ¸É £À» ¯ÁAiÉÄvÉÆà ªÀÄÄdPÉÆà vÉÃj dgÀÄgÀvÀ £À» ºÉÊ CAvÀ vÀÆ ªÀÄgÀPÉ eÁ CAvÀ CAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 5-6 ¤zÉÝ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ, UÀĽUÉ wAzÀ «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ C§ÄÝ® SÁ°zÀ gÀªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°ègÀĪÀ CtÚ£À UɼÉAiÀÄ ªÀÄÄeÁ»zÀ ¥Á±Á gÀªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ªÀÄÄeÁ»zÀ ¥Á±Á ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® ªÀiÁfÃzÀ E§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¥Ánî D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.                       

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2013, PÀ®A 143, 147, 323, 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀéj UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄÄZÀѼA¨É ¸Á: gÁA¥ÀÆgÉ (¨ÁåAPÀ) PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2012 gÀAzÀÄ gÁA¥ÀÆgÉ(¨ÁåAPÀ) PÁ¯ÉÆäAiÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀAqÀ¤UÉ 05 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ 01 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ N¯É PÉÆlÄÖ ªÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ CvÉÛ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á, £ÁzÀt £ÀAzÁ, ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¢Ã¥ÀPÀ, £ÉÃUÉt eÉÆåÃw ºÁUÀÆ UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ §j 05 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ vÀAzÀgÉ ¸Á®zÀÄ E£ÀÆß ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §AUÁgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ  10-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆuÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà, CvÉÛ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á, £ÁzÀt £ÀAzÁ, ¨sÁªÀ ¢Ã¥ÀPÀ ºÁUÀÆ £ÉÃUÉt eÉÆåÃw J®ègÀÆ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÉ ¨ÁåAPï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ gÀÆ«Ä£À PÉÆArºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÁ CAzÀgÉ vÀA¢gÀĪÀ¢®è, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ElÄÖ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ UÀ®èzÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖ vÉUÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ §Æl UÁ°¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÀÄ£À: ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à C¯Éè ©¢ÝzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 11-08-2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæeÉÕ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ PÀgɬĹ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ CªÀjUÉ w½¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 270/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¨ÁªÀÄuÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: zsÁgÀdªÁr EªÀgÀÄ D£É ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ¨ÉÆgÀªÉî ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄwãÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÄ®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀĹèA, ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì, 2) ªÀÄÄPÁÛgÀ vÀAzÉ ±À©âgÀ«ÄAiÀiÁ ZËzsÀj ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ZËrUÀ°è EªÀj§âgÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÉÆÃgÀªÉïï£À PÉç® ªÉÊgï PÀmï ªÀiÁr C¯Éè ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß £ÀA. 203/2013, PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱À²PÁAvï vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªï ¸ÀdÓ£ï, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: UÁtÂUÀ, ¸Á: ªÀÄÄQð UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzï, f: ©ÃzÀgï, ¸ÀzÀå: ªÀiÁtÂPÀgÁªï ¥ÀzÀĪÀÄw gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ, J¯ï.L.f PÁ¯ÉÆä, ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ«Ä ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zsÀ£ÀÆßgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ©lÄÖ vÁ£ÀÄ ¸Àé UÁæªÀÄ ªÀÄÄQðPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRåzÁégÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÉäÃgÁªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ mÉÊmÁ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ, 2) ¸Ééöʸï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÆ C¯ÉäÃgÁ ¯ÁPÀgï£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) §AUÁgÀzÀ 1 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ dĪÀÄQ, vÀÆPÀ 8 UÁæA, 2) §AUÁgÀzÀ 2 dĪÀÄQ mÁ¥ïì vÀÆPÀ 4 UÁæA, 3) §AUÁgÀzÀ 1 ©½ ºÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀĪÀżÀî GAUÀÄgÀ vÀÆPÀ 4 UÁæA, 4) ¨É½îAiÀÄ 2 PÀqÀUÁ vÀÆPÀ 5 vÉƯÁ, 