Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 22/06/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: WÉÆmÁ¼À, vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ £ÁUÀzÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EvÀ£À £ÀA§gï E®èzÀ n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä¥ÁåjqÉʸÀ zsÁ§PÉÌ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ WÉÆÃmÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV MqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ, JqÀUÉÊUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 324, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: GqÀ¨Á¼À EvÀ£ÀÄ ºÉÆ® ©vÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢ DgÉÆæ §¸À¥Áà ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ²æÃzÉë E§âgÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K zÀ±ÀgÀxÁå ¤Ã£ÀÄ ºÉaÑUÉ ºÉÆ® ©vÀÄÛw¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ §¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀ° vÀÄA©¤AzÀ JqÀUÉÊ ºÁUÀÆ PÁ«¤AzÀ §®UÉÊ ¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw C£ÀߥÀÆtð½UÉ DgÉÆæ §¸À¥Áà CzÉ PÉÆqÀ°AiÀÄ PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ JqÀ gÉÆAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ©üêÀıÁ EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2010 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ CqÁªÁ gÉrØ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ; gÉrØ G; ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ.EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ «ÄvÀægÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-32/eÉqï-29 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ-1 C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ÃªÀ ¯ÁoÉ PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¹zsÁxÀð PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀĺÁ«zsÁå®AiÀÄ KzÀÄjUÉ UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-554 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ¸ÀA¥ÀÆðtªÁV dfÓ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄjUÉ ¨ÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ-2 ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ ªÀi˯Á¤ ªÀÄįÁè G: PÉJ-38/J¥sï-554 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ/¤ªÁðºÀPÀ OgÁzÀ rÃ¥ÉÆ ¸Á-¢AqÀªÁgÀ vÁ-§¸ÀªÀ£À ¨ÁUɪÁr f-©ÃeÁ¥ÀÄgÀ. EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ :-¢£ÁAPÀ: 04-06-2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ²®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ºÁgÀPÀÆqÀ gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦ 28- J.JA. 5444 £ÉÃzÀÄÝöß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§rAiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄÛ. F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 22-06-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¥ÉƸïÖ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 22/20 ¢£ÁAPÀ: 16-06-2010 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀvÀæPÉÌ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ EªÀ£À ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ®Ä¦zÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ²Ã®ªÀAvÀ ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ EªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D±ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 06-06-10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É . CAvÀ ¸ÀzÀj PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2010 gÀAzÀÄ 230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á GqÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ 2) C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÉÄÃvÉæ E§âgÀÆ ¸Á GqÀ¨Á¼À EªÀjUÉ PÀmÉÖ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄw¢Ýj CAvÀ PÉýzÁUÀ zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® E£ÀÄß ºÉaÑUÉ §gÀÄvÀÛzÉ £ÁªÀÅ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ©wÛzÀgÉ ¤£ÀUÉãÀÄ DUÀÄwzÉ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ §rUɬÄAzÀ gÉÆArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ §® ¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄãÁQë UÀAqÀ ¸ÀAfªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á ¥Á¥À£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 39 JªÀiï 64 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì EAzÀ PÀÄAmɹ¹ð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ UËqÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÉƪÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: fÃ¥ï £ÀA PÉ.J 39 JªÀiï 64 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À vÁ ºÀĪÀiÁߨÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢VzÀ vÉAV£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ PÁ°£À vÉÆqÉUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß G½zÀªÀjUÀÆ vÀgÀavÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506(11) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/10 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À¦ü vÀAzÉ ªÉÆû£À«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á ZÁ°Ì ªÀÄA. £Áå®PÀ¯ï J.¦. EªÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è 30/- gÀÆ. ¨ÁrUÉ ªÀiÁvÁr ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÁrUÉ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ©nÖzÉÝÃ£É 30/- gÀÆ. ¨ÉÃqÀ 60 gÀÆ. PÉÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁrUÉ ªÀiÁvÁrzÀÄÝ EµÉÖ ºÀt EgÀÄvÀÛzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ CAzÁUÀ DgÉÆæ 1) ¸Áé«Ä DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ 2) ªÀiÁfzÀ vÀAzÉ ºÀ«Äïï SÁ£À ¸Á UÁzÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ J-2 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ QèãÀgÀUÉ vÀ£Àß ¨É°Ö¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. 60/- gÀÆ. PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ 3200/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀ MAzÀÄ ªÉÆèÉʯï CA.Qà 1200/- £ÉÃzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ©zÀÄÝ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀZÉÃj,

