Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 9, 2013

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 ¦.¹.Cgï.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ 07-11-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¥ÀzsÀä£Á¨sÀA ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁ : zÁ¸ÀgÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É CgÉÆð gÀªÀgÀÄ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು  ಅರೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ 1 ) wªÀÄäAiÀÄå Jj¢«Ää 2) §dÓAiÀÄå UË® E§âgÀÄ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : CgÉÆð gÀªÀgÀÄ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ವಿನಾ ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮವ್ವನ ನಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ದಾಸರ ಸೂಳೆಮಗನೆ ಎಂದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅನ್ನದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೊರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಂದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ,   ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 08-11-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 234/2013 ಕಲಂ 504, 353, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 7(1)(ಡಿ) ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              1]UÀÄ£ÉßñÀégÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ¸ÁB ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï2) FgÀtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸ÁB G¥ÁàgÀªÁr UÀAUÁªÀwEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ïzÀ°ègÀĪÀ 3) r.«.gÀvÀÛAiÀÄå vÀAzÉ ZÉ®ªÀAiÀÄå UÉÆÃzÁªÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸ÁB  ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï gÀªÀgÀ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁzÀ ¥ÀrvÀgÀ PÁqÀðzÁgÀjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ  CQÌ, UÉÆâ, vÉÆÃUÀj ¨ÉÃ¼É C.Q.gÀÆ. 6,40,000-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ DºÁgÀ zÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁr, CªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ 180 QéAl¯ï CQÌ aîUÀ¼À£ÀÄß ¯Áj £ÀA. PÉJ 36/5211 £ÉzÀÝgÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ vÀºÀ²Ã®ÝgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 286/2013 PÀ®A. 3 & 7 E.¹. AiÀiÁåPÀÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ªÀÄÈvÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ 55 ªÀµÀðzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ FUÉÎ 4-5 wAUÀ½£À »AzÉ vÀªÀÄä ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄqÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ°è zÉêÀgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ UÁæ¸ÀÜgÀÄ ¸ÀzÀj C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ«Ì÷ÛAiÀÄ ¸ÉêÁ £ÉÆèsÁªÀ £ÉÆÃrDvÀ¤UÉ Ll wAr PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ CvÀ ªÀiÁvÀ£ÁßqÀĪÀ ¨ÁóJ vÀªÀÄUÉ CxÀðªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjÃAzÀ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀ°®è.ºÁUÀÆ D ªÀåQÛAiÀÄÄ JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 7.11.2013 gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ §AiÀÄ°£À°è ªÀÄ®VzÀÄÝ vÁªÀÅ ¢£ÁAPÀ: 8.11.2013 gÀªÀÄzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.30 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VzÀÝAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æà ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀħ⽠¸Á: ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄqÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 15/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ:-08-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è CªÀiÁvÉ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ F »AzÉ DgÉÆæü £ÀA.1 §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀiÁvÉ¥Àà£ÉÃzÀݪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ DgÉÆæüvÀgÀ ªÀÄzÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÝ »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ.07-11-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæü 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 ) CªÀiÁvÉ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà £ÉÃzÀݪÀgÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀتÁV PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£Àß §Azï ªÀiÁrzÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ EvÀgÀ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÁQzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ DgÉÆæüvÀjUÉ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæü £ÀA.1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ J£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà F gÀ¸ÉÛ ¤ªÀÄä¥Àà£ÉÃzÀ£À¯Éà £ÁªÀÅ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ EªÀvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ G½zÀÄPÉÆArgÀ¯Éà E£ÉÆߪÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 301/2013 PÀ®A: 504,323,324,355,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:09.11.2013 gÀAzÀÄ 135 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-11-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-11-2013

 

