Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 16, 2010

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:15.01.2010gÀAzÀÄ 12.30UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ¸Á:UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ mÁmÁJ¹ ªÁºÀ£À¸ÀASÉå: PÉJ.35, 8677 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÉÆgÉèÁ¼ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:JJJ£ï,9691 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ©.§Ä¼Àî£ÀUËqÀ vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà 42 ªÀµÀð, ¸Á: ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©.§Ä¼Àî£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀÄZÀÑ®¢¤ßUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå 60 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï AiÀÄgÀUÉÃgÁzÀ°è £ÀUÀzÀĺÀt:45,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ RZÀÄð, ªÀÄ£É RZÀÄð EvÁå¢UÀ½AzÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ ¸Á®ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ©üêÀÄPÀÌ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 12.01.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ U˸À¸Á§ 14 ªÀµÀð ¸Á: Q¯Áè §qÁªÀuÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¤ªÁ¹AiÀÄÄ, PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:15.01.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ PÁwðPÀ ¨Ágï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄ¢«ÃgÀ¥Àà (fr) EªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ°èAiÀÄ ºÁ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ±ÀªÀ zÉÆgÉwzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀgÀzÁgïSÁ£ï vÀAzÉ ºÀĸÉãïSÁ£ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:14.01.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á: zÉêÀgÀUÀÄr EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÉÆA¢UÉ zÉêÀgÀUÀÄr ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀ d«ÄãÀÄ ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå ºÉÆA¢zÀÝ CªÀÄgÀ¥Àà aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) ±ÉÃRgÀ¥Àà, 2) AiÀÄAPÀtÚ, 3) ²Ã£À¥Àà, 4)UÀAUÀtÚ, 5) CA§ªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà, 6) ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà, 7) gÀÄzÀæªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀtÚ, 8) zÀÄUÀΪÀÄä UÀAqÀ ²Ã£À¥Àà, 9) ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀtÚ, 10) CA§ªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà UÉÆêÀĹð, 11) ®Qëöäà UÀAqÀ wªÀÄätÚ, 12) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, 13) wªÀÄätÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, 14) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà & 15) AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-01-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-01-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 342, 504, 506, 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15/01/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃgÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 48ªÀµÀð ²æà ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄgÁp »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀjUÉ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ «zsÁåyð ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ¸ÀĺÁ¸À Z˪Áít FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ a¯ÁèUÀ°èAiÀÄ ¤ªÁ¹ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ CºÀäzÀ ©¢æ FvÀ£ÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ¤UÉ, UÀÄgÀıÁAvÀ JA§ÄªÀ£À JzÀÄgÀ¯Éè MvÁÛAiÀĪÁV 6£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉÆïïÖ ºÁQ MAzÀÄ ¹Öïï UÁè¸ÀzÀ°è ªÀÄÆvÀæ ºÉÆÃAiÀÄÄÝ ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä w½¹zÁÝUÀ ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¤Ã£ÀÄ PÀÆrAiÀÄzÉ ºÉÆÃzÀgÉ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¥Àæ¸ÁzÀ agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¯ÁèªÀÄvï ¨sÉÆøÀrPÉ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄÆvÀæ PÀÆr¹gÀÄvÁÛ£É. CAzÁdÄ 0920UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÁUÀÄwÛzÀ JAzÀ PÁgÀt DvÀ¤UÉ qÁ: ©.«í. gÉrØ ºÀwÛgÀ SÁ¸ÀV D¸À¥ÀvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/10 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/01/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ¸ÀA¥ÀV 35 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥Á°UÉ EzÀÝ ºÀA¢UÀ¼ÀÄ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ CgÉÆæUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ºÁ°ªÀÄ¥Áà PÉÆmÁgÉ 60 ªÀµÀð, AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÀA¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A 447, 504, 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 15/01/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÀæµÀÚ¥Áà vÀªÀÄät£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ 2) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw 3) eÁQÃgÀ vÀAzÉ ¥Á±Á ªÀÄįÁè£ÉÆÃgÀ J®ègÀÄ ¸Á// amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®¢AzÀ §ArAiÀÄ°è PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÀ©â£À ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ JPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄw¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ §rUɬÄAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ CzÉ §rUɬÄAzÀ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/10 PÀ®A 341, 504, 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/01/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ vÀªÀÄät£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÀ§Äâ PÀqÉzÀÄ §ArAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÀæµÀÚ¥Áà 2) avÀÄ vÀAzÉ PÀæµÀÚ¥Áà vÀªÀÄät£ÉÆÃgÀ E§âgÀÄ ¸Á// amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ JPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ® ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°è WÁtPÉÌ PÀ§Äâ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ C¯Éè EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-01-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ §A¥À½î ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15-01-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä vÀ£Àß CvÉÛ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15-01-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ vÀ£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ UÀt¥ÀwUÀ J UÀuÁå ¨ÁgÉÆà DqÀÄ PÀmÉÆÖÃuÁ CAvÁ PÀgÉzÁUÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw, 2] PÀ®Äè @ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ UÀt¥Àw, 3] ±ÁAvÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ UÀuÁå ¨ÁgÉÆà CAvÁ PÀgÉAiÀÄÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ±ÁAvÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶ë ªÀiÁr ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÉ£ÀÄ. PÀ®Äè @ PÀ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