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 22.06.2010.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

        ¢£ÁAPÀ: 21.06.2010 gÀAzÀÄ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå: 01 jAzÀ 1000 C¨sÀåyðUÀ½UÁV ¸À»µÀÄÖvÉ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£À gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ PÉ®ªÉÇAzÀÄ vÁAwæPÀ PÁgÀtUÀ½AzÁV ¸ÀzÀj ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ¤®ÄUÀqÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ FUÁUÀ¯Éà C¨sÀåyðUÀ½UÉ w½¸À¯ÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ: 21.06.2010 gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁzÀ ¸À»µÀÄÖvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV gÀzÀÄÝUÉƽ¸À¯ÁVzÀÄÝ ¥ÀÄ£À: ªÉÄîÌAqÀ PÀæ.¸ÀA. 01 jAzÀ 1000 C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀÄgÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß PɼÀV£À ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

1)    ¢£ÁAPÀ: 25.06.2010     : PÀæ.¸ÀA. 01 jAzÀ 500 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ.

2)    ¢£ÁAPÀ: 26.06.2010    : PÀæ.¸ÀA. 501 jAzÀ 1000 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ.

        F ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ¯ÁVzÉ. PÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ½UÉ gÀªÁ¤¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.

Raichur District Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÉÄzÀQ£Á¼ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà UÀÄAd½î 26 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 3 ªÀµÀð¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV «£Á:PÁgÀt ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:20.06.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ¥ÀwßUÉ «£Á:PÁgÀt CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯ÉèªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:21.06.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹PÀAzÀgï ¥ÁµÁ vÀAzÉ ¦Ãgï¥ÁµÁ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁmÁJ¹E ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36,8714 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹ÃPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36,eÉ.9117 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ RĶÃðzï vÀAzÉ ¸À§Ó°¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå PÀgÀr E§âgÀÆ ¸Á:PÉÆgÀ« EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ RĶÃðzï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:19.06.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉøÁ¬Ä vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå ¸Á:GqÁ EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36, 9418 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð-GqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DmÉÆÃzÀ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ¸Á GqÁ, vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ mÁ¥ïªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:21.06.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, PÀjºÉƼÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ºÉƼÉAiÀiÁZÉ 18 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV §¼À®ÄvÀÛ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:20.06.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ ºÉÆ£ÀߥÀà¤UÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¹ «µÀ ¸Éë¹gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀÄvÀÄÛ £ÀAzÀ¥Àà E§âgÀÄ ¸ÉÃj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É PÀjºÉƼÉAiÀÄ¥Àà£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉìPÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:21.06.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ¥ÉƸÉà f¯Áè¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À zÀ°è ²æà C§Äݯï gÀ¶Ãzï ¦J¸ïL ¥À²ÑªÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÁUÀÆ ²æà ªÀÄgÀ¸ÀtÚgÀªÀgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå:106/1985 & 107/1985 PÀ®A:380 ¨sÁzÀA¸ÀA & ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøïoÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt¸ÀASÉå:26/1986 PÀ®A:379 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°èAiÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ 41 ªÀµÀð, ¸Á:GzÀAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ ¥ÀÆ£ÁzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¢£ÁAPÀ:22.06.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ §AzsÀ¹,£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgï ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà gÀªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå:23/1992 PÀ®A:379 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA J¯ï¦¹¸ÀASÉå:04/2009 £ÉÃzÀÝgÀÀ°èAiÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÉÆmÉæñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 32 ªÀµÀð, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃqÀA£À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¢£ÁAPÀ:21.06.