Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 11, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-02-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-02-2013

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2013, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ §¸À¥Áà §ÄqÀPÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄqÀÄgÀ, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, f: ªÉÄzÀPÀ (J.¦) EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÉÆúÁ£À vÀAzÉ §¸À¥Áà §ÄqÀPÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä EªÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, EªÀjUÉ 4 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ AiÉÆúÁ£À EvÀ£À eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 07-02-2013 gÀAzÀÄ AiÉÆúÁ£À EvÀ£ÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä UÀĪÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è vÀ£Àß ºÉAqÀw, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£À eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý «µÀ PÀÄrzÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©zÀÄÝ ªÁAw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 10-02-2013 gÀAzÀÄ AiÉÆúÁ£À EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, AiÉÆúÁ£À EvÀ£ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-01-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ºÀÄqÀÄV PÀqɬÄAzÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA. JA.ºÉZï-12/ºÉZï.r-4114 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ.C°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ.§¹ÃgÀ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ.ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀÄ.§¹ÃgÀ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-01/E-3258 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄ.ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀvÀÛzÉ, §® ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀiÁ, vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°è «Ã¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¹zÀÝ«ÃgÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr eÁvÉæAiÀÄ°è GArUÀ¼À CAUÀr ºÁQ, ¸ÀzÀj GArUÀ¼À£ÀÄß UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°ªÀgÀÄ UÁtzÀ°è GAr PÀnÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀAiÀÄå¨ï ¸ËzÁgÀ EvÀ£À DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-01-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ C©üõÉÃPï ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà ¤°è¹ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ KQ ªÀiÁqÀ®Ä gÉÆÃqÀ zÁn ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÉPï ¥ÉÆøïÖ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ C°èAiÀÄÄ PÀÆqÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 28-01-2013 gÀAzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2013, PÀ®A 307, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-02-013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄĤgÉÆâ£À RÄgÉö ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, G: ©jAiÀiÁ¤ ºÉÆmÉ®, ¸Á: §UÀzÀ® EªÀgÀÄ vÀ£Àß «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ ©jAiÀiÁ¤ ºÉÆÃl®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁªÉÆâ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ RªÀÄgÉÆâ£À vÀqÀ¥À½î ªÀAiÀÄ: 45  ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆl®UÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ºÉÆÃl®£À°è Hl ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛ¯Áè, ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ, PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉEgÀĪÀ MAzÀÄ ¨sÁgÀªÁzÀ mÉç¯ï JwÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¦à¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¥À£ÀB DgÉÆæAiÀÄÄ mÉç¯ï JwÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀ®Ä §AzÁUÀ gÉhÆðºÉÆÃV DgÉÆæAiÀÄÄ £ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-                              
¢£ÁAPÀ 10-02-2013 gÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è d£ÁzsÀð£À gÀrØ JA§ ªÀåQÛ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²ªÀgÁeï.J¸ï.EAUÀ¼É ¦J¸ïL ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©lÄÖ ºÀtªÀÄAvÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆæ d£ÁzsÀð£À gÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÀrØ §¸ÀgÀrØ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀ ªÁr EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ d£ÁzsÀð£À gÀrØ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢gÀªÀgÀ ¸ÁºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ 27 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï G¼Àî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1350/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-02-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ZÁAzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 2) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ WÉÆÃzÉ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 3) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃmÉ¥Áà ªÀÄÄAUÀ¯É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4) ¸ÉʯÉõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, 5) ¸ÀĤî vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ OzÀvÀ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ J®ègÀÆ ¸Á: ±ÀªÀıÁ¥ÀÆgÀªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ ±ÀªÀıÁ¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¸Ádðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C½î VqÀzÀ PɼÀUÉ E¹ÖÃd dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉưøÀ ªÀw¬ÄAzÀ gÀWÀÆ«ÃgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CªÀjAzÀ 52 E¹ÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 27,770/- gÀÆ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2013, PÀ®A 5(1) (©) 25 (J) DªÀiïìð DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-02-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ±À²PÀĪÀiÁgï @ UÉÆÃgÀPï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ (Dgï), ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÁUÀ®Ä MAzÀÄ zÉòAiÀÄ jªÁ¯Áégï ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, CzÀPÉÌ ¯ÉʸÉãÀì EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À.AiÀÄvÀ£ÀÆgï ¦.J¸À.L (PÁ¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ »rzÀÄ, ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ MAzÀÄ zÉò jªÁ®ªÁgï ºÉÆA¢zÀÄÝ ¤d, CzÀ£ÀÄß SÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ (zÁ£Á) JA§ÄªÀªÀjUÉ PÉÆnÖzÉ£É, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è jªÁ®ªÁgï ªÀÄÄaÑlÖ eÁUÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ, £À£Àß eÉÆÃvÉ §AzÀgÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ jªÁ¯ÁégÀ vÉÆÃj¹ ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ¸ÀéRIJ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è SÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è £ÁUÀ£ÁxÀ zÁ£Á EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÁUÀ£ÁxÀ zÁ£Á gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄaÑlÖ jªÁ¯Áégï vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj jªÁ¯ÁégÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ aPÀÌzÁzï zÉòAiÀÄ jªÀ¯ÁégÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 10,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ, zÉÆgÉvÀAvÀºÀ jªÁ¯ÁégÀ£À ¸ÀA¥ÀÆtðªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹, ¸ÀzÀj jªÁ¯ÁégÀ ºÉÆAzÀ®Ä DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãÀì EgÀ°®è CAvÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2013, PÀ®A 448, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-02-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¤Ã®¥Àà£ÀªÀgÀ, 2) ¨Á§Ä vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¤Ã®¥Àà£ÀªÀgÀ  E§âgÀÆ ¸Á: eÁåAw EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠪ÉÊfãÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánî, ¸Á: eÁåAw EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 208 «¹Ûtð 3 JPÀÌgÉ 30 UÀÄAmÉ ¨sÀÄ«ÄAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.M DåPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ: 10-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ CdÄð£À eÉÆüÀPÀgÀ ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀAdÄ, ®QëöäPÁAvÀ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, ¢Ã¥ÀPÀ, ¸ÉʯÉñÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ, eÉÊ©üêÀÄ, ¸ÀÄzsÀPÁgÀ gÀªÀgÉ®ÆègÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §ÄzÀÝ ªÀÄA¢gÀzÀ°è qÁ|| ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀæªÀZÀ£À zÀé¤ ªÀzsÀðPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÁUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀÄÄ£ÀıÀ vÀAzÉ ©PÀÄÌ, 2) ±ÀªÀÄÄä vÀAzÉ ¸ÀªÀÄzÀ, 3) ºÀ©Ã§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§, 4) CªÀÄeÁzÀ vÀAzÉ ¹PÉAzÀgÀ, 5) ªÀĻêÀÄÆzÀ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ, 6) PÀjêÀÄ ¤ÃuÁð, 7) ¸ÁfÃzÀ vÀAzÉ ¸À°ÃªÀÄ, 8) ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±À, 9) DªÉÄÃgÀ @ n®Äè vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§, 10) ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ UÀÆgɸÁ§, 11) ¦üÃgÉÆÃd vÀAzÉ ¹PÉAzÀgÉ, 12) ¦üÃgÉÆÃd vÀAzÉ ªÀÄÄ£Áß, 13) ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ ¸ÀªÀÄzÀ«ÄÃAiÀiÁå, 14) C¥sÉÆæÃd vÀAzÉ ±ÉégÀ«ÄAiÀiÁå, 15) ªÉÄÊeÉÆâݣÀ vÀAzÉ UÀÆgɸÁ§, 16) WÉÆÃqÀĸÁ§ vÀAzÉ UÀÆgɸÁ§ ¸Á: J®ÆègÀÄ ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §ÄzÀÝ ªÀÄA¢gÀzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀݪÀjUÉ zÉÃqsÀ ªÀiÁPÉà ¯ËqÉ eÁzÀ ºÀÆUÉÊ CAvÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÉ, ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀÄ ®Qëöä, ¸ÀgÀ¸Àéw, ZÀAzÀæªÀiÁä EªÀjUÀÆ PÀÆqÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁæ£ï SÁ£ï vÀAzÉ JªÀÄ.DgÀ.SÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¥sÁæöåPÀgÀì PÀA¥À¤ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è EAf¤AiÀÄgÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ªÁAiÀiÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ §AzÀÄ J¸À.DgÀ.J¸À. mÁæªÉÃ®ì £ÀA. PÉJ-01/J©-6204 £ÉÃzÀgÀ°è §AzÀÄ ¸ÀzÀj §¹ì£À°è vÀ£Àß ¯Áå¥ÀmÁ¥ï EnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯Áå¥ÀmÁ¥ï£ÀÄß ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ CxÀªÁ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¯Áå¥ÀmÁ¥ï£À C.Q 40,000/- gÀÆ, ¯Áå¥ÀmÁ¥À rmÉÃ®ì ¹.J£ï.AiÀÄÄ.0491qÀ§Äèöå.PÀÆå.J¯ï ºÉZÀ.