Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 26, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ DgÉÆæ vÀAzÉ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ  CwAiÀiÁV ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÉlzÀªÀ¤zÀÄÝ C®èzÉ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÉ ºÉZï.L,« gÉÆÃUÀ §A¢zÀÄÝ DvÀ£À ºÉAqÀw ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¢£ÉߨÁ« °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁBPÀÄuÉPÉ®ÆègÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÉÆA¢UÉ PÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹lÖ¤AzÀ, ¢£ÁAPÀ 23/08/2012 gÀAzÀÄ 7.30 J.JA ¢AzÀ 10.00 J.JA CªÀ¢üAiÀÄ°è ±ÀgÀt¥Àà£À JzÉUÉ,PÀwÛ£À »AzÉ, ªÉÆtPÁ°UÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ªÀÄÄaÑ ºÁPÀ®Ä ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ¢¤ß¨Á« 46 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁBPÀÄuÉPÉ®ÆègÀÄ gÀªÀgÀÄ  PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£ÉߣÀA 91/2012 PÀ®A 302,201, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w;-
              ¢£ÁAPÀ: 25.08.2012gÀAzÀÄ  ºÀĸÉãï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: ¦ªÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ¨ÁåUÀªÁl vÁ: ªÀiÁ£À«.FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÁå¸ï ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ DvÀ£À ºÉAqÀw UÁå¸À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ºÀgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r r¯ÉPïì ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA:PÉJ 36J¸ï.-5692 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄÝzÀ£ÀÄß vÀ£Àß D½AiÀÄ gÁªÀÄÄ EªÀ¤UÉ £ÀqɸÀ®Ä PÉÆlÄÖ vÀ£ÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁªÀ¤ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ gÁªÀÄÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ »gÉà PÉÆÃmÉßPÀ¯ï zÁn ºÉÆgÀmÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ gÁªÀÄÄ FvÀ£ÀÄ M«ÄäzÉƪÀÄä¯Éà UÁrAiÀÄ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¹ÌqÁØV©¢zÀÝjAzÀ ºÀĸÉãï FvÀ£À  vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ  C®èzÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2012 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w::-
¢£ÁAPÀ: 28.06.2012 gÀAzÀÄ AiÀÄÆ£À¸ï C° vÀAzÉ ªÉƺÀäzï AiÀÄƸÀ¥sï C°, 28 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, G: ¨ÁåAPï £ËPÀgÀ ¸Á: ºÉZï.J¯ï-31 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉ®¸À ¤«ÄvÀå HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2012 gÀAzÀÄ ªÁ¥Á¸ï gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°èzÀÄÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è. DUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV ¤ªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ EµÁðzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw £Ë¹Ã£ï ¥sÁwªÀiÁ EªÀgÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ EªÀj§âgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ §A¢gÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ EµÁðzï PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄ°¨Á¬Ä zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ¥ÀvÀÛ vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ AiÀÄÆ£À¸ï C° FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß zÀUÁðzÀ°è ©lÄÖ EµÁðzÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ 2 UÀAmÉUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀÆ£À: zÀUÁðPÉÌ §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw §gÀ°®è.ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §ªÀÄzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C¯ÁägÀzÀ°èzÉÆÝlÄÖ 3,63,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è. PÁgÀt ¸ÀzÀj EµÁðzï ªÀÄvÀÄÛ DvÀvÀ£À ºÉAqÀw EªÀgÉà PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ AiÀÄÆ£À¸ï C° vÀAzÉ ªÉƺÀäzï AiÀÄƸÀ¥sï C°, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25-08-2012 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2012 PÀ®A: 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ¢£ÁAPÀ: 5/11/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmɬÄAzÀ 6/05/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è aPÀ¥À«ð UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ®Qëöä £ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À («dAiÀÄzÁ¸ÀgÀ PÀmÉÖ) zÀ°è ²æäªÁ¸À .