Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 2, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              §¸ÀªÀgÁd @ vÁvÀ¥Àà vÀAzÉ wgÀÄ¥ÀvÉÃ¥Àà §¸ÀgÉÃrØ 22 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ zÀ£ÀPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄÄzÀ¨Á¼À  FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-12-12 gÀAzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ CAzÉà ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀgÀÄ , DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀ¢zÀÝPÉÌ ¸ÀA±ÀAiÀħAzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ wgÀÄ¥ÀvÉÃ¥Àà §¸ÀgÉrØ 38 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀÄÄzÀ¨Á¼À ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  vÁ¬Ä ºÁUÀÆ Hj£À d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ºÀ¼ÀîzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV DvÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀzÀ PÁgÀt ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ. ªÀÄvÉÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-12-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¤AzÀ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è  PÀj§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà NwUÉÃgÀ 29 ªÀµÀð PÀÄgÀ§gÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÉÆãÁ¼À vÁ|| ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ ºÉÆîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj£À°è DvÀ£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß PÀj§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁAqÀ¥Àà ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ E§âgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¤Ãj£À°è ºÁQgÀĪÀÅzÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ªÀÄ¹Ì À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 134/12 PÀ®A 302. ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
  ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-                             
              ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ  ¤ÃgÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀiÁzÀ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¤ÃgÀÄ¥Á¢ ªÀiÁzÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀ:22, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁ¤é ºÁ;ªÀ: AiÀÄÄ.¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ, G½zÀªÀgÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁVzÀÄÝ DPÉUÉ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÀAqÀ ¸ÀºÀ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £É°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-10-11-2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ  vÀAzÉ, vÁ¬Ä PÀÆr UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀAzÁ£À ªÀiÁr ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr ElÄÖ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ CªÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄ£É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV »A¸É ¤Ãr ªÁ¥À¸ï vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀAzÉ, vÁ¬Ä ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥À¸ï ©lÄÖ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2012 PÀ®A 498(J), 504, 323, 506, gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ¦.¹.Dgï.  PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢.01-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀt¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ- °ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ F±À¥Àà vÀAzÉ §AqÉ¥Àà eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB UÀt¢¤ß FvÀ£ÀÄ PÀAoÀ¥ÀÆwð PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw ªÀiÁ£À±ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥Àà eÁBªÀiÁ¢UÀ,GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBUÀt¢¤ß FPÉUÉ J¯É ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀtÚ eÁw ¸ÀÆ¼É ¨ÉÊzÀÄ JAzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ ªÀģɧAzÀAvÉ J¼ÉzÁrzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ F »AzÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹ PÉÆÃnðUÉ wgÀÄUÁqÀĪÀAvÉ ªÀiÁr¢Ý EªÀvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ¥ÉưøÀ ¸ÉÖõÀ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA122/2012 PÀ®AB 323,354,504,506 L.¦.¹,ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 7 [F] ¦.¹.Dgï.PÁAiÉÄÝ. 1955: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 28-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ¥À£ïgÁAiÀiï vÀAzÉ ©¦£ïgÁAiÀiï, 32 ªÀµÀð, £ÀªÀıÀÆzÀæ, ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 2 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ CzÉà PÁåA¦£À ¤T¯ï ¥ÉÆzÁÝgï vÀAzÉ C©üªÀÄ£ÀÄå ¥ÉÆÃzÁÝgï   EªÀ£À ºÉÆÃmÉïïUÉ ºÉÆÃV «Äfð PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ «Äfð PÉÆqÀĪÀ¢®è ¤ÃªÀÅ wAzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢®è. CAvÁ CAzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆmÉïïUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÁQ EnÖ®è FUÀ «Äað PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà JµÀÄÖ ¸Áj ¤ªÀÄUÉ PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É ¦ÃqÀĸÀÄwÛj CAvÁ DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  347/2012 PÀ®A. 341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 01-12-2012 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¦£À°è ²Ã£À¥Àà£À ±ÉrØ£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄÄZÀѼÀ PÁåA¦£À ) ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§, 46 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°, ) ºÁUÀÆ EvÀgÉ  7 d£ÀgÀÄ PÀÆr  zÀÄAqÀUÉ PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉJ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà w½zÀÄ  ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ  dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 8,930/-, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 346/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-12-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-12-2012


