Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 24, 2014

Raichur District Press Note and Reported Crimes
:: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉưøÀjAzÀ «±ÉÃóµÀ ¥ÀæPÀluÉ ::

¢£ÁAPÀ  29-08-2014 gÀAzÀÄ UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À ¥ÀæwµÁ×¥À£ÉAiÀiÁUÀ°zÀÄÝ, F §UÉÎ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è KPÀUÀªÁQë CrAiÀÄ°è £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ, PÉ.E.©, CVß±ÁªÀÄPÀ, PÀAzÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï  E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ MAzÉà PÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ:26.08.2014 jAzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. JAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà JA.J£ï. £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 22-08-2014 gÀAzÀÄ 4-00 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄævÉÆà PÀ©ÃgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ PÀ©ÃgÁd 47 ªÀµÀð £ÀªÀıÀÆzÀæ MPÀÌ®ÄvÀ£À Dgï ºÉZï PÁåA¥ï £ÀA2.FvÀ£À  ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ «ÄÃgÁ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ1]s¸ÀĨsÁ¸À ©¸Áé¸ï vÀAzÉ ¤vÀÄå ©¸Áé¸ï2]¥Àæ«ÄvÀ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±ï ©¸Áé¸ï  ¸Á:Dgï ºÉZï PÁåA¥ï £ÀA2.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr F ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀÄÝ CAvÁ  ¸À¢æ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ºÀwÛ VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ®ÄPÁë£ÀÄ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA. 2 FPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  200/2014 PÀ®A. 447, 427, 504, 323, 504, gÉ/« 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ದಿನಾಂಕ 24.08.2014 ಮುಂಜಾನೆ 7.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಸಣ್ಣ ಗೋವಿಂದನು ತನ್ನ ಹೊಲದ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ  ನೀರು ಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಜಗಳವಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಬಗೆ ಹರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟುಕೋಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¥Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: r.gÁA¥ÀÄgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಒಮ್ಮೇಲೇ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಎಲೇ ಸೂಳೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮೈದುನನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ ಮಾಡಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಸಿದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸೊಕ್ಕು ಇಳಿದಿಲ್ಲಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದನು ಆಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಗೋವಿಂದಮ್ಮಳಿಗೂ ಸಹ ಅವಾಚ್ಚವಾಗಿ ¨ÉÊzÀÄ  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2014 PÀ®A: 323,354,504,506 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಂಶೇರ್ ಬೀ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ್ ಕರೀಂ : 27 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ :ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ:ಯರಮರಸ್ ದಂಡ್ ತಾ:ರಾಯಚೂರು FPÉAiÀÄÄ ಈಗ್ಗೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 27.11.2005 ರಂದು ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಪಾದಿತ ನಂ 01 ಮಹ್ಮದ್ ಕರೀಂ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಶಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಯರಮರಸ್ ದಂಡ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪಾದಿತರು ಕೇಳಿದಂತೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು 50,000/- ರೂ,. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಒಂದು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ, ಒಂದು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ದಹೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು  ಮದುವೆ ನಂತರ ತಾನು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1] ಮಹ್ಮದ್ ಕರೀಂ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಶಿಯನ್2] ಮದರ್ ಬೀ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ್ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ 3] ಹಸೀನಾ ಬೇಗಂ 4] ಖಾಜಾ ಬೀ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ್ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಎಲ್ಲಾರು ಸಾ: ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ತಾ: ರಾಯಚೂರು EªÀರೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಗಂಡ ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ದುಡಿದು ತಂದು ಹಾಕದೇ ಇದ್ದುದ್ದಲ್ಲದೇ ಅಪಾದಿತರೆಲ್ಲಾರು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ಪೀಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಹೆರಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪಾದಿತರು ತನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ತಾನು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 08.08.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ಯರಮರಸ್ ದಂಡ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಪಾದಿತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವದಾಗಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2014 PÀ®A 498 (J) 323, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ  3 & 4 r.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಘೋರ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಿಘ್ರ  ವರದಿ ನಿವೇದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w :-
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæ.

