Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 15, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-12-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-12-2013
OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 08-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄð gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: JPÀA¨Á vÁAqÁ ¸ÉêÁzÁ¸À £ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ°èzÀÝ d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀgÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°è¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¯Áè CAvÀ JPÀA¨Á §¸À ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀÄÝ C°è PÁt°è¯Áè, vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁUÀÆ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°¯Áè, CªÀ¼À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ PÀ¥ÀÄà §tÚ zÀÄAqÁzÀ ªÀÄÄR ¤mÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, JvÀgÀ: 5.2 EAZÀÄ, ¨sÁµÉ »A¢, ªÀÄgÁp, EAVèµÀ, ®ªÀiÁtÂ, vÉ®UÀÆ §gÀÄvÀÛªÉ, §mÉÖUÀ¼ÀÄ PÀ¥ÀÄàºÁUÀÆ PÉA¥ÀÆ §tÚzÀ ZÀÆrzsÀgÀ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 419/2013, PÀ®A 498(J), 323, 504 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 14-12-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ಹಸೀನಾ ಗಂಡ ತಸ್ಲಿಮ್ ಶೇಕ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ವಿಜಯಮಹಾಂತೆಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ EªÀgÀ ಗಂಡ£ÁzÀ DgÉÆæ ತಸ್ಲಿಮ್ ತಂದೆ ಸತ್ತಾರಮಿಯಾ ಶೇಕ ¸Á: «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ರಂಡಿ ನಿನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೇನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೂಕಿರುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ªÉÄÃgÉಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊ¼Àî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ದಿನಾಂಕ 14.12.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೇಲೆ ªÀqÉØ¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÀfÃgÀ¥ÁµÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° ¸Á: ªÀqÉØ¥À°è FvÀ¤ಗೆ CqÀ«¨Á« ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÉØ¥À°è FvÀ£ÀÄ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೀಗರೇಟ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ತಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಏಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ತಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ ನಿಂದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕ ಪೆಟ್ಟುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಚಾಕು ತಂದು ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೈಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ತಂದಾಗ ಅದರ ಏಟು ಬಲಗೈ,ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳ ಕೆಳಗೆ ತಗಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆCAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2013 PÀ®A: 324, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¦gÁå¢ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:45ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á :eÁ°¨ÉAa FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À ªÀiÁªÀ §¸Àì¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢:14.12.2013 gÀAzÀÄ  °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ£À°è ¸ÀAvÉUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄÆäj¤AzÀ §AzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃAqÁ DQÖªï ¸ÀÆÌn  £ÀA-PÉJ-51 qÀ§Æèöå-5554 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆäjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ PÀÆqÀ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:      14-12-2013  gÀAzÀÄ 5-00¦JªÀiï PÉÌ §¸ÀªÀ ¸ÁUÀgÀ PÁæ¸ï ¢AzÁ PÀgÀqÀPÀ¯ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÉ.E.© PÁ¯ÉÆä ªÀÄÄAzÉ  ªÀÄÈvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀiÁªÀ ªÀÄÈvÀ£À »AzÉ vÁªÀÅ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ.E © PÁél¸Àð ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ªÉÄîÌAqÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÆ®zÀ°è £É®Äè £ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà §¸ÀªÀ ¸ÁUÀgÀ PÀqÉ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ JzÀÄjUÉ  §gÀĪÀ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀÆÌnUÉ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DV ªÀÄÈvÀ¤UÉ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV 108 CA§Ä¯É£ïì zÀ°è °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå §gÀĪÀ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-20UÀAmÉUÉ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨ÁrAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 349/13 PÀ®A. 279, 338 ,304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÄ 187 LJªÀiï «AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             ¢£ÁAPÀ;-13/12/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æÃ.ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÉÄÊ»§Æ§«ÄAiÀiÁ ªÀQî¸Á§ £ÁqÀUËqÀ 39 ªÀµÀð,eÁ:-ªÀÄĹèA.G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À.¸Á:-ªÉÄÃgÀ£Á¼À FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ¸À£À«ÄAiÀiÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JPïì ¥ÉÆæà »gÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©nÖgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ,¸Á:-gÀAUÁ¥ÀÄgÀÄ.FvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA: ªÀÄ»AzÁæ mÁæPÀÖgï 475-rL £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÉÄÃgÀ£Á¼À ©æeïØ PÀqɬÄAzÀ gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ¸À£À«ÄAiÀiÁ FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ  ºÀwÛgÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ¹Ì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ¸Àj¥Àr¸ÉÆÃt CAvÁ w½¹ E°èAiÀĪÀgÉUÉ gÁfà ¥ÀAZÁ¬ÄwUÉ ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ F ¢£À vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 216/2013. PÀ®A.279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ;-14/12/2013 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®ÄUÀÄAa UÁæªÀÄzÀ°è ²æÃ.«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 32 ªÀµÀð,eÁ;-ªÀiÁ¢UÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-ºÀÄ®ÄUÀÄAa. FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ 1).¥ÉÆ£ÀÆßgÀÄ C¼Àî¥Àà vÀAzÉ ºÀĸɣÀ¥Àà 24 ªÀµÀð.   2).ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀÄAl zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 35 ªÀµÀð.E§âgÀÄ eÁ:-ªÀiÁ¢UÀ,        ¸Á:-¥ÉÆ£ÀÆßgÀÄ vÁ;-ªÀiÁ¤é.  3).gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà CAUÀr 40 ªÀµÀð. 4).²ªÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà 20 ªÀµÀð E§âgÀÄ, eÁ:-ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á;-ºÀÄ®ÄUÀÄAa vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀgÉà «ÃgÉñÀ¤UÉ «£ÀPÁgÀt ‘’ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼ÁVzÉ HgÀ°è ¤£ÀßzÀÄ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ’’ CAvÁ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÀÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ, ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.£ÀAvÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £Á£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F ¢£À vÀqÀªÁV vÀªÀÄä°èUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 217/2013. PÀ®A.341,323,504,506  ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:15.12.2013 gÀAzÀÄ  6 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.