£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì PÀ®A: 222/2012 PÀ®A: 279 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA «í DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 30/11/2012 gÀAzÀÄ 9 ¦.JA UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÁf ¥ÀªÁgï 28 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ªÀÄĤêÀÄ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì  FvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÁf ZËPÀ¢AzÀ J.¦JA.¹ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì - ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁºÀ®Qëöä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ±ÉÆà gÀƪÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r rîPÀë ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Zɹ £ÀA:MBLHA11ERC9H29354 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀªÁgï FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À  vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §® PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . Q«¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ  CAzÀÄ gÁwæ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ  £ÀAvÀgÀ¢£ÁAPÀ : 01/12/2012 gÀAzÀÄ 0910 UÀAmÉUÉ  gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀªÁgï FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ£À ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA: 19/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/11/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æÃqÀÓ PÉüÀUÉ ¤jãÀ°è vÉÆAqÀaÃgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀzÀ ®¯ÉÆÃnÃAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¯ÁvÀÆgÀzÀ ¥Áè£ÉÃl D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18/11/2012 gÀAzÀÄ 00:30 UÀAlUÉ ¯ÁvÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ²æà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀæºÁèzÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆAqÀaÃgÀ vÁ: GzÀVÃgÀ f: ¯ÁvÀÆgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß ¸ÀA. 276/2012 PÀ®A: PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁd±ÉÃRgÀ ¥Ánî vÀAzÉ ±ÁAvÀUËqÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: PÉÃgÀ D¥sï ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÉÆîPÀ¥À½îà DgÀ.DgÀ.PÉ. ¸ÀÆÌ® »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁzsÀªÀ£ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ £À£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¸ÀAeÉ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛ£É. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ Hl ªÀiÁr M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËqÀ M¼ÀUÉ ¤°è¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ ©ÃUÀ ºÁQ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉÆÃVgÀÄvÉÛ£É. DªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß §eÁeï r¸À̪ÀgÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38/J®-9773 £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 269/2012 PÀ®A: 279,338. L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/12/2012 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAfÃPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ²AzÉ  40 ªÀµÀð ¸Á/ gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ¨sÁUÀªÀÄä ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ ²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦ü¬Äð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ J¹.J¸À.n ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ rªÁAiÀÄqÀgÀ UÁå¥À ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ. PÀÄA§gÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38E3060 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤zÀAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹. DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 04/2012 PÀ®A; 174 ¹.Dgï.¦¹:-
¢£ÁAPÀ-01/12/12 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ªÀĪÀÄvÁ UÀAqÀ «zÁå¸ÁUÀgÀ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À£ÉªÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ §¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä fæUÉ rQÌAiÀiÁVzÀÄÝ DªÁV¤AzÀ CªÀjUÉ JzÉAiÀÄ°è ¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. DªÁUÁªÁUÀ JzÉ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JzÉ£ÉÆêÀÅ JzÁÝUÀ §ºÀ¼À vÁæ¸ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. JµÀÄÖ E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¥ÀÆtð UÀÄt ªÀÄÄR DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. MAzÀÄ ¸À® ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃ£É JzÁÝUÀ vÀPÀ°Ã¥sÀ vÁ¼ÀzÉ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ CAzÀÄ £À£ÀUÉ PÀtÄÚ vÀ¦à¹ £ÉÃtÄ ºÁQPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-01/12/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ fÃ¥À ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁrUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉÆà JzÉ £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÉ CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄĹèA ¸Àä±Á£À zÀ°èzÀÝ ¨Éë£À VÃqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-12-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-12-2012

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 106/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦. KPïÖ:-

¢£ÁAPÀ-1/12/2012 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£Àå J£ï.JªÀiï. ¥ÁnÃ¯ï ©ÃzÀgÀ f¯Éè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¦.L. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-30/11/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆQ£À RlPÀ aAZÉÆý oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà gÀĪÀiÁä gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ RįÁè ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ vÀPÀët F §UÉÎ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L J£ï.ªÉÊ UÀÄAqÀÄgÁªÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¹ F §UÉÎ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ-01/12/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀlÄ 0045 UÀAmÉUÉ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV 0100 UÀAmÉUÉ C°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ £À£ÀߣÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉ §AzÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹ CAvÀ ºÉý K®ègÀÆ 0115 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «ÃgÀ±ÉnÖ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ 2 mÁmÁ EArPÁ PÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV «zÀÆåvÀ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£Àr ZÁ¦ ºÁ¹PÉÆAqÀÄ 24 d£ÀgÀÄ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀZÀÄÑvÁÛ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ £ÁªÉ®ègÀÄ 0120 MªÉÄäÃ¯É dÆeÁl ¤gÀvÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛ ªÀgÉzÀÄ zÁ½ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃUÀzÀAvÉ JZÀÑj¹ J®èjUÀÆ PÀĽvÀ°èAiÉÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà gÀĪÀiÁä ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ 