Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 4, 2012

Raichur District Press Note


C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
¢£ÁAPÀ 02-07-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ FvÀ£À CtÚ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀåQÛ §¸ÀtÚ @ ªÀÄÄvÀÛtÚ FvÀ£ÀÄ »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À D¢ªÁ® UÁæªÀÄzÀ°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CAvÁ PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå aPÀ̺ɸÀgÀÆjUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ«zÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀgÀavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß PÁj£À°è C¥ÀºÀgÀtªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ gÁAiÀÄZÀÆj£À°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ zÉÆqÀØ CtÚ£À ªÉƨÉʯïUÉ §¸ÀtÚ£ÀÄ ªÉĸÉÃeï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ §¸ÀtÚ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀtªÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦ügÁåzsÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 151/12, PÀ®A. 365, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼À¥ÀlÖ ²æÃ. §¸ÀìtÚ @ ªÀÄÄvÀÛtÚ FvÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æñÉÊ® ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£ÀߣÀÄß AiÀiÁgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ, ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ r.J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ¦.L., r.J¸ï.©. WÀlPÀ, ºÁUÀÆ ²æÃ. ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå, ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀÄvÁÛgÉ.  

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮಿಣ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ಹೀರಾಪುರ ವಯಾ:35 ವರ್ಷ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ ಉ:ಟೇಲರ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಲಂಗರ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಅಂಬಿಕಾ ವಯಾ:32 ವರ್ಷ ಇವಳು ದಿನಾಲು ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-27/06/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಿಕಾಡಿದೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ  ನಂ.221/2012 ಕಲಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಾಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಕಾಣೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರ 5 ಪೀಟ 4 ಇಂಚು, ಗುಂಡು ಮುಖ, ಸಾದಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ, ಸಧ್ರಡ ಮೈಕಟ್ಟು, ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೊರ್ಳ ರೂಮ್ ದೂರವಾಣಿ ನಂ: 08472-263604/ ಅಥವಾ 08472-263631  ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-07-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-07-2012

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ CA§ªÁé UÀAqÀ PÁªÀÄuÁÚ PÉÊ PÁr ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÉÊPÁr, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÉÊPÁr, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ C£ÉÃPÀ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ CAdĪÀÄ£ï ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wj¸À° ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÃUÉ ¸À®ÄªÀÅzÀÄ CAvÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÀðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ UÀÄAqÀÄgÁªÀ DG¤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ UÀrgÁAiÀÄ¥À½î UÁæªÀÄzÀ «oÀׯï-gÀÄQät ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸Áé¢üãÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É «oÀׯï-gÀÄQät ªÀÄA¢gÀzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃV C°è£À MAzÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è «oÀׯï-gÀÄQät ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À PÁA§¼É, 2) ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ, E§âgÀÆ ¸Á: UÀrÃgÁAiÀÄ¥À½î EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ°è£À M§â£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, E£ÉÆßçâ£À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà »rzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉÃAiÉÄà ? CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ F §UÉÎ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E¯Áè CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅ 180 JªÀiï.J¯ï.£À 30 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 1260/- gÀÆ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2012 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« EvÀ£ÀÄ PÁæ¸À gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ C¯Éè EzÀÝ ¥Á£ï qÀ§âzÀªÀ£ÁzÀ vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁUÀgÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À vÀVΣÀ°è MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀÄnÖzÀ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ RÄzÁÝV ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â¼ÀÄ C¥ÀjaÃvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀÄÝ CªÀ¼À zÉúÀ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®UÀ¼À PɼÀUÉ ¸ÀÄnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É GnÖzÀ ¹ÃgÉ ¸Àà®æ ¨sÁUÀ G½¢zÀÄÝ CzÀgÀ §tÚ UÁqÁ ¤Ã° EgÀÄvÀÛzÉ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀaÑzÀ ¨ÁèAPÉÃl ¸ÀÄlÄÖ ¸Àé®à ¨sÁUÀ G½¢zÀÄÝ CzÀgÀ §tÚ PÀ¥ÀÄà §Ä¢ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ¼À PÁ°£À°è PÁ®ÄAUÀgÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, QëAiÀÄ°è gÀhÄĪÀÄPÁ EgÀÄvÀÛªÉ, ºÉtzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ¼À ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 25-30 EgÀ§ºÀÄzÀÄ,  ºÁUÀÆ ºÉtzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ ZÀ¥Àà° EzÀÄÝ CzsÀð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ CªÀÅ ¨Á¼À ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ, AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ F C¥ÀjÃavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zÉéñÀ¢AzÀ DxÀªÁ ¨ÉÃgÉ PÁgÀt¢AzÀ J°èAiÉÄà ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ¼À ºÉtzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 02-07-2012gÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è ºÉtzÀ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ CxÀªÁ ¥ÉmÉÆæî ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ®à¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: aPÀÌ®ZÀAzÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/07/2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀiÁºÀ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ CªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¨sÁUÀå £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÁ£ÀÄ M§â£É ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/JA-996 £ÉÃzÀgÀ°è §® §¢UÉ £ÀqÀÄ«£À ¹Ãl ªÉÄÃ¯É PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ aPÀÌ®ZÀAzÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ JzÀgÀÄUÀqÉ  §AzÁUÀ DvÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/JA-996 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸À £ÀA : PÉJ-38/J¥sÀ-464 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr fÃ¥À Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ DzÀÝjAzÀ dUÀ£ÁxÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦AiÀiÁð¢ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀ£À¹AUï ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀAPÀÈvÁAqÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ zsÀ£À¹AUï vÀAzÉ ªÀÄÄUÀÆÎ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸Àa£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÆ ¢£ÁAPÀ 02-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄÆäjUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ(Dgï) UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è SÉqÀð(©) zsÀ£ÀÆßgÀ(Dgï) gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ UÀAUÀzsÉ £Á¯ÁzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀÄ¼É Cw eÉÆÃgÁV ©zÀÄÝ ¤j£À ¥ÀæªÁí §AzÀÄ UÀAUÀzsÉ £Á¯ÁzÀ ©æÃf£ï ªÉÄðAzÀ 3-4 ¦Ãmï £ÀµÀÄÖ ¤ÃgÀÄ ©æÃf£ï ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EªÀj§âgÀÆ ©æÃd£ÀÄ zÁlĪÁUÀ ¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ¹QÌ ¤Ãj£À°è ºÀjzÀÄÝ ºÉÆÃV ªÀÄgÀt ºÉÆÃA¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2012 PÀ®A 366(J), 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ EgÀuÁÚ EzÀÝ°  ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: zÁ¸ÀgÀªÁr EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÆ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀvÀÄÛzÉë, ¨ÁUÀªÀiÁä. ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀwð EªÀgÀÄ G½PÉÆArzÀÝgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¢£ÁAPÀ 24-06-2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÆð£À EvÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀvÀÄÛzÉë EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É JAzÀÄ ªÀÄ£ÀªÀ°¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀj¸À®Ä ¨Á¯Áf EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ £ÀªÀÄzÀĨÁ¬Ä vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÆð£À ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ¨Á¯ÁfUÉ C¥ÀºÀj¹®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-07-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¨sÉÆÃd¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð,  ¸Á: zsÀªÀÄgÀVÃw, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, f¯Áè: ªÉÄÃzÀPÀ, ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ (zÀ) ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÀÆd¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¨ÁzÀªÀÄ VÃqÀ PÀqÉAiÀÄ®Ä VqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ¥ÉÃmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲gÉÆêÀÄt vÀAzÉ PÀ®è¥Áà £ÀqÀÄ«£À zÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀªÀ½î, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £Ë¨ÁzÀ ¢AzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀĽvÀÄ ZÀªÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ ZÀªÀ½î ªÀÄÄvÁÛöå PÀªÀiÁ£À zÁnÖ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ºÀwÛ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  


Raichur District Reported CrimesªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ 03.07.2012 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄįÁÛ£ÀªÀįï eÉÊ£ï vÀAzÉ ®Qëöä ZÀAzï eÉÊ£ï ¸Á: PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä ªÀiÁ¤é EªÀgÀ oÁuÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢Ã¥ÀPÁ  PÉA¥ÀÄ §tÚ vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ. FPÉAiÀÄÄ ©. PÁA. CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 01.07.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ¼É UÉÆwÛ®è J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÁUÀ®Æ ¹UÀ°®èzÀ PÁgÀt oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀ ªÉÄðAzÀ  ªÀiÁ¤é ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

UÁAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2012 gÀAzÀÄ 10-15 ¦.JA.PÉÌ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ 2) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸ÀAPÀ£Á¼À ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-07-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ 05 JA.J-1492 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ZÀ£Àߧ¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÉÆ® ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ¤UÀÆ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨É¤ßUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ. vÀ¯ÉUÉ, PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.195/2012 PÀ®A. ,323,324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 03-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄtÚ 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄA¨ÁgÀ G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:- UË¸ï £ÀUÀgÀ FvÀ£À   ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) wªÀÄä¥Àà 2) £ÀgÀ¹AºÀ®Ä 3) wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 4) CAd£ÉAiÀÄ 5) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ 6) UÉÆëAzÀÄ 7) JgÉæ ©üêÀÄtÚ 8) eÉÆvɪÀÄä 9) £ÀgÀ¸ÀªÀÄä J®ègÀÆ eÁ-PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: UË¸ï £ÀUÀgÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ wgÀÄUÁqÀ®Ä zÁj PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DUÁUÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÀÛ EzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤£É߬ÄAzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¨Éð ºÀZÀÄÑwÛzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¨Éð ºÀZÀÄѪÀ°èUÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Éð ºÀZÀÄѪÀzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¨ÉðºÀaÑzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ wªÀÄä¥Àà ,£ÀgÀ¹AºÀ®Ä ,wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà DAd£ÉAiÀÄ EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ ºÁUÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀgÉ DPÉUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃvɪÀÄä EªÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAd£ÉAiÀÄ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ,UÉÆëAzÀÄ ,JgÉæ ©üêÀÄtÚ EªÀgÀÄ PÀ®Äè JwÛ ºÁPÀ®Ä ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ J®ÆègÀÆ ¸ÉÃj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ fêÀzÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ 125/2012 PÀ®A. 143, 147,, 341,323,354,504, 506 gÉ/« 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ-08/06/2012 gÀAzÄ 1200 UÀAmÉUÉ aAzÉÆrØ UÁæªÀÄ ºÀwÛgÀ  ¦üAiÀiÁ𢠫eÉÃAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀÄ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà gÁd¥ÀÆgÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-aAZÉÆrØ ºÁUÀÆ 1] vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¢ÃªÁ¤ 60 ªÀµÀð 2] £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ vÀªÀÄätÚ ¢ÃªÁ£À 50 ªÀµÀð 3] ¸ÀÄ®¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ¢ÃªÁ£À 35 ªÀµÀð 4] ªÀįÁè¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ¢ÃªÁ£À 30 ªÀµÀð 5] gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ¢ÃªÁ£À 25 ªÀµÀð J¯ÁègÀÆ eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-ªÀÄAeÁ¼ï vÁ- ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀÄ . EªÀgÀ ªÀÄzÀå ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀåªÀÄ«zÀÄÝ DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀaPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÝ EgÀÄvÉÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤Ã°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀvÀzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-59/2012 PÀ®A-341.323..504.506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 03-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-45 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠩ÃgÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÁQð 20 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB zÉøÁ¬Ä ¨ÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUɪÉÄñÀ ¸ÁBC£Àéj ºÁBªÀBªÀĹ  E§âgÀÆ ¸ÀÆ¥Àgï ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ FUÉÎ PÉ®ªÀÅ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §AQ£À°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 01/07/2012 gÀAzÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤Ã §ºÀ¼À ZÀ£ÁßV PÁtÄwÛÃAiÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ PÀÄgÀÄ¥ÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁrzÀÄÝ£ÀÄ, CzÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠥ÉÃmÉÆæÃ¯ï ºÁPÀĪÀ°èUÉ §AzÀÄ ¤Ã£Àß ºÀwÛgÀ PÉ®¸À EzÉ ¨Á CAvÁ PÁå±Àgï gÀÆ«Ä£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ &§¯Á PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁQzÀÄÝ ¨Áj UÁvÀæzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA,67/2012 PÀ®A 504.326 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄqÉØ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄÄQðzÉÆrØ EªÀgÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä HjUÉ GAqÁæ¼ÀzÉÆrØAiÀÄ  DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ UÉÆëAzÀ FvÀ£À n«J¸ï «PÀÖgï £ÀA. PÉJ-36-PÀÆå-1637 £ÉÃzÀÝgÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÊ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj UÉÆëAzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ fæUÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV ¨ÉÊPï ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ vÀVΣÀ°èzÀÝ PÀ®Äè UÀÄ¢Ý ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖV ºÁUÀÆ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ¤ UÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄÄRPÉÌ, JzÉUÉ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ  CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 33/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