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ §AzsÀ¹, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgï ¥Àr¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ DgÉÆæUÉ ¢£ÁAPÀ:02.07.2010 gÀªÀgÉUÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà FgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CAzÉêÁr ¸Á|| ºÉƸÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ® G¥ÀàgÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃqÀ §¢UÉ EzÀÝ ºÉÆ®PÉÌ ªÀÄ¼É §A¢zÉ ºÉÃUÉÆ JAzÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è wgÀÄUÁr £ÉÆÃqÀÄvÁÛ gÉêÀ¥Àà zÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ºÉÆ® ªÀÄzÀåzÀ°è EzÀÝ ºÀjAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÁUÀ ºÀjAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁjUÉ ºÀaÑ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É §mÉÖUÀ¼ÀÄ E¢ÝgÀĪÀÅ¢®è. ±ÀªÀ CAUÁvÀªÁV ¥ÀƪÀðPÉÌ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ vÀ¯É ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ PÉÊAiÀÄ°è ºÀ¹gÀÄ §¼ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®°è PÁ®ÄAUÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉʨÉgÀ½£À°è MAzÀÄ GAUÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ EzÀÄÝ ±ÀªÀ ¥ÀÆwð PÉƼÉwzÀÄÝ UÀÄjw¸À®Ä DUÀĪÀÅ¢¯Áè F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß UÁæªÀÄzÀ zÀ¼À¥Àw dUÀzÉêÀ¥Àà gÀªÀjUÀÆ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁjAiÀÄ §¢AiÀÄ°è vÀAzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁgÉÆ CªÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë DzsÁgÀUÀ¼ÀÄ ¹UÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨ÁAzÁjUÉ ºÉÆA¢ ±ÀªÀ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ±ÁAvÀªÀÄ®è¥Àà £ÀAzÀVð ¸Á: gÉêÀÇgÀ vÁ: C¥sÀd¥ÀÆgÀ fB UÀÄ®§UÁð. gÀªÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ dA§UÁ UÁæªÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À«zÉ CAvÁ ºÉý ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 J¯ï- 641 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ZÉ£Àß«ÃgÀ £ÀUÀgÀzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà d£ÉêÁgÀ EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ: 21-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ gÁdÄ EªÀgÀÄ dA§UÁ ¸À«ÄÃ¥À CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ ªÁºÀ£À rQÌ ºÉÆqÉ¢zÉ CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ©¢Ý §UÉÎ UÉÆÃvÁÛV C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©¢zÀÄÝ ¸Àé®à zÀÆgÀ zÀvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ ©zÀÄÝ CªÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀ£ÀÄ. C®èzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀÄ MAzÀÄ mÁmÁ ªÉUï£Àgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 32 © 33 EzÀÄÝ ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À MqÉ¢zÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ¸ÉÊqÀ£À ªÀÄÄA¢£À ¨ÁUÀ dRA UÉÆArzÀÄÝ, ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ PÀÆqÁ dRA UÉÆArgÀÄ vÀÛzÉ. zÀvÀÄÛ£À eÉÆvÉ EzÀÝ gÁdÄUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 21-06-2010 gÀAzÀÄ ²æà FgÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ®UÁ£À ¸Á; ªÀÄ®UÁ£À vÁ: ¹AzÀV ªÀÄvÀÄÛ UÀeÉÃAzÀæ D®ªÉÄïï E§âgÀÆ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA MH 14/AK-2713 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁªÀÇgÀPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¹AzÀV-eÉêÀVð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ¸ÉÆ£Àß PÁæ¸ï zÁn CzÀð Q«Ä PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃgÀmÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁnÃPÀgÀ mÁåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ32/5668 ZÁ®PÀ ¸Á; DAzÉÆî EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ ºÉÆÃgÀl ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥Àr¹zÁUÀ £Á«§âgÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ©zÉÝêÀÅ. £À£ÀUÉ §® PÉÊgÀnÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ZÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ UÀeÉÃAzÀæ D®ªÉÄïï EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ PÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà eÁ»ÃzÀ vÀAzÉ. ZÁAzÀ¥Á±Á eÁVÃgÀzÁgÀ ¸Á: ºÁUÀgÀUÁ PÁæ¸À jAUÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ ¢AzÀ EAqÀ¹æöÖAiÀįï KjAiÀiÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ D PÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ DvÀ¤UÉ PÉʪÀiÁr EAqÀ¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁzÀ ªÀgÉUÉ ©qÀ®Ä ºÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÀÄUÀqÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ¥À£ÀÆgÀ DZÉ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ MAzÀÄ zÁ® «Ä® ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ £À£ÀUÉ E½¹ vÀ£Àß eÉé£À°è£À ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ £À£Àß PÀÄwÛUÉUÉ ºÀaÑ C°è ¤AvÀ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ ¥ÉʸÁ ¤PÁ® ¸Á¯Éà CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ C®èzÉ £À£Àß eÉé£À°è EzÀÝ 2000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ® PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 31 E- 8460 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

