Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 15, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 15-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÁUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-03-2011
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 504, 324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÀÄ @ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀ£ÀߪÀįÉè ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ »ÃgÁPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå UÁdgÉ E£Àæß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ AiÀiÁªÀÅUÀ®Æ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉAiÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AwgÀÄwÛ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« §rUÉÄAzÀ JgÀqÀÆ ªÉÆüÀPÁ°£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 504, 324, 354, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/03/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÁzÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀ£ÀߪÀįÉè ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÁ¨ÁÄ UÀAqÀ »ÃgÁPÁAvÀ UÁdgÉ ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ «£ÁB PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ KPÉ £ÉÆÃqÀÄwÛ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ £Á£ÉÃPÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ £ÉÆÃqÀ° CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ K¼ÉzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉÃgÀUÀÆ dVÎ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É £ÀÆQ ªÀiÁ£ÀÀ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£Àäß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DvÀ¤UÀÆ DgÉÆæ ºÁUÀÆ E£Àäß E§âgÀÆ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2011 PÀ®A 435 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-3-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ ¸Á: ¨Á宺À½î EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà eÁ£À¥Àà£ÀÆgÀ, ªÀaiÀÄ: 47 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ amÁÖ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è EnÖzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-4867 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥ÉmÉÆæïï/rd¯ï CxÀªÁ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀänÖ C.Q. 52,000/- gÀÆ¥ÁÄAiÀÄ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¹AzÉ, ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/J¯ï-5565 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî EvÀ£À eÉÆvÉ »AzÉ PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É D£ÀUÀAzÀ£UÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ UÁqÁ ¤Ã°§tÚzÀ ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ ªÁå£À £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß N«Ä¤ ªÁå£À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ¨sÀÄdPÉÌ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ºÁ®ªÀÄrUÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀPÁå¼À, ¸ÀzsÀå: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉÄAzÀ ¯ÉʧæjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀAvÉÆõÀ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ¢AzÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàîAqÀgï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.JZï-12/J.JªÀiï-3004 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ ZÁ®Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ºÁUÀÆ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©AzÀÄÝ ªÀÄÄRPÉÌ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ, ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï. ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÄ) OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½UÉ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ »AzÉ ¥ÉÆZÀªÀiÁä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: OgÀzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆüÀÄîwÛzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ MlÄÖ 1465/- gÀÆ¥ÁÄ, MAzÀÄ ¨Á®¥ÉÃ£ï ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:14.03.2011 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á® F±ÀégÀgÉrØ vÀAzÉ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt 26 ªÀµÀð ¸Á:¥ÀlÆègÀÄ f¯Áè:C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀÄ (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ, ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.02,JPïì.9549 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ®äAV UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÁgÀlV 40 ªÀµÀð, ¸Á:PÀ®ªÀÄAV EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð gÁªÀÄtÚ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸Àå PÀ®äAV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:14.03.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ®èl, £ÀÄUÀqÉÆÃtÂ, J£ï.ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÉà 12 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ G¥ÀPÁ®ÄªÉ 84 gÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀgÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ¥ÉÊ¥ïUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹, vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉgÉUÀ½UÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¤ÃgÀÄ ºÀj¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÁªÀÄ¥Àæ¸Ázï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð ¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¸ÀA.1 PÁ®ÄªÉ G¥À-«¨sÁUÀ ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ CqÀ«¨Á«UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ UÀzÉÝ¥Àà £ÁUÀgÁ¼ï 71 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ CqÀ«¨sÁ« ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:113/2 «¹ÛÃtð 14 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ CªÀ¼À vÀAzɬÄAzÀ §A¢gÀĪÀ D¹Û¬ÄzÀÄÝ, CqÀ«¨Á« UÁæªÀÄzÀ°è D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£É AiÀÄrAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝEzÉ. ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ ªÀiÁ£À¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà £ÁUÀgÁ¼ï ¸Á:CqÀ«¨Á« EªÀ£ÀÄ, 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:19.02.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è vÀ£ÀUÉ ¥Á®ÄPÉÆqÀĪÀAvÉ vÁ¬ÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ vÀªÀÄä ¸ÀtÚªÀiÁ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀj CªÀÄgÀªÀÄä½UÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:14.03.2011 gÀAzÀÄ ¤AUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, «gÀÄ¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.03.2011 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §mÉÖ MtUÀ®Ä ºÁQzÀÄÝ, MtVzÀ £ÀAvÀgÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¹ÃgÉ & MAzÀÄ ®AUÀ EgÀzÀÝjAzÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢üUÀ¼ÁzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ PÉýzÀÝPÉÌ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀqÉØ¥Àà vÁ¬Ä PÉAZÀªÀÄä, PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, ºÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä PÉAZÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ «gÀÄ¥ÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÁªÉãÀÄ PÀ¼ÀîgÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, «gÉñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà, PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUÉ & PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «gÉñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:14.03.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¸Á:vÀqÀPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄgÁeï vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ EªÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ §¸ÀªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ D¹ÛAiÀÄ°è ¨sÁUÀ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CtÚA¢gÀ£ÀÄß PÉüÀÄ £À£Àß°è K£ÀÄ EzÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¤£Àß°èAiÉÄà EzÉ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÉÆÃ¥Á® PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:14.03.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ FgÀ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÉrØ ¸Á:PÉÆvÀðPÀÄAzÁ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ wªÀÄä¥Àà£À ºÉÆÃl¯ï£À°è ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÀÛ PÀĽwzÀÝ ¸ÀvÀågÉrØ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀgÉrØ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É eÉÆðºÉÆÃV ©zÁÝUÀ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÝ®èzÉ ¸ÀvÀågÉrØ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĺÀwÛgÀ §AzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀvÀågÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÀÄAPÀªÀ°è C¥ÁàgÁªï 33 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ CzÉ PÁåA¥ï¤ªÁ¹, ©.¸ÀÆAiÀÄðgÁªï vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 70 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âPÉÌ £ÀUÀzÀĺÀt:2500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉʸÁ® vÉUÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ 2-3 ¸À® PÉýzÀgÀÄ PÉÆnÖ®èªÉAzÀÄ ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:13.03.2011 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©.¸ÀÆAiÀÄð gÁªï eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:2000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ©.¸ÀÆAiÀÄðgÁªï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.