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

ದಿನಾಂಕ 08-11-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¨Á§uÁÚ ªÀAiÀÄ: 45 eÁw, eÁw: ªÀiÁ¢UÁ ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಲು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದರಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ತನ್ನ  ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ಬಾಬಣ್ಣಾ ºÁUÀÆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮೀನಕೆರಾ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ 1) ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ದಂಡಿನ, 2) ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ದಂಡಿನ ಹಾಗೂ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ  ಬಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೀನಕೇರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಚಾಂಗಲೇರಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರೋಡಿನ ಎಡಬಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಮನ್ನಾಎಖ್ಖೆಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಂಗೂರ ಕಡೆಗೆ ಆಟೋ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನ್ನಾಎಖ್ಖೇಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ PÁgÀ £ÀA. J¦ -23/786 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಮಗನಾದ ಬಾಬಣ್ಣಾನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಓಡಿಹೋದನು, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¨Á§tÚ£À ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ  ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಶಯವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ DvÀ¤UÉ ಮನ್ನಾಎಖ್ಖೆಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು zÁR°¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á§uÁÚ ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2013, PÀ®A 323, 498(J), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹zÀݱÀégÀ ªÁr EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) ¢Ã°¥À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ, ªÀiÁªÀ 2) ¸ÀAUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ©üªÀıÉnÖ, CvÉÛ 3) ªÀÄ®èªÀiÁä vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ, ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀ¢PÀgÀ ¥ÉÊQAiÀiÁzÀ ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á: J®ègÀÄ ¹zÉݱÀégÀ ªÁr gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2013, PÀ®A 384 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÁ¥sÀvÀ CºÉªÀÄzÀ vÀAzÉ ¤¸ÁgÀ CºÉªÀÄzÀ ªÀÄĤì¥sÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄ®«ÄeÁð Q¯ÁèUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À eÉÆvÉ GªÀÄUÁð D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀ®Ä §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà §¸Àì EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ GªÀÄUÁð ZËgÀ¸ÁÛ¢AzÀ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZÀ-25/©-7522 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CA§ÄævÀ PÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ªÁºÀ£À ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÁUÀ EªÀgÀ »AzÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£À §AzÀÄ ¤AwzÀÄÝ, CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 d£ÀgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ°è CgÉ ªÀiÁQ ¯Ër E¸À ¯Áj PÁ qÉæöʪÀgÀ PË£À ºË L¸É » gÀÄPÁvÉ PÁå UÁr ¨sÉÆøÀrPÉ CAvÁ agÁr ºÀªÀiÁgÉ PÁgÀ qÁåªÉÄÃd ºÉÆÃUÀAiÀiÁ G¸ÀPÁ ¥ÉʸÁ PË£À zÉÃvÁ ¸Á¯É CAvÁ CAzÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ EarPÉlgÀ ºÁQ ¤°è¹zÉÝªÉ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. DUÀ PÁj£À°è£À M§â ªÀåQÛ CUÀgÀ vÀĪÀÄ ¥ÉʸÁ £À» ¢AiÀiÁ vÉÆà vÀĪÀÄ ¯ÉÆÃUÉÆ PÉÆà ªÀiÁgÀPÀgÀ dAUÀ® ªÉÄà ¥sÉÃPÀ zÉAUÉ CaxÁ CAzÁUÀ CzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛ vÀĪÀiÁgÉ ¥Á¸À PÁå PÁå ºÉÊ ªÉÇà ¸À§ ºÀªÉÄ zÉÃzÉÆ £À» vÉÆà vÀĪÀÄ ¯ÉÆÃUÀ fAzÁ £À» §ZÉÆUÉ CAvÁ CazÁUÀ £ÁªÀÅ ºÉzÀj £À£Àß°èAiÀÄ 3500/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¸ÉÆä KjPÀì£À ªÉƨÉÊ® CzÀgÀ°è KgÀmÉî ¹ªÀÄ £ÀA. 9632017069 C.Q. 2000/- gÀÆ. MAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAQ£À JnJA. PÁqÀð, £ÀAiÀÄĪÀÄ EªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸ÉÆä KjPÀì£À ªÉƨÉÊ® CzÀgÀ°è ªÉÇqÁ¥sÉÆãÀ ¹ªÀÄ £ÀA. 9986115323 C.Q.3000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ ¨ÁåAQ£À MAzÀÄ JnJA. ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 300/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥sÁ«Äð ªÉƨÉÊ® CzÀgÀ°è LrAiÀiÁ ¹ªÀiï £ÀA. 8494832527 ºÁUÀÄ KgÀmÉî ¹ªÀÄ £ÀA. 9686626695 C.Q.500/- gÀÆ. M§â£À PÉÊAiÀÄ°è PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25-30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-11-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ qÉÆAUÀgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ, vÁ: OgÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ a¢æ gÉÆqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà zÀUÉð ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ  ¢£ÁAPÀ 27-10-2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆlgï ªÉÄÃ¯É ºÉÆV ªÀÄgÀ½ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ªÁºÀ£À ¤°è¹ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ JzÀÄÝ £ÉÆqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ® EgÀ°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ® ¢£ÁAPÀ 27,28/10/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉ¼É AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ® C.Q. 47,000/- gÀÆ. DUÀ§ºÀÄzÀĪÀÄ CzÀgÀ §tÚ §Æè PÀ®gï EgÀÄvÀÛzÉ, EAf£À £ÀA. r.JZï.gÀhÄqï.¹.r.J.08296 EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.r.2.J.11.¹.gÀhÄqï.4.r.¹.J.17872 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-11-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ ºÁ¯ÉÃPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw:  J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¹AzÀ§A¢V, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 08-11-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀzÀPÁÌV vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨ÉAqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀÄt vÀAzÉ fêÀ£À EªÀgÉ®ègÀ eÉÆvÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ §¹ì£À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ §¸ïì¤AzÀ E½zÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¹ì£À°è ºÀwÛ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À°è ºÀwÛzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ C.Q 30,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ vÉÆ¯É ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ZÉÆAa (J¯É CrPÉ aî) zÀ°ègÀĪÀ 