2] §®ªÀAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ºÀÄZÀÑgÀrØ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw gÀrØ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý 3] ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÀªÀÄoÁuÉ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-ºÁ®ºÀ½î 4] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà PÀAmÉ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý 5] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå CdÓ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁw ¸Áé«Ä G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý 6] ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-58 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ 7] ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÀlPÀ¯É ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý 8] «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà alUÀÄ¥Éà ªÀAiÀÄ-34 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ºÁ®ºÀ½î 9] £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀUÀuÉ ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÀ G-eɸÁÌA E¯ÁSÉ ¸Á-DtzÀÆgÀ 10] ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà fÃUÉð ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý 11] ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÁf E¼ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ-56 ªÀµÀð eÁw EqÀUÁgÀ G-ºÉÆÃmÉî PÉ®¸À ¸Á-¨Á宺À½î 12] C¤Ã® vÀAzÉ «oÀ® gÉÃPÀļÀV ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-ºÁ®ºÀ½î 13] ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÁUÀ®UÉ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-ºÁ®ºÀ½î 14] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà gÀĪÀiÁä ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀ 15] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-ªÉÄÃPÁå¤Pï ¸Á-vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ16] gÀªÉÄñÀ gÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀAiÀÄ-37 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G-SÁ¸ÀV ZÁ®PÀ ¸Á-ºÁ®ºÀ½î 17] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÀªÀÄoÁuÉ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý 18] zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ AiÀiÁPÀħ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G-SÁ¸ÀV ZÁ®PÀ ¸Á-ºÀA¢PÉÃgÀ 19] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀnÖ ªÀAiÀÄ-41 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-©ÃzÀgÀ 20] «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ zÉëAzÀæ PÀÄvÁÛ¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ 21] £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÀdÓ£À ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý22] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀAUÉÆüÀV ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á-©ÃzÀgÀ 23] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-PÉç¯ï ¸Á-±ÀºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ 24] zÉêÀ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ gÀĪÀiÁä ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀðeÁw °AUÁAiÀÄvÀMPÀÄÌ®vÀgÀ£À ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀ MlÄÖ 23 d£ÀgÀÄ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀgÀÄ. dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ MlÄÖ 104 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 4 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ²Ã® ¨ÁPÀì, ¥ÀæwAiÉƧâgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ MlÄÖ ºÀt 2 ®PÀë 98 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 2 zÉÆqÀÄØ ZÁå¥É EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 24 d£ÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ,ಸೋಮಶೇಖರ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕತಮ್ಮೆಗೌಡ ಸಾ|| 1507/1 8 ನೇ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಮುನ್ನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ ಬೆಂಗಳೂರು 560026 ನಿವಾಸಿ ಇದ್ದು ರೋಬೊ ರೆಮಿಡೆಸ್ ಕಂಪನಿ ಬೆಂಗಳೂರ ಇವರ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಹಿರಾತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ 01 ಎ 9892 ನೇದ್ದು ಈಗಾ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿ ನಾನು ಸಹ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 26/11/2012 ರಂದು ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯವರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ನಂ:ಕೆಎ-01 ಎ-9892   ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ  ರೋಬೊ ರೆಮಿಡಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ [ಔಷದ] ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥದರ್ಶನ್ರಮೇಶಸುದರ್ಶನ್ ಇವರು ಸಹ ಬಂದರು.ನಾವು ಕಂಪನಿಯ ಔಷದ ಜಾಹಿರಾತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಟಾಟಾ ಸುಮೊದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:26/11/2012 ರಂದು ಆಳಂದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದು ಆಳಂದದ ಆರ್.ಟಿ.ಓ  ಚೆಕ್ ಪೊಸ್ಟ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಾಯಿರಾಮ ಹೋಟಲಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ರೂಮ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಲ್ಲಿ  ತಿರುಗಾಡಿ ಜಾಹಿರಾತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ:28/11/2012 ರಂದು ದಿನಿತ್ಯದಂತೆ ಸಾಯಿರಾಮ ಹೋಟಲ ಎದುರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಸುಮೊ ನಂ ಕೆಎ-01 ಎ-9892   ನೇದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ದಿನಾಂಕ:29/11/2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಸುಮೊವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 237/2012 ಕಲಂ, 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಗಲು ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ.ವಿನಾಯಕ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ ಪಡವಳೆಸಾ|| ಮನೆ ನಂ: 51ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಪಿ.ಡಬ್ಲು.ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟಸ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಾಜಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:30/11/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಶಹಾಬಾದ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಪಿ.ಡಬ್ಲು.ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟಸ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮನೆ ನಂ: 51ನೇದ್ದರ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಹಾಗೂ ಒಳಗಡೆ ಅಲಮಾರಿ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳಗಿನಿಂದ 39 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳುಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳುನಗದು ಹಣ 10,000/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,10,000/- ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮಾಲನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:125/12 ಕಲಂ: 457380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಗಂಡ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಗಂಗಾಧರ ಮಠ ಸಾ|| ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ದಾನಮ್ಮ, ರೂಪಾ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:01/12/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-20 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಬಳೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ  ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದವರೆ ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 5 ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ತೊಲೆ ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ ದ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಹಾಗು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚೈನ್ ನಲ್ಲಿಯ 5 ಗ್ರಾಂ. ಬಂಗಾರ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 3.1/2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಅ.ಕಿ. 1,05,000=00 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರ ವಯಸ್ಸು 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸುವನು ಚೌಕಡಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ ಧರಿಸಿದ್ದು ಉದ್ದನೇಯ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತವನು ತನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡವನು ಬಿಳಿ ಟೀ-ಶರ್ಟ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:132/2012 ಕಲಂ.392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ದಾಮೋಧರ ತಂದೆ ಬನಸಿಲಾಲಜೀ ಕಲಂತ್ರಿ ಸಾ: ಕಲಂತ್ರಿ ಕುಂಜ ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಚ. ನೆಹರು ಗಂಜ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಟಾಟಾ 2515 ಇಎಕ್ಸ್ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆ.ಎ. 32 ಬಿ 5321 ಇದರ ಮಾಲೀಕನಿದ್ದು, ರಾಜು ತಂದೆ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವರು ದಿನಾಂಕ:27/11/2012 ರಂದು 12:15 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಲಾಹೋಟಿ ಶೋರೂಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಹೋಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:28/11/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟಾಟಾ 2515 ಇಎಕ್ಸ್ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ. 32 ಬಿ 5321 ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ NP COLOR, ಇಂಜನ ನಂ.60F62485719, ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ.  426031FTZ123253 ನೇದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಅವನು ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಲಾತೂರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂಳಿದ ಮುನೀಮರವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಕೂಡಾ ದಿನಾಂಕ:28/11/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಲಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಲು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳುವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಲಾರಿ ಅ.ಕಿ.8,40,000/-ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆವುಳ್ಳದ್ದು  ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:86/2012 ಕಲಂ, 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.222/2012 PÀ®A 447, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ§¸À¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw.«±ÀéPÀªÀÄð G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆîzÀ §ÄzÀÄ«£À PÀqÉUÉ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ DPÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ AiÀiÁPÉ DPÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DgÉÆæ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Á ¢£Á ¤ªÀÄÄÝ EzÁ DAiÀÄÄÛ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ«PÀ¯Á FPÉAiÀÄÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ JqÀvÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw zÁåªÀĪÀé AiÀiÁPÉ «£ÁBPÁgÀt £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛÃj PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ºÉAqÀw ¸ÀĪÀtð FPÉAiÀÄÄ ¤Ã£ÉãÀÄ CqÀØ PÉüÁPÀ §A¢¢ ¸ÀƼÉà CAvÀ PÉʬÄAzÀ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ PÁgÀt vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr vÀªÀÄUÉ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀ ªÉÄïÁÌtÂùzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.25/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-12-2012 gÀAzÀÄ CgÀ½ºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃV «zÀÄåvï ¥ÀA¥À¸Émï ZÁ®£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï ¸Àà±ÀðªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.45/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡

»mÁß¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ°£À°è UÀ«AiÀÄ¥Àà EªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J.37/n.J.8011 mÉæîgÀ £ÀA. PÉ.J.37/n.J.8012 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ mÉæîgÀ »AzÉ 7-8 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ClªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÉæîgÀ »A¢£À ¨ÁV®Ä PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÉUÉzÁUÀ ¨ÁV®Ä PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ J®è ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÁjPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÀ±Àð£À FvÀ£ÀÄ ºÁgÀ®Ä ºÉÆÃV CPÀ¹äPÀªÁV vÀ¯ÉPɼÀUÁV ©zÀÄÝ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨Áj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èè ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.101/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 01-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÀ®¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á: CªÀÄgÀUÀnÖ, C¥É ¥Áå¸ÉAdgï UÁr £ÀA: PÉJ-26/J-192 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¥É ¥Áå¸ÉAdgï UÁr ºÀwÛPÉÆAqÀÄ CªÀÄgÀUÀnÖ¬ÄAzÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ §gÀÄwzÁÝUÀ DgÉÆæ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÁvÁæ¼À PÁæ¸ï zÁn CzsÀð QÃ. «ÄÃ. ¥ÀƪÀðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-26/9021 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ PÀqɬÄAzÀ PÁvÀæ¼À PÁæ¸ï PÀqÉUÉ CwÃeÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqï PÉÆÃqÀzÉà ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÁzÀ CrªÉ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.43/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà ªÀAiÀiÁ 60 ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï EvÀ£ÀÄ ¥ÀªÀ£ï ¨Ágï »AzÉ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J.35-JZï 9221 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀªÀ£ï ¨Ágï PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ¥Àà EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ²ªÀgÁªÀÄ¥Àà EvÀ£À JgÀqÀÄ PÁ°£À ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ºÀuÉUÉ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.126/12 PÀ®A.448,323.324.504.506(2) ¸À»vÀ 34 L¦.¹.