§¸ÀªÀÄä UÀAqÀ: ¢.«ÃgÀtÚ ZÉnÖ FPÉAiÀÄÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¥Ánïï NtÂAiÀÄ°è ªÁ¸À«zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ DUÁUÀ §AzÀÄ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä¼À AiÉÆÃUÀPÉëªÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, FUÉÎ ¢£ÁAPÀ: 28/07/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É §¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÀtÄÚ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀ¢zÀÝjAzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ, vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä¼À §UÉÎ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è «ZÁj¹zÀgÀÆ ¸À»vÀ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ, PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ²æà ¸ÀÄgÉÃAzÀæ vÀAzÉ: «ÃgÀtÚ ZÉnÖ, ªÀÄ£É £ÀA. 1-1-1495/38/3 ºÉƸÀ eÉêÀVð gÉÆÃqï, PÉÆÃoÁj ¨sÀªÀ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÉÆÃzÀÄ vÁ¬Ä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð  EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2014 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ CAvÁ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                   PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ
01
ºÉ¸ÀgÀÄ
²æà ªÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ: «ÃgÀtÚ ZÉnÖ.
02
ªÀAiÀĸÀÄì
70-75 ªÀµÀð,.
03
eÁw
°AUÁAiÀÄvÀ,
04
JvÀÛgÀ
5 ¦üÃmï
05
¨ÁµÉ
PÀ£ÀßqÀ
06
§tÚ
UÉÆâ ªÉÄʧtÚ
07
DPÁgÀ
¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ
08
§mÉÖUÀ¼ÀÄ
PÁl£ï ¹ÃgÉ ( ZÁPÀ¯ÉÃmï PÀ®gï£ÀzÀÄÝ )
PÁgÀt F ªÉÄð£À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀļÀî ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ F PɼÀV£À £ÀA§gïUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
1] zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08531-260333
2] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.08532-235635
ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 22-08-2014 gÀAzÀÄ ±ÀÄPÀÄæªÁgÀzÀ ¢ªÀ¸À ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAUÀ£Á¼À (r) ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è zÁªÀÅ¯ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï 32 ªÀµÀð  eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄ£ÀßlV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ ¥ÀA¥À¸ÉmÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀ¼ÀîzÁn vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¤Ãj£À ¸É¼ÉvÀPÉÌ ¤Ãj£À°è PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£ÀÆ CxÀªÁ J°èUÉà ºÉÆÃVzÁÝ£É J£ÀÄߪÀzÀÄ UÉÆwÛ®è. E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÁ¥À¸ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ PÀÄvÀÄ¨ï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄ£ÀßlV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA: 202/2014 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
23.08.2014  gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ ºÁUÀÆ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Pɦ¹AiÀÄ°è EgÀĪÀ CqÉÆÃgï PÀA¥À¤AiÀÄ°èDgÉÆæ £ÀA§gÀ 1 ¦.JªÀiï.gÁªï UÀÄvÉÛÃzÁgï FvÀ£ÀÄ CqÉÆÃgï PÀA¥À¤AiÀÄ UÀÄvÉÛÃzÁgï¬ÄzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 2 ±ÀæªÀtgÉrØ EAd¤AiÀÄgï ¸ÉÊmïE£ïZÁdð, DgÉÆæ £ÀA 3 C«£Á±À ¸Á:ªÀqÀÆègï ¸ÀÆ¥ÀgïªÉʸÀgï DVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÁë PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀzÀævÉ MzÀV¸ÀzÉà UÁAiÀiÁ¼ÀÄ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À£À£ÀÄß  PÀA¥À¤AiÀÄ°è CAzÁdÄ 11 «ÄÃlgï JvÀÛgÀzÀ°è jUÀÎgï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÄR ¸ÀA¥ÀÆtð ¨ÁwgÀÄvÀÛzÉ. UÀzÀÝPÉÌ ¨ÁjÃgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV, ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2014 PÀ®A: 287, 338, L¦¹   CrAiÀÄ°è          ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 23-08-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸಾ: ನಂದಿಹಾಳ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಮೂವರು ನಂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಈರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ 1) ²ªÀUÉä vÀA. gÁªÀÄ¥Àà 2) FgÀtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà 3) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà 4) £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄZÉÃðqÀ 5) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà J®ègÀÆ eÁ: ZɮĪÁ¢ ¸Á : £ÀA¢ºÁ¼ï. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ವಿನಾಕಾರಣ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ರವರು ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ರಿಂದ 5 ನೇದ್ದವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಾಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ದುಖಪಾತಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ತೆಗಿತ್ತೀವಿ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 233/2014 ಕಲಂ 143, 147, 148, 504, 323, 324, 341, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2014 gÀAzÀÄ  05 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.