Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 26, 2010

Bidar District Daily Crime Update 26-01-2010


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-01-2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/10 PÀ®A 498 (J) 307 L¦¹ L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄÄ¤ß UÀAqÀ gÀºÉêÀiÁ£À¸Á§ ®zÁ¥sï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀ¼ÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É QmÁÖ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ gÀºÉêÀiÁ£À¸Á§ EvÀ£À eÉÆÃvÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ 6 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¢À£Á®Ä J gÀAr ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV E¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÁUÀÆ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/1/09 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀÄA¨Á ¦æÃw¹zÀ ºÁUÉà ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ PÀnÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ZÀªÀÅlĪÀÅzÀÄ, MzÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É LzÀÄ °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F jÃw QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀ gÀºÉêÀiÁ£À¸Á§ EvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁQgÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀįÁÛ£À ªÀiÁ¸ÀÄAzÁgÀ 35 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉÃAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ C«ÄÃgÀ C° ªÀiÁ¸ÀÄ®zÁgÀ ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÄ CvÉÛ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À JgÀqÀ£Éà ºÀAqÀw J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨ÁwäÃAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ CA§tÚögÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¨sÀÆvÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ// 36 ªÀµÀð eÁw// ªÀiÁ¢UÀ ¸Á// ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÁl ªÀÄqÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 1615 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢ ¸À»vÀ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¥ÀvÀæ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 48 AiÀÄÄ.J¸ï 180 JªÀiï .J¯ï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1845=00 d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 26/01/2010 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå EqÀUÁgÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁr ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉA§ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV gÁªÀÄZÀAzÀæ EqÀUÁgÀ FvÀ£À ªÀÄ£É ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 1000 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ°èAiÀÄ E§âgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ M§£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á/ ºÁ®ºÀ½î CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä gÁªÀÄZÀAzÀæ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁµÀ CAvÁ w¼À¹zÀÄÝ DvÀ¤AzÀ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ MlÄÖ 449 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ.19,157/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀ±À¦rPÉÆAqÀ DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA. 01/10 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAUÀ C¥ÀWÁvÀ :-

¢£ÁAPÀ:25/01/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät £ÁUÀĪÁ¯É ¸Á/M¼À¸ÀAUÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA:162 £ÉÃzÀÝgÀ°è 2 JPÀÌgÉ 1 UÀÄAmÉ d«ÄäzÀÄÝ CzÀgÀ°è F ªÀµÀð PÀqÀ¯É ¨É¼É ¨É¼É¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¢:21/01/2010 gÀAzÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀt«Ä MnÖzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ CAzÁdÄ 1000 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è MnÖzÀÝ PÀqÀ¯É ¨É¼É ¨sÀt«ÄUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 22 QéAmÁ¯ï PÀqÀ¯É CA.Q.gÀÆ.44,000/- ºÁ¤ DVzÀÄÝ, F WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. DzÀÝjAzÀ F §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À MzÀV¸ÀĪÀAvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ W˪À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw J¸ï.¹. [ªÀiÁ¢UÀ] ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀgÀ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ E§âgÀÄ PÀÆr GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄPÀ̽UÉ §mÉÖ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ 1915 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀgÀ§¸À¥Áà JqÀªÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-38/JZï-9922 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JwÛ£À §ArUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ ªÀÄUÀ½UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀadAiÀÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨sÉƸÀ¯É 25 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á/ gÁeÉÆüÁ vÁ/ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj gÁºÉ-9 gÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤°è¹gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀÄAUÀ®V 30 ªÀµÀð, ¯Áj £ÀA. J¦-13/JPÀì-6224 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ¨sÉÊgÀ£À½î vÁ/f/ ©ÃzÀgï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/1/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ UÉÆA«ÃzÀgÁªÀ ¸ÉÆ£ÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð, eÁw:J¸À.¹. zÀ°vÀ ¸Á: ªÉÆgÀRAr EªÀgÀ CfÓAiÀiÁzÀ zËæ¥Àw EªÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À¢AzÀ CqÀvÀ §eÁgÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32, PÀÆå-4543 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zËæ¥Àw gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zËæ¥Àw gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-01-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á vÀAzÉ eÁ¥sÀgï C° ¸Á: ªÀÄAUÀ®V EvÀ£ÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¦ 12 « 9329 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É QèãÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24/01/2010 gÀAzÀÄ UÉÆÃzÉæÃeï PÀA¥À¤AiÀÄ ¦üæÃeï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¥ÀÆ£Á ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ «dAiÀĪÁqÁ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ¸À«ÄÃ¥ï J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƱÀÄ¥ï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/10 PÀ®A 283, 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÁªÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: PÀAzÀUÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï 15 Jf 2038 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-01-2010 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ¢AzÀzÀ PÀAzÀUÉÆüÀPÉÌ G¸ÀPÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ºÀwÛgÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgÀ MqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ¯Áj ¥ÀPÀÌ ºÀZÀÄÑ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¯Áj mÉÊgï MqÉ¢zÉ ¥ÀPÀÌ ºÀZÀÑ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. DzÉ ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¤AvÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, EzÀjAzÀ AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅE¯Áè mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 45 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¥Àæw¢£À PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwßAiÀÄÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ:11.12.2009 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ FªÀgÉUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥Àwß £ÁUÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:25.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.01.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ¸Á: ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ EªÀgÀ£ÀÄ mÁmÁJ¹.ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.36,8754 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ C«ÄãÀUÀqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À UÁ° §¸ÀÖð DV ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 1) ºÁf¨Á§Ä vÀAzÉ §AzÀV¸Á§ 22 ªÀµÀð, 2) §AzÉãÀªÁ§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ 16 ªÀµÀð, 3) §ÄqÁå @ §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ 16 ªÀµÀð, 4) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ dqÉ¥Àà 30 ªÀµÀð, 5) ºÀ¸À£ï¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ 15 ªÀµÀð, 6) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 15 ªÀµÀð, 7) AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà 35 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ, 8) AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà 25 ªÀµÀð, 9) ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, 10) zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ 40 ªÀµÀð, 11) AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 40ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï, 12) AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¸Á£À¨Á¼ï§Ä¢Ý¤ß EªÀgÉ®èjUÀÆ UÁAiÀÄ & M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÁf¨Á§Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.01.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ J¸ï©ºÉZï ¨ÁåAPï ªÀÄÄAzÉ EArPÉÃlgï ¯ÉÊmïºÁQ §®UÀqÉ wgÀÄV¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀĸÀA: PÉJ.36,JA.3751 £ÉÃzÀÝPÉÌ §®UÀqÉ UÁ°AiÀÄ ºÀwÛgÀ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß JwÛ¤°è¹ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ GªÉÄñÀ PÀĪÀiÁgÀ UÀÄ¥ÀÛ ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.01.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå gÁUÉÃgï ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ UÉÆ®ègÀºÀnÖ ¤ªÁ¹AiÀÄ£ÀÄß CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ZɯÁègï EªÀ£ÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ UÉÆ®ègÀºÀnÖ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀqÉzÀĤ°è¹, K£À¯É £À£ÀUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §gÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ & PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:24.01.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á:ElV UÁæªÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £É°è£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ ºÉÆ®zÀ°è C¼ÀªÀr¹zÀÝ ¥ÀA¥ï¸Émï£À ¥ÉÊ¥ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ £ÀµÀÖUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ «gÀÄ¥ÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:25.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:24.01.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ 1) ¨Á§tÚ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà, 2) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ & 3) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÃUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÀPÀÌgÉ£ÁAiÀÄPÀ£À vÁAqÁ EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃd¥Àà ¸Á: ¸ÀªÀÄÄzÀæ vÁAqÁ ¤ªÁ¹AiÀÄ£ÀÄß ºÉZï.J£ï.vÁAqÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ & PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ GªÉÄñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.01.2010 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¢zÀÝV UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ


