Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 3, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
   ªÀiÁ»w ±ÀÆ£Àå«gÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  03.12.2012 gÀAzÀÄ 05 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-12-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-12-2012

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2012 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-12-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 60 G// ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁ// PÀÄgÀħ ¸Á// ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖªÀ zÉÆrØAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä CqÉÃ¥Áà EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Áà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ CqÉÃ¥Áà EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ ºÉÆî ºÀAaPÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ CwÛUÉ ¨sÁqÁå ¤£ÀÄ ºÉÆî ºÀAaPÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/12/2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 1545 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀd¤PÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¸ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁ¸ÀgÀ vÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ¦üAiÀÄ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/12/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39/1314 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ PÉÆAUÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀ¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÉÆêÀzsÀð£À xÁAqÁ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀiÁV¯Áè ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ¤UÉ §®PÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ  PɼÀUÉ ºÀwÛ  ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É 1300 UÀAmÉUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. 108 CA§Ä¯É£Àì£À°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/2012 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀµÁð ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð eÁw : ªÀqÀØgÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨Á°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁºÀÄ® ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉý ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è vÀÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁºÀÄ® FvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt CAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è gÉʯÉé ¤¯ÁÝt ºÁUÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ªÀÄUÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ gÁºÀÄ® FvÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆl CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2012 PÀ®A 353, 452, 504 L¦¹: -
¢£ÁAPÀ 02-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CgÀ«AzÀ vÀAzÉ CdÄð£À zsÀĪÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð G: ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 0115 UÀAmÉUÉ ¯ÉÊ£ï («zÀÄåvÀ) næ¥À DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¹Ã«Ä £ÁUÀ£ÁxÀ eÁvÁæ ¸ÀA§AzsÀ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ 110/33/11 PÉ.« ºÀ½îSÉÃqÀ (©) DªÀgÀtzÀ°è 0145 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¨ÁªÀUÉ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) FvÀ£ÀÄ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÉÊ£À AiÀiÁPÉ vÉUÉ¢¢Ý J£ÀÄßvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2012 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 02-12-2012 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «gÀ¸ÀAUÀ¥Áà ºÉÆ£Áß ªÀAiÀÄ 56 ªÀµÀð eÁw °AUÀAiÀÄvÀ G: QgÁt CAUÀr ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß £ÁªÀÅzÀUÉÃj ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ¸ÉÃjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀÝ°è EzÀÝ zÉëAzÀæ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ºÉ¨Áâ¼É EªÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ F ¸ÉÃjAiÀÄ°èAzÀ JPÉ §gÀÄwÛ¢Ý. “ ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£É ” CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÁUÀ £Á£ÀÄ ¸ÉÃjAiÀÄ eÁUÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ J£ÁUÀÄwÛzÉ, CAvÀ CAzÁUÀ ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è, ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆßAzÀÄ ¸À® £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.  CµÀÖgÀ°è C¯Éè EzÀÝ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà PÉÆý, ZÀAzÀæ ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ «gÀAiÀiÁå J®ègÀÆ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2012 PÀ®A 323, 324, 504, 506  L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁdÄ 0800 UÀAmɬÄAzÀ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉëAzÀæ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ºÉ¨Áâ¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: ªÀiÁåPÀ¤PÀ PÉ®¸À eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzsÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «gÀ¸ÀAUÀ¥Áà ºÉÆ£Áß ¸Á; £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÄÖwÛzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÉÃjAiÀÄ eÁUÀzÀ°è PÀ®Äè ºÁPÀÄvÁÛ CqÁØqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ F PÀqɬÄAzÀ NqÁqÀ ¨ÉÃr CAvÀ CAzÁUÀ ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£É E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ zÁj EzÀÄÝ NqÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ CªÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀÄä ¸ÀĪÀÄä£É AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CAzÁUÀ ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ JqÀ-§® PÀtÄÚUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼À ºÀwÛgÀ PÀAzÀÄUÀnÖzÀÝ UÁAiÀĪÁV JqÀ PÀtÄÚ G©âgÀÄvÀÛzÉ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ E£ÀÆßAzÀ ¸À® £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 02-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd UÁdgÉ, ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ vÁ: ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw gÀªÀgÉÆA¢UÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀwxÀð¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥Ánî mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-39-834 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ FvÀ£À PÁgÀ £À°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ 1730 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÁj£À ªÉÄð£À »rvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀwUÉ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀmÁ¬ÄUÉ §® UÀ®PÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÀ®A: 150/2012 PÀ®A: 498(A),341,504,323,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 02-12-2012 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw CwAiÀĨÉÃUÀA UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G|| ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| ¸ÉÊAiÀÄzÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTÃPÀ ¦ügÁåðzÀÄ ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ      01-12-2012 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀUÀ°èAiÀÄ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1)¸ÉÊAiÀÄzÀ »ªÀiÁAiÀÄvÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄݯÁ 2)ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ AiÀiÁ¹Ã£ï £ÁzÀtÂAiÉÄA¢gÁzÀ 3)¨Á£ÀÄ UÀAqÀ ±ÉÃR ªÀĺÉçƧ 4)©Ã© UÀAqÀ C¨ÉÃzÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ,  ¸ÉÊAiÀÄzÀ »ªÀiÁAiÀÄvÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÀªÀiÁgÉ WÀgÀ¸É ¤PÀ® eÁ vÀĪÀiï ºÀªÀiÁgÉ WÀgÀªÉÄà £À» gÀºÉãÁ ªÀiÁgÉ ¸Á¯ÉPÉÆ CAzÁUÀ AiÀiÁ¹Ã£À EªÀ£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ¨Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©Ã© EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀ¯É PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ K ªÉÄÃgÁ ¨Á¥ÀPÁ WÀgÀ ºÉÊ  K WÀgÀ ªÉÄà £À» gÀºÉãÁ CAvÁ £À£Àß vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ªÀÄ£É ºÉÆgÉUÉ K¼ÉzÀÄ ºÁQ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr. ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ vÀĪÀiï KPï WÀAmÉPÉ CAzÀgÀ ºÀªÀiÁgÉ WÀgÀ¸É ¤PÀ¯ï eÁ£Á £À»vÉÆà vÀĪÀiï zÉÆ£ÀAªÀÅPÉÆà PÁlPÉ ¥sÀPÀvÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 84/2012 PÀ®A: 354 L¦¹ :-   
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇಕೆಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಮನಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೆರಾಮ ಸಿಂಧೆ ಈತನ  ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೆದನ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ ಜೊಂದಳೆ ಈತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಆತನಿಂದ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತವೆ. ದಿನಾಂಕ 27/11/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ DgÉÆæ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ದೋಂಡಿಬಾ ಸಿಂಧೆ ಸಾ; ಬಾಮನಿ [ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೊದಲನೆ ಗಂಡನ ಅಣ್ಣ] ಈತನು ಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಹಿಡಿದು ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 90/2012 PÀ®A: 498(J), 304(©), 34 L¦¹ eÉÆvÉ 3 & 4 r.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 03/12/12 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà ¸Á// ±ÉÃPÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£Àß vÀAV ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ºÀįɥÁà ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħ G// ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á// ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀ½UÉ 2007 gÀ ªÉÄà wAUÀ¼À°è ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ºÀįɥÁà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ JA¨ÁvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 55,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è J®ègÀÄ ZÀ£ÁßV EzÀÝgÀÄ. 3 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀAVUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀÄwÛ¯Áè CAvÀ £À£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀt EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÀÆqÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 25,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀÄwÛ¯Áè, ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀÄ CAvÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄgÉAiÀiÁzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉzÀj £À£Àß vÀAV CªÀgÀ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, UÀAqÀ, £ÁzÀt EªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ½PÉÆAqÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£ï vÀAVAiÀÄ ªÀiÁªÀ PÀÆqÀ ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ £À£Àß vÀAV DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt £ÀªÀÄä HjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä vÀAVUÉ ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ HjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 02/12/12 gÀAzÀÄ 2 UÀAmÉUÉ ¤ªÀÄä vÀAV ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ¸ÀĤvÁUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁV®èªÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಾಬಕ್ಷ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾ:ಶಹಾ ಜೀಲಾನಿ ದರ್ಗಾ, ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಮೀಲ್  ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಮಾಜೀದ ತನು ಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ ಕೆಎ-32, 7308 ನೇದ್ದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ದಿನಾಂಕ: 02/12/2012 ರಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದನು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಖಾಜಾ ಪಾಶಾ ಮತ್ತು ನಜೀರ ಅಹ್ಮದ ಇವರು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಟೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೋಡಲು ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ನರಳಾಡುತಿದ್ದನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಜಾಕೀರ @ ಜಕ್ಕ್ಯಾ,ಖಾಜಾ ಪಾಶಾ @ ಖಾಜಾ ಬೀಡಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ,ಮೈನು @ ಮೈನೋದ್ದಿನ ದೊಸಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ,ಮಹೇಬೂರ @ ಬುಡ್ಯಾ,ನಜೀರ ಅಹ್ಮದ  ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಅವರಿಗೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಸದೇ ಇದುದ್ದರಿಂದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ರಾತ್ರಿ 9-20 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ವೈದ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು, ಸದರಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ 5 ಜನರು ಮಾಜೀದನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 400/2012 ಕಲಂ 143, 147, 148,  504, 341, 302 ಸಂ. 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಜೈರಾಜ ಕರಕಿ   ಸಾ:ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಶಕ್ತಿ ನಗರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:02-12-2012 ರಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಜೈರಾಜ ಇವರು ಐವಾನ ಈ ಶಾಯಿ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಬೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ವಿಜಯ ವಿಧ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜ ಎದುರಗಡೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ  ಕೆಎ-51 ಇಡಿ 7822 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಜೈರಾಜ ಇವರಿಗೆ   ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 118/2012 ಕಲಂ, 279,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾಶಟ್ಟಿ ಸಾ|| ಹೊಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ತವರು ಮನೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ತಂದೆಯಾದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ  ಸಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆವೆ.15 ದಿವಸಗಳಿಂದ  ಸಿದ್ದು ಈತನು ನನಗೆ  ಕೇಸು ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಣು ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತೆನೆ, ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಿದ್ದು ಈತನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಮಂಜು ಹಾಗು ಇನ್ನೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಅವಾಚ್ಯದಿಂದ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೋಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಲಾಕೇಟ ಮತ್ತು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ  ಹೆಂಡತಿ ಕೋರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಹಾಗು ಬೋರಮಳ ಸರ ಕಡಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:90/2012 ಕಲಂ 448, 323, 324, 504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.