Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 23, 2010

Bidar District Daily Crime Update 23/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23/02/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 25/2010 PÀ®A : 324,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 21-02-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ eÁdĨÁ¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÁAræ xÁAqÁzÀ°è ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¦üÃgÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉĬĸÀ®Ä ºÉÆUÀÄ ¹nÖ¤AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gɪÀÅ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð ºÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä ¥sÁvÀĨÁ¬Ä E§âgÀÄ ¸Á: ¥ÁAræ xÁAqÁ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁQ £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üÃgÁå¢ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA.12/2010 PÀ®A: 341, 504, 3547, 323 L¦¹
¢£ÁAPÀ 21/02/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ°è ±À§£Á ©Ã vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sï ¸Á§ 25 ªÀµÀð ¸Á:²gÀÆj gÀªÀgÀÄ ²ªÁf dAiÀÄAwAiÀÄ ¥ÉÆøÀÖgï NzÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀgÀSÁ£ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï SÁ£ï ¨ÁVgïzÁgÀ ¸Á: ²gÀÆj C°èUÉ §AzÀÄ »AzÀÆ ¥ÉƸÀÖgï KPÉ MzÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/02/10 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ²gÀÆj UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV »AzÉÆ ¯ÉÆÃUÉÆAPÉ ¥ÉƸÀÖgï ¥ÀqÀvÉ CAvÁ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 63,64 copy Right Act 1957
¢£ÁAPÀ 22/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æÃ. jù PÀÄ®±ÉÃqÀ vÀAzÉ «ªÉÆPÁ£ÀAzÀ PÀÄ®±ÉÃqÀ ªÀ 44 ªÀµÀð G L.¦.Cgï. ¥sÉÊAqÀgï PÉ®¸À ¸Á ¦A¥Àj ¥ÀÆuÉ - 411018 (ªÀĺÁgÁµÀÖç) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀįÁèj ªÀ 42 G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ºÀgÀPÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà UÁªÀiÁ ªÀ 49 °AUÁAiÀÄvÀ G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ¨sÁvÀA¨Áæ vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ CAUÀrUÀ¼À°è £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ CAzÀgÉ ¥sÉÊ£ÉÆïÉÃPïì ºÉÆêÀiïUÁqÀð CAvÀ §gÉzÀ «zÀÄåvï ªÉÊgï C£ÀÄß £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄAvÉ ¥sÉÊ£ÉÆïÉÃPïì ºÉÆêÀiïUÁqÀð CAvÀ §gÉzÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊgÀUÀ¼À §AqÀ®UÀ¼À£ÀÄß EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ PÉÆÃlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2010 PÀ®A: 279,337 L¦¹
¢£ÁAPÀ 22/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà OgÁzÉ ªÀ 18 ªÀµÀð G ªÀÄ£É PÉ®¸À PÀÄgÀħ ¸Á RlPÀ aAZÉƽ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ E½zÀÄ §¸À ¤¯ÁÝt¢AzÀ E§âgÀÄ CPÀÌ vÀAVAzÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄUÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀȧuÁÚ gÁA¥ÀÄgÉ ªÀ 40 PÀÄgÀħ G n.«é.J¸ï. ZÁA¥À £ÀA. J.¦/10 J/9017 £ÉÃzÉÝgÀ ZÁ®PÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®ªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2010 PÀ®A: 279, 337 L¦¹
¢£ÁAPÀ 22/02/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀ ¸ÀÄvÁgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ// §rUÉgÀ G// PÁgÀ ¥ÉÃAlgÀ ¸Á// ZÁPÀÆgÀ f¯Áè// ¯ÁvÀÆgÀ JA.J¸À. gÀªÀgÀ ºÉAqÀw PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä £ÉAlgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÁr »AwgÀÄUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉý PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/2908 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉƦ gÀ« vÀAzÉ CdÄð£À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ 1730 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ £Àqɹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ M¼ÀUÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®ªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ
¢£ÁAPÀ 22-02-10 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ²æà C°Ã¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ¦¹.822, 1213, 1208, 1613, 1428, 1354 fÃ¥À £ÀA. PÉJ:38 f:143 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ¨ÁA¨É ªÀÇqÀ£ï ¥sÀæ¤ÃZÀgÀ CAUÀrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ ªÀÄĽî£À eÁ°AiÀÄ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆæ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¥sÁgÀ RÆgÉʹ ªÀAiÀÄ- 32 ªÀµÀð ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄĸÉÛöÊzÀ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ CAzÀgÀ- ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àl eÉÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ DgÉÆæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj C°èAzÀ E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:22.02.2010 gÀAzÀÄ 23.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ 407 «Ä¤¯Áj ¸ÀA:PÉJ.36,9112 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ 7ªÉÄ樀 PÁæ¸ïºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: PÉJ.36,E.835 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ PÀ®è¥Àà, ±ÀAPÀgï ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ @ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ®ªÀįÁ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ «Ä¤¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁªÀÄÄ @ gÀªÉÄñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:22.02.