¦. PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áå¥ÀmÁl EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀégÁd vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà ¸ÀƱÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C®èA¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ 2011 £Éà ¸Á°£À°è MAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ °Ã¯ÁAqÀ vÁgÁ¸À ¯Áj £ÀA. PÉJ-38/6348 £ÉÃzÀ£ÀÄß ±ÉëÄgÀ JA§ÄªÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ 11 ®PÀë gÀÆ Rj¢¹ CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ §½¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É C®èA¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è vÀAzÀÄ ¤°è¸ÀÄvÁÛIÄJ, EUÀ 5 ¢£À¢AzÀ ¨ÁrUÉ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯Áj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj ¯Áw EvÀÄÛ, ¢£ÁAPÀ 11-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¯Áj EgÀ°¯Áè, C.Q. 10,00,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 10,11-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-02-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-02-2013

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2013, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ §¸À¥Áà §ÄqÀPÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄqÀÄgÀ, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, f: ªÉÄzÀPÀ (J.¦) EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÉÆúÁ£À vÀAzÉ §¸À¥Áà §ÄqÀPÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä EªÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, EªÀjUÉ 4 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ AiÉÆúÁ£À EvÀ£À eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 07-02-2013 gÀAzÀÄ AiÉÆúÁ£À EvÀ£ÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä UÀĪÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è vÀ£Àß ºÉAqÀw, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£À eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý «µÀ PÀÄrzÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©zÀÄÝ ªÁAw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 10-02-2013 gÀAzÀÄ AiÉÆúÁ£À EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, AiÉÆúÁ£À EvÀ£ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-01-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ºÀÄqÀÄV PÀqɬÄAzÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA. JA.ºÉZï-12/ºÉZï.r-4114 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ.C°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ.§¹ÃgÀ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ.ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀÄ.§¹ÃgÀ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-01/E-3258 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄ.ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀvÀÛzÉ, §® ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀiÁ, vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°è «Ã¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¹zÀÝ«ÃgÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr eÁvÉæAiÀÄ°è GArUÀ¼À CAUÀr ºÁQ, ¸ÀzÀj GArUÀ¼À£ÀÄß UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°ªÀgÀÄ UÁtzÀ°è GAr PÀnÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀAiÀÄå¨ï ¸ËzÁgÀ EvÀ£À DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-01-2013 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ C©üõÉÃPï ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà ¤°è¹ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ KQ ªÀiÁqÀ®Ä gÉÆÃqÀ zÁn ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÉPï ¥ÉÆøïÖ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ C°èAiÀÄÄ PÀÆqÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 28-01-2013 gÀAzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2013, PÀ®A 307, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-02-013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄĤgÉÆâ£À RÄgÉö ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, G: ©jAiÀiÁ¤ ºÉÆmÉ®, ¸Á: §UÀzÀ® EªÀgÀÄ vÀ£Àß «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ ©jAiÀiÁ¤ ºÉÆÃl®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁªÉÆâ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ RªÀÄgÉÆâ£À vÀqÀ¥À½î ªÀAiÀÄ: 45  ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆl®UÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ºÉÆÃl®£À°è Hl ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛ¯Áè, ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ, PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉEgÀĪÀ MAzÀÄ ¨sÁgÀªÁzÀ mÉç¯ï JwÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¦à¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¥À£ÀB DgÉÆæAiÀÄÄ mÉç¯ï JwÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀ®Ä §AzÁUÀ gÉhÆðºÉÆÃV DgÉÆæAiÀÄÄ £ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-                              
¢£ÁAPÀ 10-02-2013 gÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è d£ÁzsÀð£À gÀrØ JA§ ªÀåQÛ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²ªÀgÁeï.J¸ï.EAUÀ¼É ¦J¸ïL ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©lÄÖ ºÀtªÀÄAvÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆæ d£ÁzsÀð£À gÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÀrØ §¸ÀgÀrØ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀ ªÁr EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ d£ÁzsÀð£À gÀrØ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢gÀªÀgÀ ¸ÁºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ 27 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï G¼Àî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1350/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-02-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ZÁAzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 2) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ WÉÆÃzÉ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 3) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃmÉ¥Áà ªÀÄÄAUÀ¯É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4) ¸ÉʯÉõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, 5) ¸ÀĤî vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ OzÀvÀ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ J®ègÀÆ ¸Á: ±ÀªÀıÁ¥ÀÆgÀªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ ±ÀªÀıÁ¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¸Ádðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C½î VqÀzÀ PɼÀUÉ E¹ÖÃd dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉưøÀ ªÀw¬ÄAzÀ gÀWÀÆ«ÃgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CªÀjAzÀ 52 E¹ÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 27,770/- gÀÆ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2013, PÀ®A 5(1) (©) 25 (J) DªÀiïìð DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-02-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ±À²PÀĪÀiÁgï @ UÉÆÃgÀPï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ (Dgï), ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÁUÀ®Ä MAzÀÄ zÉòAiÀÄ jªÁ¯Áégï ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É, CzÀPÉÌ ¯ÉʸÉãÀì EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À.AiÀÄvÀ£ÀÆgï ¦.J¸À.L (PÁ¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ »rzÀÄ, ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ MAzÀÄ zÉò jªÁ®ªÁgï ºÉÆA¢zÀÄÝ ¤d, CzÀ£ÀÄß SÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ (zÁ£Á) JA§ÄªÀªÀjUÉ PÉÆnÖzÉ£É, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è jªÁ®ªÁgï ªÀÄÄaÑlÖ eÁUÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ, £À£Àß eÉÆÃvÉ §AzÀgÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ jªÁ¯ÁégÀ vÉÆÃj¹ ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ¸ÀéRIJ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è SÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è £ÁUÀ£ÁxÀ zÁ£Á EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÁUÀ£ÁxÀ zÁ£Á gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄaÑlÖ jªÁ¯Áégï vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj jªÁ¯ÁégÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ aPÀÌzÁzï zÉòAiÀÄ jªÀ¯ÁégÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 10,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ, zÉÆgÉvÀAvÀºÀ jªÁ¯ÁégÀ£À ¸ÀA¥ÀÆtðªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹, ¸ÀzÀj jªÁ¯ÁégÀ ºÉÆAzÀ®Ä DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãÀì EgÀ°®è CAvÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2013, PÀ®A 448, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-02-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¤Ã®¥Àà£ÀªÀgÀ, 2) ¨Á§Ä vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¤Ã®¥Àà£ÀªÀgÀ  E§âgÀÆ ¸Á: eÁåAw EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠪ÉÊfãÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánî, ¸Á: eÁåAw EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 208 «¹Ûtð 3 JPÀÌgÉ 30 UÀÄAmÉ ¨sÀÄ«ÄAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.M DåPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ: 10-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ CdÄð£À eÉÆüÀPÀgÀ ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀAdÄ, ®QëöäPÁAvÀ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, ¢Ã¥ÀPÀ, ¸ÉʯÉñÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ, eÉÊ©üêÀÄ, ¸ÀÄzsÀPÁgÀ gÀªÀgÉ®ÆègÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §ÄzÀÝ ªÀÄA¢gÀzÀ°è qÁ|| ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀæªÀZÀ£À zÀé¤ ªÀzsÀðPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÁUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀÄÄ£ÀıÀ vÀAzÉ ©PÀÄÌ, 2) ±ÀªÀÄÄä vÀAzÉ ¸ÀªÀÄzÀ, 3) ºÀ©Ã§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§, 4) CªÀÄeÁzÀ vÀAzÉ ¹PÉAzÀgÀ, 5) ªÀĻêÀÄÆzÀ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ, 6) PÀjêÀÄ ¤ÃuÁð, 7) ¸ÁfÃzÀ vÀAzÉ ¸À°ÃªÀÄ, 8) ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±À, 9) DªÉÄÃgÀ @ n®Äè vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§, 10) ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ UÀÆgɸÁ§, 11) ¦üÃgÉÆÃd vÀAzÉ ¹PÉAzÀgÉ, 12) ¦üÃgÉÆÃd vÀAzÉ ªÀÄÄ£Áß, 13) ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ ¸ÀªÀÄzÀ«ÄÃAiÀiÁå, 14) C¥sÉÆæÃd vÀAzÉ ±ÉégÀ«ÄAiÀiÁå, 15) ªÉÄÊeÉÆâݣÀ vÀAzÉ UÀÆgɸÁ§, 16) WÉÆÃqÀĸÁ§ vÀAzÉ UÀÆgɸÁ§ ¸Á: J®ÆègÀÄ ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §ÄzÀÝ ªÀÄA¢gÀzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀݪÀjUÉ zÉÃqsÀ ªÀiÁPÉà ¯ËqÉ eÁzÀ ºÀÆUÉÊ CAvÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÉ, ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀÄ ®Qëöä, ¸ÀgÀ¸Àéw, ZÀAzÀæªÀiÁä EªÀjUÀÆ PÀÆqÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁæ£ï SÁ£ï vÀAzÉ JªÀÄ.DgÀ.SÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¥sÁæöåPÀgÀì PÀA¥À¤ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è EAf¤AiÀÄgÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ªÁAiÀiÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ §AzÀÄ J¸À.DgÀ.J¸À. mÁæªÉÃ®ì £ÀA. PÉJ-01/J©-6204 £ÉÃzÀgÀ°è §AzÀÄ ¸ÀzÀj §¹ì£À°è vÀ£Àß ¯Áå¥ÀmÁ¥ï EnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯Áå¥ÀmÁ¥ï£ÀÄß ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ CxÀªÁ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¯Áå¥ÀmÁ¥ï£À C.Q 40,000/- gÀÆ, ¯Áå¥ÀmÁ¥À rmÉÃ®ì ¹.J£ï.AiÀÄÄ.0491qÀ§Äèöå.PÀÆå.J¯ï ºÉZÀ.