Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 14, 2014«µÀAiÀÄ:- ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjPÀ) (¥ÀÄgÀÄμÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ.
* * * * *
      ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå:01/£ÉêÀÄPÁw-4/2014-15, ¢£ÁAPÀ:19.06.2014 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÉÊzÀgÀ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjPÀ) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀܽÃAiÉÄÃvÀgÀ ªÀÈAzÀzÀ°è SÁ° EgÀĪÀ (35) £ÁUÀjPÀ ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï ºÁUÀÆ (9) ªÀÄ»¼Á  ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ  FUÁUÀ¯Éà D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹zÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸À»µÀÄÐvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉë ¢£ÁAPÀ:18.08.2014 jAzÀ 21.08.2014 gÀªÀgÉUÉ ¨É½UÉÎ 7.30 UÀAmÉUÉ rJDgï ¥ÀgÉÃqÀ ªÉÄÊzÁ£À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ.

¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjPÀ) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸À»µÀÄÐvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÁV PÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in ¤AzÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ §gÀĪÁUÀ PÀgÉ ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¸À°è¹zÀ Cfð ¥Àæw, UÀÄgÀÄw£À aÃn, «zÁåºÀðvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR¯ÉUÀ¼À®èzÉ «Ä¸À¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ zÀÈrÃPÀÈvÀ gÀhÄgÁPÀì ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÉƼÀUÉ ºÁdgÁUÀzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀzÉAzÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÉ.

PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ¥ÉưøÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ, UÀtQÃPÀÈvÀ, ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀ¸ÀÄÛ ¤µÀ×, CºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÄøÀ¯Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà C¨sÀåyðAiÀÄÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÁUÀ° CxÀªÁ M¼ÀUÁUÀ°Ã GzÉÆåÃUÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÉ ºÀt ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀªÁzÀ ¥ÁgÀvÉÆõÀPÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ.  AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀªÁzÀ ºÀt ªÀĸÀƯÁwUÉ AiÀiÁjUÀÆ C¢üPÁgÀ ¤ÃrgÀĪÀ¢®è. F ¢±ÉAiÀÄ°è ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼À ¨sÀgÀªÀ¸ÉUÀ½UÉ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¸À»/-
¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ದಿನಾಂಕ: 13-08-2014 ರಂದು 10-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು-ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಅಶ್ವಿನಿ ಬಾರ್ ಮುಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಗನಗೌಡ ತಂದೆ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ್, : ಲಕ್ಚರರ್ ಸಾ: ತುರುವಿಹಾಳ್ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು ಹಾವ: ನಟರಾಜ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಟರಾಜ್ ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಎಮ್.ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದು, ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಸಹಾ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿತನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 191/2014, ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 .ಎಮ್.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .

          ದಿನಾಂಕ 14.08.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಾವತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ªÀĺÀäzï C¥sÀ£Á£ï vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§ ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀðC¯ÁÛ¥sï vÀAzÉ E£ÁAiÀÄvï C° ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ. 37 ಎಸ್ 429 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕವಿತಾಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉ.J 42 J¥sï 1535 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ- J¸ï.© §zÁ«Ä FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಸ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2014 PÀ®A : 279, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ವಯ-40ವರ್ಷ,ಜಾತಿ: ಮಾದಿಗ,      :ಕೂಲಿಕೆಲಸ , ಸಾ:ನುಗಡೋಣಿ FvÀನ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಗಳು ಒಂದೆ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಿಡಕಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ಮಹಾಂತಪ್ಪ ತಾಯಿ ಹುಸೇನಮ್ಮ  [2] ಗುರುಬಸವ ತಾಯಿ ಹುಸೇನಮ್ಮ     3] ಐನೇಶ ತಾಯಿ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ   [4] ಹುಸೇನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ    ಜಾತಿ: ಮಾದಿಗ ಸಾ: ನುಗಡೋಣಿ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ದಿ.13-08-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಬಂದಿಕರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ವಾಗಿ ಬೈದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಕೀರಮ್ಮನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಹುಸೇನಮ್ಮ ಇಕೆಯು ತಲೆಯ ಕೂದಲಿ ಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2014 PÀ®AB 341,323.324.504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
    
      gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.08.2014 gÀAzÀÄ  109 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   21,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.