200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ZÉÆAaAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉƪÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ CªÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ 200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À G¥ÀàzÉ eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr, 2) ¤±Á UÀAqÀ «£ÉÆÃzÀ PÁA¨Éî eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, 3) gÁuÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdÄ G¥ÀàzÉ eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr J®ègÀÄ ¸Á: ¥sÀvÉÛzÀgÀªÁeÁ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ £ÀavÀgÀ DgÉÆævÀgÀ eÉÆvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß M¦à¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 282/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ªÀÄÄzÀ¸Àgï C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzï AiÀÄƸÀÆ¥sï C°, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 5-3-6, UÉÆÃ¯É SÁ£Á, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgï £Ë¨Ázï, ©ÃzÀgï-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è VæÃ£ï ¯ÁåAqï ºÉÆÃmÉïï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆÃmÉïï£À°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀĺÀäzï ¥sÉʸÀ¯ï C°, £ËPÀgÀgÁzÀ PÀȵÁÚ, CºÀäzï gÀªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 07-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÉÆÃmÉïï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÉÆÃmÉïï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀȵÁÚ ºÁUÀÆ CºÀäzï gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃmÉïïUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ HlPÉÌAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 1-15 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃmÉïïUÉ §AzÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà ºÉÆÃmÉð£À bÀwÛUÉ ºÁQzÀ ¹ªÉÄÃAmï vÀUÀqÀªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ PÁå±ï PËAlgïªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÁå±ï PËAlgï£À°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè¦°è ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ 1,00,000/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 08-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ZÀAzÁæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹.ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: «ÄãÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÁUÀ «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw UÁgÀA¥À½î EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛ aAZÉÆýî-ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄAzÉ M§â »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/DgÀ-7385 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §gÀUÉ¥Áà AiÀÄqÁè ¸Á: ªÀÄgÀ¥À½î EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£À »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝgÀÄ, EzÀjAzÀ gÁd±ÉÃPÀgÀ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ PÀ¥Àà UÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ C®è°è JqÀPÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/2013, PÀ®ªÀÄ 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà FgÀtÚ£ÀªÀgÀ(PÁ¼À¥Áà) ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀ zÉÆÃqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DAiÀÄĵÀ @ ¥ÉæêÀÄ ªÀAiÀÄ: 05 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ   08-11-2013 gÀAzÀÄ DAiÀÄĵÀ @ ¥ÉæêÀÄ EvÀ£ÀÄ ±Á¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉîÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ ¨ÉîÆgÀ §¸À¤¯ÁÝt¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DAiÀÄĵÀ @¥ÉæêÀÄ E§âgÀÆ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆæü¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁQì PÁå§ £ÀA PÉJ-28/4007 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ DAiÀÄĵÀ@¥ÉæêÀ¶vÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÀiÁQì PÁå§ C¯Éè ©lÄÖ DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DAiÀÄĵÀ EvÀ¤UÉ JqÀ vÀ¯ÉUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄÄRPÉÌ, JqÀ ªÉÆüÀPÉÊ, JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®¨sÀÄdPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.      

 

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08-11-2013 gÀAzÀÄ §¸ï £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-437 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀzÀ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ d£ÀªÁqÁ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÁj vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÀgÀªÀmÉÖ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(PÉ), vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ & §® ªÉƼÀ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ªÉÄð£À & PɼÀV£À ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ C®ÄUÁr ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃjzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 253/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 08-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÉÆAr¨Á vÀAzÉ ®aÑgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ¸Á: ®RªÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ, f: £ÁAzÉÃqÀ (JA.J¸ï) EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆQ£À°è PÀ§Äâ PÀvÀÛj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸À«ÃvÁ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð EªÀ¼ÉÆA¢UÉ JA.f.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw EªÀjUÉ ¥sÁåPÀÖj JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ºÉÆmÉî ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ JA.f.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ UÉÃl £ÀA. 1 ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥À¥Áà CAvÁ PÀgÉzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁn ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ £ÀA. PÉJ-18/JA-1782 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÉÆêÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É eÉÆåÃwUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ eÉÆåÃw EPÉAiÀÄÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀݼÀÄ CªÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä eÉÆåÃw EªÀ½UÉ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ., ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀa G©âgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÉƪÉÆ fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ eÉÆåÃwUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.