Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 31, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-01-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-01-2014

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2014, PÀ®A 285, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ. ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀgÀAf (©) EvÀ£ÀÄ £ÁUÀªÀiÁgÀ½î UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ mÁæ£ïì ¥sÁªÀÄð (n¹) ¸ÀªÀĸÉå EzÀÄÝzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä OgÁzÀ (©) ¸À¨ï-¸ÉÖõÀ£ï OgÁzÀ (©) PÉ.E.© E¯ÁSɬÄAzÀ J¯ï.¹ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ mÁæ£ïì ¥sÁªÀÄð (n¹) ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É «zÀÄåvï ±ÁPï ºÀwÛ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, Q«¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ (©) ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzÁ¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ¹zÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«Ãt vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ©gÁzÁgÀ, ¸Á: PÀgÀAf (©) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà U˽ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: U˽, ¸Á: vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï n«J¸ï JPïìJ¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ºÉ« qÀÆån ¸ÀA. PÉJ-39/PÉ-2044 C.Q 18,000/- gÀÆ £ÉÃzÀPÉÌ ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ºÁQ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ dªÁºÀgï mÁQøï JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ eÁf EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ eÁ£À«ÃgÀ ºÁUÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ eÁf EªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À C°è EgÀ°®è, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ FªÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ «ªÀgÀ n.«í.J¸ï JPïì.J¯ï ºÉ« qÀÆån £ÀA. PÉJ-39/PÉ-2044, Zɹì¸À £ÀA. JªÀiï.r621©r19¹1©5234, EAf£ï £ÀA. Nr1©¹1890016, ªÀiÁqÀ¯ï 2012, §tÚ ºÀ¹gÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-01-2014 gÀAzÀÄ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä, 1/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ, ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ ¥Án¯ï ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqɬĹ »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 760/- gÀÆ, 2) MAzÀÄ ªÉƨÉÊ®, 3) 4 ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼ÀÄ, 4) 1 ¨Á® ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2014, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉ) :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀVΣÀ eÁªÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0520 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Ý E¯ÁSÉ ªÉÄÊ®ÆgÀ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÁzÀ 1) PÀĪÀiÁgÀ ªÀiË£ÉñÀégÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ, 2) DPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀÄ ªÀiÁvÉA±À ºÁUÀÆ 3) zÀÄr vÀAzÉ ¸ÀÄgÀPÁ¸À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, CªÀjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Ý E¯ÁSÉ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸À ¤¯ÁÝt, gÉʯÉéà ¤¯ÁÝt ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄ£Á£À£ÀPï jhÄgÁ ºÁUÀÆ ¥Á¥À£Á±À PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁl ªÀiÁqÀ¯ÁV ¨Á®PÀgÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀtQPÀÈvÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2014, PÀ®A 20(©), (2), (¹) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ 1985 :-
¢£ÁAPÀ 31-01-2014 gÀAzÀÄ f.J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ PÀAzÀUÉÆüÀÀ- ZÁA¨ÉÆüÀ gÉÆÃr£À ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ©æÃeï ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ UÁAeÁ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: a®èVð UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 20 Q¯ÉÆà UÁAeÁ C.Q 20,000/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-  
¢£ÁAPÀ 30-01-2014 gÀAzÀÄ ®PÀÌ¥Áà © CVß ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÁA¢ü ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉ ºÉÆÃV CªÀÄÈvÀ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ DgÉÆæ 1) ¤vÁå£ÀAzÀ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀiÁ¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ£ÀÄ 1/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛ EzÀÝ£ÀÄ DgÉÆæ 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ UÉÆÃR¯É ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: zsÉÆé, ¸Á: eÉÊ£À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV vÁªÀÅ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV vÀªÀÄä vÀ¥ÀÄà M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 330/-gÀÆ. UÀ¼ÀÄ, 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ZÁlð, 4) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2014, PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2014 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ §¸Àì ºÀvÀÄÛªÁUÀ DvÀ£À eÉé£À°è DgÉÆæ UÀuÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: eÉÆö £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ PÉʺÁQ eɧÄUÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ ¦¹ 1128 ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr vÀPÀët DgÉÆæUÉ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj §¹ì£À ¥ÀæAiÀiÁtÂÃPÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ CªÀ¸ÀgÀzÀ°èzÀÄÝ ¨sÁ°Ì GzÀVgÀ §¹ìUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ©J¸ï.J¸ï.PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĺÀäzÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹.r-100 ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/E-2000 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: eÁAw, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ, JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ®UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, JqÀ PÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀªÀgÀ §®UÁ®, ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ 30-01- 2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14.45 ಗಂಟೆಗೆ ತೀರ್ಥಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಆದಪ್ಪ 30 ವರ್ಷ ನಾಯಕ ಸಾ||ತೀರ್ಥಬಾವಿ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎನ್ನುವ ಇಸ್ಪಿಟ್  ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುರುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಸ್ಕಿ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಉಳಿದ 7 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಓಡಿಹೊಗಿದ್ದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಮತ್ತು  ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜುಜಾಟದ ಹಣ 860=00  ಹಾಗೂ  52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಂಶದ ªÉÄÃಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 19/14 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.
                AiÀÄÄ. ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äQ ªÀÈvÀÛzÀ  ºÀwÛgÀ ¥ÀƪÀð-¥À²ÑªÀĪÁVgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉƸÀªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦.J¸ï,L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà JqÀØAQ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ¥ÀAZÀgï±Á¥ï ¸Á: AiÀÄÄ. ºÀAa£Á¼ï FvÀÀ£ÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 800/- ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt DgÉÆæ £ÀA 2 £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà PÀÄ£ÀßlV EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ zÁ½¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
        ದಿ.30-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲ್ಲಿ  ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ವಯಾ 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಬಲ್ಲಟಗಿ ತಾ:ಮಾನವಿ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಓಸಿ ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ನಂಬರ ಬರೆಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೆಯಿಸಿದ ನಂಬರ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಮೊಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಡಿ.ಸಿ..ಬಿ ಘಟಕದ ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಜೆ.ದಯಾನಂದ  ಪಿ.ಎಸ್.. ಹಾಗೂ ಪಿ.ಎಸ್. ಸಿರವಾರರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ  .12,280=00, 6 ಓಸಿ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿ,ಗಳು ,ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು, ಒಂದು 9 ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಕಿರೂ 500/- ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ರಿಂದ  9-15 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ  ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2013 ಕಲಂ:78 [3] .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ.420 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

 £ÀgÀ¹AºÀ DZÁAiÀÄð ¸À¨ï ¥ÉÆøÀÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï UÀtªÀÄÆgÀÄ Ex-GDS M.D Yaramars Camp SO FvÀ£ÀÄ ಗಣಮೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà FgÀtÚ NgÉ£ÁPÀ vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð G: MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ FvÀ£À  ಎಸ್.ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ 510810 ನೇದ್ದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಆತನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ನಕಲು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 05.03.2008 ರಂದು ರೂ 2,000/- ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 30.07.2008 ರಂದು ರೂ 250 /- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ 2250 ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಕ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2014 PÀ®A: 409, 467, 468, 471 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.01.2014 gÀAzÀÄ  40 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  7,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.