¢£ÁAPÀ:01-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA,J¯ï,¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°è WÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨sÁ¼À¥Àà¤UÉ «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉýPÉ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F »AzÉ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀÄ®èt EvÀ£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆÃ¥À[EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr §rªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2011 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ: 26/11/2012 gÀAzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁQë FqÀ®Ä ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ gÁfAiÀiÁUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß ¥Áæt £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01-12-2012 DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ ªÀÄ®ètÚ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀAzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦AiÀiÁ𢠧®vÉÆqÉUÉ ZÀÄaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ zÀÆgÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.126/12 PÀ®A. £ÀA. 74/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 01-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ²¯Áà UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄrªÁ¼À, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ºÁUÀ¯ÁݼÀ, vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-02-2012 gÀAzÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ²æà ªÀ¼ÀPÉÆÃmÉ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ £À£ÀߣÀÄß ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥Àæw¢£À £À£Àß UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ, C®èzÉà "£À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃPÁV®è £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ" CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀÄj§¸À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À, £ÀªÀÄä CvÉÛ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄj§¸À¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ "¤Ã£ÀÄ ªÀÄrªÁ¼À eÁwAiÀĪÀ½zÀÄÝ ¥Àæw¢£À ¨É½UÉÎ £ÀªÀÄUÉ ¤£Àß ªÀÄÄR £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä eÁwAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ"É CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C®èzÉà £À£Àß UÀAqÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ PÀAoÉ¥Àà ¸Á: dÆ®PÀÄAn FPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ¯É¯Áè £À£ÀUÉ "¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ eÁwAiÀĪÀ½zÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ eÉÆÃr C®è, £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ" CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ 2-3 ¸À® w½¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ. £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ªÀiÁw£ÀAvÉ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 10-11-2012 gÀAzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À CPÀ̼Á ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ PÀAoÉ¥Àà ¸Á: dÆ®PÀÄAn FPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr "EªÀ¼ÀÄ E£ÀÆß F ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EgÀÄvÁÛ¼À, EªÀ¼À£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀ ºÁQæ F ¨ÉƸÀÄrUÉ "É CAvÁ CªÁZÀåªÁV £À£ÀUÉ ¨ÉÊzÀ¼ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ "EzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É £Á£ÀÄ E®èAiÉÄà EgÀÄvÉÛãÉ, £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÁ" CAvÁ C£Àß®Ä £À£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ "£ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀwà K£À¯Éà ¨ÉƸÀÄr" CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¤Ã£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £À£ÀUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ £À£ÀUÉ "ªÀÄvÉÛ F ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÉ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÁ¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt EAzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ºÁUÀÆ CtÚ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ÉÆA¢UÉ vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀ £À£Àß UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, CvÉÛ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä, ªÀiÁªÀ ªÀÄj§¸À¥Àà ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À CPÀÌ ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ PÀAoÉ¥Àà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.183/12 PÀ®A. £ÀA. 74/2012 PÀ®A 143,323,504,355,354 ¸À»vÁ 149 L¦¹

¢: 01-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ °Ã¯ÁªÀw vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà UÁ½, ¸Á: §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÆUÁgÀgÀ £Á¬ÄAiÀÄÄ ºÉùUÉ ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¨sÉÆøÀÆr ¤£Éß £ÀªÀÄä £Á¬Ä ºÉùUÉ ªÀiÁrgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £Á¬Ä ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀªÀgÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ GUÀÄj¤AzÀ ZÀÆj, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà eÉÆÃgÁV zÀ©âzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¥ÁªÀnUÉ vÀUÀÄ° gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.