 

18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UËqÀ£À¨Á« UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀqÀ§ÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:770/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q C¥ÀºÀjPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®vÁÌgÀ ªÀiÁr ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢.26-06-2009gÀAzÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ªÀÄ®PÀuÁÚ ºÁUÀÆ gÁd±ÉÃRgÀ ¸ÉÃj MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ªÁå£ÀzÀ°è J¼ÉzÀÄPÀÆr¹ eÉêÀVðUÉ MAiÀÄÄÝ £ÀAvÀgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ M§â£É vÀ£ÀUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ §UÉÎ Cfð PÉÆlÖ §UÉÎ ¥ÉÆãÀ£À°è AiÀiÁgÉÆà w½¹zÁUÀ C°èAzÀ ¤£ÀUÉ £Á£É ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UÀÄ®§UÁðzÀ dUÀvÀÛ JjAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÄÖ DvÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬Ä, vÀªÀÄäA¢gÀÄ, CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ£À UÀAqÀ vÁ«zÀÝ gÀÆAUÉ §AzÀÄ K gÀAr ªÀÄUÀ¼Éà ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt, §AUÁgÀ K£ÀÄ vÀA¢¯Áè? FUÀ J¯Áè vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¤UÉ £ÁªÉà d§gÀzÀ¹ÛªÀiÁr ¤£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄ®Ä w½¹zÀÄÝ CAvÁ ºÉýÃzÉêÉ. CµÉÖ C¯Áè 3 wAUÀ½UÉÆêÉÄäà EAdPÀë£À ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉà gÀÆAUÉ qÁPÀÖgÀUÉ PÀgɬĹ £Á£ÀÄ ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸ÉÃj EAdPÀë£À CzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà CAvÁ UÉÆÃw®èzÉ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ JzÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆìÄAiÀÄÄwÛzÀÄÝ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ C±ÀPÀÛvɬÄAzÀ £ÉƬÄwzÀݪÀÅ. E°èAiÀĪÀgÉUÉ 2 EAdPÀë£ÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA 9/10 PÀ®A 366(J), 376, ¸ÀA 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Àß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzsÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 9/10 £ÉÃzÀÝgÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ £ÀªÀÄä oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA 10/10 PÀ®A 366(J), 376, ¸ÀA 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-01-10 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÉÄÊ®¥Àà vÀAzÉ UÁ¼ÉÃ¥Àà ¥ÀÆeÁj vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸À JPÀì¯ï £ÀA. PÉ.J 37-6743 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà vÀAzsÉà UÁ¼ÉÃ¥Àà ¥ÀÆeÁj lAiÀÄgï£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ »gɧUÀ£Á¼À ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÉÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »AzÉ M§â£ÀÄ mÉÊAiÀÄgï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÁÝ£É JA§ÄzÀgÀ CjªÀÅ EgÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À £Àqɹ E§âgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «oÀ¯ï ¸ÉÆãÁgï ºÉZï.¹. 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£Àß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

DgÉÆæ mÁA. mÁA. ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà zÉøÁ¬Ä vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀ£À ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉ.J.-29/9467 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ mÁA mÁA. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬĹ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ-¨Á¢ªÀÄ£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á¢ªÀÄ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨ÁdÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ, mÁA. mÁA. ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà eÁ°ºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5-6 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ±ÉÃRªÀĺÉçƧ J.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ¸Á vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ¸Á ¨ÁPÀ¼É EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ, PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ²æÃ. £ÁUÀgÁd PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ¸Á FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ, 758=00, MAzÀÄ ¨Á¯ ¥É£ï zÉÆgÉwzÀÄÝ EzÉ.