Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 2, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ರಾಮು ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಹೊನಗುಂಟಾ ಸಾ:ಶಂಕರವಾಡಿರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ವಿನೋದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮರೇಮ್ಮಾ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಜು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಂಗಡ ಇಬ್ಬರೂ ಹಾಗೂ ರಾಣೋಜಿ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪಾ ಸಂಗಡ ಮೂವರು ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ಶಂಕರವಾಡಿ ಇವರ ನಡುವೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ ಹಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಏಕೆ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ರಾಣೋಜಿ ಇತನು ನನಗೆ ಮತ್ತು ವಿನೋದನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಬಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೈ ಮುಷ್ಠಿಮಾಡಿ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 02/2012 ಕಲಂ:323,324,504,506,ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಕು ಶರಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಸುತಾರ ವ: 14 ಉ: ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ: ನರೋಣ ಹಾ.ವ: ತಾರಫೈಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಕ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 02-01-2012 ರಂದು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಶೇಖ ರೋಜಾದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್.ದಿಂದ ಹಣ ತರಲು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಲ್ 8626 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ಶೇಟ್ಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎ.ಟಿ.ಎಮ್.ದಿಂದ ಹಣ ಬರದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಶಾಹಾ ಬಜಾರ ನಾಕಾದಿಂದ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕಪೊಸ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಗದಲೇಗಾಂವ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾರ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎನ್ 29 ರ ಚಾಲಕ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕಪೊಸ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕುಳಿತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೆವು . ಕಾಕನಾದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈತನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ರಕ್ತ ಸೋರಿ ಆತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದನು. ನನಗೆ ಬಲ ಭುಜಕ್ಕೆ ಬಲ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚೀದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 02/12 ಕಲಂ: 279,337 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå,56ªÀµÀð,eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:29/12/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä vÀA¢nÖzÀÝ, Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¨ÁnèAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀåªÉAzÀÄ w½zÀÄ PÀÄrzÀÄ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:01/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2012 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  ¢£ÁAPÀ 01-01-2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 03-00 UÀAmÉQÌAvÀ ¥ÀƪÀð¢AzÀ®Æ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå eÁw £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉUÉ «£Á:PÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2012 PÀ®A: 504,324,498(J) L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 25.12.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀzÀ°è §Ä¢ð¥ÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è FgÀªÀÄä vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ²æà PÀÄA¨ÁgÀ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ a£ÀßAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 59 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: §Ä¢ð¥ÁqÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.01.2012 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2012 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸À¥ÁÛºÀ - 2012

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸À¥ÁÛºÀ 2012 gÀ CAUÀªÁV ¢£ÁAPÀ: 04.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmɬÄAzÀ 07.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛ¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀªÀgÉUÉ ªÀiÁågÀxÁ£ï Nl J¥Àðr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj NlzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÁUÀjÃPÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À°èzÀÄÝ C¸ÀQÛAiÀÄļÀî d£ÀgÀÄ ªÀiÁågÀxÁ£ï NlzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ AiÀıÀ¹éUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ. ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ £ÁUÀjÃPÀjUÉ MAzÉÆÃAzÀÄ n-µÀlð MzÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ «eÉÃvÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.01.2012 gÀAzÀÄ 88 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,500/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢ 1-1-12 gÀAzÀÄ 9 ¦JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtÄ vÀA¢ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉnÖ ¸Á:E®PÀ¯ï vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï. £ÀA PÉJ-29. J¯ï-8367 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¨ÉêÀÇgÀÄ PÁæ¸ï£À°è £Á¬Ä gÀ¸ÉÛUÉ CqÀØ §AzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹Ìãqï DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà PÀªÀiÁägÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁägÀ, G: PÀªÀiÁäjPÉ, ¸Á: Q¯ÁgÀºÀnÖ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£Àß £Á®ÄÌ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ ªÀÄÆgÀ£ÉÃAiÀĪÀ£ÁzÀ ²æÃzsÀgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 16 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ, £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀªÀðvÀVj vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå PÀªÀiÁägÀ ¸Á: UÀÄAqÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ 5£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ±Á¯É gÀeÉ EzÁÝUÀ Q¯ÁgÀºÀnÖUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 05-10-2011 jAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ±Á¯É gÀeÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ UÀÄAqÁ¢AzÀ Q¯ÁgÀºÀnÖUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ±Á¯É ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛªÉ PÁgÀt vÁ£ÀÄ UÀÄAqÁzÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Q¯ÁègÀºÀnÖ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ, £À£ÀUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ°è PÉ®¸À«zÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ UÀÄAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ºÉý £Á£ÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £À£Àß C½AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀVjAiÀÄ£ÀÄß ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä ²æÃzsÀgÀ£ÀÄ UÀÄAqÁPÉÌ §A¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, PÁgÀt £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà UÀÄAqÁPÉÌ ºÉÆÃV ²æÃzsÀgÀ£À ±Á¯ÉUÉ, CªÀ£À ¸ÉßûvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¹UÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ, £À£Àß C½AiÀÄA¢gÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼ÀÄ, CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ²æÃzsÀgÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà gÉêÀ¥Àà ºÀZï.PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ರಾಣೋಜಿ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪಾ ಹಾದಿಮನಿ ಸಾ:ಶಂಕರವಾಡಿ ರವರು ನನ್ನ ಮಗ ಆಕಾಶ ಇತನು ದಿನಾಂಕ:01/01/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಶಂಕರವಾಡಿಯ ಮರೇಮ್ಮಾ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ನೀರು ತರಲು ಹೋದಾಗ ರಾಜು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಬಸಂತ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ, ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಆಕಾಶನಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪೀಕರ ಹಚ್ಚುವ ಸಂಭಂದ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಿಯಾ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 01/2012 ಕಲಂ:341 324 504 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3[1] [10] ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ಪಿಎ ಆಕ್ಟ್‌ 1989 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ದಶರಥ ಶಾಕಾಪೂರ ಸಾ: ಬಸನಾಳ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವರಾದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಓಮಿನಿ ಕಾರ ನಂ: ಕೆಎ-04 ಸಿ-3764 ರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಫರಹತಾಬಾದಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಂದಿಕೂರ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ 11-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ ಚಾಲಕನು ಸದರಿ ಕಾರನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೂತ್ರ ವಿರ್ಸಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ಟೂರಿಸ್ಟ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಎಪಿ-16 ಟಿಸಿ-7171 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಬಸ್‌ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಲಗೈ ಹತ್ತಿರ ಮುಂಗೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೊಳೆ ಮುರಿದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 02/2012 ಕಲಂ 279. 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಲಕ್ಕು ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ: ಉದನೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಾಜುಕುಮಾರ ಈತನು ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಉದನೂರ ಸೀಮೆಯ ಹಾದಿ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿಯ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 1-01-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೈಭೀಮ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೊರಳ್ಲಿ ಸಾ: ಉದನೂರ ಇತನು ನನಗೆ ಕರೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಾ ಕರೆದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೇ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೀ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನಾನು ಆಗುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಕೇಸ ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತೀ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುದಿಂದ ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 1/2012 ಕಲಂ 504, 324, 506 (2)ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಸಾ ಹೊಳಕುಂದಾ ತಾಜಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ ಮಂಜುನಾಥ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ಸಂಗಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಹಣಮಂತ ಸೋನಳ್ಳಿ, ಉದಯಕುಮಾರ ಚಿನ್ನ, ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಖಂಡಾರಿ, ಇವರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 01/2012 ಕಲಂ: 341, 323, 324, 504, 506(II) ಸಂ, 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.