¦. PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áå¥ÀmÁl EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-02-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀégÁd vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà ¸ÀƱÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C®èA¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ 2011 £Éà ¸Á°£À°è MAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ °Ã¯ÁAqÀ vÁgÁ¸À ¯Áj £ÀA. PÉJ-38/6348 £ÉÃzÀ£ÀÄß ±ÉëÄgÀ JA§ÄªÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ 11 ®PÀë gÀÆ Rj¢¹ CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ §½¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É C®èA¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è vÀAzÀÄ ¤°è¸ÀÄvÁÛIÄJ, EUÀ 5 ¢£À¢AzÀ ¨ÁrUÉ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯Áj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj ¯Áw EvÀÄÛ, ¢£ÁAPÀ 11-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¯Áj EgÀ°¯Áè, C.Q. 10,00,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 10,11-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 20-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢²æêÀÄw ªÉÊ. ªÀĪÀÄvÁ UÀAqÀ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ gÉrØ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, eÁ: gÉrØ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀnÖªÀÄwð vÁ: aÃmÁå¯ï f: £À¯ÁèUÉÆAqÁ (J¦) ºÁªÀ: UÀAUÁ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼À ºÀÄlÄÖ ºÀ§âzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À ¨Á®£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀzÀjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAUÁ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉæüÖPï mÁåAPÀgï QèãÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæ n. ¨sÀgÀvï vÀAzÉ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÉÄÃzÁgï G: ¸ÉæüÖPï mÁåAPÀgï QèãÀgï ¸Á: eÉ.r ªÀÄmÁè ¸ÀAdAiÀÄUÁA¢ü £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï FvÀ¤UÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ «µÀAiÀÄ w½¹ DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ®Ä ºÉý ¸ÀÄgÀQëvÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ D¯ÁägÁzÀ°è EnÖzÀÝ 1) 25 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèñï C.Q 75,000/-gÀÆ 2) 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸ÉèÃmï C.Q 90,000/- 3) 05 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÉAQ C.Q 15,000/-gÀÆ 4) 05 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄÄwÛ£À GAUÀÄgÀ C.Q 15,000/-gÀÆ 5) 06 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ JgÀqÀÄ GAUÀÄgÀ 18,000/-gÀÆ 6) 03 UÁæA §AUÁgÀzÀ ®Qëöä zÉë ¯ÁPÉÃmï C.Q 9,000/-gÀÆ MlÄÖ C.Q 2,22,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£É C¯ÁägÁzÀ°èlÄÖ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ EgÀÄ CAvÁ vÉÆÃj¹ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 02-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ C¯ÁägÁzÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ E®è¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DgÉÆæ n.¨sÀgÀvÀ¤UÉ «ZÁj¹ D §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß J°è EnÖgÀĪÉà ªÀÄgÀ½ vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉýzÁUÀÆå PÀÆqÁ PÉÆqÀzÉà £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý PÉÆqÀzÉà §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2013 PÀ®A.406, 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ 26 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀw (¦üAiÀiÁð¢) ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ªÀ:35 eÁ:UÁtÂUÉÃgï G:mÉʯÁgï ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ FvÀÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 ªÀµÀðUÀ½AzÀ M§âjUÀƧâgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ GzÉÆåÃUÀSÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÉÆÃoÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÀnÖUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ZËqÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀzÀ §ArzÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß ¤°è¹ ¦ügÁå¢üAiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄ CAvÁ ºÉý, ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÆ PÉüÀzÉà EZÉÑÃUÉ «gÀÄzÀݪÁV MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV , QgÀÄZÁqÀzÀ ºÁUÉà ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß MwÛ»rzÀÄ QgÀÄZÁrzÀgÉà ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §ArzÁjAiÀÄ M¼ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀoÀ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÉ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ, ºÉýzÀgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¥ÀæwèsÁjÃAiÀÄÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ¤gÁPÀj¹gÀÆ PÀÆqÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ £ÀA©¹ ºÀoÀ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£À£ÀÄ. E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀqÀªÁV ¢£ÁAPÀ: 11.02.2013 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢ü ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2013 PÀ®A. : 376, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.02.2013 gÀAzÀÄ 141 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ  ತಂದೆ ಶಂಕರ ಚವ್ಹಾಣ  ಸಾ||ಭೂಸನೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ||ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದುಮಕಾಬಾಯಿ ದಿನಾಂಕ:10-02-2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ  10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮದಾಸ , ವಾಸುದೇವ ತಂದೆ ರಾಮದಾಸ   ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ  ಬೈದು ಜಗದೇವಿ  ಇವಳು ಕರೆಂಟ ಹಿಡಿದು ಸತ್ತಿರುವ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂ  ನಿನಾಗಲಿ  ಮತ್ತು  ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲಿ  ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ? ನೋಡು ಬೇದಿರಿಕೆ  ಕೈಯಿಂದ  ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.12/2013 ಕಲಂ 448, 323, 504, 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು  ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:10-02-2013 ರಂದು 00:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 5 ಜನರು ಇಸ್ಪೇಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಪ್ರದೀಪ ಕೊಳ್ಳ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಿಠ್ಠಲ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಾಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 4 ಜನರರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 16,446-00 ರೂ ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:15/2013 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.   
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶೇರು ಖಾನ  ತಂದೆ ಅಬ್ಬಾಸ ಖಾನ  ಸಾ: ಹುದಾ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ರಹಿಮತ ನಗರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು   ನಾನು  ದಿನಾಂಕ:09-02-2013 ರಂದು   ರಾತ್ರಿ 11=00 ಗಂಟೆಗೆ   ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್  ದಿಂದ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಕಡೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಸವ ಭವನ ಖಾನಾವಳಿ ಹತ್ತಿರ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಬಿ-6285 ರ ಚಾಲಕನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:11/2013 ಕಲಂ: 279,338  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಂ 187 ಐ,ಎಮ್,ವಿ ಆಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಲೆಂಡರ್ ವಶ:
ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 08/02/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಪಿ.ಎಸ.ಐ (ಕಾ.ಸು) ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯವರು ಅವರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಕೆ.ಎನ್.ಝಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 3 ಜನರು ನಿಂತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಯಾಕೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ತಂದೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಗುತ್ತೇದಾರ,ಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಂದೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಗುತ್ತೆದಾರ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಗುತ್ತೆದಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ||ಚುಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ತಾಃ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ್ ಜಿ||ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ್ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸದರಿಯವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:22/2013 ಕಲಂ. 41(ಡಿ), 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಹಾಗು 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿಯವರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆರ್.ಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾವಳಗಿ ಸಾ:ಕಡಗಂಚಿ ತಾ||ಆಳಂದ ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:10/2/2013 ರಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಇಎ-1717 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕಡಗಂಚಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಸುಂಟನೂರ ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-05 ಎಮ್‌ಎಪ್‌-2009 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು  ಅತೀವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ  ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 91/2013 ಕಲಂ, 279, 283, ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:10/02/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ  ಪಟ್ಟಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತು ಹಂಗರಗಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ, ಆನಂದರಾವ ಎಸ್‌ ಎನ್‌ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಮತ್ತು ಅವರು  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ದತ್ತು ಸಾಬಸೂದೆ ಸಾ||ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 11 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ 12330/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು  ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 92/2013 ಕಲಂ, 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.