5) ¨É½îAiÀÄ 1 PÀÄAPÀĪÀiÁ qÀ©â vÀÆPÀ 2 vÉƯÁ, 6) ¨É½îAiÀÄ 1 DgÀw vÀmÉÖ vÀÆPÀ 15 vÉƯÁ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 24,500/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2013, PÀ®A 435 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ U˸ÉÆâݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: KtPÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-3346 C.Q-50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß KtPÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è EnÖzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 10-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆævÀgÁzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ZÁAzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: KtPÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠺ɸÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè EªÀj§âgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ NqÀĪÁUÀ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ ±É©ÃgÉÆâݣÀ EªÀ£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÁÝ£É, C®èzÉ gÀAeÁ£À ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄ PÉÆÃgÀĪÀ ¨Áå£Àgï ªÉÄÃ¯É ±Á¸ÀPÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ avÀæ EzÀÝ ¨Áå£ÀgÀ ºÀjzÀÄ ºÁQzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-08-2013 gÀAzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2013, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :- 
¢£ÁAPÀ 02-08-2013 ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀĸÀ£ï vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ±ÁgÀzÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ ªÀÄUÀ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À PÀªÀÄoÁuÉ, ¸ÀIJ®ªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ §rUÉÃgÀzÉÆrØ EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ EvÀgÉ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw aPÀÌ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀªÀgÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄgÀ½ §gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀAUÀn UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è «ZÁj¸À®Ä C°èAiÀÄÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, ¤eÁªÀĨÁzÀ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, vÀĪÀÄä£ÀÆgÀ EvÁå¢ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉÃ¥Áà vÀAzÉ ©üªÀıÁå £ÁnPÀgï ¸Á: ZÀAUÀmÁ, vÁ: aAZÉÆýî EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ¥ÀPÀÌzÀ QtÂÚ vÁAqÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ qÁPÀÄ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-32/n-3985 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉJ-32/n-3986 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä Hj£À UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÁnÃPÀgï, ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀ¼ÀTAr ªÀÄƪÀgÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀªÀÄÆäj¤AzÀ ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ PÀA¥ÀÄ PÀ°è£À RtÂUÉ ºÉÆÃV mÁæPÀÖgïzÀ°è PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï CwªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥ÀlªÁzÁ ªÀ¼ÀTAr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀ¼ÀTArAiÀÄ f¨Éè¸Á§ zÁUÁðzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À §®¸ÉÊr£À vÀVΣÀ°è ºÁ¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® ¥sÀPÀ½AiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁzsÀgÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæ°AiÀÄ gÁqÀ ºÀwÛzÀjAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ ºÁWÀÆ ¸ÀÄ¢üÃgÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw UÁAiÀÄUÀ¼ÁV®è, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :11-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 ¸ÀĪÀiÁjUÉÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà UÀzÀå¥Àà@ªÀiÁzÉñÀ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ªÀ: 26 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀgÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¨ÁªÉÄÊzÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ C©ü±ÉÃPï ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36 J-9343 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ EArPÁ PÁgï £ÀA:PÉJ-33 JªÀiï-2614 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ªÀÄÆVUÉ, vÀÄnUÉ ¨sÁjÃgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉAqÀw UËgÀªÀÄä½UÉ §®UÀqÉ Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ,C©ü±ÉÃPï ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV¢ÝgÀĪÀ¢®è, £ÀAvÀgÀ PÁgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2013 PÀ®A. 279.337. 338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ..