EvÀgÀgÀ ¥Áæt, zÉÊ»PÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀ PÀÈvÀå :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 15-01-2010 gÀAzÀÄ UÁfÃ¥ÀÆgÀ eÁA¨sÀ«ÃgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ºÀ¼ÉªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ MAzÀÄ w¥ÉàUÀÄArAiÀÄ°è JgÀqÀÄ CAUÀ«PÀ® ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀÆAiÀÄðUÀæºÀt ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÄwÛUÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀƽlÄÖ ªÀÄPÀ̼À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ElÖ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ UÁfÃ¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï ZËzÀjgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀ ºÁ¼ÀÄ©zÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð¨sÁUÀzÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀUÀtÂAiÀÄ w¥ÉàUÀÄArAiÀÄ°è JgÀqÀÄ CAUÀ«PÀ® ªÀÄPÀ̽UÉ PÀÄwÛUÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀƽ ªÀÄPÀ̼À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è EzÀÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èzÀݪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1.dAiÀIJæà UÀAqÀ ºÀĸɣÀ¥Àà §½ZÀPÀæ, ¸Á||UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð, 2.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà AiÀÄqÀؽî, ¸Á||¸ÀAfêÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 3.©üêÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À AiÀÄqÀØ½î ¸Á||¸ÀAfêÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÀUÀtÂAiÀÄ°è ºÀƼÀ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±ÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆlÖ ¸ÀܼÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£À£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï U˽, ¸Á||UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð dAiÀIJæà §½ZÀPÀæ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß 10 ªÀµÀðzÀ ¨sÁUÀå®Qëöäà JA§ ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ vÀ£ÀßzÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À AiÀÄqÀØ½î ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀĨÁ¬Ä AiÀÄqÀؽî EªÀgÀÄ vÀªÀÄä JAlÄ ªÀµÀðzÀ «±Àé£ÁxÀ@«±Àé EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAUÀ«PÀ®jzÀÄÝ, ¸ÀÆAiÀÄðUÀæºÀtzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £É®zÀ°è PÀÄwÛUÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÆwlÖgÉ CAUÀ«PÀ®vÉ ¸ÀjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ ªÀÄÆqÀ£ÀA©PɬÄAzÀ vÁªÉà ºÀÆwgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ:²æà ªÀĺÀäzÀ C§d¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£ï n¥ÀÄ ¸ÀįÁÛ£ï ZËPÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À ¸ÉjzÀÝgÀÄ zÁj EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ DmÉÆà ¹.n ªÀiÁ¸ÀÖgï §qÉñÁ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ±Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ d£À eÁ¹Û EzÁÝgÉ ¸Àé®àvÀr ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÀgÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ EzÉà jÃw ºÉüÀÄwÛ CAvÁ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CªÀÄxÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ºÀjd£À ¸Á|| ¸ÀÆ®ºÀ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¥Ánî gÀªÀgÀ vÉÆUÀj PÀtzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ 1.¸Á§tÚ ºÀÆqÁ 2.®PÀëöät PÀÄA¨ÁgÀ 3.¸ÀAUÀtÚ ©Ã®PÀ® ¸Á|| ¸ÀÆ®ºÀ½î ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀqÀ 6 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/10 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀ£À PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §ÆzÀUÀÄA¥ÁPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ 37/ PÀÆå 968 £ÉÃzÀgÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸ÀºÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸À gÁwæ 07:20 PÉÌ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸Á¥ÀÅgÀ-QqÀzÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ©½¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L gÀ«ÃAzÀæ J£ï. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:- 15-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªï ªÀAiÀĸÀÄì; 50 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw £À£ÀßzÀÄ EArPÁ ¦¸ÁÛ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-37/JA-6066 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ©.±ÀAPÀgÀ§mï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀħmï EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ±ÀAPÀgÀ§mï EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ ªÀÄzsÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï EvÀ£À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä w½¹zÉÝ CªÀgÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 14-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ¦gÀrØPÁåA¥À£ÀÄß ©lÄÖ ¹AzÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÀAUÁªÀw ¹AzÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj PÁgÀÄ ZÁ®PÀ ©. ±ÀAPÀgÀ§mï EªÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁUÀzÀ vÉVΣÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè. DzÀgÉ ¸ÀzÀj PÁgÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð dRA UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 16-05-2009 gÀ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¹.©.J¸ï. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.37/ºÉZï. 7205 ZÀ¹ì £ÀA 99©.19J¥sï.08175. EAf£ï £ÀA 99©.17E.08197 C.Q 25,000-00 gÀÆ ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÁ¸À£ÀUËqÀ ºÉZÀ.¹-23 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.