¢£ÁAPÀ 02-07-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ FvÀ£À CtÚ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀåQÛ §¸ÀtÚ @ ªÀÄÄvÀÛtÚ FvÀ£ÀÄ »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À D¢ªÁ® UÁæªÀÄzÀ°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CAvÁ PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå aPÀ̺ɸÀgÀÆjUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ«zÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀgÀavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß PÁj£À°è C¥ÀºÀgÀtªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ gÁAiÀÄZÀÆj£À°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ zÉÆqÀØ CtÚ£À ªÉƨÉʯïUÉ §¸ÀtÚ£ÀÄ ªÉĸÉÃeï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ §¸ÀtÚ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀtªÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦ügÁåzsÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 151/12, PÀ®A. 365, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ: 03/07/12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« PÁvÀgÀQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è, ¥ÀÆeÁ gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À«, ªÀÄÈvÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢.§¸ÀìtÚ ªÀ-68 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À/PÀÆ° ¸Á-ªÀiÁ£À« FPÉÀAiÀÄÄ  vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ £Án PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ «±ÀðgÁAw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄ®VzÁÝUÀ eÉÆÃqÀ¦AiÀÄ°èzÀÝ ºÁªÀÇ £ÁUÀªÀÄä¼À£ÀÄß PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÀĤé D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03.07.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀgÀ¸ÀgÉrØAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.n.Cgï. ¸ÀA.12/2012 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2012 gÀAzÀÄ 28  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  5400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ಶಫಿ ತಂದೆ ಫರೀದಸಾಬ ಸಿಂದನಕೇರಾ ವ|| 31 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಕಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ|| ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ|| ಬೀದರ್ ರವರು ನಾನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಕ್ರೂಸರ್ ನಂಬರ ಕೆಎ-14-9303 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರೀಂಟಿಗ್ ಪ್ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಟ ಆದ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಂಡಲಗಳು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಾಪೂರಸೇಡಂ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ  ನನ್ನ ವಾಹನದ ಜಾಯಿಂಟ ರಬ್ಬರ ಕಡಿದಿರುವದರಿಂದ ನಾನು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆಎ-32.ವೈ-1289ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಜನರು ಬಂದು ನನಗೆ ಎನು ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು ಉಳಿದ ಎರಡು ಜನರು ನನಗೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಲ ಬುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಮೋಬಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋಬ್ಬನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 85/2012 ಕಲಂ: 394 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಾರಾಮ ಘೊಡಕೆವಯ: 24  ವರ್ಷಜಾತಿ: ಕುರುಬ  ಉ: ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ  ಸಾ: ನಾಗಲೇಗಾಂವ ಹಾ:ವ: ಕೇರೊಳ್ಳಿ. ರವರು ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಘೋಡಕೆ ಇವರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 24/05/2010 ರಂದು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 3 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ 41,000/- ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಗಂಡ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಸೋದರ ಮಾವ ನವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 50,000/- ತರುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.. ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 50,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿವರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಹೇರಿಗಿಗೆ ಅಂತಾ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕುಡಾ ಜನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ನನಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ ಇದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಜೋತೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆಮಾವ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಸೋದರಮಾವ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೊಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಶಾಂತಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಮಾಸ್ತರ ಇತನು ಎದೆ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ನೂಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ವರದಿಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ಹೊಡೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 33/2012 ಕಲಂ 498 [ಎ] 323504506ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.