 

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:40ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ 01 PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÁgÀlV,ªÀAiÀÄ:33ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉÃð £ÀA.114 £ÉÃzÀÝgÀ°è 11 JPÀgÉ 3 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 03-11-2008 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀªÉð ¸ÉÌZïªÀiÁå¥ï ¥ÉArAUï ElÄÖ ¸Éïï rÃqï ªÀiÁr¹PÉÆnÖzÀÄÝ , ¸ÀªÉðAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ 01 FvÀ¤UÉ ¸ÀªÉð £ÀA.114 §zÀ¯ÁV ¸ÀªÉð £ÀA.113 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ , DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ G½zÀ 4 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ 02 C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ²ÃªÀgÁd PÀ¥ÀUÀ¯ï , ªÀAiÀÄ:24ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: UÉÆgɨÁ¼ÀPÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ½UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀªÉð £ÀA.113 £ÉÃzÀÝgÀ°è£À 11 JPÀgÉ 3 UÀÄAmÉ V¥sïÖ rÃqï ªÀiÁr¹PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ 01 ªÀÄvÀÄÛ 02 gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 25-07-2013 gÀAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.307/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.178/2013 , PÀ®A.420 , 506 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:12.08.2013 gÀAzÀÄ 101 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:

ದಿನಾಂಕ: 10.08.2013 ಪಿರ್ಯಾದಿಯಾದ ಕುಮಾರಿ ಉಷಾ ತಂದೆ ಬಂಡೇಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ವ: 19 ವರ್ಷ ಉ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತಾ:ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಂಬುವವಳು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ. ಸುಮಾರು 03-04 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನಗೆ ಒಂದು ಪೋನ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ತಾನು ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಭೀಮಯ್ಯ ಈಳಗೇರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಎನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಪೋನ ಮಾಡಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ತಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಆಗ ಅವನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಹೇಳು ಅಂತಾ ಅಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಉಷಾ ತಂದೆ ಬಂಡೇಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾ: ಐನೋಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಹಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪೋನ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿವಸದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲು ಪೋನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಮದ್ಯ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡತೊಡಗಿದೇವು. ತಾನು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಡ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗೆ ಅವನು ತನಗೆ ಬಂದು ಬೇಟಿ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.ಹೀಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಡಿ.ಎಡ್ ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು 15 ದಿವಸಗಳು ರಜೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮೂರಾದ ಐನೋಳ್ಳಿಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ದೆನು. ರಜೆಗಳು ಮುಗಿದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಲೆಂದು ಚಿಂಚೋಳಿಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಕುಡಿಸಿದ್ದು ತಾನು  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಭೀಮಯ್ಯ ಈಳಗೇರ ಎಂಬುವನು ಬಂದನು. ಇಬ್ಬರು ಬಸನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದೇವು. ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದು ಆಗ ತಾನು ಒಲ್ಲೆತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಮತ್ತು ತಂದೆ, ತಾಯಿಯವರು ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಅಂದರು ಕೇಳದೆ ತನಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದೆ ನೆಪಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ತಾನು ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪರಿ ಪರಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು ಕೇಳದೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೊಗುವ ಬಸ್ಸಿನೋಳಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೊದ ನಂತರ ಬಸ್ಸನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡೇವು. ತನಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊದಾಗ ತನಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಬೇಡಾ ತಾನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವಳಾಗಿರುತ್ತೆನೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು ಕೇಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ಬಾಂಬೆಯ ಬಸನಿಲ್ದಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದೇವು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತನಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ತನಗೆ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತನಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದೆನು. ಆಗ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತನು ಬಂದು ತಾನು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಾದ ರವಿಕಾಂತ ಎಂಬುವವನು ದೂರು ನೀಡಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆವೆ. ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ರವಿಕಾಂತನು ವಿಷಯದ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ತಾನು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತಾನು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಇಳಗೇರ ಸಾ|| ಕಂದಗೋಳ ಎಂಬುವವನು ತನಗೆ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಸನಿಲ್ದಾಣದದಿಂದ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

     
UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ:
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ದಿನಾಂಕ.20-07-13 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ 3-00 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಸಂಗೋಳಗಿ ವಯ;35 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ;ಸಮಗಾರ ಉ; ಟಂ.ಟಂ.ಚಾಲಕ ಸಾ;ರಾಮನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ , ದಿ:-20/7/13 ರಂದು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಎಸ್.ಕೆ. ದಾಲ ಮಿಲ್ಲ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ  ನನ್ನ  ಸೈಡ ಹಿಡಿದು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ  ಕೆರಿಬೋಸಗಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತವಾಗ ಅದೇ ವೇಳಗೆ ಆಳಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆ.ಎಸ.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ  ಹೊಡೆದಿದರಿಂದ ನಾನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ  ನನ್ನ  ಬಲತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬಲಗೈ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಬಸ್ಸು ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಎ 32 ಎಫ 1112 ಇತ್ತು. ಅದರ ಚಾಲಕ ಹೆಸರು  ಮುಸ್ತಪ್ಪ  ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ನಬೀ ಚಿಂಚೋಳಿ  ಡಿಪೋ ನಂ.3 ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ  ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮತ್ತು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು  ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನನಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು108ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಯುನೈಟೆಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್ಸ ನಂ. ಕೆಎ 32 ಎಫ 1112 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮುಸ್ತಪ್ಪ  ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ನಬೀ ಚಿಂಚೋಳಿ  ಡಿಪೋ ನಂ.3 ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ ಠಾಣೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೇ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.