qÁæ¥À PÉÆqÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è PÁj£À°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃa ¥ÀgÁj :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æêÀÄw ©üêÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ¨sÁUÉÆÃr ¸Á: C±ÁæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀzÀ ¦ÃqÉÆ ªÉÄÊgÁqÀzÀ°è ¸ÀAWÀzÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÁV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-6-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ ¨É¼ÀUÉÎ 6 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jAUÀ gÉÆÃrUÉ §AzÁUÀ CµÀÖgÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ EArPÁ PÁgÀ ¹®égï PÀ®gïzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ 25 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀÄÝ vÁªÀÅ PÀÆqÁ ¦ÃqÉÆ ªÉÄÊgÁqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛªÉAzÀÄ ºÉý PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ªÀĺÁUÁAªÀ PÁæ¹£À ªÀÄÄAzÉ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÉÊzÀÄ r¸ïÌ ªÉÊ¢AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¸ÀÄwÛ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉÃzÀj¹, MwÛ»rzÀÄ 1. ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ CzÀð vÉÆ¯É C.QÃ. 9000/- gÀÆ 2. fgÉÆêÀÄt CzÀð vÉÆ¯É C.QÃ. 9000/- gÀÆ 3. vÁ½ §AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ 9 UÁæA C.QÃ. 16,000/-gÀÆ 4. MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÉÆ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 9611363703 C.QÃ. 1350/- gÀÆ 5. £ÀUÀzÀÄ ºÀt 105/- gÀÆ, MlÄÖ 35,455/- gÀÆ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁUÉAiÉÄà PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð ºÉÊPÉÆÃmïð ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ©lÄÖ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¨sÀAiÀiÁ ºÁQ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ¸Á|| ¥Á¼Á, vÁ|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¥Á¼Á¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §AzÀÄ PÁ¥ÉÆðgÉñÀ£ï ¨ÁåAQ£À°è UÉƧâgÀ Rjâ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAd£À°ègÀĪÀ J.¦.JªÀiï.¹ UÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è UÉƧâgÀzÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¸Àj¢UÁV ¤AvÁUÀ vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ UÉƧâgÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀgÀ¢AiÀÄ°è ¤AvÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÁ¬ÄzÀgÀÄ PÀÆqÀ UÉƧâgÀ ¹UÀzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÀgÀ ¸À®ÄªÁV ¹n §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ §¹ìUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ vÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä ºÀjd£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ¸ÀÄvÀÄÛUÀnÖ M«ÄäzÉƪÉÄä¯É PÉʬÄAzÀ, PÁ¬Ä°AzÀ ¨É®Ö¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¥ÁåAn£À JgÀqÀÄ eÉé£À°èzÀÝ ºÀvÀÛvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨ÉúÀĵÁV C¯Éè ©¢ÝzÀÄÝ ¥Á¼Á ¸ÀwõÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:²æÃ. ©üêÀıÉãÀgÁªÀ vÀAzÉ ®QëöäPÁAvÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á: ¹.L.© PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ¹.L.© PÁ¯ÉÆä AiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ¨ÁV®PÉÌ QðPÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃqÀA £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ. ªÀÄgÀ½ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 20-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ ¨ÁV® QðPÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÝ®èzÉ »A¢£À ¨ÁV® PÀÆqÁ gÁqÀ¢AzÀ ªÀÄÄj¢vÀÄÛ. M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä D®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖgÀĪÀ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr C®ªÀiÁgÀzÀ°èlÖ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß C.Q. 24,500/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁDA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PRESS NOTE

¥ÀæPÀluÉ


 

        ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ ¥ÀjµÀÌøvÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ªÉüÁ¥ÀnÖAiÀÄÄ PɼÀV£ÀAwzÉ.

C.

£ÀA. 

¢£ÁAPÀ 

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 

µÀgÁ 

EAzÀ 

 

 

22.06.2010 

1001 

1500 

500 d£À 

 

23.06.2010

2001 

2500 

500 d£À

 

24.06.2010

3001 

3531 

531 d£À

 

25.06.2010

1 

500 

500 d£À

 

26.06.2010

501 

1000 

500 d£À

 

28.06.2010

1501 

2000 

500 d£À

 

29.06.2010

2501 

3000 

500 d£À


 


 

            J®è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀjµÀÌøvÀ ªÉüÁ¥ÀnÖAiÀÄAvÉ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä w½¸À¯ÁVzÉ.