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÆqïìDmÉÆà ¸ÀA:PÉJ.36,J.166 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- r.gÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¥ÉÆÃvÀUÀ¯ïUÁæªÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: ¸ÀA:PÉJ.32,8212 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ JA.r.ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï 28 ªÀµÀð, ¸Á:eÁ¤ªÉƺÀ¯Áè £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ£ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¹, NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ JA.r. ZÁAzÀ¥ÁµÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:22.02.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ vÁAiÀÄ¥Àà 55 ªÀµÀð, ¸Á: 2£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ 25 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ JAzÀÄ w½zÀħA¢zÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPïD¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:22.02.2010 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ PÀgÉ°AUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,2273 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀtV-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉlÄÖ ¤AwzÀÝPÁgÀĸÀA: J¦.10,¹.3151 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ PÀgÉ°AUÀ¥Àà¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÉÆgÀªÀgï ¸Á: PÉÆmÉßÃPÀ¯ï ¨sÉÆÃUÁªÀw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:22.02.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «Ä¤¯Áj ¸ÀA:J¦.22, «.1010 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è d£À¸ÀAzÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUɸÀ®Ä ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀzÀÝjAzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ mÉÆìÄAUï ªÁºÀ£À¢AzÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¹ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀÄUÀªÀÄ UÉƽ¹, ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:21.02.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á§Ä C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÁ®ðPÀÄAn wªÀÄä¥Àà 30 ªÀµÀð, qÉæöʪÀgï ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀUÁqÀÄ @ «£ÉÆÃzï vÀAzÉ PÁ®ðPÀÄAn wªÀÄä¥Àà 19 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ AiÀÄAPÀtÚ AiÀiÁzÀªï EªÀgÀ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ §AzÀ ¨Á§Ä£À£ÀÄß vÀqÉzÀĤ°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥Àwß ®Qëöäà ¢£ÁAPÀ:22.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:31.07.2002gÀAzÀÄ £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÁdUËqÀ 35 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÁ, EªÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ¨ÁUÀ®ªÁqÁ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉÃð¸ÀA:1108/2/C, «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ 35 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ 55 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÁ ºÁ:ªÀ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ, f¯Áè:¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ d«Ää£À°è 2 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀlÆÖgÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÁ EªÀ¤UÉ ªÀiÁgÁlªÀiÁr, ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆUÀtÚ EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è vÁ£É £ÁUÀ£ÀUËqÀ CAvÁ ¸À¨ï-gÀf¸ÀÖgï D¦üÃ¸ï ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è gÀf¸ÀÖgï ªÀiÁr¹, ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.02.2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CªÀÄgï¯ÁqïÓ£À gÀƪÀiï¸ÀA:4 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁrUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ d¹àÃgï¹AUï vÀAzÉ PÀvÁðgï¹AUï ¸Á:ªÉÄgÀ¨ï (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÁÌV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.02.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÉrØ ªÀiÁå£ÉÃdgï CªÀÄgï ¯ÁqïÓ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.02.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ PÀqÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¤gÀvÀ ªÉåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 22-02-2010 gÀAzÀÄ £ÀÆå wæ±ÀÆ¯ï ¨ÁgÀ frJ ¯ÉÃOl ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §A¢zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr M§â D¥Á¢üvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄPÀ§Æ¯ï CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á ¸Á§ UÀ§Æâgï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 11-970 E¯Á» ªÀÄfÃzÀ JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï f¯Á£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 2614/- gÀÆ & JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn & MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Éãïß DgÉÆævÀ¤AzÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 22-0-.2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¹n §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀiÁzÀ ºÀĸÉìÃ£ï ¥ÀmÉî vÀAzÉ ºÀdgÁvï ¥ÀmÉî ¸Á|| ¥Àæ¨sÁvÀ mÁQÃd ºÀwÛgÀ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ ¸ÀAUÀqÀ JgÀqÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀÄ ±À¸ÁÛç¸ÀÛç ºÉÆA¢zÀ ªÉåQÛ §AzsÀ£À :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 21-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ PÀªÀ®UÁ(©) PÁæ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ºÀÄqÀUÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀAnæ ¦¸ÉÆÛî£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£ïì ºÉÆAzÀzÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ M§â ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ DPÀqɬÄAzÀ F PÀqÉUÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ ºÀwÛzÀÝ£ÀÄ, DUÀ vÁªÉ®ègÀÆ ¨É£ÀߺÀwÛ Nr ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÁAvÀ vÀAzÉ dmÉÖÃ¥Áà PÀ¸ÀV ¸Á: PÀªÀ®UÁ(©) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À mÉÆAPÀzÀ°è MAzÀÄ PÀAnæà ¦¸ÉÆÛ® ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦¸ÉÆÛ®zÀ ¯ÉʸÀ£ïì §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁtÂUÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj PÀAnæ ¦¸ÉÆÛ®£ÀÄß ¥Àjòð¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄ, PÀnÖUÉ ¨Ár¬ÄgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¦¸ÉÆÛ® J°èAzÀ vÀA¢zÀÄÝ CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ ¥ÀAZÀ²® £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀzÁðgÀf ºÀwÛgÀ vÀUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¦¸ÉÆÛ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:-22-1-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ²æà ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà PÀ®ÆègÀ ¸Á: £É¯ÉÆÃV vÁ: eÉêÀVð EªÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¨sÀUÀªÀAvÀæAiÀÄ ªÀÄÄzÁÝ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃgÀmÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ32/nJ 629 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ¥Àà ºÀÆUÁgÀ EªÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß PÀ®ÆègÀ(PÉ) PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà£À »A¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà¤UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉÃmÁÖVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ eÉêÀVðUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÀlPÀ¯ï oÁuÉ :²æà PÀȵÁÚ vÀA ¯Á®Æ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á :E¨Áæ»A¥ÀÄgÀ vÁ:¹AzÀV f:©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-02-2010 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-28 J-6636 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆrè PÀqɬÄAzÀ aAZÉƽ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆrè zÁn ¸Àé®àzÀÆgÀzÀ°è gÁªÀÄ £ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨ÁUÀzÀ £Á¯ÁPÉÌ ¯Áj ºÁAiÀÄÄÝ ZÁ®PÀ UÁAiÀĺÉÆA¢ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢gÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥gÀlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÀlPÀ® oÁuÉ :²æà UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ vÀA ¸ÀzÁ²ªÀAiÀiÁå ºÁ®ªÀÄoÀ ¸Á||gÀlPÀ® EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-02-2010 gÀAzÀÄ ºÉʸÀÆÌ® UËæAqÀ j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ ±Á¯É ºÀwÛgÀ gÉÆÃrUÉ ¤AvÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ gÀÆ®gï ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸ÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ gÀlPÀ® UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÉÆüÀPÉÃj EªÀ£À vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32 qÀ§Æè-2804 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¤AvÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ »gÉƺÉÆAqÁ £ÀA PÉJ-32 eÉ-5328 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝgÀÄ. CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀtÚ ¥É¢Ý EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÀlPÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀgÀUÉÆAqÀ ¸Á; CAPÀ®UÁ EªÀgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉüÀUÀ¼À gÁ² ªÀiÁqÀĪÁUÀ, UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀgÀUÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß10 d£ÀgÀ ¸Á; CAPÀ®UÁ ªÀÄvÀÄÛ £É¯ÉÆÃV J®ègÀÄ ¸ÉÃj UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §rªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®VzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §ÆvÁ½ PÀgÀUÉÆAqÀ ¸Á; CAPÀ®UÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉüÉUÀ¼À gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀjUÉ, AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀgÀUÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß10 d£ÀgÀ ¸Á; CAPÀ®UÁ J®ègÀÄ ¸ÉÃj UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §rªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¤gÀAd£À vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgÀgÁªÀ ªÀiÁºÀÄgÀPÀgÀ ¸Á: PÀgÀÄuÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß UÀÄ®§UÁðzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ J¸ï.©.JZï. ¨ÁåAQ¤AzÀ 50,000/- C®èzÉ ªÀģɬÄAzÀ 1,05,000/- MlÄÖ 1,55,000/- gÀÆ EzÀÄÝ C®èzÉ JZï.r.J¥ï.¹ ¨ÁåAQ£À J.n.JA PÁqÀð, ¥Áå£ÀPÁqÀð, C®èzÉ E¤ßvÀgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ ¨Ëæ£À PÀ®gÀ PÁåµÀ ¨ÁåUÀ £ÉÃzÀÄÝ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ¹ÖÃ¯ï ¨ÁPÀì (rQÌ)AiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÁ ¯ÉÃOlzÀ°è ªÀÄ£É PÀlÖqÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢gÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ rQÌAiÀÄ°ènÖgÀĪÀ 1,55,000/- gÀÆ ºÀtzÀ PÁåµÀ ¨ÁåUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¸Àétð®vÁ UÀAqÀ zÉëAzsÀægÉrØ UË£À½î ¸ÀºÀ ²PÀëQ ¢UÁÎAªÀ ¢£ÁAPÀ 20-02-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5-30 UÀAmɬÄAzÀ 6-30 UÀAmÉAiÉƼÀUÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ PÀ¼ÀĪÀÅ C.Q. 23600 = 00 gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀÄ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl E§âgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ §AzsÀ£À :-

ªÁr oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 21-02-2010 gÀAzÀÄ £Á®ªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À RįÁè DAUÀ¼ÀzÀ°è E§âgÀÄ ºÉ£ÀÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ C£À¢PÀÈvÀ ¸ÉA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1.±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ 2.ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¢|| ªÀįÉèò ¸Á|| £Á®ªÁgÀ UÁæªÀÄ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. E§âgÀ£ÀÄß ªÀÄ»¼Á ¥ÉÃzÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ ¥Àjòð¸À¯ÁV ±ÁAvÀªÀÄä EªÀ¼À ºÀwÛgÀ 70 gÀÆ ºÁUÀÄ 20 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ü C.Q 200/- gÀÆ ºÁUÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀ¼À ºÀwÛÃgÀ 20 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ºÁUÀÄ 20 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ü C.Q 200/- gÀÆ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ºÀt ºÁUÀÄ MlÄÖ 40 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ü ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï dUÀÎ C£ÀÄß ¥sÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST. REPORTED CRIME

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :1.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ZÁPÀuÉÃgï ¸Á: vÉîÆÌgÀ UÁæªÀÄ vÁ: ¸ÉÃqÀA ºÁUÀÄ 2.PÀgÉÃ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ EmÉÃgï ¸Á: gÀÄzÀÝ£ÀÆgÀ vÁ: aAZÉÆý f¯Áè: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀÖzÀªÁV NqÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ UÁæªÀÄUÀ½AzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁr EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖAvÉÛ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. ºÁUÀÄ EzÀgÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁzÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ K°èAzÀ¯ÉÆ F PÉüÀPÀAqÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀA¢nÖzÀÄÝ DgÉÆævÀjAzÀ F PÉüÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï §zÀ¯Á¬Ä¹, ¨ÉÃgÉ-¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä EnÖgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÃqÀA ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è EqÀ¯ÁVzÉ.

d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀåzÀ £ÀA

ªÁºÀ£ÀUÀ¼À «ªÀgÀ

ZÉ¹ì £ÀA

EAf£À £ÀA§gÀ

1

KA-32-V-5092

»ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉèÃAqÀgï

07KA03F36289

07K15E61875

2

KA-29-A-5951

Do

04H16C01531

04H15M01106

3

NO NUMBER

Do

06E1635883

06E15M08875

4

NO NUMBER

Do

03J02C18761

08J18M02036

5

KA/32-8531

Do

06E16C08389

06E15M08309

6

NO NUMBER

Do

01E20C07302

01E18M04857

7

NO NUMBER

Do

05G16C25891

05G15M26242