²æÃzÉë,¨sÀÆzÉë ªÀÄvÀÄÛ UÀgÀÄqÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ EgÀĪÀ ¥ÀAZÀ ¯ÉÆúÀzÀ ªÀÄÆwð ¢£ÁAPÀ: 5.11.11 gÀAzÀÄ ¥ÀÆeÉUÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 6.05.12 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ dAiÀÄAw PÁ®PÉÌ GvÀìªÀ ªÀÄÆwð EgÀ°®è. PÁgÀt gÁªÀiÁZÁgÀ CZÀðPÀgÀÄ ²æà ®Qëöä £ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À («dAiÀÄzÁ¸ÀgÀ PÀmÉÖ) ¸Á: aPÀ®¥À«ð FvÀ¤UÉ «ZÀj¹zÁUÀ j¥ÉÃjUÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÄjUÉ PÀ½¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀj¸ÀĪÀzÁV ºÉýzÀÄÝ ªÀÄÆwð vÀj¸ÀzÉà EgÀÄzÀÝjAzÀ ¥ÀÄ£À: ¢£ÁAPÀ: 7.8.12 gÀAzÀÄ CZÀÌgÀ ªÀÄUÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ PÉüÀ®Ä MAzÉgÀqÀÄ ¢£ÀzÀ°è vÀgÀĪÀzÁVºÉý ¢£ÁAPÀ: 09.08.2012 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ CzÉà jÃwAiÀÄ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ vÉÆj¹zÀÄÝ CzÀÄ ªÀÄÆ® ªÀÄÆwðAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt ¸ÀªÀiÁdzÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ M¥Àà°®è PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄÆwð PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt CZÀðPÀgÁzÀ gÁªÀiÁZÁgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À EzÀÄÝ PÁgÀt ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆrj CAvÁ dUÀ£Áxï zÁ¸ï gÀªÀgÀÄ  ¢£ÁAPÀ 25-08-12 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2012 PÀ®A 380 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              £Á¹Ãgï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ 40 ªÀµÀð G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉJ 36/6459 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 01.02.2007 gÀªÀÄzÀÄ ¨sÁUÉÆåÃzÀAiÀÄ læPï ºË¸ï ºÉÆqÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è 2,50,000/- gÀÆ. UÀ½UÉ Rjâ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ºÀtzÀ ¥ÉÊQ 50,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ PÉÆlÄÖ Rjâ¹G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 6150/-gÀÆ. PÀAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß 4 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ PÀlÄÖvÉÛÃ£É CAvÁ mÁmÁ ªÉÆmÁgÀ ¥sÉÊ£Á£ïì UÀÄ®âUÁðzÀ°è ¥sÉÊ£Á£ïì ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £Á¹Ãgï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ 40 ªÀµÀð G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀĺÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ¸ÀtÚgÁªÀÄAiÀÄå 45 ªÀµÀð G:-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:-F½UÉÃgÀ ¸Á;-«ÄgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ. FvÀ¤UÉ 40.000/- gÀÆ.UÀ½UÉ £ÀUÀzÀÄ PÉÆlÄÖ H½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥sÉÊ£Á£Éì÷¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ PÀAvÀÄUÀ¼À°è ºÀt PÀlÄÖªÀzÁV ¸ÁÖA¥À£ÀÄß ¢£ÁA: 08.10.2007 gÀAzÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÄÃ¯É £À£ÀÆ¢¹zÀ ªÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥sÀå£Á¤ìUÀÆ PÀAvÀÄUÀ¼À°è ºÀt PÀlÖzÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£É £ÀA: 43/2012 PÀ®A 420, 422, gÉ/« 120 ©) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2012 gÀAzÀÄ  81  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  14,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-08-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2012 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀiÁ®zÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: eÉÆò, ¸Á: ¸ÉÆAvÀ, vÁ: UÀÄ®§UÁð, ¸ÀzÀå: zÉúÀ° EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĦæÃAiÀiÁ UÀAqÀ ¹Ã£ÀÄ PÉÆAqÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: eÉÆò, ¸Á: alUÀÄ¥Áà, ¸ÀzÀå: ¨ÁA¨É (JªÀiï.J¸ï) EªÀ½UÉ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÉÆAqÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹Ã£ÀÄ FvÀ£À eÉÆvÉ vÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁA¨ÉAiÀÄ°è eÁw PÀ¸ÀÄ§Ä ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É (AiÀÄÄj£ï) ¸ÀªÀĸÉå EzÀÄÝ, C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃUÀgÀÄ ¨ÁA¨ÉAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĦæÃAiÀiÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ, ¨sÁªÀ gÀªÉÄñÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À ¢£ÉñÀ, ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ, d£ÁzsÀð£À ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄt gÀªÀgÉ®ègÀÆ zÉúÀ°¬ÄAzÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ jÃw ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-08-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 209/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄĪÀÄr, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀĺÉñÀéj ªÉÄrPÀ® ¸ÉÆÖÃgÀzÀ°è PÉ®¸À, ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ, vÁ: ©ÃzÀgÀÀ, ¸ÀzÀå 7£Éà PÁæ¸À «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁ¸ÀÌgÀ E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀzÀ f¯Áè §A¢üSÁ£É §½ EgÀĪÀ ¸ÁéUÀvÀ GqÀĦ ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ - £Ë¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁlÄwÛzÁÝUÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-4574 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆnzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ°£À ªÀÄArAiÀÄ PɼÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀUÉÊ ªÀÄt PÀnÖUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ,  rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV ¸Àé®à ¤AvÀ ºÁUÉ ªÀiÁr d£ÀgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸À»vÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 208/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ a¢æ UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-3541 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ a¢æ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ«zÁÝUÀ PÀªÀÄoÁt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-32/JªÀiï-4680 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV zÀÄqÀQ¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2012 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2012 ¦üAiÀiÁ𢠱ÀQïï vÀAzÉ JA,r CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðd ºÀwÛgÀ d¨ÁâgÀ gÀªÀgÀ ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀuÉñÀ vÀAzÉ C£ÀégÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) CdAiÀÄ vÀAzÉ §§â®Ä ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt ±ÀQî ¸Á¯É vÀÄ ¨ÁºÁgÀ D CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃmÉ®¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ KPÉ £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PɽzÀPÉÌ vÀÄ ºÀªÀiÁgÀPÉÆPÁå ¥ÀÄZÀvÉ CAvÀ CAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¥Á£À qÀ§âzÀ°èzÀÝ JA.r CºÀäzÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄvÀÛ¢j CAvÀ PÉüÀzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄUÀ£É fêÀ ¢AzÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹುಡಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಸಾ|| ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾವ|| ವೆಂಟಕೆಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ರಕ್ಷಿತಾ ವಯ-18 ಇವಳು ಚಿತ್ತಾಪುರದ  ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳಿ ಇವರ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಳು. ದಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 24/8/2012 ರಂದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಂತೆ ಮುಂಜಾನೆ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವಳು ಪುನಃ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ. ಅವಳ ಗೆಳತಿಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದೆವು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಹುಡಗಿಯ ಹೆಸರು: ರಕ್ಷಿತಾ, ವಯಸ್ಸು 18, ಎತ್ತರ: 5 ಪೀಟ , ದುಂಡು ಮುಖ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ , ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಧರಿಸಿರುವ ಬಟ್ಟೆ: ಕರಿ ಬಣ್ಣದ ಚೂಡಿದಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 79/12 ಕಲಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಅನಿಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬು ನಾಗನಳ್ಳಿ ಸಾ:ಹೆಚ್‌.ಎಮ್‌.ಪಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:24/08/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಿವ್ಯಾ ಚೌಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ  ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿದಾರಸಿಂಗ ಇತನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತುಮ ಕಂಹಾ ಜಾರಹೀಹೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆನೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದರಿಯವನು ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಇವಳಿಗೂ ಕೂಡಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 111/2012 ಕಲಂ: 341,323, 324,354 504 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3[1] [10]  ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ಪಿಎ ಆಕ್ಟ್‌ 1989  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಎಸ್‌‌.ಎನ್‌.ಷಹಾ ನಿವೃತ್ತ ಮೇಜರ ಜನರಲ್‌ ಸೀನಿಯರ ವೈಸ ಪ್ರೇಸಿಡೆಂಟ (ಪಿ&ಎ) ಜೆ.ಪಿ ಶಹಾಬಾದ ಸಿಮೆಂಟ ಪ್ರಾಜೇಕ್ಟ್‌ ಪತ್ರ ನಂ.ಜೆಸಿಸಿಎಲ್‌/ಜೆಎಸ್‌ಸಿಪಿ/ಪಿ&ಎ/ಪೊಲೀಸ/2012 ದಿನಾಂಕ:25/08/2012 ನೇದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷನಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:24/08/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿ ಮನೆ.ನಂ.ಇ-01/10 ರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಬಾಬು ಇತನು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಜಬಹಾರ ಪಾಂಡೆ ವಾಸಿಸುವ ಮನೆ.ನಂ.ಸಿ-2/10 ಬಂದು ಬಾಗಿಲ ಒದ್ದು ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂಜಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡದವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೂಗಡುತ್ತಿರುವ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 112/2012 ಕಲಂ: 147,323,448,504,506 ಸಂ:149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.